Klik hier voor meer informatie over Stanislau en krijgsgevangenen.

Namenlijst + plattegrond Nederlandse Krijgsgevangen 1942-1945


 


De volledige namenlijst met kamernummers is niet meer te downloaden.op verzoek van de samensteller (stuur een e-mail indien uw belangstelling heeft)
 Is was een Excel-bestand (juni 2013 versie)

Download plattegrond begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping

 

Verantwoording:

Deze lijsten ben ik (naam bekend bij deze website)  aan het invoeren in een Excel database. Op dit moment zit daar al bijna 50 uur werk in en ik verwacht dat nog zeker het dubbele nodig is om alles ingevoerd en gecontroleerd te krijgen.
Door allerlei redenen is dit minder voorspoedig dan aanvankelijk gedacht. Gebrek aan tijd is nog niet eens het grootste probleem. De vereiste nauwkeurigheid en de vele fouten in de lijsten zijn een veel grotere hobbel gebleken. In de leeswijzer valt daarover nog iets meer te lezen.

Weliswaar nog een onvolledige versie maar toch is hierin ongeveer 98% van de namen en Kgf-nummers aanwezig en is de fouten marge tot een acceptabel niveau teruggebracht. Wie nog ontbreken zijn met name de latere, naar Stanislau en Neu-Brandenburg aangevoerde officieren,  die een andere weg dan via Langwasser, hebben genomen. Zij kregen Kgf nummers boven 32000 en de lijsten daarvan zijn nog niet volledig.
Ook ontbreekt nog van ongeveer de helft van de officieren de gegevens over rang en het onderdeel. Deze gegevens hoop ik de komende weken verder aan te vullen.

update 11-2-2013

De lijsten met kamernummers uit het Nationaal Archief heb ik uitgewerkt en daarin een aantal fouten gevonden in met name compagnie indelingen.
Die compagnie indeling lijkt overigens weinig toe te voegen en werd hoofdzakelijk gebruikt bij de appels.
De combinatie van compagnienummer-kamernummer in de digitale lijst heb ik daarom terug gebracht tot alleen het kamernummer.
 
De data van vertrek uit de kamerlijsten zijn nu toegevoegd aan de digitale lijst van Ab- und Zugänge, met toevoeging van de bron “(kamerlijsten)”.
Daarmee worden veel gaten in de originele Ab- und Zugangslisten gedicht.
In veel gevallen blijken aantallen officieren nu beter overeen te komen met genoemde aantallen in de dagboek Higly en Kokje.
Er blijven natuurlijk ook nog de nodige vraagtekens over.
 
Inmiddels is duidelijk dat na vertrekt van de cadetten naar het cadettenkamp op 3-3-1943 de kamerindeling is gewijzigd.
De indeling die ik in de digitale lijsten heb gezet is de indeling na 3-3-1943.
Het is uit praktische overweging niet handig om ook eerdere indelingen in de digitale lijsten te verwerken.
Voor die eerdere kamerindelingen moeten nog steeds de foto’s van de originele schriftjes bekeken worden.
Desgewenst kan ik de foto’s van de schriftjes aan belangstellenden via you-send-it mailen. Het zijn behoorlijk zware bestanden.
 
Tot slot weer de nodige fouten en een enkele doublure uit de digitale lijst verwijderd, oude aan nieuwe Kgf nummers gekoppeld en veel ontsnappingen en alle trouwpartijen er aan toegevoegd.

 

Update juni 2013

Dankzij de reactie van de heer XXX ontdek ik vanavond in eens een fout in de invoer.
Van der Ploeg zou op 15-5-1913 gevangen zijn genomen, maar dat moet natuurlijk 15-5-1942 zijn.
Dankzij deze fout spoorde ik nog een aantal van dergelijke fouten in het document op.
Die zijn eveneens allemaal gecorrigeerd.
Afgelopen maanden zijn er overigens nog veel meer kleine veranderingen aangebracht en fouten gecorrigeerd.

 

 

 

Lees ook de toelichting onder deze lijst.

Download plattegrond begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping

 

Bij de lijsten die in het Nationaal archief zijn opgenomen onder: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: Collectie Krijgsgevangenen, nummer

 toegang 2.13.98, inventarisnummer 11 (verkort: NL-HaNA, Defensie / Coll. Krijgsgevangenen, 2.13.98, inv.nr.11 ) dient een aantal opmerkingen te worden geplaatst.

Werkwijze
De lijsten zijn eind september door mij in het Nationaal archief gefotografeerd in de volgorde waarin ze in de omslagen werden aangetroffen. Het archief heeft hiervoor een aantal statieven beschikbaar, die gelukkig dusdanig staan opgesteld, dat met daglicht kan worden gefotografeerd. Voor de lijsten van Langwasser en Stanislau betekende dat ongeveer 700 foto’s maken in 4 uur tijd.
Op elke foto staan op 1 lijst in A3 formaat, de gegevens van circa 7 officieren. Het meeste is met grijs potlood geschreven op vergeeld papier wat de leesbaarheid niet ten goede komt.

Deze lijsten zijn handmatig in Excel ingevoerd, waarbij de oorspronkelijke kolom indeling aanvankelijk zoveel mogelijk is overgenomen. Voor alsnog zijn de contactgegevens betreffende de In Nederland achterblijvende familie niet ingevoerd, omdat dat een te grote inspanning vereist en er door mij de voorkeur aan is gegeven om de lijsten sneller beschikbaar te krijgen voor ander onderzoek. Desondanks vergt het een enorme investering in tijd om alles zo nauwkeurig mogelijk in te voeren en te controleren. De foutmarge schat ik op dit moment op minder dan 2%. Om die reden is het verantwoord om nu al een voorlopige lijst uit te brengen.

Bij het invoeren van de voornamen zijn voorvoegsels achter de familienaam geplaatst, ten einde sorteren en zoeken op achternaam te vereenvoudigen. Eventuele titels (Jonkheer, baron, etc.) zijn achter de voorvoegsels geplaatst. Ik wijs erop dat sommige namen in de lijsten op verschillende manieren geschreven zijn. Dit probleem doet zich vooral voor bij namen met een ij of y. Meijer kan dus net zo goed Meyer zijn.

Aanvankelijk is gestart met een raw-data lijst van Neurenberg-Langwasser. Hierop staan circa 2000 officieren en kadetten. De lijst van Stanislau is gebruikt als uitgangspunt voor verdere invoer en controle van de lijsten uit Neurenberg-Langwasser.

Met de digitale verwerking van de lijsten kunnen eenvoudig fouten, doublures, etc. worden ontdekt. Ook kunnen nu allerlei sorteringen en eenvoudige statistische berekeningen worden uitgevoerd. Daartoe is een paar extra kolommen toegevoegd, waarvan voorlopig het geboortejaar en de leeftijd in 1942 de belangrijksten zijn, in verband met de controle op de mensen die vanwege leeftijd vervroegd uit krijgsgevangenschap werden ontslagen.

Opmerkingen bij de lijsten
Het is opgevallen dat de lijsten van Neurenberg-Langwasser vrij slordig zijn opgesteld door meerdere personen met sterk verschillende handschriften. Veelal werd alleen de roepnaam vermeld, maar (extra) voorletters niet. De plaats van gevangenneming werd meestal niet vermeld, de datum van gevangenneming wel. Geboortedata en geboorteplaats zijn niet altijd juist gebleken.
De diverse geconstateerde fouten leiden tot de veronderstelling dat de lijsten zijn gemaakt doormiddel van kopiëren van gegevens, waarschijnlijk van de fotokaarten van de gevangenen.
Van de bladen in het archief is de oorspronkelijke volgorde verloren gegaan, ze zijn gedeeltelijk door elkaar komen te liggen. Bovendien ontbreken er enkele bladen.
Oorspronkelijk waren de bladen in de hoek met een nietje aan elkaar gehecht. Op later tijdstip zijn in de bovenmarge van de bladzijden met potlood nummeringen aangebracht.
Wanneer de lijsten digitaal op Kgf-nummer worden gesorteerd, dan blijkt dat deze nummering niet altijd logisch is.

 

De ontbrekende Kgf nummers zijn in de uiteindelijke digitale lijst grotendeels opgevuld aan de hand van dezelfde nummers uit de lijsten van Stanislau. In de lijst met raw data zijn deze gegevens vanzelfsprekend niet aangepast.
Tussen de lijsten van Neurenberg-Langwasser bevindt zich een aantal bladen waarop de Kgf-nummering “random” is. Het lijkt er bij deze bladen op, dat getracht is een alfabetische lijst op te zetten. Dat is echter niet overal gelukt en er is uiteindelijk geen volledige alfabetische lijst ontstaan. Deze random lijsten zitten op onlogische plaatsen door het archief verspreid en hadden bij de inventarisatie beter in eerste instantie buiten beschouwing gelaten kunnen worden. Het invoeren van deze random lijsten leidde tot veel doublures, maar toonde ook direct de onzorgvuldigheden aan (met name fouten in de geboortedata). De doublures zijn in de uiteindelijk digitale lijst verwijderd.

De lijsten van Stanislau zijn veel vollediger wat betreft vermeldingen van voornamen, geboortedata, geboorteplaatsen en rangen, dan de lijsten van Neurenberg-Langwasser. Bovendien vermelden deze lijsten meestal de plaats van gevangenneming (Assen, Breda, Bussum, Den Haag, Ede en Roermond).
Omdat in Neurenberg-Langwasser al een behoorlijk aantal gevangenen werd vrijgelaten en teruggestuurd naar Nederland (waarvan tot heden geen eenduidige lijsten zijn aangetroffen),
is in de overzichtlijst met een “0” aangegeven wie waarschijnlijk niet in Stanislau is geweest en met een “1” wie wel op de lijsten van Stanislau voorkomt. Een zelfde kolom zal nog worden toegevoegd voor Neu-Brandenburg, waarvan de lijsten nog niet zijn gefotografeerd.

Vervolg
De lijsten zullen op korte termijn verder worden aangevuld en gecontroleerd. Binnenkort worden de lijsten uit Neu-Brandenburg eveneens gefotografeerd en zullen ook die gegevens worden toegevoegd.
De lijsten worden verder aangevuld met data uit de diverse beschikbare dagboeken, die op hun beurt ook weer worden gecontroleerd en verbeterd aan de hand van de lijsten.
Ik zal nog speciale aandacht worden besteed aan de groepen verplegers en artsen die als vrijwilligers rouleerden. Er is nu al een aantal van deze mensen opgenomen.

 

Aanvulling

Ik heb de lijst uitgebreid met de beschikbare ongeveer 200 “32xxx nummers” en ook heel veel rangen, eenheden en opstapplaatsen toegevoegd.
Bovendien de nodige controles uitgevoerd. Al met al weer heel veel uren werk.
De Kgf nummers lijken in Langwasser te zijn uitgereikt in de volgorde waarin de groepen in Langwasser aankwamen, dus per opstapplaats.
Daarna volgen allerlei mutatie lijsten (in losse katernen / omslagen) van teruggevoerde en later aangevoerde officieren en vrijwilligers.
Er ontbreekt nu nog steeds een (klein ?) aantal hoge nummers. Ik verwacht die nog tegen te komen in het Nationaal Archief bij mijn eerst volgende bezoek. Het gaat vooral om de Colditzers. Misschien zitten die nog in de inventaris van Stanislau, maar het kan ook tussen Colditz en zelfs Neu-Brandenburg zitten.
 
De mutatie lijsten zijn niet volledig bewaard gebleven, want uit de diverse dagboeken is mij gebleken dat er veel meer retour transporten moeten zijn geweest.
Voor de lijst van Stanislau heeft dat tot gevolg dat nog niet 100% zeker is of de mensen waar in de betreffende kolom nog geen 0 is ingevuld, al dan niet in dit kamp zijn geweest.
Ik vrees dat die situatie niet snel zal veranderen en ook niet helemaal zal worden opgelost wanneer Neu-Brandenburg er aan toegevoegd wordt. Maar goed, de huidige lijst is al veel meer dan er ooit beschikbaar was.
 
Zoals door andere onderzoekers is opmerkt zit er een behoorlijk aantal fouten in met name voorletters en geboortedata wanneer we die vergelijken met bijvoorbeeld de burgerlijke stand. Een groot aantal van die fouten heb ik gecontroleerd en verbeterd. Ook na dubbele controle is echter niet alles eruit gerold.
Er blijven verschillen bestaan, die op meerdere lijsten meerdere malen fout zijn ingevuld.
Die komen misschien ooit aan bod wanneer iemand de moeite neemt om de lijsten te vergelijken met bevolkingsarchieven.
Ook zullen de lijsten nog eens vergeleken moeten worden met de info bij het NIHM.
 
Komende dagen zal de lijst verder worden aangevuld met rangen, eenheden en opstapplaatsen voor zover die nog niet waren ingevoerd.
Daarna staat het opstellen van een digitale lijst van Stalag XIId Trier naar Stalag IVb Mühlberg op de agenda. Daarna eerst de foto’s van de lijsten van Colditz en dan Neu-Brandenburg.

Willem Grijzen 2987  / 32368


Willem Grijzen 2987  / 32368

 

 

Deze onderstaande  lijst is bedoeld voor zoekmachines.  Toch hierin zoeken  gebruik dan ctrl en F toets

Aken van Jan A. 30435 20-10-1917 1917 Soerabaja (NOI) 25 kadett Fahnrich Vaandrig KMA 15-5-1942
Belzer Maarten 30445 22-9-1870 1870 Gorinchem 72 Generaal Leutnant Luitenant Generaal H.K.G. 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Alma Hendrik 30642 30-5-1917 1917 Den Haag 25 Luitenant R.I. 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Bolk Klaas Jan 30673 32281 4-12-1887 1887 Den Helder 55 Oberst Leutnant z See D.v.D. 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Adriaansen Hendrik 31363 23-7-1900 1900 Vlissingen 42 Hauptman 18.R.A. 15-5-1942
Bergh von Cornelis C.W. 31366 32295 13-12-1900 1900 Venlo 42 Hauptman Stab 22.R.I. 15-5-1942 13-08-1943 in Amersfoort gevangen genomen en In Stanislau nieuw Kgf 32295
Adriaansen Gerardus 31445 10-2-1885 1885 Bergen op Zoom 57 Hauptman Befehlshabaer Limburg 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Adan August J.J. 31650 18-7-1897 1897 Ossendrecht 45 Hauptman 13.G.B. 15-5-1942
Blokpoel Willem 31939 2-6-1907 1907 Goes 35 Oberarzt Luftwaffe 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Boer de Cornelis 31953 25-3-1905 1905 Midwoud 37 Stabartzt Terschelling 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Grobben A.C. 104102 4-4-1918 1918 Voorburg 24 Korporaal Korporaal artillerie 7-5-1943 am 30-9-1944 von Stalag XIId über Stalag XIIa nach Stalag IV verzetzt zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Zeemans J. 104104 14-14-1913 1913 Ferwerderadeel 29 Korporaal Korporaal Artillerie 7-5-1943 am 30-9-1944 von Stalag XIId über Stalag XIIa nach Stalag IV verzetzt zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Lynden van (Baron) Diederic W. 459 32367 22-4-1917 1917 Den Haag 25 Oberleutnant z See luitenant ter zee 2e klasse schip "Van Galen" Aerdenhout 16-9-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c Stalag 371 gevlucht kort voor 11-6-1943
Melis Leonhard J. 107313 14-11-1919 1919 Den Helder 23 Offz.Anw. 27.R.I Amersfoort 10-6-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Aldenkamp Marinus Jan 96804 10-7-1910 1910 Den Haag 32 Leutnant 1e Esk. Panzer Amersfoort 10-7-1943 Abgang Stalag 371 am 10-10-1943 nach Oflag XXI C (Schildberg) Abgang Stalag 371 am 10-10-1943 nach Oflag XXI C (Schildberg)
Brummelman Albert W. 271083 21-11-1895 1895 onbekend 47 Hauptman Kapitein 11.R.I. Amersfoort 13-4-1944 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Dorst van Pieter F. 31396 32299 1-4-1893 1893 Middelburg 49 Hauptman III-5. R.I. Amersfoort 13-8-1943 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Bergh von Cornelis C.W. 32295 31366 13-12-1900 1900 Venlo 42 Hauptman Kapitein 22. R.A. Amersfoort 13-8-1943 Zugang Stalag 371 am 24-8-1943 von Stalag 315
Dorst van Pieter F. 32299 31396 1-4-1893 1893 Middelburg 49 Hauptman 5.Inf. Reg. Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-6-1943 von Stalag 315
Colenbrander Adriaan A.U.C. 32300 30405 31-3-1914 1914 Amersfoort 28 Leutnant Kav. Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-6-1943 von Stalag 315
Geensen Johan A. 32301 30627 5-5-1894 1894 Den Bosch 48 Hauptman Etappen Verk. Dienst Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-6-1943 von Stalag 315
Haarman Wijnand C.T. 32302 30736 3-6-1890 1890 Den Bosch 52 Major Majoor Artilleriegroep Prinsenheuvel Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Mark van der Gerardus 32303 30596 8-12-1896 1896 Dordrecht 46 Hauptman Korps pontonniers en Torpedo's Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-6-1943 von Stalag 315
Meerschoek Jacobus C, 32304 18-8-1906 1906 Den Helder 36 Oberleutnant z See Hr. Ms. "Van Galen" Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-6-1943 von Stalag 315
Nijland Louis W. 32305 31086 28-12-1887 1887 Den Haag 55 Major Majoor V.L. Korpsen Motordienst en Vaartuigdienst Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Palm Max C. 32306 31036 7-8-1909 1909 Soerabaja (NOI) 33 Oberleutnant 1e luitenant Art. Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Piersma Gatze P.W. 32307 30739 4-10-1897 1897 Amersfoort 45 Hauptman Art. P.K. Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-6-1943 von Stalag 315
Ribbius Herman A. 32308 31283 24-1-1884 1884 Curacao 58 Oberst Leutnant luitenant kolonel 6. R.I. Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Sierksma Wiebe 32309 31380 8-1-1908 1908 Huizum 34 Oberleutnant 1e luitenant 17. Grens Bat. Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-6-1943 von Stalag 315
Swart Pieter 32310 30382 21-12-1918 1918 Molkwerum 24 Leutnant 21. Inf. Reg. Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-8-1943 von Stalag 315
Sissingh Jacobus G. 32311 30343 20-1-1895 1895 Arnhem 47 Hauptman 1. Luchtvaart Reg. Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-8-1943 von Stalag 315
Houte van Adriaan 32313 30777 1-9-1886 1886 Middelburg 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel Marine staf Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-8-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Lorentz Cornelis J. 32314 29-3-1893 1893 Den Helder 49 Hauptman Art. Kdo III A.K. Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-8-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Lamers Theodorus J.A. 32315 30260 2-3-1898 1898 Nijmegen 44 Hauptman Flieger Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-8-1943 von Stalag 315
Zanden van der Hendrik 32316 30404 17-1-1891 1891 Roermond 51 Major Majoor I-2.Luftfahrt Reg. Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-8-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Slikke van der Johannes Evert 32321 25-4-1922 1922 Arnhem 20 Offz.Anw. Inf. Amersfoort 13-8-1943 zugang Stalag 371 am 24-8-1943 von Stalag 315
Boogaard Jan Karel 107573 27-7-1914 1914 Den Haag 28 Offz.Anw. Vaandrig 4.R.I. Amersfoort 15-6-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Buytendijk Johan L. 97749 5-9-1914 1914 Rotterdam 28 Leutnant 15.R.I. Amersfoort 16-7-1943 zugang Stalag 371 am 17-8-1943 von Stalag IV B (Mühlberg) Abgang Stalag 371 am 10-10-1943 nach Oflag XXI C (Schildberg)
Vries de Jan 32323 3-1-1910 1910 Couter 32 Oberleutnant 1e luitenant inf. Amersfoort 16-9-1943 Zugang Stalag 371 am 20-9-1943 von Holland
Vroom Pieter Cornelis 32324 30639 21-8-1909 1909 Den Haag 33 Oberleutnant 1e luitenant 14.Inf.Reg. Amersfoort 16-9-1943 Zugang Stalag 371 am 20-9-1943 von Holland
Stofberg Pieter Martinus 107572 10-4-1914 1914 Den Haag 28 Offz.Anw. Vaandrig 5.R.S. Amersfoort 18-6-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Schimmel Albert Hendrik 30468 32273 27-8-1886 1886 Meppel 56 Oberst kolonel HKV Amersfoort 19-6-1943 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Boost August G.M. 32232 30810 7-9-1900 1900 Breda 42 Hauptman kapitein genie Departement Amersfoort 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Rijkens Johan 32234 27-6-1885 1885 Kampen 57 Oberst der Art. I. Heereskorps Amersfoort 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Boven van Johan Adriaan 32237 30771 24-4-1896 1896 Den Haag 46 Kapitän Intendant dep. Defensie Amersfoort 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Kroon Johannes 32239 31123 3-4-1896 1896 Terneuzen 46 Kapitän 20. Depot Bataljon Amersfoort 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Beenhakker Fredericus 32250 30048 23-5-1892 1892 Middelburg 50 Kapitän staf der infanterie Amersfoort 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Polis Henry 32253 31932 18-1-1886 1886 Maastricht 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel depot M. Amersfoort 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Volker Leendert 32254 30389 7-6-1906 1906 Westzaan 36 Oberleutnant 1e Luitenant Grenadiers Amersfoort 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Heller Johannes 32255 30728 4-1-1918 1918 Hoogezand 24 French. Ltn. Inf. 2.R.I. Amersfoort 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Sluis van der Auke Alles 32257 30093 30-10-1917 1917 Sleen 25 Leutnant 2e luitenant 7.R.A. Amersfoort 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Tiesselinck Edmundus Steph Ernest 32258 31636 22-9-1888 1888 Vierlingsbeek 54 Major Majoor C. III-35.R.I. Amersfoort 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Nijs Bik de Francois Emile 32265 30271 27-10-1887 1887 Den haag 55 Major Majoor Kfw. Rgt. Amersfoort 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Boudewijn Pierre Joseph 32266 30274 5-4-1901 1901 Amsterdam 41 Kapitän depot Motordienst Amersfoort 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Wiel van der Alko 32272 31836 30-5-1892 1892 Amsterdam 50 Major Majoor I- S.R.A. Amersfoort 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Schimmel Albert Hendrik 32273 30468 27-8-1886 1886 Meppel 56 Oberst General Amersfoort 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Heerma van Voss Casparus Sybrand 32285 31855 19-6-1900 1900 Roozendaal 42 Kapitän Lvd. Kr. Amsterdam Amersfoort 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Stokla Hermanus Kornelis 32290 30097 18-11-1917 1917 Rotterdam 25 Oberleutnant 1e luitenant der infanterie I.-42. R.I. Amersfoort 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Lagerwerff Robbert 32294 29-5-1918 1918 Batavia (NOI) 24 2e luitenant der cavalerie II-4.R.H. Amersfoort 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Schreuder Cornelis Jacob 271081 30267 17-11-1893 1893 Gouda 49 Hauptman Kapitein K.M.D. Amersfoort 22-3-1944 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Helsdingen van Frederik 7437 23-11-1916 1916 Malang (NOI) 26 Leutnant Spec. Dienst Amersfoort 22-6-1943 Abgang Oflag 67 am 5-10-1944 aus dem Lager geflüchtet
Ottens Arend 7551 30-3-1914 1914 Eelde 28 Oberleutnant 1e luitenant 9.R.I. Amersfoort 22-6-1943 zugang Stalag 371 am 13-11-1943 von Oflag XXI B (Schildberg)
Notten van Pieter 97748 7-5-1902 1902 Bloemendaal 40 Rittmeister ritmeester 4.R.H. Amersfoort 28-7-1943 zugang Stalag 371 am 17-8-1943 von Stalag IV B (Mühlberg) Abgang Stalag 371 am 10-10-1943 nach Oflag XXI C (Schildberg)
Huet Henri 97750 11-11-1914 1914 Den Haag 28 Fahnrich K.R.A. Amersfoort 29-7-1943 zugang Stalag 371 am 17-8-1943 von Stalag IV B (Mühlberg) Abgang ?
Kuiper Hendrik 97751 20-12-1915 1915 Rheden 27 Fahnrich vaandrig Kustartillerie Amersfoort 29-7-1943 zugang Stalag 371 am 17-8-1943 von Stalag IV B (Mühlberg)
Haas de Johan 96402 26-11-1910 1910 Amsterdam 32 Oberleutnant 1e luitenant 2. R.Huzaren Amersfoort 4-7-1943 Abgang Stalag 371 am 10-10-1943 nach Oflag XXI C (Schildberg)
Lopez Cardozo Max 96401 7-10-1911 1911 Watergraafsmeer 31 Oberleutnant 1e luitenant 2. R.G. Amersfoort 5-7-1943 Abgang Stalag 371 am 10-10-1943 nach Oflag XXI C (Schildberg)
Mann Fritz Alfred 96403 29-5-1917 1917 Bremen (Du) 25 Oberleutnant 1e luitenant Fliegerabwehr Amersfoort 5-7-1943 Abgang Stalag 371 am 10-10-1943 nach Oflag XXI C (Schildberg) zugang Oflag 67 von Grüne bei Lisa am 06-03-1945
Rodrigues de Miranda Jacobus 96404 24-12-1905 1905 Amsterdam 37 Oberleutnant 1e luitenant Genie Amersfoort 5-7-1943 Abgang Stalag 371 am 10-10-1943 nach Oflag XXI C (Schildberg) zugang Oflag 67 von Grüne bei Lisa am 06-03-1945
Hamburger David Abraham 96405 11-6-1907 1907 Utrech 35 Oberleutnant 1e luitenant 13.R.Art. Amersfoort 5-7-1943 Abgang Stalag 371 am 10-10-1943 nach Oflag XXI C (Schildberg)
Bierman Aron 96406 28-8-1904 1904 Appingedam 38 Oberleutnant 1e luitenant 2.R.W. Amersfoort 5-7-1943 Abgang Stalag 371 am 10-10-1943 nach Oflag XXI C (Schildberg) zugang Oflag 67 von Grüne bei Lisa am 06-03-1945
Wolf Max A.J. 96407 2-12-1915 1915 Tongelre 27 Leutnant 2e luitenant II-16.Reg.Art. Amersfoort 5-7-1943 Abgang Stalag 371 am 10-10-1943 nach Oflag XXI C (Schildberg)
Koldenhof Jan 98061 7-6-1911 1911 Apeldoorn 31 Leutnant 1e luitenant III-19.G.B. Amersfoort 5-8-1943 zugang Stalag 371 am 17-8-1943 von Stalag IV B (Mühlberg) Abgang Stalag 371 am 10-10-1943 nach Oflag XXI C (Schildberg)
Ausems A.W. 32412 2-8-1908 1908 Culemborg 34 Oberleutnant der Reserv 1e luitenant 5. Feld Artillerie Reg. Amersfoort 5-9-1944 freiwillig zugang Oflag 67 am 27-9-1944 von Amersfoort
Hermans Hubert A.G. 96409 24-3-1914 1914 Ginneken 28 Oberleutnant 1e luitenant 3.R.V.A. Amersfoort 6-7-1943 Abgang Stalag 371 am 10-10-1943 nach Oflag XXI C (Schildberg)
Jong de Wytze D. 96410 7-12-1915 1915 Hardegarijp 27 Fahnrich 9c.R.I. Amersfoort 6-7-1943 zugang 11-10-1943 von Stalag 369 (Kobierzyn) Abgang Stalag 371 am 10-10-1943 nach Oflag XXI C (Schildberg)
Jong de Henri 96511 26-6-1912 1912 Amsterdam 30 Fahnrich Stab Amsterdam Amersfoort 6-7-1943 Zugang Stalag 371 am 16-7-1943 von Stalag IV B
Vlieger de Samuel 98060 13-5-1908 1908 Zierikzee 34 Leutnant 1e luitenant 3.R.I. Amersfoort 6-8-1943 zugang Stalag 371 am 17-8-1943 von Stalag IV B (Mühlberg) Abgang Stalag 371 am 10-10-1943 nach Oflag XXI C (Schildberg)
Bijsterveld Reinder 98059 16-3-1919 1919 Groningen 23 Fahnrich 19.R.I. Amerstoort 2-8-1943 zugang Stalag 371 am 17-8-1943 von Stalag IV B (Mühlberg) Abgang ?
Dames Gerrit W.T. 2924 4-12-1909 1909 Amersfoort 33 Oberleutnant 1e luitenant Stab 7. Inf. Div. Amsterdam 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Steinmetz Franciscus 2940 20-9-1914 1914 Batavia (NOI) 28 Oberleutnant z See U-boot dienst Amsterdam 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c
Valk-Bouwman van der Willem 1633 21-4-1914 1914 Linschoten 28 Leutnant z See Kr. Mar. Amsterdam 15-5-1940 zugang 11-2-1942 aus Woerden abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Sandwijk van Jan 32231 31333 16-5-1896 1896 Utrecht 46 Off. M.S.D. 1ste klasse Amsterdam 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Hoevenaars Henri 32267 31682 26-10-1893 1893 Arnhem 49 Kapitän L.v.d. kr. Amsterdam Amsterdam 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Wenthold Pieter 32293 13-10-1898 1898 Singkel 44 Leutnant I.Cl. luitenant 1ste klasse marine Amsterdam 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Lange de Jan 2948 8-4-1920 1920 Soerabaja 22 Seekadett adelborst motorboot Zuiderzee Amsterdam 15-7-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Bosch v.d. Dirk W. 30001 14-8-1906 1906 Den Haag 36 Hauptman Kapitein St. IV.L.K. Assen 15-5-1942
Feith Martinus P. 30002 30-3-1910 1910 Hoorn 32 Oberleutnant 1ste luitenant I.2.R.A. Assen 15-5-1942
Jansen Bertus 30003 26-5-1915 1915 Borger 27 Oberleutnant 1e luitenant Depot Radfahrer Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 nach Holland
Muller Pieter 30004 15-8-1906 1906 Voorhout 36 Oberleutnant 1e luitenant Pol. Tr. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 nach Holland
Fabius Gerhardus 30005 10-3-1911 1911 Leiden 31 Oberleutnant 1e luitenant KMA Assen 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Bartels Jacques A.C. 30006 21-3-1911 1911 Amsterdam 31 Oberleutnant 1e luitenant 4.R.H. Assen 15-5-1942
Mallinckrodt Jan 30007 11-2-1886 1886 Riouw (NOI) 56 Major Majoor III-4.R.I. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Laméris Jan F. 30008 29-1-1911 1911 Amersfoort 31 Oberleutnant 1e luitenant Stab Leichte Division Assen 15-5-1942
Schriek Pieter C. 30009 26-4-1910 1910 Dordrecht 32 Oberleutnant 1e luitenant I-8. Bat. P.A.G. Assen 15-5-1942
Schouten Gerrit 30010 21-7-1913 1913 Maasland 29 Oberleutnant 1e luitenant 19.R.I. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 nach Holland
Dudok van Heel Abraham 30011 9-8-1915 1915 Semarang (NOI) 27 Leutnant 2e luitenant 7.R.A. Assen 15-5-1942
Onderstal Hendrik 30012 32260 16-8-1897 1897 Arnhem 45 Hauptman Kapitein 4. Komp. Polizei Truppen Assen 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (überstellt)
Feist Karel G.A. 30013 6-6-1901 1901 Den Haag 41 Hauptman Ritmeester 4.R.H. Assen 15-5-1942
Mazel Adrianus M.C. 30014 19-8-1891 1891 Gorkum 51 Hauptman Ritmeester 4.R.H. Assen 15-5-1942
Snoeck (jonkhr.) Anton(ie) W. 30015 27-9-1884 1884 Nijmegen 58 Oberst Leutnant luitenant kolonel Militair Polizei Assen 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 10-8-1944 verstorben
Ellens Hendrik 30016 23-11-1897 1897 Rotterdam 45 Hauptman Kapitein Marechaussee Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Haersma Buma van Willem 30017 11-9-1917 1917 Den Haag 25 kadett 2e luitenant 23.R.A. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 (kamerlijsten)
Rouffaer Ferdinand 30018 14-3-1912 1912 Bloemendaal 30 Oberleutnant 1e luitenant Depot Kavallerie Assen 15-5-1942
Maris Jacob L. 30019 11-8-1908 1908 Roermond 34 Oberleutnant 1e luitenant 1.R.H.M. Assen 15-5-1942
Lemstra Reinier G. 30020 5-11-1909 1909 Deventer 33 Oberleutnant 1e luitenant 4.R.A. Assen 15-5-1942
Weiss Lothar 30021 7-8-1914 1914 Goes 28 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.B.A. Assen 15-5-1942
Brouwer Jan 30022 24-8-1908 1908 Groningen 34 Oberleutnant 1e luitenant KMA Assen 15-5-1942
Goes van der (Jonkhr) Aert 30023 22-5-1890 1890 Arnhem 52 Major Majoor I.R.H. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Onderwater Henri F. 30024 1-8-1912 1912 Den Bosch 30 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.I. Assen 15-5-1942
Pelt van Jacobus P. 30025 6-4-1887 1887 Brielle 55 Major Majoor I-58.R.I. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Alofs Fredericus 30026 19-3-1886 1886 Groningen 56 Major Majoor 10. Depot Bataljon Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Snorn Paul Carel 30027 18-6-1916 1916 Ede 26 Leutnant 2e luitenant 13.R.A. Assen 15-5-1942
Ennen Hendrik J. 30028 19-5-1903 1903 Deventer 39 Hauptman Kapitein 10. Komp. Lu. Mitr. Assen 15-5-1942
Hammer Johan F. 30029 22-10-1893 1893 Leeuwarden 49 Hauptman Kapitein 1.R.A. Assen 15-5-1942
Bakker Willem 30030 3-9-1912 1912 Nieuw Helvoet 30 Oberleutnant Arzt 3.G.B. Assen 15-5-1942
Aalders Jan 30031 13-7-1910 1910 Amsterdam 32 Oberleutnant Arzt D.E.V. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Geist Piet(er) 30032 4-1-1894 1894 Deventer 48 Hauptman Kapitein III.36.R.I. Assen 15-5-1942
Waall van der Johan D. 30033 15-1-1889 1889 Den Haag 53 Hauptman Kapitein 12. Depot Bat. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Weijden van der Piet(er) 30034 6-6-1892 1892 Amsterdam 50 Hauptman Kapitein Stab 12.R.I. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Veenbaas Jacob 30035 9-7-1881 1881 Utingeradeel 61 Oberst kolonel T.B.F. Assen 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Tjeenk Willink Christiaan 30036 2-3-1892 1892 Rheden 50 Major Majoor Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Dulmen Krumpelman van Heinrich W. 30037 11-2-1902 1902 Amsterdam 40 Hauptman Kapitein 3.M.C. III.Div. Assen 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 5-9-1943 nach Holland
Bouma Andries 30038 19-9-1911 1911 Den Helder 31 Oberleutnant 1e luitenant Stab 10.R.I. Assen 15-5-1942
Heida Hans 30039 7-3-1895 1895 Weststellingwerf 47 Hauptman Kapitein 7. Depot Bat. Inf. Assen 15-5-1942
Wijk van Willem 30040 6-3-1892 1892 Leiden 50 Major Majoor Regiment Jäger Assen 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Toet Cornelis D. 30041 10-5-1896 1896 Almelo 46 Hauptman A.H.K. Assen 15-5-1942
Tuytel Adriaan 30042 28-5-1890 1890 Haarlem 52 Major Majoor II-15.R.A. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bijlaard Cornelis A. 30043 2-7-1904 1904 Amsterdam 38 Hauptman Art. Stab Assen 15-5-1942
Goote Marinus 30044 20-10-1900 1900 Vlissingen 42 Hauptman Art. Stab Assen 15-5-1942
Meyer Christiaan D. 30045 17-3-1911 1911 Utrecht 31 Oberleutnant 1e luitenant Luftabwehr Amsterdam Assen 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 6-5-1943 an Wehrmachtsbefehlhaber der Niederlanden überstellt
Bakker Schut Johannes 30046 4-12-1902 1902 Parie 40 Oberleutnant Arzt 4.R.H. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Putte van de Cornelis J.A. 30047 4-6-1895 1895 Vlissingen 47 Hauptman Stab T.B.F. Assen 15-5-1942
Beenhakker Hubertus 30048 32250 23-5-1892 1892 Middelburg 50 Hauptman Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am augustus 1942 (zie dagboek Kokje)
Wouters Petrus J.A. 30049 13-10-1916 1916 Arnhem 26 Leutnant III-6.R.A. Assen 15-5-1942
Verhoef Lambertus H.M. 30050 32332 10-11-1915 1915 Rotterdam 27 Leutnant 8.R.I. Assen 15-5-1942
Wiersema Rendert M.L.M. 30051 31-8-1916 1916 Putten 26 Leutnant II-40.R.I. Assen 15-5-1942
Dohna Johannes F. 30052 19-2-1905 1905 Leiden 37 Hauptman Genie Depot Assen 15-5-1942
Rodrigo Hendrik A. 30053 6-12-1912 1912 Amersfoort 30 Leutnant Depot Genie Assen 15-5-1942
Dollekamp Hendrik 30054 6-2-1917 1917 Deventer 25 Leutnant Genie Depot Assen 15-5-1942
Meijer Nicolaas 30055 28-12-1917 1917 Groningen 25 Leutnant III-40.R.I. Assen 15-5-1942
Rothuizen Jan 30056 3-1-1910 1910 Goes 32 Hauptman A.H.K. Assen 15-5-1942
Dijk van Willem 30057 31-8-1911 1911 Assen 31 Oberleutnant 1e luitenant Veste Holland Assen 15-5-1942
Hage van der Hendrik J. 30058 5-3-1909 1909 Amsterdam 33 Oberleutnant 1e luitenant A.H.K. Assen 15-5-1942
Bernaert Gustaaf V.M. 30059 14-10-1912 1912 Vlissingen 30 Oberleutnant 1e luitenant 2 Innundatie Abt Assen 15-5-1942
Meeues Theodorus J.C. 30060 23-11-1904 1904 Haarlem 38 Hauptman Stab IV Devision Assen 15-5-1942
Plasschaert Johannes 30061 27-4-1915 1915 Middelburg 27 Leutnant Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Dijkstra Luitsen C. 30062 6-3-1914 1914 Arnhem 28 Oberleutnant 1e luitenant Comp. Pontoniere Lt. Div. Assen 15-5-1942
Pino Alexander R.H. 30063 20-7-1908 1908 Enschede 34 Oberleutnant 1e luitenant 4. Depot Art. Assen 15-5-1942
Ruler van Gerrit 30064 27-10-1910 1910 Ede 32 Oberleutnant 1e luitenant II-19.R.A. Assen 15-5-1942
Blanken Dirk 30065 2-3-1902 1902 Scherpenzeel 40 Hauptman Stab VII Div Assen 15-5-1942
Mulder Barend 30066 2-3-1892 1892 Amsterdam 50 Hauptman kapitein infanterie 3-I-35.R.I. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag 67, am 12-1-1944 in Lazaret Stanislau eingeliefert
Schaper Teertsen 30067 5-4-1902 1902 Joure 40 Kapitän Leutnant Assen 15-5-1942
Versluys (Jonkhr.) Nicolaas J.C. 30068 3-2-1899 1899 Malang (NOI) 43 Hauptman/Kapitän Leutnant Assen 15-5-1942
Keyser Hendrik A. 30069 1-4-1907 1907 Arnhem 35 Oberleutnant z See Zahlmeister Assen 15-5-1942
Uiterwijk Jan H. 30070 7-7-1909 1909 Deventer 33 Oberleutnant z See Assen 15-5-1942
Elk van Dirk 30071 16-12-1906 1906 Katwijk 36 Oberleutnant z See Assen 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Bruins Agelius A. 30072 12-10-1896 1896 Groningen 46 Hauptman/Kapitän Leutnant Assen 15-5-1942
Mens Cornelis 30073 18-1-1896 1896 Harderwijk 46 Hauptman Kapitein Stab Inf. Assen 15-5-1942
Bakema Eelke 30074 5-3-1910 1910 Driebergen 32 Ober Veterinär 1.8.R.A. Assen 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Vaate bij de Jan 30075 6-7-1915 1915 Zierikzee 27 Leutnant 2e Luitenant 164 Bat Lu.A. Assen 15-5-1942
Straus Joseph 30076 8-12-1915 1915 Bergh 27 Leutnant 2e luitenant 14. Bat. Lu.A. Assen 15-5-1942
Walthuis Krijn W. 30077 6-10-1916 1916 Emmen 26 Leutnant 2e Luitenant Ko. Lu.A. den Haag Assen 15-5-1942
Hosson de Bernardus F.G. 30078 26-12-1894 1894 Den Helder 48 Hauptman Kapitein I-43.R.I. Assen 15-5-1942
Jäger André J.W. 30079 3-8-1900 1900 Gouda 42 Hauptman Kapitein I.R.O.I. Assen 15-5-1942
Jannes Johannes L. 30080 16-3-1907 1907 Nijmegen 35 Oberleutnant 1e luitenant I.R.O.I. Assen 15-5-1942
Verwoerd Johannes P. 30081 20-9-1907 1907 Velsen 35 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.I. Assen 15-5-1942
Vergouwe Jannis A. 30082 32349 27-5-1910 1910 Middelburg 32 Oberleutnant 1e luitenant I-43.R.I. Assen 15-5-1942
Flink Johannes 30083 27-7-1907 1907 Nieuwe Schans 35 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.I. Assen 15-5-1942
Malsen van Christiaan H. 30084 2-3-1901 1901 Rotterdam 41 Hauptman S.R.O.I. Assen 15-5-1942
Roo de Johannes H.Th. 30085 23-9-1911 1911 Rotterdam 31 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.I. Assen 15-5-1942
Brouwers Cornelis W. 30086 3-9-1907 1907 Bergen op Zoom 35 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.I. Assen 15-5-1942
Paling Leendert A. 30087 23-3-1905 1905 Vlissingen 37 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.I. Assen 15-5-1942
Raadsveld Freerks C.L. 30088 12-10-1911 1911 Bergen op Zoom 31 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.I. Assen 15-5-1942
Scheuermann Albert 30089 27-6-1906 1906 Batavia (NOI) 36 Hauptman Kapitein 20. Depot Bataljon Inf. Assen 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Poll Kornelis J.H. 30090 13-10-1907 1907 De Bilt 35 Oberleutnant 1e luitenant Militär Polizei Assen 15-5-1942
Water v.d. Albert 30091 2-8-1904 1904 Batavia (NOI) 38 Oberleutnant Arzt Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Wins Herman 30092 2-8-1917 1917 Den Haag 25 Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) 18. Depot Bat Assen 15-5-1942
Sluis van der Auke Alles 30093 32257 30-10-1917 1917 Sleen 25 Leutnant 2e Luitenant (15-7-1940) I-22.R.A. Assen 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (überstellt)
Kort Johan M.J. 30094 2-12-1919 1919 Harlingen 23 Fahnrich Vaandrig KMA Assen 15-5-1942
Friskus Everhardus 30095 6-5-1917 1917 Meppel 25 Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) KMA Assen 15-5-1942
Vrieling Jans 30096 31-5-1919 1919 Vlagtwedde 23 Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) III-8.R.I. Assen 15-5-1942
Stokla Hermanus Kornelis 30097 32290 18-11-1917 1917 Rotterdam 25 Oberleutnant 1e luitenant der infanterie I-42.R.I. Assen 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (überstellt)
Pot Arend 30098 25-9-1918 1918 Nieuwe Schans 24 Leutnant 2e Luitenant (15-7-1940) 20.R.I. Assen 15-5-1942
Oljans Hendrik 30099 17-6-1917 1917 Dwingeloo 25 Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) III-4.R.I. Assen 15-5-1942
Nanninga Geert N. 30100 20-7-1918 1918 Assen 24 Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) 2-14.R.I. Assen 15-5-1942
Klooster Hendrik 30101 20-12-1917 1917 Zwolle 25 Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) II-8.R.I. Assen 15-5-1942
Collard Jan 30102 8-8-1909 1909 Magelang (NOI) 33 Oberleutnantn 1e Luitenant 43.R.I. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 (kamerlijsten)
Schapink Jan 30103 19-12-1916 1916 Almelo 26 Leutnant der Reserve 2e luitenant 19.G.B. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijstn)
Vries de Jan 30104 3-1-1910 1910 Gouda 32 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.I. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijstn)
Kokje Marten P. 30105 10-12-1894 1894 Lemsterland 48 Hauptman Kapitein A.H.K. Assen 15-5-1942
Tielrooy Nicolaas J. 30106 10-11-1889 1889 Den Helder 53 Major Majoor II-1.R.I. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Woude van der Arend 30107 6-8-1887 1887 IJsselmuiden 55 Major Majoor 42.R.I. Assen 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 22-10-1942 entlassen nach Holland
Oudt Pieter H. 30108 2-2-1891 1891 Amsterdam 51 Major Majoor I-34.R.I. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Langenhagen Anton(ie) K. 30109 10-7-1887 1887 Haarlem 55 Major Majoor 9.G.B. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Lammerts Johannes K. 30110 16-11-1881 1881 Vlaardingen 61 Majoor/Oberst Leutnant Luitenant-Kolonel S.R.O.I. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Schee van der Leendert C. 30111 15-3-1890 1890 Rhoon 52 Major Majoor Brig. A. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Scheepers Lambertus 30112 8-8-1910 1910 Nijmegen 32 Oberleutnant 1e luitenant A.H.K. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 (kamerlijsten)
Walen van Hendrik 30113 14-7-1911 1911 Amsterdam 31 Oberleutnant 1e luitenant Depot R.W. Assen 15-5-1942
Koster Willem Henrik Lucas 30114 32114 18-4-1915 1915 Groningen 27 Oberleutnant 1e luitenant A.H.K. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Brill Cornelis J. 30115 5-9-1910 1910 Winschoten 32 Oberleutnant 1e luitenant M.C.-12.R.I. Assen 15-5-1942
Valkman Marten 30116 25-5-1913 1913 Hardenberg 29 Oberleutnant 1e luitenant III-7.R.I. Assen 15-5-1942
Huisinga Johannes 30117 31-5-1913 1913 Leeuwarden 29 Oberleutnant 1e luitenant M.K. I-19.R.I. Assen 15-5-1942
Nieuwenhuys Hendrik A.D. 30118 10-7-1911 1911 Doetinchem 31 Oberleutnant 1e luitenant 12.R.I. Assen 15-5-1942
Timmerman Klaas 30119 6-6-1908 1908 Genemuiden 34 Oberleutnant 1e luitenant Heeres Polizei Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 (kamerlijsten en dagboek Kokje)
Groen(e)wegen Frederik 30120 12-11-1896 1896 Rotterdam 46 Hauptman Kapitein 7.G.B. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Wal van der Anne 30121 14-08-1894 1894 Detroit (USA) 48 Hauptman Kapitein 5.G.B. Assen 15-5-1942
Meurs Cornelis 30122 6-10-1890 1890 Nijmegen 52 Hauptman Kapitein 1.R.I. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 (kamerlijsten)
Erp van Johan C.C. 30123 21-01-1896 1896 Hoorn 46 Hauptman Kapitein II.A.K. Assen 15-5-1942
Könings Rudolf 30124 32361 26-9-1915 1915 Den Haag 27 Leutnant 2e luitenant 9. Depot Bat.-3.Inf Depot Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am ??
Dietz Henri W.G.R. 30125 22-11-1888 1888 Olélé (NOI) 54 Major Majoor 1.G.B. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Boet Leonard 30126 18-2-1908 1908 Hoorn 34 Oberleutnant Arzt 33.R.I. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Bellen Hendrik J. 30127 30-05-1884 1884 Kerkrade 58 Hauptman Kapitein 9.R.I. Assen 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland (kamerlijsten)
Kanaar Nicolaas 30128 23-4-1906 1906 Breda 36 Oberleutnant 1e luitenant 11.R.I. Assen 15-5-1942
Oonk Jan H. 30129 9-1-1887 1887 Winterswijk 55 Major Majoor 9. Depot Bataljon Assen 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942 (kamerlijsten)
Cate ten Martinus H.G. 30130 29-2-1904 1904 Assen 38 Oberleutnant 1e luitenant 9.G.B. Assen 15-5-1942
Klomp Bertus 30131 10-9-1898 1898 Ruinerwold 44 Hauptman Kapitein II-9.G.B. Assen 15-5-1942
Moskie Herman 30132 9-6-1906 1906 Kampen 36 Oberleutnant 1e luitenant 8.R.I. Assen 15-5-1942
Essen van Gabe 30133 7-10-1911 1911 A(l)gum 31 Ober Leutnant der Reserve 9.G.B. Assen 15-5-1942
Reijenga Willem 30134 24-4-1917 1917 Groningen 25 kadett 2e Luitenant (15-7-1940) Infant. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Prins Willem L. 30135 27-9-1917 1917 Utrecht 25 Leutnant 2e luitenant 25.R.I. Assen 15-5-1942
With de Hendrik 30136 8-4-1916 1916 Heerenveen 26 Leutnant 2e luitenant 33.R.I. Assen 15-5-1942
Secréve Johannes M. 30137 15-10-1915 1915 Moeara Aman (NOI) 27 Leutnant 2e luitenant I-1-44.R.I. Assen 15-5-1942
Terpstra Johannes 30138 32343 25-10-1917 1917 Leeuwarden 25 Leutnant 2e luitenant III-0.R.I. Assen 15-5-1942
Sleurink Jan 30139 22-11-1917 1917 Kampen 25 Leutnant 2e luitenant 4.R.I. Assen 15-5-1942
Laan van der Sijger 30140 30-9-1915 1915 Haskerland 27 Leutnant 2e luitenant 19 Depot Bat. Assen 15-5-1942
Bijvoet Henri J.P. 30141 20-9-1916 1916 Amsterdam 26 Leutnant 2e luitenant 36.R.I. Assen 15-5-1942
Ridder de Frans W. 30142 27-10-1921 1921 Arnhem 21 kadett Unteroff. Z See Korporaal Adelborst Marine Assen 15-5-1942
Jongepier Johan F. 30143 8-11-1920 1920 Soerabaja (NOI) 22 kadett Unterof. Z See Korporaal Adelborst Marine Assen 15-5-1942
Moddejonge Reindert J. 30144 18-2-1916 1916 Magelang (NOI) 26 kadett Unteroff. Cadet Sergeant KMA Assen 15-5-1942
Herne O' Eduard 30145 18-2-1920 1920 Semarang (NOI) 22 kadett Fahnrich Vaandrig KMA Assen 15-5-1942
Vermeulen George J.T. 30146 22-6-1918 1918 Rotterdam 24 kadett Fahnrich Vaandrig KMA Assen 15-5-1942
Logtenberg Antoni(e) J. 30147 22-3-1920 1920 Oldenzaal 22 kadett Unteroff. Z See Korporaal Adelborst Marine Assen 15-5-1942
Geerligs Herman 30148 3-5-1920 1920 Gambong (NOI) 22 kadett Unteroff Cadet Sergeant KMA Assen 15-5-1942
Velde van der Huibert 30149 29-6-1918 1918 Soerabaja (NOI) 24 kadett Fahnrich Vaandrig KMA Assen 15-5-1942
Masjhoer Kanido Rachman 30150 13-10-1919 1919 Fort v.d. Capellen (NOI) 23 kadett Unteroff. Cadet Sergeant KMA Assen 15-5-1942
Arnoud van Boeckholtz d' Erich 30151 19-3-1921 1921 Soerabaja (NOI) 21 kadett Cadet Sergeant KMA Assen 15-5-1942
Koot Floris 30152 27-2-1920 1920 Arnhem 22 kadett Unterof. Cadet Sergeant KMA Assen 15-5-1942
Poeschmann Julius 30153 25-5-1920 1920 Soerabaja (NOI) 22 kadett Unteroff. Cadet Sergeant KMA Assen 15-5-1942
Schoenmaker Jan M. 30154 18-5-1917 1917 Almelo 25 Leutnant 2e Luitenant 76 Batt. Lu.A. Assen 15-5-1942
Tresling Albert W. 30155 7-11-1915 1915 Groningen 27 Leutnant 3. Bat. Kust. art. Assen 15-5-1942
Nix Jan W. 30156 19-3-1917 1917 Mocarateweh (NOI) 25 kadett Fahnrich KMA Assen 15-5-1942
Veldkamp Berend 30157 6-11-1921 1921 Bedum 21 kadett Unteroff. Z See Marine Assen 15-5-1942
Plaatsman Paulus F. 30158 18-10-1918 1918 Den Helder 24 kadett Unteroff. Z See Marine Assen 15-5-1942
Stok Arie 30159 19-8-1904 1904 Rotterdam 38 Oberleutnant Arzt Lazaret Amsersfoort Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Uffelie Otto 30160 6-12-1906 1906 Leeuwarden 36 Oberleutnant Apoth Mil. Pharm. D. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Boer de Jacob 30161 4-2-1907 1907 Nieuwe Pekela 35 Oberleutnant Arzt 12.G.B. Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Janssen(s) Cornelis 30162 1-1-1913 1913 Medan (NOI) 29 Oberleutnant Arzt Lazaret Den Helder Assen 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Sjoerds Jan 32025 32393 7-11-1914 1914 Groningen 28 Oberleutnant 1e luitenant IV-15.R.I. Assen 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 19-9-1943 nach Lemberg Kriegswehrmacht Haftanstalt
Hamburger Joseph 108143 29-4-1916 1916 Amersfoort 26 Offz.Anw. 39.R.I. Assen 28-6-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Julius Jan 103397 15-3-1914 1914 Bellingwolde 28 Leutnant 2e luitenant 48.R.I. Assen 4-7-1943 zugang Stalag 371 am 15-7-1943 von Stalag XI A (Altengrabow) Abgang Stalag 371 am 10-10-1943 nach Oflag XXI C (Schildberg)
Voe van der Josefus J. 106929 7-2-1917 1917 Bergen 25 Offz.Anw. Vaandrig 9.R.I. assen 7-6-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Bent van den Adrianus 2910 28-2-1883 1883 Breda 59 General-Major Kdt. Vom 4. Armee Korps Bilthoven 14-5-1940 zugang Oflag 67 am 20-5-1943 von Oflag XXI C
Daams Johan H. 2918 13-1-1899 1899 Den Haag 43 Rittmeister ritmeester KMA Bloemendaal 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Luteyn Tonny 2926 10-2-1917 1917 Batavia (NOI) 25 Leutnant Bloemendaal 15-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c
Westra Schelte H.L. 461 5-11-1919 1919 Ngavi (NOI) 23 Leutnant 2e luitenant Art. Reg. Bloemendaal 15-5-1940, Den Haag 14-1-1941 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Borgesius Eltje Jakob 32240 31134 25-4-1894 1894 Exloo 48 Kapitän Leutnant marine Breda 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Bolk Klaas Jan 32281 30673 4-12-1887 1887 Den Helder 55 Hoofdoff. M.S.D. 2e klasse Kon. Marine Breda 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Sjoerdsma Bastiaan Andreas 32282 30540 22-5-1895 1895 Borger 47 Kapitän kapitein Gen. Staf Alg. Hoofdkwartier Breda 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Elstak Edo P.W. 30379 1-10-1895 1895 Paramaribo 47 Leutnant 2e Luitenant (15-7-1940) Infant. Breda 15-5-1942
Nauta Pieter Sicco G. 30442 03-05-1878 1878 Breda 64 General Leutnant Luitenant Generaal Luftabwehr Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Vos Aart 30444 9-3-1882 1882 Breukelen 60 Vice Admiraal Vice Admiraal Marine Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Numans Anthonie 30446 25-5-1880 1880 Buren (gld) 62 General Majoor Generaal Majoor Intendance Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Fokkinga Franciscus 30447 03-09-1886 1886 Goes 56 Oberst Intendant Kolonel Kriegsministerium Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Becking Willem 30448 24-8-1879 1879 Bunnik 63 Generaal Majoor Generaal Majoor Zentr. Verteidiging Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Heeris Floris J. 30450 26-12-1881 1881 Amsterdam 61 Konter Admiral Schout bij Nacht D.v.D. marine Stab Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942 nach Holland
Harberts Jacob 30451 11-7-1883 1883 Den Haag 59 General Majoor Generaal Majoor C.O. Armee Korps Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 24-5-1942 ?? nach Holland
Hackstroh Willem F.A. 30453 20-10-1881 1881 Den Bosch 61 General Majoor Generaal Majoor Inspektor Infanterie Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 24-5-1942 ?? nach Holland
Stad van der Hendrik J. 30455 6-4-1887 1887 Nijmegen 55 Konter Admiral Schout bij Nacht Co. Zeeland Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 24-5-1942 ?? nach Holland
Alphen van Marius W.L. 30456 32371 18-9-1884 1884 Utrecht 58 Oberst Kolonel AHK Breda 15-5-1942
Vaillant Floris A. 30457 12-2-1882 1882 Den Haag 60 General Majoor Generaal Majoor Kriegs Ministerium Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942 nach Holland
Vreede Ewoud A. 30458 30-9-1889 1889 Hilversum 53 Konter Admiraal Marine Stab Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 24-5-1942 ?? nach Holland
Heins Johanus Th. 30462 30-10-1879 1879 Utrecht 63 Oberst kolonel Pol. Tr. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Thoden van Velzen Heinrich H. 30463 9-4-1885 1885 Düsseldorf 57 Oberst kolonel General Stab Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Schutte Willem 30465 24-2-1884 1884 Harderwijk 58 Oberst kolonel Intendance Breda 15-5-1942
Jongh de Carel 30467 06-10-1883 1886 Dordrecht 56 Oberst kolonel III. L.K. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Higly Gustaaf L.M.H. 30469 17-09-1877 1877 Roermond 65 Oberst kolonel Zuid Front Veste Holland Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Koningh de August W. 30471 11-3-1885 1885 Geertruidenberg 57 Oberst kolonel Kgl Marechaussee Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Sande Lacoste van de Adriaan C. 30473 06-01-1888 1888 Den Haag 54 Oberst z See Lotteswesen Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Spaich Johan Christian 30474 23-06-1883 1883 Utrecht 59 Oberst kolonel Art. Stab Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Hoog Willem H.C. 30477 08-12-1892 1892 Hellevoetsluis 50 Kapitän / Oberst z See Marine Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Stuvel Ferdinand 30478 9-12-1886 1886 Den Haag 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel A.H.K. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Hamilton of Silvertonhill Jan W.H. 30479 06-05-1879 1879 Amboina (NOI) 63 Oberst Leutnant luitenant kolonel Stab 1e Div Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Varkevisser Jacob 30481 30-04-1892 1892 Den Haag 50 Kapitein Leutnant z See / Fregatten Kapitän Marine Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Oldert Willem F.K. 30482 21-12-1884 1884 Arnhem 58 Major Majoor Bekleidungs Lager Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Groot de Willem A. 30483 20-03-1883 1883 Den Haag 59 Oberst Leutnant luitenant kolonel Stab Infanterie Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Walther Boer Coenraad L. 30485 2-9-1891 1891 Den Haag 51 Hauptman Reg. Grenadiere Breda 15-5-1942
Slikke van der Pieter M.W.J. 30487 22-1-1896 1896 Kruiningen 46 Hauptman Kusten Art. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 24-8-1943 nach Kreiskrankenhaus Stanislau
Hartmans Charles A. 30488 24-07-1886 1886 Breda 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel Kriegs Ministerium Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Vlam Pieter 30489 8-7-1894 1894 Den Helder 48 Kapitän Leutnant Breda 15-5-1942
Dingemanse Pieter 30491 11-09-1881 1881 Arnemuiden 61 Oberst Leutnant luitenant kolonel Stab 1 Div. / Staf Vrijwillige Landstorm Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Lagas Johannes J. 30493 7-10-1895 1895 Leiden 47 Hauptman z See / Kapitän leutnant Ijmuiden Breda 15-5-1942
Zanger de Jan 30498 23-1-1914 1914 Dordrecht 28 Leutnant Stab. Art. Breda 15-5-1942
Pape Jan J. 30500 3-5-1891 1891 Assen 51 Hauptman St I. Armee Korps Breda 15-5-1942
Jong de Simon J.L. 30502 17-11-1915 1915 Den Helder 27 Leutnant Stab II-21.R.I. Breda 15-5-1942
Kuijl Albert J. 30504 13-5-1895 1895 Hellevoetsluis 47 Hauptman D.M.L. Breda 15-5-1942
Jaquot Theodorus J. 30505 29-04-1890 1890 Ameland 52 Major Majoor I.M.A. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Gordt Dillié la Paul J. 30506 13-10-1906 1906 Semarang (NOI) 36 Hauptman Stab Brig. B. Breda 15-5-1942
Cayaux Maximiliaan F 30507 18-11-1884 1884 Roermond 58 Hauptman Kapitein 45. Res. G.C. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Visser de Jan K. 30508 5-12-1887 1887 Wetevreden (NOI) 55 Major Majoor R.Grenadiers Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Wijnman Frans 30509 32339 25-10-1891 1891 Amsterdam 51 Hauptman Stab Leichte Division Breda 15-5-1942
Brinkgreve Martinus 30511 7-11-1903 1903 Utrecht 39 Hauptman Art. Stab Breda 15-5-1942
Thomson Willem 30513 3-5-1889 1889 Malang (NOI) 53 Oberst Leutnant luitenant kolonel Festung Holland Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Boodt Johan G. 30514 06-08-1888 1888 Rhenen 54 Hauptman Kapitein 3.R.A. / 24.R.A. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Govers Johan 30515 03-09-1889 1889 Den Haag 53 Major Majoor A.H.K. Breda 15-5-1942
Zeevenhoven Egbertus S. 30516 2-11-1900 1900 Hoogezand 42 Hauptman Festung Holland Breda 15-5-1942
Peereboom Bate G. 30517 11-6-1900 1900 Steenwijk 42 Hauptman St I. Armee Korps Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Brouwer Dirk 30518 13-10-1894 1894 Groot-Ammers 48 Kapitänleutnant z See Marine Luftwaffe Breda 15-5-1942
Ezerman Leonard 30519 15-02-1891 1891 Zutphen 51 Major Majoor Art. Stab / Depot Comp. A.M.D. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Terluin Gerrit 30520 16-3-1908 1908 Franekeradeel 34 Hauptman Vg.H. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Frenkel Alexander M. 30521 6-3-1890 1890 Tilburg 52 Majoor Apotheker Etappe Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Klerck de Francois A.J. 30522 29-11-1888 1888 Magelang (NOI) 54 Major Majoor H.K.V. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Wegerif Gerrit 30523 9-7-1886 1886 Nijmegen 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel 2.R.A. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bergh van den Samuel J. 30524 29-3-1886 1886 Baardwijk 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel J.d.A. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Droste Jan H. 30525 08-03-1893 1893 Haarlem 49 Major Majoor Lu.Vent. / A.H.K. Breda 15-5-1942
Dijk van Gidion H.C. 30526 28-01-1896 1896 Deventer 46 Hauptman D.M.L. Breda 15-5-1942
Schukking Willem H.C. 30527 17-02-1886 1886 Zutphen 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel 1. Armee Korps Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Cambier Adriaan C. 30528 27-10-1895 1985 Nijmegen -43 Hauptman Inf. Stab Breda 15-5-1942
Heeckeren van Brandsenburg van (Baron) Aduard C.C.W.L. 30529 26-04-1887 1887 Arnhem 55 Hauptman Ortskommandantur Den Haag Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Jonkers Jan 30530 1-5-1894 1894 Vlissingen 48 Hauptman Inf. Stab Breda 15-5-1942
Suchtelen van de Haare (Jonkhr.) Tinco M. 30531 29-10-1895 1895 Delden 47 Oberst Leutnant z See / Fregatten Kapitän Lotteswezen Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Jurling Willem J.G. 30532 20-2-1903 1903 Kampen 39 Hauptman Depot G.Tr. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Steenmetser Johannes F.M. 30533 07-04-1897 1897 Nijmegen 45 Hauptman St I. Armee Korps Breda 15-5-1942
Spanjaerdt Speckmann Louis J. 30534 9-9-1898 1898 Utrecht 44 Hauptman Stab Festung Holland Breda 15-5-1942
Marcella Philidor J.H. 30535 11-7-1893 1893 Norg 49 Major Majoor Inspektion d.Genie Breda 15-5-1942
Weeda Pieter 30536 30-7-1890 1890 Norg 52 Major Majoor I.d.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Gips Pieter 30537 17-3-1903 1903 Dordrecht 39 Hauptman A.H.K. Breda 15-5-1942
Kloppenburg Herman C. 30538 05-6-1891 1891 Djembang (NOI) 51 Major Majoor II-1.R.W. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Kuipers Albert / Bernardus 30539 31-3-1879 1879 Muntendam 63 Oberst Leutnant luitenant kolonel H.K.V. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Sjoerdsma Bastiaan Andreas 30540 32282 22-5-1895 1895 Borger 47 Hauptman A.H.K. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Siersema Onno J. 30541 30-10-1896 1896 Hoorn 46 Hauptman Kapitein A.H.K. Breda 15-5-1942
Heffener Herman 30542 12-5-1914 1914 Vlissingen 28 Leutnant I-8.R.A. Breda 15-5-1942
Popta van Taco 30543 2-8-1893 1893 Ridderkerk 49 Hauptman Kapitein A.H.K. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942 nach Holland ?
Raat Johannes H.J. 30544 18-2-1890 1890 Medemblik 52 Major Majoor Inf. Inspektion Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Broekmeijer Max W.J.M. 30545 15-5-1911 1911 Den Haag 31 Oberleutnant 1e luitenant D.v.D. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Veuger Hendrikus J.F. 30546 13-11-1912 1912 Den Haag 30 Oberleutnant 1e luitenant Depot Luftwaffe Breda 15-5-1942
Leur de Gerhardus J. 30547 6-2-1897 1897 Utrecht 45 Hauptman D.v.D. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Mante Bertus C. 30548 32277 2-12-1899 1899 Naarden 43 Hauptman D.v.D. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Ridder de Egbert Ch.H.L. 30549 14-5-1914 1914 Delft 28 Oberleutnant 1e luitenant Depot Genie Tr. Breda 15-5-1942
Gilde de Jan G.P. 30550 22-3-1911 1911 Den Haag 31 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.M.A. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 6-5-1943 an Wehrmachtsbefehlhaber der Niederlanden überstellt
Wester Jan 30551 7-2-1912 1912 Assen 30 Oberleutnant 1e luitenant D.v.D. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 6-5-1943 an Wehrmachtsbefehlhaber der Niederlanden überstellt
Potteboom Jacob 30552 22-3-1914 1914 Rotterdam 28 Oberleutnant 1e luitenant KMA Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 6-5-1943 an Wehrmachtsbefehlhaber der Niederlanden überstellt
Hoogenboom Arie H. 30553 30-9-1916 1916 Rotterdam 26 Leutnant II-Vb.A. Breda 15-5-1942
Portier Johannes W. 30554 29-1-1914 1914 Malang (NOI) 28 Leutnant 12.C.P. Breda 15-5-1942
Wieffering Johannes H. 30555 12-12-1903 1903 Den Haag 39 Hauptman D.v.D. Breda 15-5-1942
Erkel van Wouter 30556 10-6-1910 1910 Numansdorp 32 Oberleutnant 1e luitenant D.v.D. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Ligtvoet Hendrik W.C. 30557 6-12-1911 1911 Den Haag 31 Oberleutnant 1e luitenant D.v.D. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 6-5-1943 an Wehrmachtsbefehlhaber der Niederlanden überstellt
Graaff de Mr Herman H.A. 30558 27-1-1903 1903 Amsterdam 39 Hauptman Kapitein 8.R.A. Breda 15-5-1942
Berkhout Willem M. 30559 27-4-1910 1910 Den haag 32 Oberleutnant 1e luitenant Stab Inf Breda 15-5-1942
Peters Louis F.G.E. 30560 26-3-1913 1913 Buren 29 Leutnant 4.Pont.Abt. Breda 15-5-1942
Aalders Gijsbert B. 30561 27-5-1917 1917 Medan (NOI) 25 Leutnant sectie 5 hauptkw veldleger Breda 15-5-1942
Nijs de Anhtonius G. 30562 31-3-1914 1914 Rotterdam 28 Leutnant A.V.P. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Bruijn de Cornelis Ch.J. 30563 19-1-1913 1916 Den Haag 26 Leutnant Stab Lu.Verteid. Den Haag Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Renaud Maximiliaan J. 30564 12-2-1905 1905 Probolingo (NOI) 37 Oberleutnant z See Marine Breda 15-5-1942
Mulder Louis L. 30565 29-5-1917 1917 Den Haag 25 kadett 2-15.G.B. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Berenschot Gerhard C. 30566 9-10-1899 1899 Deventer 43 Hauptman Etappen Dienst Breda 15-5-1942
Graaf van de Johannes P. 30567 14-1-1909 1909 Den Haag 33 Oberleutnant 1e luitenant D.v.D. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Hoogterp Sijtze H. 30568 18-10-1909 1909 Wormerveer 33 Oberleutnant 1e luitenant A.H.K. Breda 15-5-1942
Nooij Willem G. 30569 8-5-1909 1909 Semarang (NOI) 33 Oberleutnant KNIL 5. Inf. Depot Bat. Breda 15-5-1942
Scheuermann Wilhelm A. 30570 11-5-1904 1904 Batavia (NOI) 38 Hauptman Kapitein II. Armee Korps Breda 15-5-1942
Tuuk van der Harmanus L. 30571 32312 26-7-1909 1909 Warffum 33 Oberleutnant 1e luitenant Depot bat Jager Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 15-11-1942 zur Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden in Den Haag zur verfügung gestellt
Gautier Henri C. 30572 13-2-1910 1910 Paramaribo 32 Oberleutnant 1e luitenant Lu Betr Breda 15-5-1942
Berge van den Adriaan L. 30573 3-6-1908 1908 Gennep 34 Oberleutnant 1e luitenant III Div Breda 15-5-1942
Lohmeijer Henricus Th.J.M. 30574 29-6-1899 1899 Amsterdam 43 Hauptman Kapitein Genie / HKV Breda 15-5-1942
Neef de Cornelis A. 30575 32347 13-9-1915 1915 Koepang (NOI) 27 Ober Leutnant z See Marine Breda 15-5-1942
Philipse Constantinus P. 30576 14-9-1921 1921 Middelburg 21 kadett Unteroff. KMA Breda 15-5-1942
Kosters Lammert 30577 18-11-1916 1916 Assen 26 Leutnant Munitions park Breda 15-5-1942
Bie de Jan A. 30578 29-3-1920 1920 Utrecht 22 kadett Feldwebel cadet sergeant genie KMA Breda 15-5-1942
Rijnders Kees 30579 17-5-1908 1908 Ambarawa (NOI) 34 Oberleutnant 1e luitenant Kol. Res. Breda 15-5-1942
Schilthuis Manuel 30580 14-8-1918 1918 Groningen 24 kadett Fahnrich 1-I-4.R.A. Breda 15-5-1942
Arends Johannes H. 30581 28-4-1911 1911 Gorinchem 31 Oberleutnant 1e luitenant Zentral bekleidungs lager Breda 15-5-1942
Slagter Marinus T. 30582 27-8-1894 1894 Zwolle 48 Hauptman Kol. Reserven Breda 15-5-1942
Bijloo Jan 30583 29-9-1910 1910 Schiedam 32 Oberleutnant 1e luitenant Kol. Reserven Breda 15-5-1942
Steenbergen Cornelis L. 30584 7-8-1908 1908 Den Haag 34 Oberleutnant 1e luitenant III. Armee Korps Breda 15-5-1942
Kuipéri Henri Ch.C.H. 30585 25-7-1910 1910 Assen 32 Oberleutnant 1e luitenant IV.L.K. / stab IV Armee Korps Breda 15-5-1942
Lambert Henri L.G. 30586 27-10-1894 1894 Maastricht 48 Hauptman 2.Regiment Luftwaffe Breda 15-5-1942
Boekhout (van) Henricus F.H. 30587 8-10-1909 1909 Ijsselmonde 33 Oberleutnant 1e luitenant II-Lu.R. Breda 15-5-1942
Nass Constantinus J.M. 30588 22-3-1909 1909 Nijmegen 33 Oberleutnant 1e luitenant 2.L.V.R. Breda 15-5-1942
Focquin de Grave Francois L.M. 30589 13-6-1913 1913 Soekaboemi (NOI) 29 Oberleutnant 1e luitenant 1.Lu.R. Breda 15-5-1942
Kamp Leonardus M. 30590 21-5-1904 1904 Breda 38 Hauptman 3.L.R. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942
Grinten van der Willem H.C. 30591 32407 2-11-1907 1907 Den Haag 35 Oberleutnant 1e luitenant 3. Kop. Pol. Tr. Stab III L.K. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Thijssen Johan W. 30592 17-2-1915 1915 Meester Cornelis (NOI) 27 Oberleutnant 1e luitenant 1.L.Luftwaffe. Breda 15-5-1942
Odijk van Adelbertus P.J. 30593 20-8-1911 1911 Oss 31 Oberleutnant 1e luitenant 17.Depot Bat. Breda 15-5-1942
Oorschot van Anton A. 30594 13-12-1886 1886 Harderwijk 56 Major Majoor Depot Lu.A. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Mark van der Gerardus 30596 32303 8-12-1896 1898 Dordrecht 44 Hauptman Korps Pontonniers Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Scherpenhuyzen Hendrik D. 30597 3-4-1882 1882 Rotterdam 60 Oberst Leutnant luitenant kolonel Regiment Jäger Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942
Hootegem van Eduardus J.C. 30598 13-3-1907 1907 Den Bosch 35 Oberleutnant 1e luitenant Inf. Stab Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Holthoon van Roelof A. 30600 02-01-1893 1893 Coevorden 49 Hauptman G.B. Gren. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Andel van Christiaan 30602 32270 10-8-1897 1897 Andel 45 Hauptman 23.R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Rompen Marie J.H.S. 30603 5-4-1898 1898 Nijmegen 44 Hauptman 24.R.I. Breda 15-5-1942
Ketting Geert D. 30604 12-9-1892 1892 Groningen 50 Hauptman Peel Div. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bentinck (Baron) Johannes A. 30605 13-6-1916 1916 Djokjakarta (NOI) 26 Leutnant 2e luitenant infanterie Depot Bat Gren Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Heijbroek Jan D. 30607 23-3-1918 1918 Teteringen 24 Fahnrich III-5.R.A. Breda 15-5-1942
Dulfer Eleonardus E.T. 30608 15-11-1893 1893 Rotterdam 49 Hauptman H.K.V. Breda 15-5-1942
Hoeufft Jonkhr. Jan A.L. 30609 12-9-1917 1917 Vianen 25 Fahnrich II-16.R.A. Breda 15-5-1942
Leuven van Theodoor 30610 29-5-1898 1898 Batavia (NOI) 44 Hauptman III-3.R.I. Breda 15-5-1942
Veth Bastiaan A. 30611 24-7-1894 1894 Den Haag 48 Hauptman 4.R.I. Breda 15-5-1942
Rosmüller Antonius 30612 26-9-1898 1898 Arnhem 44 Hauptman kapitein C.O.I. Breda 15-5-1942
Apeldoorn van Jacob C.E. 30613 11-5-1919 1919 Hilversum 23 Fahnrich Art Depot Breda 15-5-1942
Noord van Teunis C.D. 30614 30-9-1917 1917 Den Haag 25 Leutnant 2-V.R.A. Breda 15-5-1942
Huisken Hendrik 30616 24-11-1917 1917 Vlissingen 25 Fahnrich 2e luitenant 8.Depot Bat. Inf. Breda 15-5-1942
Slinger Johannes 30617 15-5-1914 1914 Reeuwijk 28 Leutnant School Lu.A. Breda 15-5-1942
Vrins Francois C. 30620 19-6-1914 1914 Semarang (NOI) 28 Oberleutnant 1e luitenant Depot Genie (scheinwerfer truppen) Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 5-10-1944 aus dem Lager geflüchtet
Merkestein Johannes F. 30621 4-10-1920 1920 IJsselstein 22 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Goulmy Theodore V.G. 30622 19-9-1916 1916 Den Bosch 26 Leutnant 3.III.5.R.A. Breda 15-5-1942
Strijers Johannes D.A. 30623 7-10-1916 1916 Bergen op Zoom 26 Leutnant IV. Depot Genie Breda 15-5-1942
Allard Aloysius J.M. 30624 24-12-1890 1890 Geertruidenberg 52 Major Majoor I-6.R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Fiévez Alexander H.J.L. 30625 22-6-1902 1902 Zutphen 40 Hauptman H.K.V. Breda 15-5-1942
Lohmeyer Aloysius J.J.M. 30626 4-4-1891 1891 Amsterdam 51 Major Majoor Stab Inf. Breda 15-5-1942 Im Kriegskrankenhaus Stanislau am 3-8-42 gestorben beerdigt in Stanislau
Trappen van der Pieter H. 30628 2710601 27-9-1894 1894 Harderwijk 48 Hauptman Kapitein Art. Kraftfahrt Schule Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Heuvelen van Jacob 30629 21-8-1905 1905 Amersfoort 37 Oberleutnant 1e luitenant A.H.K. Breda 15-5-1942
Kasten Willem 30631 1-1-1916 1916 Delft 26 Leutnant Stab I-14.R.A. Breda 15-5-1942
Dijkman Hendricus M. 30634 18-6-1917 1917 Den Haag 25 Leutnant 17.R.A. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 5-10-1944 aus dem Lager geflüchtet
Schoolland Hans J. 30635 28-2-1914 1914 Amsterdam 28 Leutnant Depot Genie Breda 15-5-1942
Tieskens Hendrik 30636 18-5-1917 1917 Deventer 25 Leutnant II-2. Depot Genie Breda 15-5-1942
Kranenburg Leendert A.D. 30638 6-11-1916 1916 Klaaswaal 26 Leutnant III-8.R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Hooftman Jacob 30640 31-12-1911 1911 Utrecht 31 Leutnant Depot Genie Breda 15-5-1942
Helmer Robert 30643 4-6-1902 1902 Londen 40 Hauptman 14.G.B. Breda 15-5-1942
Engers Izäal 30664 20-09-1885 1885 Deventer 57 Oberst Leutnant luitenant kolonel C.-20.R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Apeldoorn van Jacob C. 30666 01-11-1886 1886 Zwolle 56 Major Majoor I-10 RA Breda 15-5-1942
Schwing Wilhelm J.A. 30668 25-5-1889 1889 Doesburg 53 Major Majoor III-6.R.A. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Vos de Alexander J.H. 30669 24-6-1890 1890 Gent (Be) 52 Major Majoor III. Bat. Reg. Jäger Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Crok Dirk 30670 16-09-1883 1886 Soerabaja (NOI) 56 Hauptman Kapitein Depot Pontoniers Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Immink Guilliam F. 30671 18-12-1895 1895 Teteringen 47 Hauptman 6. Kav. Depot Breda 15-5-1942
Vries de Frans W.E. 30672 27-4-1891 1891 Kotaradja (NOI) 51 Hauptman Depot Kavallerie Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 22-10-1942 entlassen nacht Holland
Muller Rudolph W.B. 30674 2-6-1892 1892 Den Haag 50 Hauptman Stab IV. Armee Korps Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Weijns Arie H. 30675 31-7-1894 1894 Enschede 48 Hauptman Stab 15.R.A. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Triebel Ferdinand G. 30676 10-8-1887 1887 Magelang (NOI) 55 Major Majoor 14.G.B. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Heux Le Gerard W. 30677 07-05-1885 1885 Deventer 57 Oberst Leutnant luitenant kolonel Kriegs Ministerium Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Strootman Hendrik I. 30679 18-05-1891 1891 Hellevoetsluis 51 Major Majoor Remonte Depot Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Barendregt Jacob 30681 10-05-1893 1893 s-Gravendeel 49 Major Majoor Stab Luftschütz kreis R´dam Haag Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942
Claasen Albert W. 30682 15-11-1889 1889 Malang (NOI) 53 Major Majoor Mil. Gasschule Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Vethake Johannes 30683 8-5-1890 1890 Schalkwijk 52 Major Majoor Intendance Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Meijer Johan C.A. 30684 26-10-1890 1890 Helmond 52 Major Majoor I-38.R.I. Breda 15-5-1942
Slobbe van Bart 30685 8-4-1915 1915 Breda 27 Oberleutnant 1e luitenant Kompanie Pioniers L. Div. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 5-10-1944 aus dem Lager geflüchtet
Gout Willem H.C. 30686 12-5-1913 1916 Poerworedjo (NOI) 26 Oberleutnant 1e luitenant Genie Depot Breda 15-5-1942
Kauts Paul M. 30687 23-11-1914 1914 Soerabaja (NOI) 28 Oberleutnant 1e luitenant Depot Genie Breda 15-5-1942
Heerde van Ernst H. 30688 5-2-1914 1914 Bergen op Zoom 28 Oberleutnant 1e luitenant Depot Genie Breda 15-5-1942
Notenboom Anton 30689 28-1-1912 1912 Ede 30 Oberleutnant 1e luitenant Genie Festung Holland Breda 15-5-1942
Nieuwenhuijzen van Jacob 30690 26-6-1907 1907 Kruiningen 35 Oberleutnant 1e luitenant I-44.R.I. Breda 15-5-1942
Frijlink Gregorius D. 30691 06-1-1890 1890 Dordrecht 52 Hauptman I.Reg. Genietruppen Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Forbes Wels Pieter 30692 24-2-1896 1896 Den haag 46 Hauptman Stab Lt. Div. Breda 15-5-1942
Landuyt Edwardus 30693 26-1-1893 1893 Grave 49 Hauptman Sanitäts Truppen Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Kersjes Johannes F.A. 30694 16-7-1909 1909 Arnhem 33 Oberleutnant 1e luitenant 3.R.I. Breda 15-5-1942
Wolterbeek Johannes 30695 12-11-1912 1912 Rotterdam 30 Oberleutnant 1e luitenant II-3.R.I. Breda 15-5-1942
Aalzum van Johan 30696 12-05-1896 1898 Amsterdam 44 Hauptman Mil. Lazaret Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Rijkers Wouter 30697 9-1-1910 1910 Capelle 32 Oberleutnant 1e luitenant Sanitäts Truppen Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Son van Arthur F.H. 30698 27-7-1902 1902 Breda 40 Hauptman Depot Sanitäts Truppen Breda 15-5-1942
Dieleman Jozias 30699 11-2-1886 1886 Hoek 56 Hauptman Sanitäts Truppen Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Arnoldy Louis 30700 5-11-1894 1894 Den Haag 48 Hauptman A.H.K. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Stoltz Theodore 30701 17-03-1892 1892 Groesbeek 50 Hauptman Inspektion Sanitatsdienst Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Jonge de Gerardus 30702 10-12-1896 1896 Vlissingen 46 Hauptman I-V.P.T. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Dorst Hendrik L. 30703 13-3-1919 1919 Rotterdam 23 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Koopman Cornelis 30704 24-6-1886 1886 Nieuwerkerk 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel III Afd. Pol. Tr. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Kloeg / Klug Gerardus A.P. 30705 15-4-1907 1907 Delft 35 Oberleutnant 1e luitenant Centr. Unterricht Breda 15-5-1942
Glas van der Johannes G. 30706 13-8-1910 1910 Den Haag 32 Oberleutnant 1e luitenant Stab I.5.R.I. Breda 15-5-1942
Vlugt Willem P.L.G. 30707 28-9-1918 1918 Utrecht 24 Fahnrich I-31.R.I. Breda 15-5-1942
Moraal Juliaan 30708 16-8-1917 1917 Gombong (NOI) 25 Fahnrich III-38.R.I. Breda 15-5-1942
Bosch in den Franciscus J.L. 30709 8-3-1917 1917 Leiden 25 Fahnrich 3-I-8.R.I. Breda 15-5-1942
Proper Wilhelmus F.B. 30710 32348 5-11-1917 1917 Probolingo (NOI) 25 Leutnant KMA Breda 15-5-1942
Rotteveel Wilhelm 30711 2-5-1911 1911 Weltevreden (NOI) 31 Oberleutnant 1e luitenant 36.R.I. Breda 15-5-1942
Schreuders Anthonie H. 30712 20-12-1911 1911 Den Helder 31 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.I. Breda 15-5-1942
Filarski Herman W. 30713 271667 25-12-1912 1912 Amsterdam 30 Leutnant Stab P.B.O. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 23-4-1943 an Wehrmachtsbefehlhaber der Niederlanden überstellt
Andela Frans L. 30714 23-2-1920 1920 Soerabaja (NOI) 22 Hahnrich KMA Breda 15-5-1942
Witsenburg Herman 30715 13-11-1911 1911 Baarn 31 Oberleutnant 1e luitenant Stab 1.R.A. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Young Willem A. 30716 15-3-1910 1910 Palembang (NOI) 32 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie Infa.t Schietschool Breda 15-5-1942 05-08-1942 samen met van Amstel uit trein ontsnapt kort voor Nizancowitza ontsnapt 12-1-1944 uit trein naar Neu-Brandenburg, gepakt en 23-2-1945 omgebracht in Mauthausen
Hulst van der Johannes G.J. 30717 7-3-1912 1912 Bloemendaal 30 Oberleutnant 1e luitenant Stab I-11.R.A. Breda 15-5-1942
Amstel van Gijsbrecht B. 30718 26-12-1916 1916 Tjilatjap (NOI) 26 Leutnant 23.RA Breda 15-5-1942 05-08-1942 samen met Young kort voor Nizancowitza uit trein ontsnapt nach Flucht (24-1-1943 volgens Zak met Vlooien en 25-1-1943 volgens dagboek Kokje) wiederergriffen und am 5-2-1943 wieder im KGF Lager Stanislau eingeliefert
Verwoerd Gerrit A. 30719 9-4-1917 1917 Rotterdam 25 Fahnrich II-17.R.I. Breda 15-5-1942
Michiels van Kessenich Felix H.M. 30720 20-10-1895 1895 Meerssen 47 Hauptman IV.Armee Korps Breda 15-5-1942
Beek van den Rudolf 30721 17-5-1916 1916 Den Haag 26 Fahnrich 3-I 16.R.I. Breda 15-5-1942
Langelaar Cornelis Gijsbertus 30722 26-2-1917 1917 Arnhem 25 Leutnant Peel DiV. Breda 15-5-1942 In Langwasser foutief 26-6-1917
Prins Jan 30723 8-4-1911 1911 Zuidbroek 31 Oberleutnant 1e luitenant 3-III-8.R.A. Breda 15-5-1942
Schaik van Pieter 30724 20-5-1906 1906 Gouda 36 Oberveterinär C.O.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Milders Charles F.A. 30725 28-9-1893 1893 Tandjong Pinang (NOI) 49 Hauptman Motor dienst Breda 15-5-1942
Tinga Johan M. 30726 23-05-1893 1893 Groningen 49 Kapitän leutnant Marine Breda 15-5-1942
Tielens Paul M.H. 30727 15-2-1894 1894 Den Haag 48 Hauptman Kapitein Stab II. Division Breda 15-5-1942
Heller Johannes 30728 32255 4-1-1918 1918 Hoogezand 24 Leutnant 3-II-11.R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Niel van Henri 30729 31-12-1890 1890 Paramaribo 52 Hauptman z See Reichswerft Den Helder Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Doorn van Ernst 30730 7-3-1915 1915 Hilversum 27 Leutnant 9.R.A. Breda 15-5-1942
Muiderman Antonius B. 30731 32385 23-8-1910 1910 Deventer 32 Oberleutnant 1e luitenant Stab II. Division Breda 15-5-1942
Landheer Willem 30732 31-10-1916 1916 Batavia (NOI) 26 Oberleutnant 1e luitenant Art. Betrieb Hembrug Breda 15-5-1942
Eterman Albertus 30733 28-08-1892 1892 Delft 50 Hauptman Art. Prüfungs Kommision Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Timmer Gerard R. 30734 14-10-1905 1905 Meester Cornelis (NOI) 37 Hauptman 2.R.A. Breda 15-5-1942
Kooper Willem (Wilhelm) 30735 10-12-1893 1893 Den Haag 49 Hauptman Kapitein KMA Breda 15-5-1942
Haarman Wijnand C.T. 30736 32302 3-6-1890 1890 Den Bosch 52 Major Majoor Artillerie Breda 15-5-1942
Wiel van der Jan 30737 31-5-1892 1892 Breda 50 Major Majoor D.M.L. Breda 15-5-1942
Stam Hendrik M. 30738 12-7-1910 1910 Utrecht 32 Oberleutnant 1e luitenant Stab Inf. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Piersma Gatze P.W. 30739 32307 4-10-1897 1897 Amersfoort 45 Hauptman Art. Breda 15-5-1942
Bruyn Johan H. 30740 27-8-1901 1901 Den Helder 41 Hauptman Art. Prüfungs Kommision Breda 15-5-1942
Wilschut Gustaaf 30741 24-9-1900 1900 Brummen 42 Hauptman Kapitein Art. Prüfungs Kommision Breda 15-5-1942
Muntjewerff Harmen N. 30742 6-6-1893 1893 Amsterdam 49 Hauptman Kapitein Kriegs Ministerium Breda 15-5-1942
Korevaar Leonard 30743 21-04-1898 1898 Kedire 44 Hauptman D.M.L. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Dronkers Christiaan 30744 24-9-1909 1909 Goes 33 Oberleutnant 1e luitenant 8.R.A. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Bijlsma Gijsbertus J. 30745 19-2-1918 1918 Bandoeng (NOI) 24 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Adank Leonardus W.C. 30746 19-7-1910 1910 Breda 32 Oberleutnant 1e luitenant Art. Breda 15-5-1942
Buzing Theodoor 30747 19-10-1918 1918 Rotterdam 24 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Hinte van Willem 30748 11-1-1898 1898 Assen 44 Hauptman 20.R.I. Breda 15-5-1942
Tent van Gerlof 30749 5-4-1902 1902 Rheden 40 Hauptman S.R.O.M.A. Breda 15-5-1942
Horn Heinrich G. 30750 5-1-1888 1888 Sneek 54 Hauptman Depot Bat. Gren. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Steijn van Gerard 30751 27-2-1890 1890 Zoeterwoude 52 Major Majoor D.v.D. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Zuijderhoudt Pieter 30752 28-6-1910 1910 Rotterdam 32 Oberleutnant 1e luitenant 2.L.K. Breda 15-5-1942
Wijtenburg Bernardus F.M. 30753 30-3-1909 1909 Vlissingen 33 Oberleutnant 1e luitenant Festung Holland Breda 15-5-1942
Blinde de Andries J. 30754 15-6-1917 1917 Loosduinen 25 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Bouman Nicolaas 30755 29-1-1919 1919 Numansdorp 23 Leutnant KMA Breda 15-5-1942
Timmermans Jacob(us) C. 30756 26-4-1917 1917 Oegstgeest 25 Leutnant KMA Breda 15-5-1942
Morrees Johannes 30757 29-12-1901 1901 Loon op Zand 41 Hauptman Kusten Art. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Kamphorst Elbertus 30758 7-3-1909 1909 Utrecht 33 Oberleutnant 1e luitenant 1.P.A. Breda 15-5-1942
Boer de Willem 30759 4-5-1902 1902 Arnhem 40 Hauptman Stab Brig. A. Breda 15-5-1942
Meeter Ybo 30760 30-9-1911 1911 Makassar (NOI) 31 Oberleutnant 1e luitenant 13. Depot Bat. Breda 15-5-1942
Vrind Wijnant G. 30761 16-4-1909 1909 Telok Betong (NOI) 33 Oberleutnant 1e luitenant Art. Betrieb Breda 15-5-1942
Lizer de Louis 30762 10-6-1907 1907 Semarang (NOI) 35 Oberleutnant 1e luitenant Kolon Reserve Breda 15-5-1942
Bruin de Piet 30763 27-5-1909 1909 Kleef 33 Oberleutnant 1e luitenant Dep. Bat. Jäger Breda 15-5-1942
Loon van Gustaaf A.J.C. 30764 27-1-1906 1906 Proboringo (NOI) 36 Oberleutnant 1e luitenant 13.Dep. Bat. Breda 15-5-1942
Gerth van Wijk Karel D. 30765 23-7-1909 1909 Obeeloe (NOI) 33 Oberleutnant 1e luitenant Stab VI.Div. Breda 15-5-1942
Vel Hendrikus C. 30766 30-4-1917 1917 Rotterdam 25 Leutnant III-14.R.I. Breda 15-5-1942
Rol Nicolaas J. 30767 5-6-1917 1917 Hilversum 25 Fahnrich III-2.R.I. Breda 15-5-1942
Burg van der Philip J. 30768 11-3-1900 1900 Amsterdam 42 Hauptman A.H.K. Breda 15-5-1942
Haytink Herman A. 30769 20-01-1891 1891 Curacao (NWI) 51 Hauptman Veterinär Stab Vet. Dienst Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Onderstal Leendert C. 30770 32233 16-12-1899 1899 Arnhem 43 Hauptman Stab der Artillerie Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Boven van Johan 30771 32237 24-4-1896 1896 Den Haag 46 Hauptman Kriegs Ministerium Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942
Scheffer Karel D. 30772 19-9-1899 1899 Amsterdam 43 Hauptman H.K.V. Breda 15-5-1942
Zijlstra Nicolaas 30773 15-12-1894 1894 Purmerend 48 Hauptman A.H.K. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Baaij Willem J.K. 30774 21-08-1894 1894 Arnhem 48 Hauptman Stab Etappen Dienst Breda 15-5-1942
Drijfhout van Hooff Antonie 30775 15-5-1886 1886 Amersfoort 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel 6.R.A. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Nijhoff Adolf H. 30776 29-12-1889 1889 Woerden / Wierden 53 Oberst Leutnant luitenant kolonel Kriegs Ministerium Breda 15-5-1942
Houte van Adriaan 30777 32313 1-9-1889 1889 Middelburg 53 Oberst Leutnant verwalter t See Marine Breda 15-5-1942
Geuze Emmericus C.W.A. 30778 13-05-1894 1894 Nijmegen 48 Major Majoor Stab Genie Breda 15-5-1942
Baurdoux Jan 30779 6-8-1895 1895 Nieuw St Joostland 47 Hauptman HKV Breda 15-5-1942
Giessen van Hendrik J.G. 30780 27-03-1897 1897 Utrecht 45 Fregatten Kapitän Marine Breda 15-5-1942
Sivré Jean 30781 15-6-1888 1888 Roermond 54 Hauptman A.H.K. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Groot Gerard 30782 9-9-1921 1921 Den Haag 21 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Baerends Johan C.L. 30783 9-12-1916 1916 Noordwijk aan Zee 26 Fahnrich 3.2.16.R.I. Breda 15-5-1942
Kooy Rutger J.N. 30784 3-6-1914 1914 Batavia (NOI) 28 Fahnrich M.C.II.24.R.I. Breda 15-5-1942
Gerlach Willy 30785 3-8-1883 1883 Tiel 59 Major Majoor II-15.R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Weekhout Carolus O. 30786 1-6-1912 1912 Den Haag 30 Oberleutnant 1e luitenant Depot Motor Dienst Breda 15-5-1942
Burgdorffer Albert 30787 17-04-1896 1896 Beverwijk 46 Hauptman Veste Holland Breda 15-5-1942
Nauta Lemke van Rudolf 30788 9-12-1900 1900 Amsterdam 42 Hauptman Defensie Min Breda 15-5-1942
Hertog den Arij 30789 7-10-1889 1889 Den Haag 53 Major Majoor Freiwilligen Lu.A. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Bosch van den Bernard(us) 30790 5-2-1903 1903 Utrecht 39 Hauptman Zentral Magazin Breda 15-5-1942
Someren van Gerrit R. 30791 11-3-1887 1887 Den Haag 55 Major Majoor Hauptkwartier Feldarmee Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Verschuuren Carolus 30792 22-12-1893 1893 Tilburg 49 Hauptman H.V.K. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Baretta Antonius 30793 21-5-1897 1897 Den Haag 45 Hauptman AHK Abt Luftschutz Breda 15-5-1942
Meijer Hermannus Ch.N. 30794 14-7-1900 1900 Amersfoort 42 Hauptman Stab III. Division Breda 15-5-1942
Brongers Bronger 30795 29-03-1892 1892 Veendam 50 Hauptman Depot Art. Mag. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Ekkart Cornelis 30796 1-8-1892 1892 Oegstgeest 50 Hauptman 14. Depot Bat. Breda 15-5-1942
Rijen van Petrus 30797 13-03-1895 1895 Bergen op Zoom 47 Hauptman Alg. Hauptk. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Schouwman Huibert 30798 21-02-1898 1898 Gorichem 44 Hauptman Etappen Kommando Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Naarding Hendrik 30799 5-8-1902 1902 Amersfoort 40 Hauptman Stab I. Br Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Koenen Bernard(us) J.M. 30800 29-12-1895 1895 Hoorn 47 Hauptman A.H.K. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942
Evers Pieter 30801 15-07-1898 1898 Den Haag 44 Hauptman Alg. Hauptkwartier Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Bloema Pieter 30802 05-02-1888 1888 Leeuwarden 54 Major Majoor Kriegs Ministerium Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Hendriksz Louis M.H. 30803 13-03-1893 1893 Vught 49 Hauptman Stab I. Div. Breda 15-5-1942
Duhoux Herman K. 30804 12-10-1905 1905 Kampen 37 Hauptman Genie Depot Breda 15-5-1942
Buiskool Harmen A. 30805 19-12-1898 1898 Ferwerderadeel 44 Hauptman KMA Breda 15-5-1942
Opsomer Adriaanus Th.C. 30806 7-1-1897 1897 Nijmegen 45 Hauptman Stab 1. Division Breda 15-5-1942
Nottrot Johan 30807 23-04-1894 1894 Roermond 48 Hauptman Reg. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Wolf de Johannes J. 30808 22-4-1898 1898 Koudekerke 44 Hauptman Genie Breda 15-5-1942
Metting van Rijn Kornelis (Jan) 30809 1-3-1896 1896 Amsterdam 46 Hauptman Stab V. Division Breda 15-5-1942
Boost August G.M. 30810 32232 7-9-1900 1900 Breda 42 Hauptman Kriegsministrium Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Heuven van Dr. Johannes C. 30811 1-6-1898 1897 Dongen 45 Hauptman I Depot Afd. Art. Breda 15-5-1942
Uyterschout Izaäk L. 30812 20-6-1899 1899 Hulst 43 Hauptman Stellung Den Helder Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Couzy Jean H. 30813 20-1-1902 1902 Amsterdam 40 Hauptman Kriegs min. Breda 15-5-1942
Klaveren van Jan 30814 24-11-1917 1917 Meester Cornelis (NOI) 25 kadett Sergeant KMA Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Maris Theodore 30815 3-1-1920 1920 Weert 22 Seekadett Marine Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Fontein Frits A.A. 30816 24-2-1919 1919 Leiden 23 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Pree de Jean G. 30817 7-6-1919 1919 Bandoeng (NOI) 23 kadett Unteroff. KMA Breda 15-5-1942
Tanja Jan 30818 1-9-1919 1919 Bandoeng (NOI) 23 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Roode de Cornelis 30819 12-9-1919 1919 Rotterdam 23 kadett Unteroff. Z See Breda 15-5-1942
Stokkum van Petrus C.H.M. 30820 4-2-1920 1920 Rotterdam 22 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Beaumont Johannes J.A. 30821 32387 18-02-1898 1898 Urmond 44 Hauptman HKV Breda 15-5-1942
Mes Arie L. 30822 22-12-1913 1913 Rotterdam 29 Oberleutnant 1e luitenant IV.Depot Bat. Inf. Breda 15-5-1942
Renesse van Herni E. 30823 30-7-1915 1915 Leiden 27 Fahnrich 3. Depot Art. Breda 15-5-1942
Blindenbach Eduard H. 30824 25-4-1912 1912 Tiel 30 Oberleutnant 1e luitenant 10.R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Bedeaux Theodoor 30825 19-8-1911 1911 Den Helder 31 Oberleutnant 1e luitenant Marine Breda 15-5-1942
Verloop Jacob(us) N.A. 30826 11-7-1911 1911 Rotterdam 31 Oberleutnant 1e luitenant 6. Division Breda 15-5-1942
Visserman Willem 30827 3-11-1910 1910 Apeldoorn 32 Oberleutnant 1e luitenant 42.R.I. Breda 15-5-1942
Jongenburger Cormelis L. 30828 31-12-1912 1912 Alphen a.d. Rijn 30 Oberleutnant 1e luitenant III-28.R.I. Breda 15-5-1942
Haasdonk Mathijs J. 30829 16-7-1912 1912 Baarland 30 Oberleutnant 1e luitenant 1-II-14.R.I. Breda 15-5-1942
Slegtenhorst Jacob(us) 30830 10-5-1912 1912 Rotterdam 30 Oberleutnant 1e luitenant 21. Depot Bataljon Inf. Breda 15-5-1942
Groeneveld Frederik 30831 7-10-1918 1918 Magelang (NOI) 24 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Ginkel van Benjamin 30832 18-9-1918 1918 Bonthain (NOI) 24 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Groenendijk Johan F. 30833 10-7-1920 1920 Soekaboemi (NOI) 22 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Meulen van der Dirk 30834 24-9-1916 1916 Smallingerland 26 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Motshagen Henri 30835 26-12-1919 1919 Ternate (NOI) 23 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Schiphuis Berend 30836 21-4-1917 1917 Winschoten 25 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Berkelaar Arie 30837 31-12-1917 1917 Gombong (NOI) 25 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Franken Jan 30838 1-6-1919 1919 Bandoeng (NOI) 23 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Brands Emile 30839 25-11-1918 1918 Den Haag 24 Fahnrich cadet vaandrig infanterie KMA Breda 15-5-1942
Vrieze de Anthony W. 30840 18-9-1916 1916 Zierikzee 26 Leutnant z See Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Heuvel van den Anton F. 30841 23-1-1920 1920 Rotterdam 22 Leutnant z See Stab Kommando Zeeland Breda 15-5-1942
Lee van der Willem A. 30842 23-10-1917 1917 Rijswijk 25 Fahnrich III-46.R.I. Breda 15-5-1942
Blonk Jacob A. 30843 14-6-1918 1918 Leiderdorp 24 Fahnrich I-III-13.R.I. Breda 15-5-1942
Boom van den Johannes J. 30844 17-7-1919 1919 Bergen op Zoom 23 Leutnant 8-I-20.R.I. Breda 15-5-1942
Muntenaar Jan M.A. 30845 26-9-1917 1917 Zevenaar 25 Fahnrich der Reserve Flieger Breda 15-5-1942
Dorresteijn Steven 30846 4-3-1920 1920 Utrecht 22 Leutnant z See Marine Breda 15-5-1942
Berlage Freddy P. 30847 5-10-1916 1916 Amsterdam 26 Leutnant z See Marine Breda 15-5-1942
Blaauw Jan 30848 24-12-1921 1921 Amsterdam 21 kadett unteroff z see K.I.M. Breda 15-5-1942
Pappelendam van Jan C. 30849 25-10-1888 1888 Utrecht 54 Fregatten Kapitän Kriegs Ministerium Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Engels Christiaan 30850 7-7-1922 1922 Rotterdam 20 kadett Unteroff z See K.I.M. Breda 15-5-1942
Hollenbach Hendrik 30851 2-3-1918 1918 Medan (NOI) 24 Leutnant z See Marine Breda 15-5-1942
Haase Johannes L.A. 30852 5-12-1910 1910 Breda 32 Oberleutnant 1e luitenant Zentral Bekleidungslager Breda 15-5-1942
Vrij Johannes L. 30853 27-7-1890 1890 Amsterdam 52 Hauptman Plaatselijke Staf Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 9-5-1943 nach Holland
Zwerver Johan 30854 15-12-1915 1915 Tümahi (NOI) 27 Leutnant 15. Depot Bataljon Breda 15-5-1942
Nispen van (Jonkhr.) Emile D. 30855 27-5-1913 1913 Arnhem 29 Oberleutnant 1e luitenant 2-3-37.R.I. Breda 15-5-1942
Kregten van Nico J. 30856 23-5-1917 1917 Haarlem 25 Leutnant 11 Depot Bat. Inf. Breda 15-5-1942
Elsen van Jozef 30857 22-3-1916 1916 Rotterdam 26 Leutnant 5.R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 2-6-1942
Smink Gerardus J. 30858 6-10-1916 1916 Amsterdam 26 Leutnant 2e luitenant der Infanterie 14.R.I. Breda 15-5-1942 09-10-1942 met Willy M.E.Kooper
Lagendijk Johannes M. 30859 11-11-1917 1917 Rotterdam 25 Leutnant I-19.R.I. Breda 15-5-1942
Rijn van Willem 30860 29-12-1915 1915 Den Haag 27 Leutnant 1. Pag Breda 15-5-1942
Berg van den Teunis 30861 9-12-1915 1915 Prinsenhage 27 Leutnant 2e luitenant Peel Div. Breda 15-5-1942
Karsen(s) Herman 30862 14-10-1916 1916 Semarang (NOI) 26 Leutnant Stab III-19.R.I. Breda 15-5-1942
Antonissen Johannes L. 30863 14-3-1918 1918 Rotterdam 24 Leutnant 6 depot Bat Inf Breda 15-5-1942
Wabeke Jan 30864 14-11-1919 1919 Teteringen 23 Fahnrich 3-III-2.R.A. Breda 15-5-1942
Wieringa Harm J. 30865 17-6-1919 1919 Veendam 23 Fahnrich Depot Pontoniere Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 9-5-1943 nach Holland
Bongertman Hendrik J.W. 30866 28-1-1914 1914 Utrecht 28 Leutnant 16.G.B. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 23-4-1943 an Wehrmachtsbefehlhaber der Niederlanden überstellt
Lelij Dirk 30867 4-6-1917 1917 Tandjong Tinang (NOI) 25 Fahnrich IV Depot bat. Art. Breda 15-5-1942
Brückenfock van (von) Harald E, 30868 24-2-1918 1918 Düsseldorf 24 Fahnrich 27 Abt. Art. Breda 15-5-1942
Vijver van de Petrus P. 30869 32333 4-6-1920 1920 Sluis 22 kadett Feldwebel z See K.I.M.. Breda 15-5-1942
Raden Sadeli Saleh 30870 31-12-1917 1917 Bandoeng (NOI) 25 kadett KMA Breda 15-5-1942
Poublon Louis J.E.M. 30871 25-8-1917 1917 Maastricht 25 kadett Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Jenny Ralph J. 30872 23-3-1920 1920 Makassar (NOI) 22 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Vollenhoven van Frans C. 30873 22-4-1918 1918 Weltevreden (NOI) 24 kadett Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Menting Henri J. 30874 31-5-1919 1919 Nijmegen 23 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Litan Rudi E. 30875 20-10-1918 1918 Batavia (NOI) 24 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Nijhoff Jan W. 30876 32410 1-2-1919 1919 Blitar (NOI) 23 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Pothast Hendrik F. 30877 6-8-1918 1918 Padang Nadjang (NOI) 24 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Patist Cornelis R. 30878 32382 31-1-1919 1919 Jabang (NOI) 23 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Pols van der Cornelis T. 30879 5-9-1920 1920 Rotterdam 22 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Wallinga Jacob W. 30880 2-7-1918 1918 Gemert 24 Fahnrich Depot Bat. Jäger Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 von 22 bis 23-1-1944 aus dem Lager geflüchtet
Voorneman Arnoud 30881 10-11-1919 1919 Bandoeng (NOI) 23 kadett Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Bodmer Joseph S. 30882 20-9-1917 1917 Meester Cornelis (NOI) 25 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Calicker Francois 30883 8-8-1918 1918 Soerabaja (NOI) 24 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Gerding Roelof S.Tj. 30884 2-10-1919 1919 Zwolle 23 Fahnrich 2e luitenant KMA Breda 15-5-1942
Vries de Cornelis 30885 14-9-1917 1917 Glenmore (NOI) 25 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Boelhouwer Anthonie Klaas 30886 32217 26-3-1919 1919 Soerabaja (NOI) 23 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942 nieuw nummer 32217 in Stalag 371
Sabee Jacob 30887 18-10-1895 1895 Utrecht 47 Hauptman Verwaltung Breda 15-5-1942
Mac Gillavry Hope Robert 30888 30-6-1919 1919 Fort de Kock (NOI) 23 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Penrig Francois 30889 23-11-1917 1917 San Francisco 25 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Suyderhout Eduart 30890 10-5-1918 1918 Nyetan (NOI) 24 kadett KMA Breda 15-5-1942
Stadtman Klaas J. 30891 8-4-1921 1921 Krommenie 21 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Loozen van Johannes 30892 3-1-1916 1916 Middelburg 26 Fahnrich 1.Bat. Grenadiere Breda 15-5-1942
Bodmer Maximiliaan H. 30893 3-7-1920 1920 Walikoekoen (NOI) 22 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Ridder de Walther 30894 8-4-1915 1915 Weltevreden (NOI) 27 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
West van Frank A.A. 30895 22-10-1918 1918 Soerabaja (NOI) 24 kadett Unteroff. KMA Breda 15-5-1942
Waringa Gerhard 30896 1-7-1889 1889 Leeuwarden 53 Major Majoor Brigade Luftwaffe Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Aalbers Henricus A.M. 30897 22-5-1886 1886 Delft 56 Major Majoor Hauptkw. Vesting Holland Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bultstra Wiebe J.Ch. 30898 21-10-1918 1918 Rotterdam 24 kadett Fahnrich I-3.R.I. Breda 15-5-1942
Florentinus Lesly R. 30899 31-1-1919 1919 Batavia (NOI) 23 Kadett Unteroff. KMA Breda 15-5-1942
Berenschot Berend W. 30900 32298 1-4-1896 1896 Winterswijk 46 Hauptman Grens Bat. Breda 15-5-1942
Havelaar Johannes A. 30901 15-8-1917 1917 Menado (NOI) 25 Fahnrich 4-IV-1.Depot Inf. Breda 15-5-1942
Haas de Pieter C. 30902 28-2-1920 1920 Puttershoek 22 kadett Feldwebel Cadet Sergeant der Infanteri KNIL KMA Breda 15-5-1942 21-08-1942 verloofd met L. Hoekstra
Tatenhove van Cornelis J.J. 30903 11-12-1911 1911 Vlissingen 31 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.I. Breda 15-5-1942
Havelaar Max 30904 7-4-1915 1915 Selong (NOI) 27 Leutnant Depot Bat. Jäger Breda 15-5-1942
Frenks Adrianus K. 30905 16-9-1920 1920 Padang Pantjang (NOI) 22 Kadett Unteroff. KMA Breda 15-5-1942
Lindeboom Evert 30906 26-3-1895 1895 Arnhem 47 Hauptman 1.G.B. Breda 15-5-1942
Heins Hendrik 30907 30-4-1910 1910 Bergen op Zoom 32 Oberleutnant 1e luitenant 6.R.A. Breda 15-5-1942
Poolman Justus C.H. 30908 16-11-1919 1919 Magelang (NOI) 23 Leutnant z See Marine Breda 15-5-1942
Leeuwen van Johannes B. 30909 3-10-1921 1921 Den Haag 21 kadett Unteroff. Z See K.I.M. Breda 15-5-1942
Taconis Pieter 30910 18-1-1886 1886 Schoterland 56 Leutnant R.Gr. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Nooten van Sebastiaan J. 30911 10-11-1914 1914 Den Haag 28 Leutnant Grens bataljon Grenadiers Breda 15-5-1942
Scheepstra Hendrik J. 30912 17-2-1916 1916 Ede 26 Leutnant Brig. A. Breda 15-5-1942
Heer Willem 30913 22-7-1917 1917 Bandoeng (NOI) 25 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Pückel Wilhem A. 30914 25-7-1918 1918 Batavia (NOI) 24 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 29-11-1943
Nutters Maximiliaan 30915 11-6-1915 1915 Paree / Kediti (NOI) 27 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Muth Karel Ch.M. 30916 11-7-1920 1920 Rotterdam 22 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Portier Bernardus F. 30917 14-5-1918 1918 Bandjermassin (NOI) 24 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Weekenstroo Henricus 30918 25-9-1886 1886 Arnhem 56 Oberst Leutnant veterinair Vet. Dienst Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Maurenbrecher Frederik 30919 12-6-1879 1879 Padagang (NOI) 63 Hauptman Garn. Bur. Utrecht Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Diepenbrugge van Jan J. 30920 9-5-1882 1882 Arnhem 60 Oberst Leutnant luitenant kolonel Stab Lt.Div. Breda 15-5-1942
Hoek van den Mr Wouter 30921 4-2-1890 1890 Pernis 52 Oberst Leutnant luitenant kolonel III Div. Mareschassee Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Brinkman Bartholomeus 30922 15-10-1885 1885 Den Haag 57 Major Majoor Stab Brig. G. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Brevet Maurits 30923 10-11-1882 1882 Amboine (NOI) 60 Oberst Leutnant luitenant kolonel Stab Kavalerie Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Hilten van Dirk Arie 30924 271396 27-1-1887 1887 Rotterdam Charlois 55 Oberst Leutnant luitenant kolonel 1. L.K. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Boon van der Marinus J. 30925 22-05-1889 1889 Oegstgeest 53 Major Majoor Intendance Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Waltmeyer van Willem G.F.A. 30926 4-3-1897 1897 De Wijk 45 Hauptman Mareschaussee Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942
Reeser Theodoor J. 30927 6-5-1887 1887 Den Haag 55 Oberst Leutnant luitenant kolonel 11.R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Croiset van Uchelen Hendrik W.B. 30928 11-4-1887 1887 Den Haag 55 Oberst Leutnant luitenant kolonel Marechaussee Breda 15-5-1942
Grosjean Christiaan C. 30929 14-12-1887 1887 Helmond 55 Oberst Leutnant luitenant kolonel Stab Ko. Luftabwehr Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Latour Hilarion A.M. 30930 1-4-1891 1891 Den Haag 51 Hauptman III-1.R.W. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Geuze Adriaan A. 30931 11-9-1918 1918 Koudekerke 24 kadett Unteroff KMA Breda 15-5-1942 23-4-1943 an Wehrmachtsbefehlhaber der Niederlanden überstellt
Wiegel Cornelis 30932 29-8-1921 1921 Nieuwland 21 kadett Unteroff. Z See K.I.M. Breda 15-5-1942
Strang van Hees Govert P.F.H.J. 30933 29-6-1891 1891 Zutphen 51 Major Majoor Stab I. Armee Korps Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Tibo Nicolaas 30934 6-6-1888 1888 Utrecht 54 Major Majoor 1. Division Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 2-6-1942 an Gestapo Nürnberg
Goossens Paul Th.A. 30935 28-12-1897 1897 Maastricht 45 Hauptman H.K.V. Breda 15-5-1942
Mathon Theodore E.E.H. 30936 12-3-1900 1900 Roermond 42 Hauptman A.H.K. Breda 15-5-1942
Kesteren van Martinus G. 30937 27-9-1893 1893 Den Haag 49 Major Majoor I-2.R.A. Breda 15-5-1942
Veer de Boudewijn A. 30938 1-8-1897 1897 Den Haag 45 Hauptman Leichte Division Breda 15-5-1942
Fevre de Montigny Le Gillis J. 30939 32374 18-12-1901 1901 Amsterdam 41 Hauptman Kapitein Stab IV.Div. Breda 15-5-1942
Cohen Stuart Gerard V.T. 30940 19-1-1898 1898 Den Helder 44 Hauptman Stab Lt. Div Breda 15-5-1942
Kinschot van (Jonkhr) Gaspard H.A. 30941 23-04-1897 1897 Amersfoort 45 Hauptman I-3.R.H. Breda 15-5-1942
Mekkes Johan P.A. 30942 23-4-1898 1898 Harderwijk 44 Hauptman H.V.K. Breda 15-5-1942
Kroon van der August G.J.M.F. 30943 15-9-1893 1893 Den Bosch 49 Major Majoor Stab III Armee Korps Breda 15-5-1942
Valk Cornelis J. 30944 1-3-1902 1902 Utrecht 40 Hauptman Stab 5. Division Breda 15-5-1942
Tans Mathijs 30945 19-12-1894 1894 Maastricht 48 Major Majoor II-2.R.A. Breda 15-5-1942
Leeuwen van Petrus Paulus W. 30946 21-12-1888 1888 Utrecht 54 Oberleutnant 1e luitenant 1. L.K. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Griethuysen van Barend M.P. 30947 28-7-1899 1899 Oudenbosch 43 Hauptman Peel Div. Stab Breda 15-5-1942
Warringa Johannes G. 30948 6-5-1899 1889 Den Bosch 53 Hauptman Stab Festung Holland Breda 15-5-1942
Wijnsouw Johannes J. 30949 20-1-1908 1908 Dordrecht 34 Oberleutnant 1e luitenant T.B. Nbr. Breda 15-5-1942
Voort van Zijp van der Adolf 30951 1-9-1892 1892 Klambirlima (NOI) 50 Hauptman III-4.R.H. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Eland Antoine C. 30952 4-8-1896 1896 Bemmel 46 Rittmeister Ritmeester cavalerie C-II-3. R.H.M. Breda 15-5-1942
Veluwenkamp Hendrik 30953 4-9-1895 1895 Kampen 47 Hauptman Kriegs Ministerium Breda 15-5-1942
Brink van den Reinand 30954 6-9-1897 1897 Aarlanderveen 45 Hauptman Sanitätsschule Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Boven van Cornelis 30955 11-12-1901 1901 Schoonebeek 41 Hauptman Genie Stab Breda 15-5-1942
Rops Johannes S. 30956 19-8-1900 1900 Prinschenhage 42 Hauptman Marechaussee Breda 15-5-1942
Pluym Wilhelmus J. 30957 3-7-1893 1893 Nijmegen 49 Hauptman kapitein S.R.O.M.A. Breda 15-5-1942
Middelbeek Rijk 30958 31-3-1888 1888 Deventer 54 Hauptman kapitein A.H.K. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 6-5-1943 an Wehrmachtsbefehlhaber der Niederlanden überstellt
Martens Jacobus 30959 11-9-1886 1886 Lemsterland 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel Stab 1.Armee Korps Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 6-5-1943 an Wehrmachtsbefehlhaber der Niederlanden überstellt
Bloemen Willem M.J.H. 30960 19-7-1896 1896 Herten 46 Hauptman kapitein Art Stab Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Backer Jan D. 30961 18-8-1898 1898 Almelo 44 Hauptman Stab Genie Depot Breda 15-5-1942
Rhijn van Jan 30962 24-11-1894 1894 Haarlem 48 Hauptman III-39.R.I. Breda 15-5-1942
Makkink Johannes P.T.H. 30963 7-8-1900 1900 Utrecht 42 Hauptman kapitein genie Genie Festung Holland Breda 15-5-1942
Boven van Pieter 30964 10-6-1898 1896 Odoorn 46 Hauptman A.H.K. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Groen Abraham 30965 20-12-1899 1899 Amsterdam 43 Hauptman Stab III.L.K. Breda 15-5-1942
Calmeijer Michael R.H. 30966 32236 11-6-1895 1895 Hellevoetsluis 47 Hauptman Stab Brig. C. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942
Boer de Michiel 30967 17-8-1904 1904 Sneek 38 Hauptman H.K.V. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Fikenscher George P.N. 30968 22-1-1901 1901 Bendjel (NOI) 41 Hauptman KMA Breda 15-5-1942
Jongh de Jan B. 30969 27-11-1884 1884 Amsterdam 58 Pberst Leutnant H.V.K. Breda 15-5-1942
Lind Frits 30970 22-12-1918 1918 Middelburg 24 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Valk Antoine 30971 25-6-1918 1918 Weltevreden (NOI) 24 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Corbet Herman N. 30972 4-8-1921 1921 Amsterdam 21 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Houben Gerardus M.M. 30973 25-4-1920 1920 Roermond 22 kadett Unterof. KMA Breda 15-5-1942
Schellekens Johannes W.M. 30974 27-9-1920 1920 Den Bosch 22 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Feuilletau de Bruyn Gaston E. 30975 24-9-1920 1920 Djokjakarta (NOI) 22 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Bouma Pieter 30976 14-3-1920 1920 Rotterdam 22 kadett KMA Breda 15-5-1942
Verspoor Wiebe P. 30977 16-4-1921 1921 Batavia (NOI) 21 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Grutzmacher Emanuel 30978 29-2-1920 1920 Tegal (NOI) 22 kadett Unteroffizier KMA Breda 15-5-1942
Wassington Jan H. 30979 19-10-1918 1918 Palembang (NOI) 24 kadett Unteroff. KMA Breda 15-5-1942
Prooye van Francois P. 30980 24-6-1921 1920 Malang (NOI) 22 kadett Unteroff. KMA Breda 15-5-1942
Renesse van Emile 30981 22-2-1919 1919 Den Haag 23 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Simons Christiaan A. 30982 19-5-1917 1917 Pladjoe (NOI) 25 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 1-6-1944 aus dem Lager geflüchtet
Speekenbrink Jacobus Petrus 30983 13-7-1918 1918 Makassar (NOI) 24 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Blomjous Constantinus J.C.J.M. 30984 29-8-1917 1917 Tilburg 25 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Kruiff de / (Kruif de ?) Arie M. 30985 1-1-1919 1919 Breda 23 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Heijder Alfred 30986 5-9-1918 1918 Weltevreden (NOI) 24 kadett Unterof. KMA Breda 15-5-1942
Wortelboer Johannes 30987 8-10-1920 1920 Groningen 22 kadett Unteroff. Z See K.I.M. Breda 15-5-1942
Willigen van der Johan(nes) H.R. 30988 21-4-1920 1920 Tjilatjap (NOI) 22 kadett Unteroff. Z See K.I.M. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67, am 12-1-1944 in Lazaret Stanislau eingeliefert
Bosman Richard H. 30989 32394 20-11-1921 1921 Leeuwarden 21 kadett Unteroff. Z. See korporaal adelborst K.I.M. Breda 15-5-1942
Scherpbier Ludolf J. 30990 7-1-1921 1921 Rotterdam 21 kadett Unteroff. Z See K.I.M. Breda 15-5-1942
Vogelpoel Frits A.L. 30991 10-8-1920 1920 Pekelongan (NOI) 22 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Overakker Roelof Th. 30992 23-7-1920 1920 Bandoeng (NOI) 22 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Dijk van Dirk 30993 23-5-1920 1920 Bandoeng (NOI) 22 Fahnrich z See K.I.M. Breda 15-5-1942
Bont de Filip M.B. 30994 22-6-1918 1918 Semarang (NOI) 24 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Stein Pinto Elimar 30995 11-7-1891 1891 Leeuwarden 51 Hauptman Depot Kavallerie Breda 15-5-1942
Brugh van der Johannes A.M. 30996 13-5-1906 1906 Westwoud 36 Kapitän Leutnant Marine Breda 15-5-1942
Jong de Gerard O.W. 30997 11-4-1919 1919 Magelang (NOI) 23 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Klay Wilhelm(us) G. 30998 24-12-1917 1917 Wageningen 25 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Griep Pieter J. 30999 27-2-1920 1920 Middelburg 22 kadett Feldwebel z See K.I.M. Breda 15-5-1942
Ravelli Jacobus M. 31000 31-12-1920 1920 Padang (NOI) 22 kadett Unteroff. KMA Breda 15-5-1942
Kesting Hans 31001 24-2-1920 1920 Padang (NOI) 22 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Huisman Georg Th. 31002 32383 7-8-1917 1917 Den Haag 25 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Roorda Jan 31003 20-1-1921 1921 Amsterdam 21 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Coppoolse Gustaaf A. 31004 23-9-1922 1922 Djokjakarta (NOI) 20 kadett Unteroff KMA Breda 15-5-1942
Braun Marinus C. 31005 10-9-1920 1920 Pladjoe (NOI) 22 kadett Unteroff. KMA Breda 15-5-1942
Jong de Frederik (Frits) S. 31006 22-6-1920 1920 Balik Pappan (NOI) 22 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Vianen van Eduard A.B. 31007 13-11-1919 1919 Tjemaki (NOI) 23 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Wolbeer Hendrik J. 31008 2-10-1921 1921 Nijmegen 21 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Kuymans Jan A. 31009 26-6-1919 1919 Salatiga (NOI) 23 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Oomes Adriaan H.C. 31010 14-9-1920 1920 Djokjakarta (NOI) 22 kadett Unteroff. KMA Breda 15-5-1942
Goorbergh van den Willem M. 31011 11-5-1921 1921 Breda 21 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Snijdewint Herman F.J. 31012 10-2-1922 1922 Amersfoort 20 kadett Unteroff. KMA Breda 15-5-1942
Mulder Harm H. 31013 23-1-1919 1919 Leeuwarden 23 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Jellema Frederik J.A. 31014 32329 27-10-1921 1921 Bandoeng (NOI) 21 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Ilgen Hendrik A. 31015 32328 24-10-1920 1920 Den Haag 22 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Palm Robert W. 31016 4-2-1919 1919 Soerabaja (NOI) 23 kadett Unteroff. KMA Breda 15-5-1942
Strijd Johannes E. 31017 32406 16-11-1915 1915 Amersfoort 27 Leutnant 2e luitenant Depot 9.R.I. Breda 15-5-1942
Rookmaker Hendrik Roelof 31018 27-2-1922 1922 Den Haag 20 kadett Feldwebel z See K.I.M. Breda 15-5-1942
Grivel Rudolf 31019 30-12-1917 1917 Blora (NOI) 25 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Verboom Dirk 31020 8-12-1921 1921 Ooste en west Souburg 21 kadett Unteroff. Z See K.I.M. Breda 15-5-1942
Kooper Paul J.E. 31021 29-4-1921 1921 Medan (NOI) 21 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Vels Jan Y. 31022 17-1-1918 1918 Soerabaja (NOI) 24 kadett Unteroff. KMA Breda 15-5-1942
Leer van Louis E.C. 31023 11-5-1915 1915 Langsah (NOI) 27 Leutnant 4-III-6.R.I. Breda 15-5-1942
Bos Johan 31024 22-9-1899 1899 Amsterdam 43 Hauptman Intendance Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 5-9-1943 nach Holland
Polvliet Johan 31025 20-11-1880 1880 Gorinchem 62 Oberst Leutnant luitenant kolonel Stab. Inf. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Kuipers Pieter R. 31026 14-10-1882 1882 Opperdoes 60 Oberst Leutnant luitenant kolonel Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Zietse Barend 31027 17-5-1890 1890 Terneuzen 52 Fregatten Kapitän Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Smeltzer Johannes 31028 23-9-1885 1885 Oldebroek 57 Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Baijens Martinus 31029 13-12-1891 1891 Kapelle 51 Major Majoor K.N.I.L. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Alberda Johannes 31030 5-5-1907 1907 Den Helder 35 Oberleutnant 1e luitenant 1 AMC Breda 15-5-1942
Hingh de Jan P. 31031 15-4-1900 1900 Breda 42 Hauptman A.H.K. Breda 15-5-1942
Ravelli Dirk 31032 23-1-1891 1891 Haarlem 51 Major Majoor II-28. R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Lagas Johan R.H. 31033 13-5-1896 1896 Nijmegen 46 Hauptman A.H.K. Breda 15-5-1942
Willems Anton(ie) L. 31034 19-10-1899 1899 Wanneperveen 43 Hauptman Peel Division Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942
Korten Henri M.A. 31035 5-10-1898 1898 Bergen op Zoom 44 Hauptman A.H.K. Breda 15-5-1942
Palm Max 31036 32306 7-8-1909 1909 Soerabaja (NOI) 33 Oberleutnant 1e luitenant I-12. R.A. Breda 15-5-1942
Kamerling Cornelis D. 31037 14-12-1893 1893 Leeuwarden 49 Hauptman Stab Brig. B. Breda 15-5-1942
Lanen Charles 31038 11-3-1894 1894 Den Haag 48 Hauptman HK. Vg. Holland Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
IJdo Hendrik B. 31039 15-7-1909 1909 Dordrecht 33 Oberleutnant 1e luitenant 15.G.B. Breda 15-5-1942
Rooy de Jacob 31040 24-10-1895 1895 Kampen 47 Breda 15-5-1942
Steenhauer Pieter H. 31041 26-6-1896 1896 Leiden 46 Hauptman Kriegs Ministerium Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942
Kervel van Johan F. 31042 15-7-1897 1897 Delft 45 Hauptman Breda 15-5-1942
Staring Hendrik 31043 27-3-1900 1900 Amsterdam 42 Hauptman Kriegs Ministerium Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Lentz Henry M.G.J. 31044 31-3-1899 1899 Dordrecht 43 Hauptman Festung Holland Breda 15-5-1942
Horst van der Johannes 31045 10-8-1909 1909 Den Haag 33 Hauptman Sanität Truppen Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Lantzendörffer Gerrit 31046 22-8-1901 1901 Elst 41 Hauptman Depot Sanitäts Truppen Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Stout Jacob 31047 6-3-1897 1897 Mourik 45 Hauptman Stab T.B. Overijssel Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Vloodt van de Hendrik 31048 14-7-1904 1904 Rotterdam 38 Breda 15-5-1942
Velthuysen van Adriaan P. 31049 5-3-1882 1882 Salatiga (NOI) 60 Oberst Leutnant luitenant kolonel Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942
Verhoeven Maarten 31050 8-12-1893 1893 Leiden 49 Hauptman 28.R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Belgraver Herman H.G. 31051 10-10-1894 1894 Venlo 48 Hauptman 28.R.I. Breda 15-5-1942
Hofs Jan 31052 10-4-1900 1900 Wisch 42 Hauptman kapitein Stab Zeeland Breda 15-5-1942
Tammes Johannes 31053 31-3-1905 1905 Groningen 37 Oberleutnant 1e luitenant 2. Reg. Luftwaffe Breda 15-5-1942
Nierstrasz Victor E, 31054 27-9-1889 1889 Wijmbritseradeel 53 Oberst Leutnant luitenant kolonel Gen. Stab Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Spronsen van Johan A.J. 31055 2-11-1895 1895 Den Haag 47 Hauptman kapitein Kriegs Miniterium Breda 15-5-1942
Zomer Johan 31056 23-9-1905 1905 Amsterdam 37 Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Olie Gerardus H. 31057 23-9-1911 1911 Amsterdam 31 Oberleutnant 1e luitenant Stab I. Armee Korps Breda 15-5-1942
Heiden van der Thomas M. 31058 7-5-1916 1916 Den Haag 26 Leutnant 2-II-62.R.I. Breda 15-5-1942
Wagemans Johannes J. 31059 19-11-1915 1915 Den Haag 27 Leutnant II-15.R.A. Breda 15-5-1942
Houtkamp Jacob J. 31060 30-4-1920 1920 Amsterdam 22 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Hulzebos Willem 31061 11-2-1917 1917 Roermond 25 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Herwaarden van Elias 31062 30-9-1918 1918 Asperen 24 Fahnrich I-19.R.A. Breda 15-5-1942
Kuys Gerardus A.G. 31063 30-11-1918 1918 Singaradja (NOI) 24 Leutnant Inspekt. Genie Breda 15-5-1942
Mobach Klaas 31064 27-11-1918 1918 Jutphaas 24 Fahnrich Komp. Pontonniers Breda 15-5-1942
Helle Jan 31065 3-1-1917 1917 Paree (NOI) 25 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Akkerveeken Martinus J.T.K. 31066 8-4-1917 1917 Christobal (Pannama) 25 Ritm. 9.C.P. Breda 15-5-1942
Peereboom Lubertus 31067 14-10-1918 1918 Alkmaar 24 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Kort de Antonius L.M. 31068 16-8-1913 1913 Oudenbosch 29 Leutnant Kriegsministerium Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 6-5-1943 an Wehrmachtsbefehlhaber der Niederlanden überstellt
Overdijking Dirk H. 31069 9-11-1915 1915 Apeldoorn 27 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Baden Marinus 31070 8-12-1891 1891 Bergen op Zoom 51 Hauptman AHK Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Breure Leo 31071 14-3-1920 1920 Rotterdam 22 Fahnrich 1 Comp Pioniere Breda 15-5-1942
Tol van Gerardus G. 31072 4-11-1919 1919 Batavia (NOI) 23 Fahnrich I-3. depot Genie Breda 15-5-1942
Hubert van Bleyenburgh John R. 31073 27-7-1919 1919 Worschester (Eng) 23 Leutnant 10.K. Pion. Breda 15-5-1942
Geus de Jan 31074 14-11-1918 1918 Ginneken 24 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Becht Adrianus J.W. 31075 10-5-1911 1911 Bergen op Zoom 31 Oberleutnant z See 1-9 Depot motor Art Breda 15-5-1942
Becht Josef H. 31076 16-2-1917 1917 Bergen op Zoom 25 Fahnrich 3-II-25.R.I. Breda 15-5-1942
Ootmar Pierre J. 31077 4-1-1907 1907 Kampen 35 Oberleutnant 1e luitenant 2-5. Depot Kavalerie Breda 15-5-1942
Meyer Josephus 31078 23-8-1881 1881 Nijmegen 61 Major Majoor 23.R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Zielstra Hendrik P. 31079 8-11-1908 1908 Den Haag 34 Oberleutnant 1e luitenant 1. Regiment Luftwaffe Breda 15-5-1942
Heimel Johannes 31080 17-5-1907 1907 Utrecht 35 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.I. Breda 15-5-1942
Buuren van Johannes 31081 32297 15-4-1911 1911 Assen 31 Oberleutnant 1e luitenant Stab III Div. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Vuuren van Henri H.W. 31082 11-9-1909 1909 Bussum 33 Oberleutnant 1e luitenant Militair Polizei Breda 15-5-1942
Carstens Johannes H. 31083 23-12-1919 1919 Den Haag 23 Fahnrich KAM Breda 15-5-1942
Croockewit Louis 31084 29-9-1909 1909 Ede 33 Oberleutnant 1e luitenant SROBA Breda 15-5-1942
Rutgers Jan 31085 22-6-1885 1885 Den Haag 57 Oberst Leutnant luitenant kolonel Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Nijland Louis W. 31086 32305 28-12-1887 1887 Den Haag 55 Major Majoor 8. L.S.K. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Wolthuis Eduard 31087 3-3-1888 1888 Kampen 54 Major Majoor III-5. R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Netze Adolf 31088 1-6-1887 1887 Delft 55 Major Majoor I-3.R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Antheunissen Willem 31089 9-12-1887 1887 Den Haag 55 Major Majoor IR Gren. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Wilson Johannes J.C.P. 31090 18-6-1893 1893 Hoorn 49 Oberst Leutnant luitenant kolonel General Stab Breda 15-5-1942
Stijkel Barthold S.G. 31091 17-10-1917 1917 Krabbendijke 25 Fahnrich Depot Genie Breda 15-5-1942
Beijl de Willem 31092 10-2-1920 1920 Vlissingen 22 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Boer de Frederik C. 31093 25-6-1919 1919 Den Haag 23 Fahnrich II Genie Depot Breda 15-5-1942
Everdingen van Huibert G. 31094 4-12-1886 1886 Buren 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel II. Div. Marechaussee Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Westenbrugge van Cornelis L. 31095 18-6-1919 1919 Rotterdam 23 Fahnrich Depot Genie Breda 15-5-1942
Klap Jan 31096 13-8-1920 1920 Vlissingen 22 Fahnrich Depot Ponton. Breda 15-5-1942
Snorn Carel J.A. 31097 30-3-1884 1884 Arnhem 58 Hauptman Kapitein 8. Depot Abt. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 14-3-1944 nach Holland
Vos David J. 31098 7-11-1919 1919 Middelburg 23 kadett Unteroff. Z See Breda 15-5-1942
Klaver Jan 31099 18-11-1920 1920 Middelburg 22 kadett Unterof. Z See Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Bos Adriaan 31100 17-5-1921 1921 Suez 21 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Kooyman Jacob 31101 32381 16-8-1920 1920 Dordrecht 22 Fahnrich z See Breda 15-5-1942
Fuhr von der Erich 31102 2-6-1919 1919 Tilburg 23 Fahnrich depot Genie Breda 15-5-1942
Maas Jacob J. 31103 21-2-1921 1921 Krabbendijke 21 kadett Unteroff z See marine Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Stegenga Tiede 31104 5-10-1919 1919 Uithuizen 23 Fahnrich 3. Depot Pontoniere Breda 15-5-1942
Nooyens Joseph L.C.M. 31105 29-3-1920 1920 Etten en Leur 22 Fahnrich Depot Genie Breda 15-5-1942
Heijl van Johannes A. 31106 10-9-1917 1917 Middelburg 25 Leutnant II-28.R.I. Breda 15-5-1942
Hoorn van Piet(er) 31107 22-7-1914 1914 Den Helder 28 Leutnant Stab II.L.K. Breda 15-5-1942
Hoop van der Adriaan B.W. 31108 11-7-1912 1912 Jena 30 Oberleutnant 1e luitenant Veste Holland Breda 15-5-1942
Kiewit Casparus Ch.J. 31109 5-4-1916 1916 Den Haag 26 Leutnant Art. Stab Breda 15-5-1942
Weerd de Cornelis M. 31110 29-11-1917 1917 Nieuw en St Joosland 25 Leutnant 3-III-28.R.I. Breda 15-5-1942
Palfenier Johannes C. 31111 20-12-1910 1910 Alkmaar 32 Oberleutnant 1e luitenant I-43.R.I. Breda 15-5-1942
Bouwer Wiebe 31112 1-3-1919 1919 Vlagtwedde 23 Fahnrich M.C.-III-14.R.I. Breda 15-5-1942
Hengst den Willem F. 31113 21-12-1904 1904 Rotterdam 38 Oberleutnant 1e luitenant Stab 43.R.I. Breda 15-5-1942
Hertum van Waltherus J.M. 31114 7-8-1904 1904 Yerseken 38 Oberleutnant 1e luitenant S.D.O.O.A. Breda 15-5-1942
Feenstra Wybe A. 31115 2-2-1921 1921 Kampen 21 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Lambert Willem Jacobus 31116 32256 26-3-1888 1888 Amsterdam 54 Major Majoor R. Gr. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Tazelaar Louis P. 31117 19-12-1915 1915 Balikpapan (NOI) 27 Fahnrich KMA Breda 15-5-1942
Andel van Pieter H. 31118 10-7-1911 1911 Salatiga (NOI) 31 Oberleutnant 1e luitenant SROA Breda 15-5-1942
Taets van Amerongen (Baron) Jan J.C. 31119 14-11-1904 1904 Den Haag 38 Oberleutnant 1e luitenant Regiment Grenadiers Breda 15-5-1942
Hoorn van Nicolaas 31120 25-8-1904 1904 Rotterdam 38 Hauptman I-11.R.A. Breda 15-5-1942
Gaillard Paul J. 31121 20-9-1883 1883 Den Haag 59 Oberst Leutnant luitenant kolonel AHK Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Lieneman Harm J. 31122 6-1-1914 1914 Bloemendaal 28 Oberleutnant der Reserve 1ste luitenant infanterie 19.R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Kroon Johannes 31123 32239 3-4-1896 1896 Terneuzen 46 Hauptman 59. R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Molenaar Antonie 31124 7-10-1901 1901 Tandjong Poera (NOI) 41 Kapitän Leutnant Breda 15-5-1942
Winsser Jacques 31125 25-11-1906 1906 Djokjakarta (NOI) 36 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Lugt Frederik 31126 2-12-1895 1895 Ede 47 Oberst Leutnant luitenant kolonel Marine Breda 15-5-1942
Jansen Cornelis 31127 20-4-1896 1896 Utrecht 46 Kapitän Leutnant Zahlmeister Breda 15-5-1942
Klaassen Marinus J.C. 31128 11-7-1895 1895 Middelburg 47 Kapitän Leutnant Zahlmeister Breda 15-5-1942
Gijn van Pieter J. 31129 12-5-1901 1901 Den Haag 41 Hauptman Mainre Soldaten Breda 15-5-1942
Bik Adrianus J.E. 31130 20-2-1899 1899 Buitenzorg (NOI) 43 Kapitän Leutnant z See Breda 15-5-1942
Gorter Harke 31131 16-9-1896 1896 Leeuwarden 46 Kapitän Leutnant Breda 15-5-1942
Hoogkamer Adrianus 31132 27-5-1899 1899 Den Haag 43 Kapitän Leutnant Breda 15-5-1942
Bennik Jakobus J.C.C. 31133 32276 26-2-1897 1897 Amsterdam 45 Fregatten Kapitein Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Borgesius Eltje Jakob 31134 32240 23-4-1894 1894 Odoorn 48 Hauptman z See Marine Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Kist Frederik J.A. 31135 7-12-1894 1894 Den Haag 48 Kapitän Leutnant Breda 15-5-1942
Kramer Jacobus N. 31136 11-3-1889 1889 Amsterdam 53 Oberst Leutnant z See / Fregatten Kaptitän Marine Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Plantenberg Wilhelm P. 31137 13-11-1892 1892 Rotterdam 50 Kapitän Leutnant Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Romijn Arnold J. 31138 4-5-1895 1895 Dordrecht 47 Kapitän Leutnant Breda 15-5-1942
Tak van der Gerrit 31139 26-7-1900 1900 Vreeswijk 42 Kapitän Leutnant Breda 15-5-1942
Kooreman Nico(laas) 31140 8-8-1900 1900 Den Helder 42 Kapitän Leutnant Breda 15-5-1942
Rosevelt van Johan H.F. 31141 25-9-1904 1904 Vlissingen 38 Kapitän Leutnant Breda 15-5-1942
Velderman Berend 31142 24-7-1903 1903 Den Helder 39 Kapitän Leutnant z See Breda 15-5-1942
Bazuin Marius L. 31143 20-11-1912 1912 Herwen en Aerdt 30 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Varenkamp Henri 31144 26-6-1904 1904 Den Haag 38 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Swellengrebel Nicolaas J.A.C. 31145 16-1-1914 1914 Standaardbuiten 28 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Koppen Piet L. 31146 10-4-1914 1914 Vlissingen 28 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Deelder Theodorus 31147 9-1-1902 1902 Den Helder 40 Kapitan Leutnant z See Zahlmeister Breda 15-5-1942
Braat Bartholomeus M.C. 31148 25-6-1912 1912 Samarinda (NOI) 30 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 15-11-1942 zur Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden in Den Haag zur verfügung gestellt
Tuinhout Pieter 31149 17-12-1915 1915 Amsterdam 27 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Bouma Johannes 31150 17-12-1902 1902 Hellevoetsluis 40 Kapitän Leutnant z See Zahlmeister Breda 15-5-1942
Vuyk Willem F.C. 31151 13-3-1912 1912 Nijmegen 30 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Drijver Pieter J. 31152 9-8-1903 1906 Den Helder 36 Kapitän z See Breda 15-5-1942
Duyverman Sybrendis D. 31153 21-4-1907 1907 Leiden 35 Oberleutnant z See Luitenant ter Zee 2e kl Breda 15-5-1942
Grondelle van Marinus C. 31154 15-6-1907 1907 Bankinang (NOI) 35 Kapitän Leutnant z See Breda 15-5-1942
Reitsma Willem 31155 29-11-1909 1909 Utrecht 33 Oberleutnant z See Marine Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Pinke Albertus S. 31156 14-10-1894 1894 Heerde 48 Fregatten Kapitän Breda 15-5-1942
Dun van Franciscus H.W.C.J. 31157 21-3-1901 1901 Tilburg 41 Hauptman VI Div. Breda 15-5-1942
Kempers Joris Th.R. 31158 13-11-1921 1921 Utrecht 21 kadett Feldwebel z See Breda 15-5-1942
Daas den Hendrik K. 31159 8-5-1920 1920 Bandoeng (NOI) 22 kadett Unteroff. Z See Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67, am 14-1-1944 in Lazaret Sagan eingeliefert
Gevaers Jonkhr. Willem 31160 22-4-1890 1890 Den Haag 52 Major Majoor Kav. Depot Breda 15-5-1942
Ham Quirinus J. 31161 22-6-1913 1913 Ambt Vollenhove 29 Oberleutnant 1e luitenant der infanterie Detachement Kornwerderzand Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 3-3-1944 erneut geflüchtet und nicht wieder ergriffen
Jong de Dirk B. 31162 2-8-1913 1916 Rotterdam 26 Oberleutnant 1e luitenant Stab 5. Depot Bat. Inf. Breda 15-5-1942
Schmeitz Johannes L.P.H. 31163 32354 30-7-1911 1911 Broek Sittard 31 Oberleutnant 1e luitenant Depot Inf. Breda 15-5-1942
Reede van Willem C.H. 31164 28-8-1907 1907 Amersfoort 35 Oberleutnant 1e luitenant Brig. A. Breda 15-5-1942
Rhijn van Willem J. 31165 10-4-1903 1903 Bergen op Zoom 39 Hauptman Mariniers Breda 15-5-1942
Schuiling Willem 31166 3-11-1896 1896 Anloo 46 Hauptman Mariniers Rotterdam Breda 15-5-1942
Westerouwen van Meeteren Henri 31167 19-10-1904 1904 Haarlem 38 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Doorn van Johannes 31168 27-6-1903 1903 Amersfoort 39 Hauptman Marine Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Isbrücker Harry 31169 32238 21-12-1905 1905 Den Haag 37 Hauptman Mariniers Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Menger Evert H.J. 31170 16-11-1917 1917 Batavia (NOI) 25 Leutnant Mariniers Breda 15-5-1942
Tapper Herman W. 31171 3235 11-12-1919 1919 Den Haag 23 Fahnrich z See Marine Breda 15-5-1942
Pik Jan W. 31172 22-5-1909 1909 Rotterdam 33 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.I. Breda 15-5-1942
Bergh van den Gradus A. 31173 31-5-1908 1908 Arnhem 34 Oberleutnant 1e luitenant 1.R.I. Breda 15-5-1942
Boers Frits W. 31174 7-8-1897 1897 Poerworedjo (NOI) 45 Hauptman kapitein genie Kriegs Ministerium Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 1-2-1943 nach Holland
Holterman Johan W. 31175 16-4-1895 1895 Haarlem 47 Kapitän Leutnant Breda 15-5-1942
Berge van den Johannes M.C. 31176 11-1-1900 1900 Vlissingen 42 Hauptman Marine Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Stuffken Rutger 31177 11-5-1910 1910 Rijswijk 32 Oberleutnant z See luitenant ter zee 2e klas Marine Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 3-3-1944 erneut geflüchtet und nicht wieder ergriffen
Vriens Adrianus L. 31178 13-12-1906 1906 Rotterdam 36 Leutnant z See Breda 15-5-1942
Lems Cornelis G. 31179 5-5-1917 1917 Zeist 25 Leutnant Korps Mariniers Breda 15-5-1942
Vreeken Pieter N. 31180 6-12-1895 1895 Amsterdam 47 Kapitän Leutnant Breda 15-5-1942
Brandt Hendrik G. 31181 1-6-1914 1914 Den Helder 28 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Dulm van Maarten H. 31182 271381 26-3-1913 1913 Tjimali (NOI) 29 Oberleutnant 1e luitenant Marine Kazerne Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Mantz Albert 31183 31-12-1914 1914 Middelburg 28 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Michaëlis Theodoor C.W. 31184 7-10-1891 1891 Apeldoorn 51 Hauptman kapitein Mariniers Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Brouwer Willem 31185 26-10-1919 1919 Puttershoek 23 Fahnrich der Reserve 3-II-46.R.I. Breda 15-5-1942
Kooy Pieter 31186 23-1-1920 1920 Dordrecht 22 kadett Rijnbruggen detachement Arnhem Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Aalst van Hubertus 31187 15-1-1911 1911 Breda 31 Oberleutnant Zahlmeister Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Burcksen Engelbertus M.A. 31188 9-10-1917 1917 Nieuwkoop 25 Fahnrich 17.R.I. Breda 15-5-1942
Bregman Leendert G. 31189 24-9-1918 1918 Pijnacker 24 Fahnrich 46.R.I. Breda 15-5-1942
Boon van der Johan W. 31190 2-10-1917 1917 Assen 25 Fahnrich 19. Depot Bat. Inf. Breda 15-5-1942
Reeser Johannes 31191 27-4-1917 1917 Den Haag 25 Fahnrich 2-IX-4.R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Riemers Hendrik 31192 32279 30-12-1893 1893 Den Helder 49 Kapitän Leutnant Kriegs Ministerium Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Groot de Cornelis 31193 6-6-1918 1918 Dussen 24 Fahnrich 2e luitenant 3.7.III Depot Ber. Artillerie Breda 15-5-1942
Veerman Johan 31194 17-6-1899 1899 Den Haag 43 Hauptman z See marine Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Goossens Johan W. 31195 17-3-1891 1891 Hellevoetsluis 51 Oberst Leutnant Verwalter Marine Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Schuitema Jan H. 31196 27-8-1911 1911 Soerabaja (NOI) 31 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Frijdal Johannes H. 31197 1-7-1919 1919 Nieuw Helvoet 23 Leutnant z See Breda 15-5-1942
Poole le Louis 31198 24-4-1917 1917 Den Haag 25 Leutnant z See Breda 15-5-1942
Doedens Evert J. 31199 27-7-1912 1912 Deventer 30 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Veenstra Frederik B. 31200 6-2-1902 1902 Djokjakarta (NOI) 40 Kapitän leutnant Breda 15-5-1942
Bos Hendrik 31201 26-4-1907 1907 Amsterdam 35 Kapitän Leutnant z See luitenant ter zee 1e klasse A.H.K. Breda 15-5-1942
Boeft den Simon 31202 21-2-1906 1906 Gorinchem 36 Kapitän Leutnant z See Breda 15-5-1942
Smit Pieter 31203 8-3-1903 1903 Rotterdam 39 Hauptman Kriegs Miniterium Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 20-5-1944 nach Holland entlassen
Heemskerk Jan 31204 15-11-1900 1900 Sas van Gent 42 Hauptman Reg. Jagers Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Blink van den Frederik 31205 12-10-1904 1904 Hellevoetsluis 38 Oberst Leutnant z See Marine Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Beijer Bernardus A.W: 31206 19-4-1909 1909 Deil 33 Kapitän Leutnant z See Breda 15-5-1942
Bremer Klaas 31207 22-1-1920 1920 Den Haag 22 Leutnant z See Zahlmeister Breda 15-5-1942
Krom Antonius J. 31208 20-9-1894 1894 Haarlem 48 Kapitén Leutnant Breda 15-5-1942
Rombeek Leendert A.H, 31209 1-3-1905 1905 Zaltbommel 37 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Vinke Bastiaan A. 31210 32246 15-9-1900 1900 Den Helder 42 Hauptman Flugplatz De Mok Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Schol Martin C. 31211 4-7-1905 1905 Den Helder 37 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Vlijmen van Johannes Arnoldus 31212 30-7-1912 1912 Amsterdam 30 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Laan van der Herman H.R. 31213 17-10-1910 1910 Vlaardingen 32 Oberleutnant 1e luitenant I-3.R.H. Breda 15-5-1942
Tongerloo van Balthasar J. 31214 5-10-1918 1918 Nieuwendam 24 Leutnant z See Breda 15-5-1942
Brainisch von Brainichfelth Carl H.E. 31215 12-8-1909 1909 Utrecht 33 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Madsen Hendrik W.A. 31216 14-3-1906 1906 Amsterdam 36 Kapitän Leutnant Breda 15-5-1942
Meershoek Jacobus 31217 18-8-1906 1906 Den Helder 36 Oberleutnant 1e luitenant Marine Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Hemert van Jan G. 31218 30-12-1912 1912 Batavia (NOI) 30 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Dok van Jan A. 31219 15-9-1911 1911 Venlo 31 Oberleutnant 1e luitenant II-6.R.I. Breda 15-5-1942
Steenbrugge van Johannes G. 31220 32357 26-10-1910 1910 Den Haag 32 Oberleutnant 1e luitenant II-6.R.I. Breda 15-5-1942
Zwitser Arie 31221 14-3-1910 1910 Noordwijk 32 Oberleutnant 1e luitenant KMA Breda 15-5-1942
Muller Hermanus P. 31222 20-9-1909 1909 Amsterdam 33 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Jurrjens Johan C. 31223 23-4-1908 1908 Weltevreden (NOI) 34 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Hagdorn Henri J.H. 31224 17-12-1914 1914 Den Haag 28 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Bruyn Frits 31225 8-2-1913 1913 Den Helder 29 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Asjes Hermanus C. 31226 24-12-1912 1912 Kediri (NOI) 30 Leutnant I Lu R Breda 15-5-1942
Grinden van der Otto 31227 15-11-1919 1919 Weltevreden (NOI) 23 kadett Feldwebel z See Breda 15-5-1942
Versfelt Ulrich J.K. 31228 29-3-1898 1898 Haarlem 44 Kapitän Leutnant Breda 15-5-1942
Scheltema de Heere Jacobus H. 31229 8-12-1906 1906 Fort de Kock (NOI) 36 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Bouwer Dirk W. 31230 1-5-1921 1921 Den Haag 21 kadett Feldwebel z See Breda 15-5-1942
Salm Willem 31231 28-2-1920 1920 Batavia (NOI) 22 Sergeant Adelborst Breda 15-5-1942
Jongkees Johan 31232 20-12-1920 1920 Den Helder 22 kadett Feldwebel z See Breda 15-5-1942
Jobse Jacob C.W. 31233 19-2-1903 1903 Souburg 39 Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Star van der Jan D. 31234 10-5-1910 1910 Utrecht 32 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Naerssen van Robert 31235 29-12-1922 1922 Soerakarta (NOI) 20 seekadett KNM Breda 15-5-1942
Krauss Maximiliaan 31236 6-11-1909 1909 Buitenzorg (NOI) 33 Oberleutnant z See Breda 15-5-1942
Back de Johannes A. 31237 3-10-1901 1901 Amsterdam 41 Kapitän Leutnant - Breda 15-5-1942
Holsheimer Henricus P.A.M. 31238 8-6-1919 1919 Leiden 23 kadett Unterof. KMA Breda 15-5-1942
Muilwijk Cornelis J.W. 31239 24-12-1919 1919 Salatiga (NOI) 23 kadett Unteroff. Z See Breda 15-5-1942
Koch Hendrik M. 31240 9-12-1919 1919 Singapore 23 kadett Feldwebel z See Breda 15-5-1942
Hoogenband van den Jacobus C. 31241 24-9-1921 1921 Meester Cornelis (NOI) 21 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Gaillard Jacobus 31242 10-1-1920 1920 Batavia (NOI) 22 kadett Unteroff. KMA Breda 15-5-1942
Pol van der Sybren 31243 9-12-1917 1917 Wieringen 25 Fahnrich Depot Luftwaffe Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Vries Feijens de Lodewijk A.R.J. 31244 8-8-1916 1916 Soekaboemi (NOI) 26 Leutnant 2-I-29.R.I. Breda 15-5-1942
Esch van Pierre F.H. 31245 9-4-1915 1915 Woensel 27 Leutnant Lu. Vert. Gr. Goreum Breda 15-5-1942
Nolen Joannes G. 31246 25-4-1916 1916 Den Haag 26 Leutnant Genie Breda 15-5-1942
Speijers Hendrik W.A.E. 31247 19-4-1916 1916 Leiden 26 Leutnant III-28.R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Heem van der Willem 31248 5-1-1917 1917 Kampen 25 Leutnant 17.G.B. Breda 15-5-1942
Berghuys Nicolaas 31249 31-5-1916 1916 Amersfoort 26 Leutnant 23.R.I. Breda 15-5-1942
Buisman Dirk J.R. 31250 12-8-1917 1917 Kampen 25 Leutnant I.28.R.I. Breda 15-5-1942
Doornbos Jacob L. 31251 26-6-1898 1898 Assen 44 Hauptman H.K. Veste Holland Breda 15-5-1942
Mill van Johan 31252 24-8-1903 1903 Apeldoorn 39 Hauptman Depot Genie Breda 15-5-1942
Holle Eduard E. 31253 15-5-1905 1905 Batavia (NOI) 37 Hauptman Stab III.L.K. Breda 15-5-1942
Mulder Johannes W.E. 31254 10-7-1902 1902 Poerworedjo (NOI) 40 Hauptman Kapitein Genie Leichte Division Breda 15-5-1942
Kuyper Leendert 31255 32336 4-10-1909 1909 Den Haag 33 Hauptman Festung Holland Breda 15-5-1942
Sneep Jacob 31256 15-12-1919 1919 Goudswaard 23 Fahnrich 6. Komp. Pioniere Breda 15-5-1942
Nierop van Joseph A.I.M. 31257 32391 27-10-1919 1919 Rotterdam 23 kadett Unteroff. cadet sergeant KMA Breda 15-5-1942
Wit de Cornelis J.J. 31258 23-9-1918 1918 Rotterdam 24 Leutnant 3. Regiment Genie Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Kolff Cornelis 31259 13-2-1915 1915 Groningen 27 Fahnrich 17.R.A. Breda 15-5-1942
Marcella Eduard W. 31260 16-9-1921 1921 Malang (NOI) 21 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Mechelen van Robert 31261 2-7-1920 1920 Batavia (NOI) 22 kadett Feldwebel KMA Breda 15-5-1942
Heux le Jan 31262 13-9-1915 1915 Doorn 27 Leutnant III Depot Afd. Art. Breda 15-5-1942
Wall-Bake van den Jan W.H. 31263 23-9-1914 1914 Rheden 28 Oberleutnant 1e luitenant 5.R.H. Breda 15-5-1942
Bosch ten Johan J.D. 31264 8-10-1914 1914 Den Haag 28 Leutnant 3-2.R.A. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 15-11-1942 zur Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden in Den Haag zur verfügung gestellt
Lagerwerff Robbert 31265 29-5-1918 1918 Batavia (NOI) 24 Fahnrich 4.R.H. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Laurillard Erik A. 31266 24-1-1917 1917 Den Haag 25 Leutnant 2e luitenant Huzaren 4.R.H. Breda 15-5-1942
Heer de Hendrik C. 31267 27-1-1912 1912 Rotterdam 30 Oberleutnant 1e luitenant 1. Bat. Lu.A. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 3-3-1944 erneut geflüchtet und nicht wieder ergriffen
Meihuizen Jan W.D. 31268 15-7-1898 1898 Groningen 44 Hauptman Depot Lu.A. Breda 15-5-1942
Diekmann Johannes M. 31269 6-10-1900 1900 Amsterdam 42 Hauptman 1. Komp. Pol.Tr. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 23-4-1943 an Wehrmachtsbefehlhaber der Niederlanden überstellt
Suchtelen van (Jonkhr.) Johannes 31270 2-11-1892 1892 Djokjakarta (NOI) 50 Major Majoor Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Horssen van Jacobus A.J. 31271 31-10-1895 1895 Den Haag 47 Hauptman 7 Komp Pol.Tr. Breda 15-5-1942
Henninck Wilhelm F. 31272 28-9-1886 1886 Woerden 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel 8.R.I. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Vliervoet van de Theodorus B. 31273 23-5-1893 1893 Breda 49 Hauptman Stab VIII. Division Breda 15-5-1942
Wilde de Aart 31274 12-6-1919 1919 Balikpapan (NOI) 23 kadett Unteroff. Z See Breda 15-5-1942
Herman Marie H.C. 31275 13-5-1893 1893 Gorinchem 49 Major Majoor Stab O. Front Veste Holland Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Jonker Jannus 31277 29-5-1892 1892 Nijmegen 50 Hauptman Veste Holland Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Woerd van der Klaas 31551 5-11-1897 1897 Kampen 45 Hauptman kapitein Stab III Legerkorps Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Proost Ludovicus W. 31741 4-9-1908 1908 Bergen op Zoom 34 Oberleutnant 1e luitenant 2-I-1.R.V.A. Breda 15-5-1942
Sutherland Johan G. 31752 26-1-1899 1899 Utrecht 43 Hauptman 19. Depot Bat. Breda 15-5-1942
Verkouteren Anne I. 31851 8-2-1891 1891 Heerenveen 51 Major Majoor Festung Holland Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Kooten van Gerardus A.P. 31893 14-12-1902 1902 Den Haag 40 Hauptman KMA Breda 15-5-1942
Barkey Wolf Martinus 31938 12-3-1896 1896 Maasland 46 Oberleutnant 1e luitenant Mil. Hosp. Utrecht Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Cremer Johan 31984 8-9-1903 1906 Batavia (NOI) 36 Ober Apotheker Mil. Lazaret Breda Breda 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Voorthuysen van Jan 32013 9-11-1882 1882 Maastricht 60 Oberst kolonel Brig. A. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Jager Jacob H. 32014 29-8-1890 1890 Oude Pekela 52 Hauptman Stab Brig. A. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Römer Rudolph 32016 3-3-1900 1900 Medan (NOI) 42 Hauptman A.H.K. Breda 15-5-1942
Wall Bake van de Alexander V. 32017 6-6-1911 1911 Arnhem 31 Hauptman Stab Genie Breda 15-5-1942 Zugang Illag VII januari 1945n (zak met vlooien p. 259)
Boelhouwer Anthonie Klaas 32217 30886 26-3-1919 1919 Soerabaja (NOI) 23 kadett Sergeant KMA Breda 15-5-1942 die biesherige Erkennungsmarke Kgf nr 30886 ist in verlust geraten
Andel van Christiaan 32270 30602 10-8-1897 1897 Andel 45 Hauptman 23. R.I. staf Breda 15-5-1942 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Tuuk van der Hermannus L. 32312 30571 26-7-1909 1909 Warffum 33 Oberleutnant 1e luitenant KNIL Breda 15-5-1942 zugang Stalag 371 am 24-8-1943 von Stalag 315
Wijnman Franz 32339 30509 25-10-1891 1891 Amsterdam 51 Hauptman Kapitein Intendance 6. Div. Breda 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Alphen van Marius W.L. 32371 30456 18-9-1884 1884 Utrecht 58 Oberst kolonel G.S. Breda 15-5-1942
Fevre de Montigny Le Gillis J. 32374 30939 18-12-1901 1901 Amsterdam 41 Hauptman Kapitein G.S. Breda 15-5-1942
Beaumont J.J.A. 32387 30821 18-02-1898 1898 Urmond 44 Hauptman Kapitein infanterie Breda 15-5-1942
Brackel Frans J.G. 32396 30633 14-10-1914 1914 Den Haag 28 Leutnant Artillerie Breda 15-5-1942 zugang Oflag 67 am 4-6-1944 nacht Flucht wieder eingeliefert Abgang Oflag 67 am 5-10-1944 aus dem Lager geflüchtet
Grinten van der Willem H.C. 32407 30591 2-11-1907 1907 Den Haag 35 Oberleutnant 1e luitenant 3. Kop. Pol. Tr. Stab III L.K. Breda 15-5-1942 Zugang Oflag 67 am 25-7-1943 von Stalag 327 (Przemysl) nach wiederergreifung 9-6-1944 Dulag 171 (Lubny)
Hilten van Dirk Arie 271396 30924 27-1-1887 1887 Rotterdam Charlois 55 Oberst Leutnant luitenant kolonel 1. L.K. Breda 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am ?? nach Ilag VII zugang Oflag 67 am 25-7-1944 von Ilag VII (Tittmoning)
Mierlo van Willem Reginald 32072 21-10-1897 1897 Breda 45 Rittmeister 2.R.H.M. Buda 21-10-1942
Brandel Petrus Antonius 32076 5-4-1914 1914 Oosterhout 28 Gefrt. Marine Buda 25-9-1942
Kruys Bernardus 30207 25-10-1879 1879 Haarlem 63 Oberst kolonel Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Jolles Hoyte 30164 26-3-1886 1886 Oléhlé (NOI) 56 Konter Admiral Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Moorsel van Johannes 30166 10-5-1889 1889 Amsterdam 53 Major Majoor Depot Militär Polizei Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Trippelaar Alfred H. 30167 7-3-1903 1903 Den Haag 39 Hauptman Kapitein Korps Militair Polizei Bussum 15-5-1942
Boxman Gerrit Willem 30169 5-2-1919 1919 Batoedjadjar (NOI) 23 kadett/Fahnrich 2e luitenant cavalerie KMA Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Gimbel Johannes A. 30170 10-10-1912 1912 Amsterdam 30 Oberleutnant 1e luitenant 14.G.B. Bussum 15-5-1942
Claessen Johannes 30171 32364 26-11-1888 1888 Breda 54 Major Majoor 2-10.R.I. Bussum 15-5-1942
Vincken Christiaan L.H. 30172 2-11-1894 1894 Roermond 48 Kapitän Leutnant Marine Bussum 15-5-1942
Smeets Joseph Th. 30173 16-8-1891 1891 Maastricht 51 Major Majoor Intendance Bussum 15-5-1942
Scherpenhuysen Rom Elmert 30174 1-8-1888 1888 Rotterdam 54 Hauptman Kapitein Genie Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Schreuder Johannes 30175 25-2-1882 1882 Den Haag 60 Oberst Leutnant luitenant kolonel A.H.K. Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland (kamerlijsten)
Dooden van Cornelis W. 30176 16-9-1884 1884 Amsterdam 58 Oberst kolonel H.K. Veste Holland Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Hylkema Albert 30177 27-3-1893 1893 Zwolle 49 Hauptman Kapitein Bur. Int. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 (kamerlijsten)
Woerden van Willem L.A.C. 30178 3-11-1883 1883 Den Haag 59 Oberst Leutnant luitenant-Kolonel Ko. Zeeland Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Steenbeek Johannes M. 30179 1-6-1893 1893 Utrecht 49 Hauptman Kapitein I-35.R.I. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Wijk van Jacob R. 30180 18-6-1900 1900 s-Heerenberg 42 Hauptman Kapitein Stab V. Division Bussum 15-5-1942
Hillinga Gerard J.H.E. 30181 18-6-1886 1886 Singkel (NOI) 56 Hauptman Kapitein 34.R.I. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Boswijk Wibo 30182 8-5-1883 1886 Arnhem 56 Oberst Leutnant luitenant-Kolonel Etappen Ko. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Duyne Willem J.P. 30183 26-1-1891 1891 Gorkum 51 Hauptman Kapitein Admin. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Hoxel Johan Werner 30184 16-5-1886 1886 Amsterdam 56 Oberleutnant Arzt Kol. Armee Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Seyffardt Julius L.W. 30185 16-8-1897 1897 Amsterdam 45 Hauptman Kapitein VII. Depot Bataljon Inf. Bussum 15-5-1942
Seyffardt Cornelis F.H. 30186 9-12-1904 1904 Amsterdam 38 Hauptman Kapitein 22.G.B. Bussum 15-5-1942
Stoffels Carolus M.A.C. 30187 32403 4-10-1893 1893 Den Haag 49 Major Majoor I-3.R.A. Bussum 15-5-1942
Schaap Cornelis 30188 3-5-1899 1899 Teteringen 43 Hauptman Artzt 11.R.M.A. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Worst Johannes 30189 16-9-1918 1918 Rotterdam 24 Leutnant 2e luitenant KMA Bussum 15-5-1942
Kool Cornelis 30190 12-8-1913 1913 Leiden 29 Oberleutnant 1e luitenant 15.R.A. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Moerer Johannes 30191 2-8-1895 1895 Hengelo 47 Hauptman Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 (kamerlijsten)
Sluyter Johannes N. 30192 18-4-1904 1904 Breda 38 Kapitän Leutnant Marine Bussum 15-5-1942
Graaff de Willem H.C. 30193 26-10-1903 1903 Leiden 39 Kaptän Leutnant Marine Bussum 15-5-1942
Opwijrda Johan F.P. 30194 10-10-1899 1899 Arnhem 43 Kapitän Leutnant Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Brunet de Rochebrune Willem 30195 29-7-1905 1905 Batavia (NOI) 37 Oberleutnant Arzt Lazaret Amsterdam Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Steenmetser Hendrikus J. 30196 7-3-1895 1895 Nijmegen 47 Major Majoor 3. Depot Lu.A. Bussum 15-5-1942
Cool Hugo 30197 3-6-1909 1909 Haarlem 33 Oberleutnant 1e luitenant Stab 4.L.K. Bussum 15-5-1942
Brandeler v.d. (Jonkhr.) Karel J. 30198 13-3-1888 1888 Den Haag 54 Major Majoor 22.R.A. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Ruyter de Pieter J. 30199 18-9-1918 1918 Amsterdam 24 kadett Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) 3-II-17.R.A. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Beijer Jacob 30200 26-10-1914 1914 Heenvliet 28 Leutnant 2e luitenant I 65 Bat. Lu. A. Bussum 15-5-1942
Bartels Cornelis 30201 16-6-1914 1914 Magelang (NOI) 28 Oberleutnant z See Marine kazerne Amsterdam Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Bimmel Dirk 30202 27-9-1919 1919 Vlissingen 23 kadett 17.R.I. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Ploeg van der Jan 30203 16-8-1888 1888 Dokkum 54 Major Majoor Heeres Pol. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Aller van Klaas 30204 32275 22-12-1886 1886 Hasselt 56 Oberst t See kapitein ter zee C. Mar. Middelen Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 (kamerlijsten)
Hengst van Jan W.G. 30205 14-12-1889 1889 Genderingen 53 Oberst kolonel Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Rost van Tonningen Nicolaas A. 30206 8-9-1889 1889 Ambarawah (NOI) 53 Oberst / Kapitän z See Marine Bussum 15-5-1942
Berg van den Jacobus G. 30208 31-3-1889 1889 Amsterdam 53 Oberst/Kapitän z See Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Koppen George A. 30209 21-6-1890 1890 Nijmegen 52 Major Majoor Depot Luftf. Bussum 15-5-1942
Bruins Anton W. 30210 21-2-1918 1918 Leiden 24 kadett Feldwebel KMA Bussum 15-5-1942
Driel van Pieter J. 30211 28-2-1887 1887 Dordrecht 55 Hauptman Arzt Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Laging Tobias Joost P. 30212 9-5-1888 1888 Nijmegen 54 Major Majoor 16.G.B. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Waveren van Willem 30213 27-6-1898 1898 Utrecht 44 Hauptman Arzt Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Hubregtse Hendrik J. 30214 25-8-1896 1896 Middelburg 46 Hauptman 16.R.I. Bussum 15-5-1942
Buitink Johannes 30215 1-3-1903 1903 Amsterdam 39 Oberleutnant z See Marine Bussum 15-5-1942
Rozeboom Johan 30216 3-8-1888 1888 Leek 54 Oberst Leutnant Apoth Mil. Pharm. D. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Ligterink Johannes H. 30217 5-1-1908 1908 Utrecht 34 Oberst Leutnant Apoth Mil. Pharm. D. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Gorter de Marinus J.M. 30218 26-11-1905 1905 Meulaboh (NOI) 37 Oberleutnant z See Marine Bussum 15-5-1942
Wetering de Rooy van de Rijk P. 30219 18-2-1886 1886 Loenen 56 Kapitän z See Festung Holland Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Scholte Jacques C.A. 30220 9-4-1891 1891 Amsterdam 51 Fregatten Kapitän Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Ronde Bresser de Johannes 30221 14-8-1883 1883 Kampen 59 Oberst Leutnant luitenant kolonel Inspektion Genie Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Marlet Jacobus J. 30222 12-3-1896 1896 Gouda 46 Hauptman Genie Festung Holland Bussum 15-5-1942
Kloeke Arnoldus 30223 24-10-1879 1879 Baarderadeel 63 Major Majoor Keringsraad Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Stürm Gerardus 30224 14-11-1882 1882 Oostvoorne 60 Oberst Leutnant luitenant kolonel 12.R.I. Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Muller Johannes K. 30225 17-1-1904 1904 Nieuw Helvoet 38 Kapitän Leutnant Marine Bussum 15-5-1942
Sevenhuysen Johannes G. 30226 15-12-1900 1900 Brouwershaven 42 OberLeutnant 1e luitenant Marine Bussum 15-5-1942
Lugtenburg Jakob 30227 28-7-1899 1899 Brielle 43 OberLeutnant 1e luitenant Marine D.v.D. Bussum 15-5-1942
Hardenberg Albertus 30228 19-5-1886 1886 Bergen op Zoom 56 Hauptman Infant. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 nach Holland
Schoevers Sander Edward 30229 32269 15-6-1891 1891 Hatzfeld hafen 51 Major Majoor I-9.R.A. Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Mooij de Pieter 30230 16-10-1889 1889 Zierikzee 53 Oberst Leutnant Arzt Marine lazaret Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIB am 11-6-1942 nach Holland
Brückel Carel Ph. 30231 04-03-1883 1886 Den Haag 56 Oberst kolonel Comm. VI Div. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Rotgans Jan 30232 3-5-1883 1883 Terschelling 59 Kapitän z See Marine stab Bussum 15-5-1942
Reilingh Willem 30233 20-04-1887 1887 Wageningen 55 Hauptman Arzt Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Loon van Antoine M.M. 30234 12-4-1882 1882 Gouda 60 Oberst kolonel 4. Division Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Potgieser Gerrit Jan 30235 8-5-1883 1883 Hoorn 59 Oberst kolonel Intendance Bussum 15-5-1942 verstorben 12-12-42 beerdigt krigesfriedenhof Stanislau 15-12-42
Feij Gerard M. 30236 17-05-1886 1886 Vlissingen 56 Fregatten Kapitän Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Carol Marinus 30237 29-9-1900 1900 Nijmegen 42 Hauptman Kapitein Intendance Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Franken Mr Dirk B. 30238 20-12-1890 1890 Amsterdam 52 Korvetten Kapitän Marine Kriegsgericht Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Takens Hendrik J. 30239 30-8-1891 1891 Venray 51 Kapitän Leutnant Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 22-10-1942 entlassen nach Holland
Schotman Willem P. 30240 2-12-1894 1894 Den Haag 48 Hauptman Kapitein Stab II. Armee Korps Bussum 15-5-1942
Klaveren van Louis M.J.F. 30241 22-01-1895 1895 Leerdam 47 Hauptman Kapitein II-7.R.I. Bussum 15-5-1942
Lankenau Karel 30242 27-7-1883 1883 Breda 59 Oberst Leutnant luitenant kolonel Infant. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Timmerman Johannes 30243 17-3-1889 1889 Amsterdam 53 Major Majoor 12.G.B. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Sigling Tjerk 30244 29-11-1887 1887 Haarlem 55 Major Majoor Veterinair Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bisschoff Willem 30245 15-10-1891 1891 Batavia (NOI) 51 Major Majoor 36.R.I. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Rugge van Jan 30246 8-1-1891 1891 Maasdam 51 Fregatten Kapitän Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bruggen van der Hugo 30247 12-03-1890 1890 Kapellen 52 Fregatten Kapitän Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Kooyman(s) Jacob 30248 24-01-1892 1892 Dordrecht 50 Fregatten Kapitän Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Floor Aart 30249 07-02-1884 1884 Maartensdijk 58 Major Majoor 25.R.I. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 (kamerlijsten)
Iwes Cornelis 30250 16-3-1888 1888 Gouda 54 Major Majoor 25.R.A. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Kerkhoff August 30251 32271 21-9-1891 1891 Amsterdam 51 Major Majoor Pontoniers Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Marechal Johan 30252 22-5-1886 1886 Den Bosch 56 Hauptman Kapitein A.v.P. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Sparenburg Jacob J. 30253 17-6-1892 1892 Zwolle 50 Major Majoor IV. Inundatie Abt. Genie Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Ligtenstein Abraham 30254 5-10-1888 1888 Groningen 54 Oberleutnant Arzt Mil. Laz. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Kroonenberg Salomon 30255 30-06-1891 1891 Geertruidenberg 51 Hauptman Arzt Kol. Armee Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Jong de Wytze B. 30256 09-12-1891 1891 Leeuwarden 51 Hauptman Kapitein 10.R.I. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Koole Johannes H. 30257 19-12-1889 1889 Terneuzen 53 Hauptman Kapitein 21.Res.G.B. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Erpenbeek de Wolff Cornelis 30258 26-12-1884 1884 Curacao 58 Major Majoor Artillerie Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Stefels Jacobus 30259 25-11-1892 1892 Amsterdam 50 Hauptman Pferdearzt Zieken stalafd. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 (kamerlijsten)
Lamers Theodorus J.A. 30260 32315 2-3-1898 1898 Nijmegen 44 Hauptman Kapitein Ja.Va. Bussum 15-5-1942 Abgang ??
Jurrissen Johannes 30261 1-10-1895 1895 Naarden 47 Hauptman Kapitein General Stab Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Timmer Maximiliaan M.L. 30262 6-3-1913 1913 Delft 29 Oberleutnant 1e luitenant I-12.R.A. Bussum 15-5-1942
Veldmeyer Sies 30263 22-12-1886 1886 Winschoten 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel Stab Infanterie Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Holscher Reinder J. 30264 27-07-1896 1896 Anloo 46 Hauptman Kapitein A.I. Bussum 15-5-1942
Zadelhoff van Willem H. 30265 18-6-1904 1904 Utrecht 38 Kapitän Leutnant Stab Co. Zeeland Bussum 15-5-1942
Strien van Arie H. 30266 8-10-1910 1910 Vlissingen 32 Oberleutnant z See marine Bussum 15-5-1942
Schreuder Cornelis Jacob 30267 271081 17-11-1893 1893 Gouda 49 Hauptman verwalter Depot Motor Dienst Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 (kamerlijsten)
Haan de Charles E.W. 30268 24-9-1883 1883 Batavia (NOI) 59 Hauptman Kapitein Stab Art. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Slager Hermanus 30269 21-4-1895 1895 Hellendoorn 47 Hauptman Kapitein Motordienst Bussum 15-5-1942
Siersema Klaas 30270 15-9-1895 1895 Groningen 47 Hauptman Kapitein Motordienst Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Nijs Bik de Francois E. 30271 27-10-1887 1887 Den Haag 55 Major Majoor Auto Regiment Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Goedewaagen Jan M.A. 30272 14-12-1887 1887 Gouda 55 Major Majoor II.2.R.A. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Drukker Louis V.M.E. 30273 26-09-1895 1895 Nijmegen 47 Hauptman Kapitein 2. Depot Komp Küste Art. Bussum 15-5-1942
Boudewijn Pierre J. 30274 32266 5-4-1901 1901 Amsterdam 41 Hauptman Kapitein Motor Depot Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Dam van Samuel J. 30275 7-3-1888 1888 Amsterdam 54 Oberst Arzt Lazaret Magelang (NOI) Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Siegenthaler Felix 30276 32263 8-4-1894 1894 Rotterdam 48 Hauptman Kapitein Untersee dienst Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Drewes Barend F. 30277 27-6-1910 1910 Amsterdam 32 Oberleutnant 1e luitenant SROOA Bussum 15-5-1942
Boer de Ferdinand 30278 8-9-1917 1917 Amsterdam 25 Leutnant 2e Luitenant 6 R.I. Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am ?? (doorgehaald in kamerlijsten)
Zoomers Hendrikus W. 30279 10-6-1917 1917 Zutphen 25 Leutnant 2e Luitenant III-2.R.A. Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 6-5-1943 an Wehrmachtsbefehlhaber der Niederlanden überstellt
Visser Peter 30280 13-6-1916 1916 Den Helder 26 Leutnant 2e Luitenant Lu.A. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 (kamerlijsten)
Vermeer Martinus 30281 13-5-1918 1918 Den Haag 24 Leutnant 2e Luitenant 6.R.A. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 (kamerlijsten)
Swart Roelof 30282 4-8-1915 1915 Haarlem 27 Oberleutnant der Reserve 20.R.I. Bussum 15-5-1942
Halen van Willem 30283 21-7-1916 1916 Utrecht 26 Leutnant 2e Luitenant St.-I-20.R.I. Bussum 15-5-1942
Pieters Reynier P. 30284 20-2-1917 1917 Teteringen 25 Leutnant 2e Luitenant 2-I-12.R.A. Bussum 15-5-1942
Dam van Simon 30285 30-06-1891 1891 Amsterdam 51 Hauptman Arzt Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Epen van Johannes 30286 15-5-1907 1907 Baarn 35 Hauptman Arzt Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Vroon Pieter 30287 15-9-1902 1902 Naarden 40 Kapitän Leutnant Marine Bussum 15-5-1942
Horning Louis Christian Robert 30288 32066 30-11-1906 1906 Den Helder 36 Oberzahlmeister Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Binnendijk Wilhemus Th.G.A. 30289 28-6-1911 1911 Hulst 31 Oberleutnant der Res 1e luitenant III-30.R.I. Bussum 15-5-1942
Noordman Herman 30290 23-6-1910 1910 Zoeterwoude 32 Oberleutnant 1e luitenant 3-I-39.R.I. Bussum 15-5-1942
Blokland Adriaan 30291 1-3-1918 1918 Rotterdam 24 Leutnant 2e Luitenant 18e depot Bat inf Bussum 15-5-1942
Mantz Dirk 30292 7-4-1918 1918 Amsterdam 24 Leutnant 2e Luitenant Depot Art. Bussum 15-5-1942
Callenfels Jacobus 30293 22-11-1896 1896 Zierikzee 46 Korvetten Kapitän luitenant ter zee 1e klasse Marine Bussum 15-5-1942
Engelbronner d' Jan C. 30294 5-10-1896 1896 Brielle 46 Kapitän Leutnant luitenant ter zee 1e klasse Marine Bussum 15-5-1942
Schreven van Henri 30295 2-4-1900 1900 Hellevoetsluis 42 Kapitän Leutnant luitenant ter zee 1e klasse Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 21-10-1944 verstorben Ueckermünde
Soeten Walther 30296 20-7-1910 1910 Maastricht 32 Oberleutnant 1e luitenant 140. Bat. Lu.A. Bussum 15-5-1942
Kleyn Henri C.A. 30297 9-5-1910 1910 Kotaradja (NOI) 32 Oberleutnant 1e luitenant Kol. Res. Bussum 15-5-1942
Kort Simon 30298 26-5-1908 1908 Dwingeloo 34 Oberleutnant 1e luitenant III-3.R.A. Bussum 15-5-1942
Branger Jan D. 30299 21-10-1907 1907 Almkerk 35 Oberleutnant Arzt Mil. Lazaret Utrecht Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 27-08-1942 entlassen nach Holland
Verhaart Theodorus E. Th. 30300 17-3-1918 1918 Den Bosch 24 Leutnant 2e Luitenant 44. Batt. 6 Veld Bussum 15-5-1942
Nieuwenhuize van Jan 30301 32230 3-8-1914 1914 Rotterdam 28 Oberleutnant Arzt Lazaret Utrecht Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Verhaart Charles 30302 7-3-1888 1888 Bergen op Zoom 54 Major Majoor Depot Lu.A. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Buzaglo Jacques 30303 16-6-1907 1907 Hamburg 35 Oberleutnant Arzt 35.R.I. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Ruig de Teunis 30304 23-2-1910 1910 Uithoorn 32 Oberleutnant 1e luitenant 5.C.P. Bussum 15-5-1942
Heckman(n) Hajo W. 30305 14-11-1915 1915 Landsmeer 27 Leutnant luitenant III-29.R.I. Bussum 15-5-1942
Gastel van Leonardus M. 30306 25-1-1914 1914 Rotterdam 28 Oberleutnant res 1e luitenant II 26.R.I. Bussum 15-5-1942 verstorben 25-9-1942 im kriegslazaret beerdigt in Lemberg
Loon van Leonardus M. 30307 24-6-1911 1911 Roosendaal 31 Oberleutnant 1e luitenant II-18.R.I. Bussum 15-5-1942
Kirschbaum Christiaan R. 30308 25-6-1921 1921 Padang (NOI) 21 kadett Unterof. Z See K.I.M. Bussum 15-5-1942
Kirschbaum Kurt R. 30309 11-2-1920 1920 Kotaradja (NOI) 22 kadett Unterof. Z See K.I.M. Bussum 15-5-1942
Smit Johan M. 30310 32399 5-3-1919 1919 Hillegom 23 Leutnant z See Marine Bussum 15-5-1942
Kooymans Adriaan 30311 5-11-1921 1921 Rheden 21 kadett Unterof. Z See K.I.M. Bussum 15-5-1942
Bruinsma Albertus 30312 25-6-1917 1917 Amsterdam 25 Leutnant z See Marine Bussum 15-5-1942
Ehbel August 30313 29-6-1918 1918 Rotterdam 24 Leutnant Marine Bussum 15-5-1942
Viersen Piet 30314 7-11-1920 1920 Vlagtwedde 22 kadett Unteroff. Z See K.I.M. Bussum 15-5-1942
Graaf van der Gerrit 30315 6-5-1918 1918 Haarlem 24 Leutnant z See Marine Bussum 15-5-1942
Rossum van Willem 30316 23-12-1919 1919 Heemstede 23 Leutnant z See Marine Bussum 15-5-1942
Noortwijk van Arie 30317 32369 21-7-1919 1919 Den Helder 23 Leutnant z See Marine Bussum 15-5-1942
Knaake Jan F. 30318 24-5-1920 1920 Deventer 22 Leutnant z See Marine Bussum 15-5-1942
Flohil Jacob 30319 12-3-1917 1917 Pekalongan (NOI) 25 Leutnant z See Marine Bussum 15-5-1942
Rees van Paul 30320 29-3-1921 1921 Semarang (NOI) 21 kadett Unteroff. Z See Marine Bussum 15-5-1942
Overhoff Christiaan 30321 24-5-1919 1919 Amsterdam 23 kadett Unteroff. Z See Marine Bussum 15-5-1942
Meyenfeldt van Carl F. 30322 4-5-1921 1921 Amsterdam 21 Fahnrich z See Marine Bussum 15-5-1942 23-4-1943 an Wehrmachtsbefehlhaber der Niederlanden überstellt
Oosterveld Arij 30323 21-12-1920 1920 Palembang (NOI) 22 kadett Unteroff. Z See Marine institut Bussum 15-5-1942
Heilbron Wim 30324 16-11-1921 1921 Den Helder 21 kadett Unterof. Z See Marine Bussum 15-5-1942
Loo van Adriaan 30325 1-10-1920 1920 Hedel 22 kadett Unterof. Z See Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Phaff Lodewijk C. 30326 13-6-1920 1920 Raalte 22 kadett Unteroff. Z See Marine Bussum 15-5-1942
Schuyl Jacobus 30327 12-11-1921 1921 Meester Cornelis (NOI) 21 kadett Unteroff. Z See Marine Bussum 15-5-1942
Spanjer Frederik W. 30328 25-7-1922 1922 Diemen 20 kadett Unteroff. Z See Marine Bussum 15-5-1942
Flameling Mensto 30329 30-9-1921 1921 Zutphen 21 Kadett Unteroff, z See Marine Bussum 15-5-1942 ook zugang Den Haag 3-5-1943
Leest van der Reinder 30330 10-10-1909 1909 Leeuwarden 33 Oberleutnant 1e luitenant Stab. Inf. Bussum 15-5-1942
Bottema Jakob K.M. 30331 6-5-1913 1913 Den Helder 29 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.O.A. Bussum 15-5-1942
Eimeren van Cornelis J.W. 30332 9-4-1919 1919 Amersfoort 23 kadett KMA Bussum 15-5-1942
Springer Willem F. 30333 4-11-1918 1918 Den Haag 24 Leutnant z See Marine Bussum 15-5-1942
Marcelis Theodorus 30334 9-10-1913 1913 Amsterdam 29 Oberleutnant 1e luitenant S.D.O.A. Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 6-5-1943 an Wehrmachtsbefehlhaber der Niederlanden überstellt
Buuren van Gerard J. 30335 27-5-1900 1900 Oegstgeest 42 Hauptman IV Div. Bussum 15-5-1942
Jetten Herman(us) H. 30336 10-2-1911 1911 Batavia (NOI) 31 Oberleutnant 1e luitenant 16.R.A. Bussum 15-5-1942
Breen van Wilhelm J.A.M. 30337 12-9-1915 1915 Den Haag 27 Leutnant 3-5.R.A. Bussum 15-5-1942
Raland Frederik 30338 27-1-1891 1891 Deventer 51 Major Majoor 2. Reg. Luftwaffe Bussum 15-5-1942
Giessen van Jan H. 30339 13-9-1903 1903 Graft 39 Hauptman Stab Lu. Bussum 15-5-1942
Clifford Kock van Breugel Jonkeer Anton 30340 4-5-1885 1885 Amsterdam 57 Major Majoor 3 Depot Abt. Lu.A. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Abeelen van den William P. 30341 3-1-1891 1891 Padang (NOI) 51 Major Majoor 15.R.A. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Toom den Willem 30342 11-7-1911 1911 Rotterdam 31 Oberleutnant 1e luitenant 1. Reg. Luftwaffe Bussum 15-5-1942
Sissingh Jacobus G. 30343 32311 20-1-1895 1895 Arnhem 47 Hauptman Luftw. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Driesum van Dirk J, 30344 7-4-1907 1907 Leiden 35 Oberleutnant Arzt Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Jambroes Lambertus 30345 26-11-1912 1912 Amsterdam 30 Oberleutnant Arzt Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Hoek van Herman C. 30346 2-10-1898 1898 Rotterdam 44 Hauptman Arzt Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Botterman Johannes 30347 4-9-1912 1912 Amsterdam 30 Oberleutnant Arzt Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Wit de Gerrit 30348 8-2-1912 1912 Lichtenburg (Zuid Afrika) 30 Oberleutnant Arzt Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 27-8-1942 nach Holland entlassen
Bruining Doedo 30349 3-1-1898 1898 Hoogezand 44 Hauptman Arzt Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Hogendoorn Johannes H. 30350 32341 2-11-1910 1910 Rotterdam 32 Oberleutnant 1e luitentant Stab Brig. C. Bussum 15-5-1942
Dormolen van Janus 30351 9-9-1903 1903 Amersfoort 39 Oberleutnant 1e luitenant 20.Komp. Pak. Bussum 15-5-1942
Ackerstaff Jan 30352 19-7-1910 1910 Deventer 32 Oberleutnant 1e luitenant vesting Holland Bussum 15-5-1942
Groot Sytze 30353 11-3-1906 1906 Den Helder 36 Oberleutnant z See Zahlmeister Marine Bussum 15-5-1942
Hootsen Willem J. 30354 8-8-1909 1909 Hoevelaken 33 Kapitän Leutnant Marine Bussum 15-5-1942
Knottenbelt Frederik 30355 9-4-1906 1906 Baarn 36 Oberleutnant z See luitenant ter zee 2e klasse Marine Bussum 15-5-1942
Boer de Dirk P. 30356 9-1-1906 1906 Leeuwarden 36 Oberleutnant z See Marine Bussum 15-5-1942
Boer de Adriaan W. 30357 18-7-1904 1904 Hengelo 38 Hauptman Bussum 15-5-1942
Oss van Jacob 30358 4-11-1910 1910 Oisterwijk 32 Oberleutnant 1e luitenant 17. Depot Bataljon Inf. Bussum 15-5-1942
Kobus Willem 30359 17-12-1912 1912 Den Haag 30 Oberleutnant 1e luitenant II-5.R.I. Bussum 15-5-1942
Thierens Adolf L. 30360 2-8-1913 1913 Bussum 29 Oberleutnant z See Marine Bussum 15-5-1942
Krabbe Christiaan 30361 15-9-1906 1906 Scheveningen 36 Oberleutnant z See luitenant ter zee 2e klasse Marine Bussum 15-5-1942
Bakker Gerrit 30362 8-7-1907 1907 Den Helder 35 Oberleutnant z See Zahlmeister off. Adm. 2e klasse Marine Bussum 15-5-1942
Schlamilch Friedrich C.H. 30363 20-5-1903 1903 Den Helder 39 Kapitän Leutnant off. Adm. 1e klasse Marine Bussum 15-5-1942
Rueb Johan 30364 25-09-1894 1894 Leeuwarden 48 Hauptman verwalter Pontoniers Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am ??
Deknatel Jan 30365 10-6-1907 1907 Achtkarspelen Rottevalle 35 Oberleutnant 1e luitenant R.Gr. Bussum 15-5-1942
Vries de Gabe 30366 13-7-1906 1906 Weststellingwerf 36 Oberleutnant 1e luitenant Stab III. Division Bussum 15-5-1942
Millaard Harm 30367 14-12-1920 1920 Doorn 22 kadett Unteroff. Z See Marine Bussum 15-5-1942
Bakker Marinus 30368 19-3-1920 1920 Den Haag 22 kadett Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Albarda Guillaume 30369 3-9-1892 1892 Doorn 50 Hauptman Kapitein marechausee Bussum 15-5-1942
Tack Johannes 30370 2-4-1883 1883 Gulpen 59 Major Majoor Munitions park Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Tack Gerrit N. 30371 23-9-1918 1918 Noordwijk 24 Fahnrich 2e Luitentant (15-7-1940) 13.R.I. Bussum 15-5-1942
Vreeswijk Antonius L.N. 30372 2-12-1909 1909 Woensel 33 Oberleutnant 1e luitenant KMA Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 9-5-1943 nach Holland
Molen van der Hendrik J. 30373 4-6-1911 1911 Bellingwolde 31 Oberleutnant 1e luitenant 6.Komp. Militär Polizei Bussum 15-5-1942
Wendelaar Anne L. 30374 28-11-1917 1917 Amsterdam 25 Leutnant 2e luitenant Depot Kavallerie Bussum 15-5-1942
Burlage Willem F. 30375 19-1-1915 1915 Buitenzorg (NOI) 27 Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) KMA Bussum 15-5-1942
Frederiks Hendrik A.P. 30376 15-3-1919 1919 Nijmegen 23 Leutnant 2e luitenant Depot Bat. Jäger Bussum 15-5-1942
Harteveld Cornelis 30378 2-9-1918 1918 Soerabaja (NOI) 24 Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) St. 14.R.I. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Hagens Hendrik G. 30380 15-11-1914 1914 Havelte 28 Oberleutnant 1e luitenant 4.G.B. Bussum 15-5-1942
Robijns Dominicus 30381 10-2-1918 1918 Amsterdam 24 Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) 4-III-20.R.I. Bussum 15-5-1942
Staphorst Wilhelmus J. 30383 4-6-1917 1917 Haarlem 25 Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) 1-I-8.R.I. Bussum 15-5-1942
Kroon Willem K. 30384 8-3-1918 1918 Amsterdam 24 Leutnant 2e Luitenant (15-7-1940) 1-II-14.R.I. Bussum 15-5-1942
Vogelesang Laurens 30385 3-2-1917 1917 Amsterdam 25 Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) 24.R.I. Bussum 15-5-1942
Zande van der Antonius 30386 3-11-1918 1918 Haarlemmerliede 24 Leutnant 2e Luitenant (15-7-1940) I-44.R.I. Bussum 15-5-1942
Loeffen Jaques A. 30387 18-6-1919 1919 Amsterdam 23 kadett Unteroff. cadet sergeant KMA Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 23-4-1943 an Wehrmachtsbefehlhaber der Niederlanden überstellt
Zuure Josephus 30388 24-1-1918 1918 Groenlo 24 kaderr Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) 12.R.I. Bussum 15-5-1942
Volker Leendert 30389 32254 7-6-1906 1906 Westzaan 36 Oberleutnant 1e luitenant D.v.D. Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 22-10-1942 entlassen nacht Holland
Blok Jacob B.P. 30390 13-2-1907 1907 Gouda 35 Oberleutnant 1e luitenant II-59.R.I. Bussum 15-5-1942
Philbert Adriaan D. 30391 15-4-1916 1916 Rijswijk (zh) 26 Leutnant 2e Luitenant I-22.R.I. Bussum 15-5-1942
Engelman Johannes C. 30392 17-8-1917 1917 Den Haag 25 Leutnant 2e Luitenant 22. Depot Bat. Inf. Bussum 15-5-1942
Rensink Hendrikus E. 30393 32363 4-2-1917 1917 Tiel 25 Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) Depot Inf. Bussum 15-5-1942
Wagenaar Anton 30394 20-2-1916 1916 Rotterdam 26 Leutnant 2e Luitenant III-31.R.I. Bussum 15-5-1942
Gee de Antonie J. 30395 22-8-1917 1917 Bandoeng (NOI) 25 Leutnant 2e Luitenant 18.R.I. Bussum 15-5-1942
Eggink Jan W.H. 30396 15-1-1918 1918 Vlagtwedde 24 kadett Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) IV Depot Inf. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Vriezen Heinrich 30397 14-8-1918 1918 Boxtel 24 Fahnrich Vaandrig 17 depot Bat. Inf. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Statius Muller August 30398 31-8-1916 1916 Proborego (NOI) 26 Leutnant 2e Luitenant I-8.R.A. Bussum 15-5-1942
Pelkwijk ter Johannes W.F. 30399 27-12-1916 1916 Den Haag 26 Leutnant 2e Luitenant 2-III-3.R.A. Bussum 15-5-1942
Kempees Johannes B. 30400 2-12-1912 1912 Seattle (usa) 30 Oberleutnant z See Zahlmeister Marine Stab Bussum 15-5-1942
Roberti Karel J. 30401 12-9-1909 1909 Den Helder 33 Oberleutnant z See Marine Bussum 15-5-1942
Agema Pieter S, 30402 10-6-1910 1910 Benkoelen (NOI) 32 Oberleutnant z See Marine Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Pesie Johannes F.A. 30403 2-1-1910 1910 Zwolle 32 Oberleutnant z See luitenant ter zee 2e klasse Marine Bussum 15-5-1942
Zanden van der Hendrik 30404 32316 17-1-1891 1891 Roermond 51 Major Majoor I-2.Lu.R. Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am ??
Colenbrander Adriaan A.U.C. 30405 32300 31-3-1914 1914 Amersfoort 28 Leutnant 2e Luitenant 2.R.H. Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Kaub Otto 30406 29-5-1903 1903 Den Haag 39 Hauptman Kapitein Stab K.R.A. Bussum 15-5-1942
Müller Alexander 30407 32409 1-12-1914 1914 Rotterdam 28 Leutnant 2e Luitnant Stab 7.R.I. Bussum 15-5-1942
Dorhout Mees Petrus F. 30408 2-11-1909 1909 Zwolle 33 Oberleutnant 1e luitenant Kavalerie Depot Bussum 15-5-1942
Heeckeren van Brandsenburg van Rudolph A. 30409 5-1-1909 1909 Woudenberg 33 Oberleutnant 1e luitenant Depot Kavalerie Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 9-5-1943 nach Holland
Diemont Christiaan 30410 23-3-1914 1914 Amersfoort 28 Leutnant 2e Luitnant 3.R.H. Bussum 15-5-1942
Nieuwland Frederik A. 30411 29-8-1898 1898 Amsterdam 44 Hauptman Kapitein Stab IV. Armee Korps Bussum 15-5-1942
Kromhout Hermanus 30412 32337 17-10-1896 1896 Hoorn 46 Hauptman Kapitein Zentral Magasin Bussum 15-5-1942
Bosch Willem D. 30413 6-7-1913 1913 Balik Papan (NOI) 29 Oberleutnant 1e luitenant 2 R.H.M. Bussum 15-5-1942
Touber Frederik 30414 13-3-1913 1913 Amsterdam 29 Leutnant Etappen Ko Rotterdam Bussum 15-5-1942
Hoitzing Johan 30415 6-9-1893 1893 Ede 49 Hauptman A.H.K. Bussum 15-5-1942
Dalhuysen Anton J. 30416 13-7-1911 1911 Velsen 31 Oberleutnant 1e luitenant 3. Lv.R. Bussum 15-5-1942
Rooyakkers Bartholomeus G.J. 30417 3-6-1914 1914 Leiden 28 Leutnant I-11.R.A. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Keukens Ludovicus J. 30418 6-8-1906 1906 Bergen op Zoom 36 Oberleutnant z See Reichswerft Den Helder Bussum 15-5-1942
Togt van der Johannes 30419 32384 4-10-1917 1917 Tasik Malaja (NOI) 25 kadett Feldwebel cadet sergeant KMA Bussum 15-5-1942
Lubberts Hesther 30420 18-10-1891 1891 Franekeradeel 51 Hauptman Veterinär Depot Kavallerie Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Mennes Wilhelmus G.J. 30421 24-7-1915 1915 Breda 27 Leutnant 2e Luitenant 8.Komp. Pioniers Bussum 15-5-1942
Gratama Koenraad 30422 1-11-1915 1915 Haarlem 27 kadett Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) 22.R.A. Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Keja Gregorius Wilhelmus 30423 32249 3-6-1917 1917 Amsterdam 25 kadett Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) Artillerie Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Blom Cornelis 30424 32326 15-6-1920 1920 Den Helder 22 kadett unteroff z See korporaal adelbors korps mariniere Bussum 15-5-1942
Westland Cornelis 30425 32408 23-2-1918 1918 Wageningen 24 KMA Bussum 15-5-1942
Monterie Edwin C. 30426 12-1-1919 1919 Bandoeng (NOI) 23 Fahnrich Vaandrig KMA Bussum 15-5-1942
Schimpf Alois H.L. 30427 29-6-1918 1918 Banjoebiroe (NOI) 24 Fahnrich Vaandrig KMA Bussum 15-5-1942
Budel Richard A. 30428 15-11-1917 1917 Rheden 25 kadett Feldwebel cadet sergeant KMA Bussum 15-5-1942
Jans Erick 30429 7-2-1919 1919 Nieuweramstel 23 Fahnricht Vaandrig KMA Bussum 15-5-1942
Hernaus Karel C. 30430 16-9-1919 1919 Batavia (NOI) 23 Fahnrich Vaandrig KMA Bussum 15-5-1942
Abdoel Rachman Soemiarto 30431 11-11-1918 1918 Buitenzorg (NOI) 24 Fahnrich Vaandrig KMA Bussum 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 23-4-1943 an Wehrmachtsbefehlhaber der Niederlanden überstellt
Blommestein van Henri 30432 9-4-1920 1920 Magelang (NOI) 22 kadett Feldwebel cadet sergeant KMA Bussum 15-5-1942
Togt van der Johannes 30433 8-11-1919 1919 KotaRadja (NOI) 23 kadett Unteroff. Cadet Sergeant KMA Bussum 15-5-1942 abgang Stalag 371 am ??
Rauwendaal Johan 30434 10-9-1918 1918 Batavia (NOI) 24 kadett Feldwebel cadet sergeant KMA Bussum 15-5-1942
Voigt Frits 30436 8-9-1920 1920 Willem I (NOI) 22 kadett Feldwebel cadet sergeant KMA Bussum 15-5-1942
Gortmans Alphons P.R. 30437 7-8-1917 1917 Tjandjoer (NOI) 25 Fahnrich 2e Luitenant (15-7-1940) KMA Bussum 15-5-1942
Maas Frans (Willem ?) 30438 24-6-1921 1921 Haarlem 21 Fahnrich Vaandrig Depot Genie Bussum 15-5-1942
Manting Menno J. 31597 9-1-1921 1921 Weerselo 21 Fahnrich z See Adsp. off. vlieger K.N.M. Flugplatz de Kooi Bussum 15-5-1942
Knipa Frederik .H. 32020 30-3-1919 1919 Moers 23 matroos marine Bussum 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Stoffels Carolus M.A.C. 32403 30187 4-10-1893 1893 Den Haag 49 Major Majoor I-3.R.A. Bussum 15-5-1942
Müller Alexander 32409 30407 1-12-1914 1914 Rotterdam 28 Leutnant Stab 7.R.I. Bussum 15-5-1942
Berenschot Berend W. 32298 30900 1-4-1896 1896 Winterswijk 46 Hauptman I-Grens Bataljon Coevorden 12-5-1940 zugang Stalag 371 am 24-6-1943 von Stalag 315
Donkers Hermann G. 2238 32366 2-8-1917 1917 Soerabaja (NOI) 25 Leutnant 1e luitenant Kol. Min Delft 15-5-1940 abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Donkers Hermann G. 32366 2238 2-8-1917 1917 Soerabaja (NOI) 25 Leutnant 2e luitenant Delft 15-5-1940 Zugang Stalag 371 am 11-6-1943 von Stalag IV C (Colditz)
Horning Louis Christian Robert 32066 30288 30-11-1906 1906 Den Helder 36 Oberleutnant z See Zahlmeister Den Haag 13-08-1942 opnieuw gevangengenomen maar nieuw nummer gekregen
Nube Menso Jan 32064 5-2-1909 1909 Alkmaar 33 Oberarzt Marine HM van Speijk Den Haag 13-8-1942 Zugang Stalag 371 am 18-11-1942 desgleigen abgang Stalag 371 am 5-7-1943 nach Holland
Eek van Nikolaas 32065 23-9-1909 1909 Den Haag 33 Den Haag 13-8-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Kik Thomas 32069 271097 8-5-1909 1909 Bruinisse 33 Krankenpfleger ziekenverpleger 2e klasse Den Haag 13-8-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Voorst tot Voorst van (Baron) Godfried 2226 29-12-1880 1880 Kampen 62 General-Leutnant Kdt. Des Feldheeres Den Haag 14-5-1940 zugang Oflag 67 am 20-5-1943 von Oflag XXI C
Voorst tot Voorst van (Baron) Herman 2227 2-8-1886 1886 Den Haag 56 General-Major Generalstab dez grossen Hauptquartieres Den Haag 14-5-1940 zugang Oflag 67 am 20-5-1943 von Oflag XXI C
Schepers Jan D. 2239 25-11-1897 1897 Haarlem 45 Hauptman Kapitein OKW Den Haag 14-5-1940 abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Hinrichs Lubbe 2913 8-6-1911 1911 Selatiga (NOI) 31 Oberleutnant 1e luitenant Stab der Festungsarmee Den Haag 14-5-1940 abgang 11-2-1943 nach Res.Laz. Bad Lausick abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Pesch Eddy 2914 20-2-1902 1902 Batavia (NOI) 40 Hauptman Kapitein Stab 1. A.K. Den Haag 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Braun Martinus 2915 2-2-1909 1909 Amsterdam 33 Oberleutnant 1e luitenant I.I.D. Stab Den Haag 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Smit Johan 2916 28-3-1910 1910 Weltevreden (NOI) 32 Oberleutnant 1e luitenant stab festung Holland Den Haag 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Claessen Franciscus M.F. 2934 13-11-1911 1911 Soerabaja (NOI) 31 Oberleutnant 1e luitenant Hauptquartier Den Haag 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Giebel Conrad 2950 9-7-1900 1900 Waterval (Z-Afr) 42 Major Majoor Den Haag 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang 5-11-1941 flucht
Dufour Adolphe 2956 11-8-1907 1907 Djokjakarta (NOI) 35 Hauptman Kapitein Luftvert. Kdtr. Den Haag 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Hoog van der Martinus J. 2962 16-7-1903 1903 Den Haag 39 Hauptman Kapitein Stabsch Gruppe Leiden Den Haag 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Lambert Willem Jacobus 32256 31116 26-3-1888 1888 Amsterdam 54 Major Majoor Grenadiers Den Haag 14-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Holtzer Fransciscus Desiderius Johannes 32283 30512 29-5-1885 1885 Bergen op Zoom 57 Major Majoor Intendance Den Haag 14-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Mojet Johannes J. 2930 15-5-1898 1898 Gameren 44 Kapitein kapitein Festung Holland Den Haag 14-7-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Langen van Dirk R.A. 2931 17-5-1898 1898 Magelang (NOI) 44 Major Majoor Kol. Min Den Haag 14-7-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Veenendaal Hermanus J. 2935 31-1-1899 1899 Sandpoort 43 Hauptman Kapitein Grenzjäger Div. A. Den Haag 14-7-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Hartog de Leo 2944 17-11-1917 1917 Tandjong 25 Leutnant 2e luitenant KMA Den Haag 14-7-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Moquette Jean P. 2951 17-3-1897 1897 Modejokerto (NOI) 45 Hauptman Kapitein Verw. Truppe Den Haag 14-7-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Kik James 32218 8-5-1909 1909 Bruinisse 33 Matrose Marine Den Haag 1-5-1943 Freiwilliger Abgang Stalag 371 am 9-5-1943 nach Holland
Frantzen Geert Roelfs 32219 23-6-1915 1915 Lisse (?) 27 Mil. Spital Den Haag Den Haag 1-5-1943 Freiwilliger Abgang Stalag 371 am 9-5-1943 nach Holland
Neering Karel Ernst Henri Pieter 32220 25-10-1910 1910 Den Haag 32 Oberartzt Mil. Sanitatsdiens Den Haag 1-5-1943 Freiwilliger Abgang Stalag 371 am 9-5-1943 nach Holland
Marchand Christian 32221 30-9-1913 1913 Bergen op Zoom 29 Oberleutnant 1e luitenant 2-14.R.I. Den Haag 1-5-1943 Freiwilliger
Hamilton Jo Willem Jan 32223 12-6-1918 1918 Soekaboeha (NOI) 24 fahnrich onleesbaar Den Haag 1-5-1943 Freiwilliger
Vreedenburgh Kees Floris Eppo 32224 12-1-1916 1916 Haltern (?) 26 Kornet II-I-R.A. Den Haag 1-5-1943 Freiwilliger
Kruimink Frits E. 2961 12-11-1917 1917 Oss 25 Leutnant z See Luitenant ter zee 3e klasse marine depot Den Haag Den Haag 15-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Hutten van Dirk C. 2963 6-9-1912 1912 Banjoe (NOI) 30 Oberleutnant 1e luitenant 2. Feld Art. Reg. Den Haag 15-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Onderstal Leendert Cornelis 32233 30770 16-12-1899 1899 Arnhem 43 Kapitän Staf der Artillerie Den Haag 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Pieterse Pieter Willem 32235 30480 10-10-1889 1889 Den haag 53 Major Majoor Stabschef Terr.Bef. K. Den Haag 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Wielinga Gijsbertus 32241 31290 20-3-1893 1893 Hoogevee 49 Leutnant Kolonel KNIL Den Haag 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Papta van Taco 32268 2-8-1893 1893 Ridderkerk 49 Hauptman Algemeen hoofdkwartier Den Haag 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Bennik Jakobus J.C.C. 32276 31133 26-2-1897 1897 Amsterdam 45 Fregatten Kapitän Marine Den Haag 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Willer Thomas 2955 8-9-1902 1902 Salatiga (NOI) 40 Hauptman kadet KNIL Den Haag 15-7-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Nieuwkerk Teunis 32078 11-3-1916 1916 Fijnaart 26 Schütze Luftfahrt 1.L.V.A. Den Haag 15-9-1942
Almelo van Jan 32225 15-5-1915 1915 Harlingen 27 Oberleutnant 1e luitenant 3.Luftfahrt Reg. Rotterdam Den Haag 17-5-1943
Beek van Gerrit Albertus 32079 30-5-1909 1909 Lange Ruigeweide 33 Oberartzt 16. Grensbatailon / 16.G.B. Den Haag 19-12-1942 Freiwilliger, 13-4-1943 Den Haag austausch sanitatspersonal
Coremans Johannes 32080 20-3-1899 1899 Asten (?) 43 Feldwebel krankenpfleger Den Haag 19-12-1942 Freiwilliger, 13-4-1943 Den Haag austausch sanitatspersonal
Klompmaker Harm A. 32081 6-10-1896 1896 Joure 46 Oberfeldwebel krankenpfleger Den Haag 19-12-1942 Freiwilliger, 13-4-1943 Den Haag austausch sanitatspersonal
Sturm Carel Marinus 32082 32228 17-6-1906 1906 Oudheusden 36 Feldwebel krankenpfleger Den Haag 19-12-1942 Freiwilliger, 13-4-1943 Den Haag austausch sanitatspersonal
Aarle van Bernardus 32083 20-5-1920 1920 Nuth 22 Matrose 3. Klasse Den Haag 19-12-1942 Freiwillig als Friseur sich gemeldet
Otten Gerard 460 23-1-1893 1893 Klimmen 49 Sergeant 52. Ret. II. Bat. 4. Cie Den Haag 20-12-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang 9-6-1943 nach Oflag IVb
Rooseboom Diede T.S. 458 8-7-1885 1885 Leeuwarden Oberst Leutnant Overste Hauptquartier Den Haag 26-8-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Mooiman Arij 32077 7-9-1922 1922 Scheveningen 20 Schütze Marine Den Haag 26-8-1942
Fabius Gerhardus 32032 8-8-1885 1885 Den Helder 57 Oberst Leutnant luitenant kolonel R. Küsten Art. Den Haag 2-7-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Slagter Jan 32033 1-8-1888 1888 Naarden 54 Oberst Leutnant luitenant kolonel Kol. Reserven Den Haag 2-7-1942
Voorwalt Hendrik 32034 24-8-1885 1885 Amsterdam 57 Oberst Leutnant luitenant kolonel 7.R.I. Den Haag 2-7-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Gazenbeek Leo 32035 12-12-1891 1891 Oosterbeek 51 Ober Stabs veterinär Den Haag 2-7-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Made van der Willem A.J. 32036 10-2-1897 1897 Oosterhout 45 Majoor Pfarrer aalmoezenier 3.Armee Korps Den Haag 2-7-1942
Hasselman Benjamin R.P.F. 32037 14-03-1898 1898 Rotterdam 44 Hauptmann Kapitein Kriegs Ministerium Den Haag 2-7-1942
Breunesse Jacob N. 32038 25-05-1889 1889 Heino 53 Major Majoor Stab III Div. Den Haag 2-7-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Carstens Nicolaas Th. 32039 4-1-1886 1886 Groningen 56 General Majoor I.L.K. Den Haag 2-7-1942
Dürst Britt Fridolin G. 32040 18-2-1892 1892 Zutphen 50 Major Majoor H.K.V. Den Haag 2-7-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Schultink Johan F. 32041 17-7-1890 1890 Den Haag 52 Major Majoor Kriegs Ministerium Den Haag 2-7-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Driem van Gustaaf A. 32042 6-3-1900 1900 Naarden 42 Hauptman Alg. Pferde Depot Den Haag 2-7-1942
Vaandrager Jan H. 32043 29-9-1887 1887 Rotterdam 55 Majoor (Heeres Pfarrer) Marine Den Haag 2-7-1942
Vorkink Jean L. 32044 11-6-1890 1890 Amsteram 52 Hauptman Veterinär Den Haag 2-7-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Jong de Hendrik 32045 31-7-1909 1909 Breda 33 Hauptman Den Haag 2-7-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942?
Raaymakers Jacobus 32046 17-4-1915 1915 Apeldoorn 27 Oberleutnant 1e luitenant 5.G.B. Den Haag 2-7-1942
Sybersma Francois J. 32047 5-3-1913 1913 Utrecht 29 Oberleutnant 1e luitenant III-21.R.I. Den Haag 2-7-1942
Walraven Cornelis 32048 22-6-1895 1895 Willemstad 47 Hauptman Stab IV. Armee Korps Den Haag 2-7-1942
Kleinendorst Arij 32049 14-4-1914 1914 Rotterdam 28 Oberleutnant 1e luitenant 17.G.B. Den Haag 2-7-1942
Schilperoord Cornelis M. 32050 16-9-1914 1914 Rotterdam 28 Oberleutnant 1e luitenant Stab II-R. Gr. Den Haag 2-7-1942 Abgang Oflag 67 am 5-10-1944 aus dem Lager geflüchtet
Spiering Jacques A. 32051 5-4-1920 1920 Garoeth (NOI) 22 kadett Feldwebel KMA Den Haag 2-7-1942
Alberdingk Hendrik A. 32052 26-12-1901 1901 Amsterdam 41 Oberleutnant 1e luitenant 3.L.K. Den Haag 2-7-1942
Soest van Arie O. 32053 22-2-1913 1913 Maastricht 29 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.M.L. Den Haag 2-7-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Hamel Carl J.L. 32054 6-5-1912 1912 Malang (NOI) 30 Oberleutnant 1e luitenant Marine Inf. Den Haag 2-7-1942
Siliacus Wilhelm 32055 18-11-1914 1914 Zaandam 28 Leutnand 9.G.B. Den Haag 2-7-1942
Kervink Cornelis 32056 28-10-1916 1916 Princenhage 26 Leutnant 1.G.B. Den Haag 2-7-1942
Lamers Jan H.M. 32057 11-5-1912 1912 Den Haag 30 Leutnant der Res. Stab 1-Reg. Grenadiere Den Haag 2-7-1942
Vierkant Jan 32058 20-4-1920 1920 Winterswijk 22 kadett Feldwebel KMA Den Haag 2-7-1942
Roosenburg Cornelis 32059 1-7-1921 1921 Gouda 21 Marinier 3e klasse Reg. Marine Truppen Den Haag 2-7-1942
Hoolboom Willem M. 32060 27-2-1920 1920 Soerabaja (NOI) 22 Fahnrich KMA Den Haag 2-7-1942
Daalen van Hendrik A. 32061 32360 5-11-1918 1918 Batavia (NOI) 24 Leutnant 2e luitenant 17.R.I. Den Haag 2-7-1942
Middelkoop Arie P. 32062 23-1-1903 1903 Schoonrewoerd 39 Oberveterinär Den Haag 2-7-1942
Moote Cornelis 32068 9-4-1921 1921 Den Haag 21 Marine Soldat 3e klasse Landungstruppen Den Haag 4-6-1942 zugang Stalag 371 am 13-08-1942
Romswinckel Henri 1634 22-8-1906 1906 Nijmegen 36 Kapitän marine Den Haag 5-3-1942 zugang 16-3-1942 aus Den Haag abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Grootveld Job 32067 2-10-?? Scheveningen matroos Den Haag 6-6-1942/zugang 13-08-1942 desgleigen
Doorninck van Damiaen Johan 2170 29-8-1902 1902 Vught 40 Kapitein Leutnant kapitein leutenant ter zee Oberkommando d. Nieder. Armee Den Haag 8-7-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang 9-9-1942 durch flucht
Pol van der Hendrik 107 20-2-1915 1915 Deventer 27 Korporal Korps Motor Dienst Den Haag 9-7-1940 zugang Oflag 67 am 20-5-1943 von Oflag XXI C
Romswinckel van Willem 2171 17-7-1900 1900 Nijmegen 42 Hauptman Kapitein Den Haag 9-7-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Siegenthaler Felix J. 32263 30276 8-4-1894 1894 Rotterdam 48 Off. M.S.D. 1ste klasse Marine Den Helder 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Riemers Hendrik 32279 31192 30-12-1893 1893 Den Helder 49 Off. M.S.D. Marine Den Helder 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Dongen van Cornelis 32284 32005 16-3-1903 1903 Rotterdam 39 Kapitän Stab Den Helder Den Helder 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Eldermans Cornelis 32289 30168 19-5-1889 1889 Rotterdam 53 Major Majoor 19. Gren. Batl. Dieren 10-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Ameyden van Duym van Henri Emile Christiaan 2936 26-10-1910 1910 Bandoeng (NOI) 32 Oberleutnant 1e luitenant General Stab Dongen 12-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Ligtermoet Ary Gustaaf Leon 2969 15-4-1919 1919 Tjimahi (NOI) 23 Obfahnrich vaandrig KMA 2e jaar KNIL Dordrecht 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Geerlings Frits V. 2946 17-12-1918 1918 Pesse 24 Obfahnrich vaandrig KMA Dordrecht 14-7-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Linck Charles 2947 10-12-1918 1918 Sindanglavet (NOI) 24 Off. Anw KMA Dordrecht 14-7-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Nouwens Adrianus L. 2964 13-2-1902 1902 Rotterdam 40 Hauptman Kapitein KMA Dordrecht 14-7-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Antoni Jean L.H.A. 32070 25-05-1896 1896 Nijmegen 46 Hauptman KMA Düsseldorf 17-08-1942 gevangen genomen
Quarles van Ufford (Jonkhr) Yman Dirk L. 32278 31896 26-6-1891 1891 Utrecht 51 Major Majoor Commdt 3.R. Dyhekker 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Klingen Jan H. 30647 3-3-1884 1884 Rotterdam 58 Kapitän z See Marine Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Barbas Jacob Sebald 30648 03-07-1883 1883 Bemmel 59 Oberst kolonel II Div Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Lagerweij Alfred G. 30651 24-4-1884 1884 Malang (NOI) 58 Oberst kolonel 4 Armee Korps Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 9-5-1943 nach Holland
Lucardie Dingeman M. 30652 6-10-1885 1885 Rotterdam 57 Oberst kolonel H.K.V. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Dwars Johan 30656 27-10-1883 1883 Kampen 59 Oberst kolonel T.B.O. Ede 15-5-1942
Bartels Petrus J. 30657 02-10-1882 1882 Hilversum 60 Oberst kolonel II Armee Korps Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Schmidt Leonard J. 30660 30-10-1883 1883 Den Haag 59 Oberst kolonel T.B.Nbr. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Doesschate ten Gezienus 30661 11-08-1885 1885 Zwolle 57 Oberst Leutnant Arzt Lazaret Utrecht Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Loon van Louis K. 31284 29-10-1883 1883 Gouda 59 Oberst Leutnant luitenant kolonel 1.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942? nach Holland
Sar Jan 31288 1-11-1884 1884 Den Haag 58 Oberst Leutnant luitenant kolonel 2. Flieger R. / Luftwaffe Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Soest van Aart 31293 15-2-1890 1890 Oudenhoorn 52 Major Majoor 32.G.B. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Weber Willem F. 31295 21-3-1883 1883 Kruiningen 59 Major Majoor III-19.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Weber Johannes F.B. 31296 11-6-1886 1886 Den Helder 56 Major Majoor I-55.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bruyn de Josephus J.M. 31297 18-12-1889 1889 Bergen op Zoom 53 Major Majoor I.11.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Drift van der Johannes M.N. 31298 2-6-1884 1884 Leiden 58 Major Majoor 8. Inf. Depot Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Weeren van Johan Th.H. 31299 23-3-1892 1892 Leiden 50 Major Majoor 1. Regiment Luftwaffe Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Versteegh Johannes W.L. 31302 17-2-1886 1886 Pengasik (NOI) 56 Major Majoor II-29.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Schouten Frederik 31305 8-8-1883 1883 Epe 59 Hauptman Kapitein 7-III Dep. Inf. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Blom van der Abraham J. 31306 8-1-1886 1886 Leiden 56 Major Majoor 21.G.B. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Wamel van Johan 31308 16-5-1894 1894 Wijk bij Duurstede 48 Hauptman 19.G.B. Ede 15-5-1942
Weenen van Abraham 31313 20-7-1884 1884 Tiel 58 Major Majoor 15. Depot Bat. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Mansvelt van Johan W. 31315 11-2-1884 1884 Doesburg 58 Major Majoor 20.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Walter Johan C.N. 31316 3-1-1891 1891 Delft 51 Korvetten Kapitän marine Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Dijkstra Gerrit 31317 7-4-1902 1902 Zwolle 40 Hauptman kapitein T.B.D. Ede 15-5-1942
Stein Callenfels van Marie Willem 31320 1-7-1890 1890 Heerde 52 Hauptman Stab 11.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Gerritsen Gerard M. 31325 18-2-1897 1897 Roosendaal 45 Hauptman 10.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Huiting Daniel 31326 11-2-1898 1898 Amsterdam 44 Hauptman Veste Holland Ede 15-5-1942
Spoor Nicolaas B. 31332 19-2-1904 1904 Malang (NOI) 38 Kapitän Leutnant Ede 15-5-1942
Ziedses des Plantes Theodore 31334 14-10-1885 1885 Den Haag 57 Oberst Leutnant luitenant kolonel 23.R.A. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Korver de Cornelis 31336 5-5-1905 1905 Dordrecht 37 Oberleutnant z See Ede 15-5-1942
Lenderink Herman W. 31342 22-1-1893 1893 Deventer 49 Hauptman 29.R.I. Ede 15-5-1942
Prehn van John K. 31344 11-9-1894 1894 Ambacawa (NOI) 48 Hauptman kapitein 11.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Hoftijzer Hendrik 31345 17-11-1918 1918 Nijmegen 24 Fahnrich KMA Ede 15-5-1942
Stroband Lubertus 31357 1-4-1902 1902 Makasar (NOI) 40 Kapitän Leutnant Ede 15-5-1942
Zegers Julianus L. 31358 4-7-1897 1897 Leeuwarden 45 Hauptman kapitein vlieger Flugschule Texel Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Peeters Johannes J. 31361 4-6-1898 1898 Leusden 44 Hauptman Flieger Depot Luftwaffe Ede 15-5-1942
Mante Samuel 31362 19-7-1896 1896 Naarden 46 Hauptman Stab Luftwaffe Ede 15-5-1942
Tellegen Antonie O.H. 31364 25-5-1907 1907 Zwolle 35 Ober Azt Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 27-8-1942 entlassen nacht Holland
Olden van Eduard W.G. 31365 11-8-1881 1881 Cheribon (NOI) 61 Hauptman Kapitein IV. Armee Korpszug Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Engelbrecht Willem P.K. 31367 10-10-1907 1907 Rotterdam 35 Hauptman Genie Depot Ede 15-5-1942
Paravicini di Capelli Willem/Wilhelm H. 31370 1-6-1910 1910 Oud Vroenhoven 32 Oberleutnant 1e luitenant 3. C.A.A.T. Ede 15-5-1942
Engelenburg van Willem 31372 10-12-1912 1912 Broek in Waterland 30 Leutnant 11. Komp. Pioniere Ede 15-5-1942
Rauws Johannes A.C. 31375 10-11-1900 1900 Delft 42 Kapitän Leutnant Ede 15-5-1942
Pohlreich von Eduard M.W.G. 31376 27-1-1916 1916 Insbrük (Tirol) 26 Leutnant luitenant ter zee Mariniers Ede 15-5-1942
Kamevaar Hendrik S.J. 31377 8-7-1891 1891 Amsterdam 51 Hauptman kapitein 43.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Koopman Jan J.A. 31378 13-12-1888 1888 Den Haag 54 Major Majoor 18.Inf. Depot Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Voorthuysen van Hendrik Gerrit 31384 28-10-1888 1888 Nieuwerkerk 54 Major Majoor 1. Reg. Luftwaffe Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Wijn Jan 31385 20-12-1891 1891 Den Helder 51 Major Majoor Luftwaffe Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Schlimmer Henri 31386 6-12-1890 1890 Palembang (NOI) 52 Major Majoor 1. Bataljon Luftwaffe Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Werff van der Jan 31387 23-7-1895 1895 Den Helder 47 Hauptman Luftwaffe Ede 15-5-1942
Oppenhuizen Gerrit 31388 10-9-1908 1908 Nijmegen 34 Oberleutnant Flieger 1. Luftf. R. Ede 15-5-1942
Outmans Eldert 31389 24-5-1912 1912 Soerabaja (NOI) 30 Oberleutnant Flieger 2. Luftf. Reg. Ede 15-5-1942
Hagen Herman F.O. 31390 17-3-1915 1915 Cheribon (NOI) 27 Leutnant Stab 2. Luftv. Regiment Ede 15-5-1942
Dijk van Gerardus J. 31391 14-5-1911 1911 Den Haag 31 Oberleutnant 1e luitenant 1.Lu.R. Ede 15-5-1942
Woensdregt Nico(laas) J. 31392 18-6-1914 1914 Batavia (NOI) 28 Leutnant 2. Regiment Luftwaffe Ede 15-5-1942
Nijenhuis Jan M. 31395 18-2-1895 1895 Breda 47 Leutnant 6. Grens Bataljon Ede 15-5-1942
Nammensma Nammen D. 31397 10-7-1899 1899 Drachten 43 Hauptman Etappen KPE Amsterdam Ede 15-5-1942
Verschoor Pieter 31399 16-11-1895 1895 Hellevoetsluis 47 Hauptman Militair Polizei Ede 15-5-1942
Stolp Johannes 31403 20-3-1906 1906 Nijmegen 36 Hauptman Depot Lu.A. Ede 15-5-1942
Fevre de Montigny le Lodewijk 31404 13-11-1905 1905 Amsterdam 37 Hauptman Stab 4.R.A. Ede 15-5-1942
Meijer Gerhard H. 31411 1-9-1920 1920 Utrecht 22 Fahnrich KMA Ede 15-5-1942
Lee van der Jan 31412 11-11-1919 1919 Soest 23 Fahnrich 2.Reg. Lu.A. Ede 15-5-1942
Schouten Albert 31413 10-11-1915 1915 Bergen op Zoom 27 Leutnant 162. Bataljon Lu.A. Ede 15-5-1942
Ros Cornelis 31415 30-7-1919 1919 Rotterdam 23 Leutnant II-3.R.A. Ede 15-5-1942
Quanjer Jan L. 31417 28-8-1916 1916 Bandoeng (NOI) 26 Fahnrich II-5.R.A. Ede 15-5-1942
Bansema Dirk C. 31419 10-2-1918 1918 Assen 24 Fahnrich 3-18.R.I. Ede 15-5-1942
Viëtor Pieter A. 31420 1-10-1918 1918 Voorst 24 Fahnrich 5.R.A. Ede 15-5-1942
Briel van den Pieter J. 31421 17-8-1885 1885 Eindhoven 57 Oberst Leutnant luitenant kolonel 10.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Meeuwsen Bartel 31422 20 (23?)-3-1916 1916 Krabbendijke 26 Leutnant I-4.R.A. Ede 15-5-1942
Klosters Jan A. 31423 22-9-1916 1916 Utrecht 26 Fahnrich 2-I-9.R.A. Ede 15-5-1942
Felix Adrianus P.C.H. 31425 17-11-1914 1914 Utrecht 28 Leutnant Stab 22.R.I. Ede 15-5-1942
Rheenen van Karel F.M. 31431 21-3-1915 1915 Arnhem 27 Leutnant Stab III-2.R.I. Ede 15-5-1942
Kropf Johannes 31433 8-7-1908 1908 Amsterdam 34 Oberleutnant 1e luitenant A.H.K. Ede 15-5-1942
Aler Izaak K. 31435 3-5-1896 1896 Amsterdam 46 Hauptman 2 Lu R Ede 15-5-1942
Oudenampsen Arnold J.A. 31436 14-6-1891 1891 Wisch 51 Hauptman 12.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Klinkhamer Johan M. 31437 3-5-1904 1904 Den Bosch 38 Hauptman Luftf. Betrieb Ede 15-5-1942
Arentz Johannes G. 31444 22-2-1887 1887 Gouda 55 Major Majoor 4-10 Ri Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Aanholt van Johan M.H. 31446 6-12-1896 1898 Haarlem 44 Hauptman Kapitein Stb II. Div. Ede 15-5-1942
Hoytema van Willy P.H.M. 31448 12-7-1917 1917 Arnhem 25 Leutnant Stab I-4.R.A. Ede 15-5-1942
Dubois Joseph J.W.A. 31449 6-11-1912 1912 Bussum 30 Oberleutnant 1e luitenant 1.R.Lu.A. Ede 15-5-1942
Koedam Johannes 31451 20-4-1915 1915 Culemborg 27 Fahnrich 23.Bat. Lu.A. Ede 15-5-1942
Jager Pieter 31453 6-7-1910 1910 Alphen aan den Rijn 32 Oberleutnant 1e luitenant 1.R.Lu.A. Ede 15-5-1942
Kocken Marcellus J. 31454 10-5-1911 1911 Utrecht 31 Oberleutnant 1e luitenant 161.Bat. Lu.A. Ede 15-5-1942
Bavel van Pieter N. 31456 16-7-1882 1882 Deventer 60 Oberst Leutnant luitenant kolonel Stab Inf. Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Es van Adrianus 31458 28-4-1913 1913 Amersfoort 29 Oberleutnant z See Ede 15-5-1942
Peetsold Johannes C. 31460 9-12-1916 1916 Den Helder 26 Leutnant 10.R.I. Ede 15-5-1942
Schouten Frederik 31461 30-6-1916 1916 Doesburg 26 Leutnant 2e Luitenant 21.R.I. Ede 15-5-1942
Kremer Herman C. 31462 6-1-1908 1908 Groningen 34 Oberleutnant 1e luitenant 5.R.A. Ede 15-5-1942
Schep Cornelis 31465 19-1-1912 1912 Gorinchem 30 Oberleutnant 1e luitenant Depot Genie Ede 15-5-1942
Lange de Dirk 31466 5-1-1912 1912 Rotterdam 30 Oberleutnant 1e luitenant Festun Holland Ede 15-5-1942
Taks Antonius M.J. 31467 18-3-1913 1913 Ginneken 29 Oberleutnant 1e luitenant Depot Genie Ede 15-5-1942
Vader Laurus 31468 19-5-1913 1913 Vlissingen 29 Oberleutnant 1e luitenant H.K.V. Ede 15-5-1942
Kroes Jacob 31469 32340 13-6-1910 1910 Hellevoetsluis 32 Oberleutnant 1e luitenant Depot Genie Ede 15-5-1942
Reeringh Johan D.F. 31470 21-3-1908 1908 Utrecht 34 Oberleutnant 1e luitenant 20.G.B. Ede 15-5-1942
Loenen van Herman L. 31473 11-6-1919 1919 Apeldoorn 23 kadett KMA Ede 15-5-1942
Serré Josephus 31478 3-2-1907 1907 Bergen op Zoom 35 Oberleutnant 1e luitenant 2. L.v.R. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Ridder de Johan F. 31479 24-08-1884 1884 Arnhem 58 Oberst Leutnant luitenant kolonel 22.R.I. Ede 15-5-1942
Beek van Constant A. 31480 24-11-1885 1885 Landsmeer 57 Major Majoor II-22.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Camerling Helmolt Daniel A. 31482 09-05-1886 1886 Haarlem 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel 1.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Marees van Swinderen de (Jonkhr.) Sebastiaan M.S.A.A. 31483 25-9-1887 1887 Eelde 55 Oberst Leutnant luitenant kolonel 4.R.H. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Land Gosling 31486 26-5-1883 1883 Leeuwarden 59 Oberst Leutnant luitenant kolonel 29.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Kronenberg Pieter 31489 12-12-1892 1892 Zierikzee 50 Fregatten Kapitän Ede 15-5-1942
Ridder de Jan J.A. 31490 9-3-1900 1900 Assen 42 Hauptman kapitein Stab II. Armee Korps Ede 15-5-1942
Randwijk van (Baron) Frans S.C. 31494 3-4-1894 1894 Varik 48 Fregatten Kapitän Ede 15-5-1942
Gulick van Antonius J.M. 31499 27-4-1898 1898 Den Haag 44 Hauptman Stab Commando Zeeland Ede 15-5-1942
Leeuw de David 31500 3-4-1888 1888 Den Haag 54 Major Majoor A.H.K. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Suermondt Henri J. 31501 9-10-1894 1894 Nijmegen 48 Kapitän Leutnant Ede 15-5-1942
Meyer Hendrik 31502 32362 16-2-1912 1912 Gorinchem 30 Oberleutnant 1e luitenant II Eskad. Pantser K. Ede 15-5-1942
Stumphius Jan C. 31503 15-07-1896 1896 Rotterdam 46 Hauptman Stab IV Armee Korps Ede 15-5-1942
Voigt Christoffel 31504 26-10-1887 1887 Rotterdam 55 Major Majoor 8.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bakker Wouter G. 31506 31-3-1896 1896 Rotterdam 46 Hauptman St 32.R.I. Ede 15-5-1942
Zeeuw de Leendert 31510 1-10-1901 1901 s-Gravendeel 41 Hauptman Militär Polizei Ede 15-5-1942
Zegers Frederik H. 31511 14-3-1892 1892 Solok (NOI) 50 Hauptman 2. Regiment Luftwaffe Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Schreuder Marinus 31512 7-5-1894 1894 Teteringen 48 Major Majoor Gendarmernie Ede 15-5-1942
Gelderman Gerhard J.W. 31513 25-5-1904 1904 Zwolle 38 Hauptman III.Div. Marechaussee Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Geldorp van Godefridus J.H. 31514 28-05-1899 1899 Rheden 43 Hauptman S.R.O.B.A. Ede 15-5-1942
Laarhuis Willem D. 31517 23-11-1896 1896 Wageningen 46 Hauptman II-5.R.A. Ede 15-5-1942
Altena van Florentius G. 31518 30-12-1894 1894 Padang Pandjang (NOI) 48 Hauptman Stab IJmuiden 10.R.I. Ede 15-5-1942
Schoute Pieter H. 31519 18-6-1886 1886 Wormerveer 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel 1.R.A. Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 9-5-1943 nach Holland
Bensel ten Frans H.H.M. 31520 25-12-1893 1893 Arnhem 49 Major Majoor I-23.R.A. Ede 15-5-1942
Bartman Johannes H. 31523 24-10-1898 1898 Amsterdam 44 Hauptman Kapitein Ede 15-5-1942
Baarsel van Lambertus A. 31524 7-11-1897 1897 Harderwijk 45 Hauptman Insp Mil Adm Ede 15-5-1942
Wensink Carl H.S. 31525 30-11-1913 1913 Zutphen 29 Oberleutnant der Reserve II-54.R.I. Ede 15-5-1942
Remijnse David 31526 13-9-1914 1914 Wolphaartsdijk 28 Leutnant 16.R.I. Ede 15-5-1942
Zanten van Teunis A. 31528 19-11-1918 1918 Brakel 24 Fahnrich II-12.R.A. Ede 15-5-1942
Reuhl Roelof C. 31529 1-5-1918 1918 Amsterdam 24 Fahnrich 27.Abt. Art. Ede 15-5-1942
Goedhart Peter A. 31530 16-1-1904 1904 Meerkerk 38 Hauptman 4.I.12.R.A. Ede 15-5-1942
Hardenberg Gijsbertus 31531 17-03-1891 1891 Breda 51 Hauptman Stab IV.A.K. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Feitsma Wisse A. 31532 6-8-1907 1907 Bergen op Zoom 35 Oberleutnant 1e luitenant II.6.R.A. Ede 15-5-1942
Scholten Gerrit 31533 28-4-1897 1897 Zutphen 45 Hauptman 1-II-7.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Mey van der Frans 31534 29-11-1911 1911 Den Helder 31 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.Lu.A. Ede 15-5-1942
Holsheimer Johan G.H. 31536 13-05-1894 1894 Arnhem 48 Ober Veterinär kapitein paardenarts IV Ziekenstal Afd. Ede 15-5-1942
Uylenberg Johan A.W. 31539 4-8-1901 1901 Utrecht 41 Hauptman 4. Armee Korps Ede 15-5-1942
Roode de Hendrik 31545 3-7-1898 1898 Rotterdam 44 Kapitän Leutnant Ede 15-5-1942
Thielen Cornelis J. 31550 2-3-1915 1915 Nijmegen 27 Oberleutnant 1e luitenant II. Depot Bat. Ede 15-5-1942
Drift van der Louis Anton Johan 31552 32252 29-11-1891 1891 Wormerveer 51 Hauptman III-11.G.B. Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 22-10-1942 entlassen nach Holland
Bijlenga Gosse 31553 11-6-1893 1893 Leeuwarden 49 Hauptman Stab II L.K. Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am ??
Weerden Poelman van Hendrik 31555 98950 21-10-1890 1890 Serang (NOI) 52 Major Majoor 1. Regiment Luftwaffe Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 9-5-1943 nach Holland
Nouweninge van Johannes 31557 27-9-1903 1903 Driebergen 39 Hauptman Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Kock de (Jonkhr) Frederik E. 31558 13-06-1899 1899 SidoArajo (NOI) 43 Kapitän Leutnant Ede 15-5-1942
Tiel van Willem A.F. 31559 10-8-1916 1916 Gorinchem 26 Leutnant der Reserve 19.G.B. Ede 15-5-1942
Huizinga Harmen J. 31560 19-4-1917 1917 Veendam 25 Leutnant Stab I-6.R.I. Ede 15-5-1942
Mattern Carl 31562 13-5-1888 1888 Amsterdam 54 Oberst Leutnant luitenant kolonel H.K.V. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Janssen Adolph 31565 9-11-1894 1894 Amsterdam 48 Hauptman Stab II.L.K. Ede 15-5-1942
Heymans Wilhelmus P.J.A. 31567 3-4-1891 1891 Den Bosch 51 Hauptman Stab T.B.O. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Smit Abraham A.P. 31569 10-4-1903 1903 Deventer 39 Hauptman 10.G.B. Ede 15-5-1942
Baak van Antonie M.M. 31570 19-03-1881 1881 Hoorn 61 Major Majoor Stab 7 Div Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Visser Johan 31571 15-03-1883 1883 Rotterdam 59 Oberst Leutnant luitenant kolonel Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Boers Theodorus J.A. 31572 20-01-1890 1890 Makassar (NOI) 52 Hauptman 11.G.B. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Witteveen Willem 31575 11-09-1894 1894 Taroena (NOI) 48 Hauptman 2-IV-10.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Raebel Marinus 31576 23-4-1906 1906 Amersfoort 36 Oberleutnant 1e luitenant Stab 22.R.I. Ede 15-5-1942
Govers Albert 31577 3-10-1884 1884 Den Helder 58 Oberst Leutnant luitenant kolonel T.B. Zl. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Hagen Gerrit J. 31586 17-1-1916 1916 Apeldoorn 26 Leutnant 19.R.I. Ede 15-5-1942
Monde van der Gerrit Jan 31590 10-10-1913 1913 Utrecht 29 Oberleutnant 1e luitenant 10.R.A. Ede 15-5-1942
Hemsbergen van Gerrit J.P.N. 31591 271382 5-9-1910 1910 Haarlem 32 Oberleutnant 1e luitenant artillerie Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Verkroost Christiaan P. 31592 20-2-1914 1914 Wiesbaden 28 Leutnant 15.R.A. Ede 15-5-1942
Roskam Albertus 31594 8-8-1914 1914 Utrecht 28 Leutnant 12.R.M.A. Ede 15-5-1942
Rookmaaker Daniël 31595 25-6-1913 1913 Bloemendaal 29 Oberleutnant 1e luitenant artillerie I-12.R.A. Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 3-3-1944 erneut geflüchtet und nicht wieder ergriffen
Mensink Gerrit 31596 32377 12-1-1919 1919 Deventer 23 Fahnrich 1-I-16.R.I. Ede 15-5-1942
Paro Johan(nes) C. 31601 27-10-1905 1905 Utrecht 37 Oberleutnant 1e luitenant Art. Kommmando III. Armee Korps Ede 15-5-1942
Middendorp van Nicolaas J.H.M. 31603 20-12-1889 1889 Alkmaar 53 Major Majoor Stab Art. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Pauw de Albert L.J. 31605 12-8-1888 1888 Amsterdam 54 Major Majoor Depot Motor Art. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Duin van Pieter W. 31607 12-5-1906 1906 Amsterdam 36 Oberleutnant 1e luitenant Stab Inf. Ede 15-5-1942
Wit de Petrus 31608 26-12-1911 1911 Soemerop (NOI) 31 Oberleutnant 1e luitenant Küsten Art. Den Helder Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Swanenburg Boudewijn 31609 20-12-1914 1914 Utrecht 28 Leutnant S.R.O.Lu.A. Ede 15-5-1942
Lange de Arnold K.R. 31610 29-9-1915 1915 Utrecht 27 Leutnant II-28.R.I. Ede 15-5-1942
Tuyll van Serooskerken van (Baron) Willem R.A. 31613 28-9-1914 1914 Zuilen 28 Leutnant 2.R.H. Ede 15-5-1942
Dijxhoorn Adriaan C. 31614 17-7-1914 1914 Doesburg 28 Oberleutnant 1e luitenant 3.R.H. Ede 15-5-1942
Lidt de Jeude van (Jonkhr.) Cornelis Chr. 31615 22-5-1909 1909 Drunen 33 Oberleutnant 1e luitenant 4.R.H. Ede 15-5-1942
Gelderman Arnoldus R.N.J. 31618 9-7-1911 1911 Zierikzee 31 Oberleutnant 1e luitenant K.R.A. Ede 15-5-1942
Wall Bake van de Maurits A. 31620 20-9-1917 1917 Bloemendaal 25 Leutnant 4.R.H. Ede 15-5-1942
Hooft Graafland Charles 31621 30-7-1910 1910 Utrecht 32 Oberleutnant 1e luitenant 2-4.R.H. Ede 15-5-1942
Weel van Henri M. 31624 9-12-1912 1912 Ginneken 30 Oberleutnant 1e luitenant K.R.A. Ede 15-5-1942
Heyden Jonkhr. Von Hubertus Ignatius Bernardus Theodorus A. 31625 26-1-1887 1887 Weerselo 55 rittm / Hauptman Kavalerie Depot Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Blom Pieter C.L. 31626 31-10-1888 1888 Tiel 54 rittm / hauptman 1 R.H. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Halbertsma Wouter W.B. 31631 19-6-1892 1892 Den Haag 50 Major Majoor I-K.R.A. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Portheine Jan 31633 11-7-1898 1898 Teteringen 44 Hauptman K.R.A. Ede 15-5-1942
Hamilton Josephus C. 31634 19-10-1889 1889 Ngawi (NOI) 53 Kapitän Leutnant z See Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Boetzelaer van (Baron) Carel W.L. 31635 13-7-1892 1892 Padang Pandjang (NOI) 50 Major Majoor K.R.A. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Maas Willem C. 31637 15-12-1889 1889 Groningen 53 Major Majoor 1. Armee Korps Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Grosjean Johan P. 31638 18-5-1890 1890 Den Haag 52 Major Majoor II.4.R.A. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Snoek Everhard 31643 24-7-1886 1886 Amsterdam 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel Stab 41.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Kuyk Gijsbert(us) B.O. 31646 32226 9-1-1885 1885 Soerabaja (NOI) 57 Oberst Leutnant luitenant kolonel Stab III Armee Korps Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942 ?
Lucas Cornelis 31655 22-7-1913 1913 Rotterdam 29 Oberleutnant der Reserve 6.G.B. Ede 15-5-1942
Man de Frederik Fr. H. 31658 24-8-1898 1898 Venlo 44 Hauptman 8.R.A. Ede 15-5-1942
Ronda Gerrit Th. J. 31660 28-8-1890 1890 Utrecht 52 Kapitän Leutnant Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Kamerling Frederik H. 31662 17-11-1884 1884 Leeuwarden 58 Houptman St. Et. Kdo. Amsterdam Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Sluijs van der Hendrik 31664 32380 1-6-1902 1902 Ouder Amstel 40 Hauptman Kapitein Depot Genie Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am ??
Kriekhaus Karl / Carl A. 31667 26-1-1912 1912 Padang (NOI) 30 Oberleutnant 1e luitenant Depot Pol. Tr. Ede 15-5-1942
Hofstede Robert 31668 30-4-1911 1911 Den Helder 31 Oberleutnant 1e luitenant 1.Lu.R. Ede 15-5-1942
Kaasjager Hendrik A.J.C. 31670 11-6-1891 1891 Zaltbommel 51 Major Majoor Depot Mareschaussee Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Smit Willem F. 31672 20-11-1913 1913 Semarang (NOI) 29 Leutnant Art. Ko. 1. Armee Korps Ede 15-5-1942
Thierens Adolph L. 31673 14-4-1885 1885 Wamel 57 Oberst Leutnant luitenant kolonel Stab Festung Holland Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bent van den Jan P. 31674 7-8-1917 1917 Voorburg 25 Fahnrich Depot Kav Ede 15-5-1942
Houtzagers Petrus J. 31676 23-1-1919 1919 Den Haag 23 Fahnrich der Reserve 7. Depot Bat. Inf. Ede 15-5-1942
Saverin Lohmann de (Jonkhr.) Witius H. 31677 29-3-1917 1917 Den Haag 25 Luitnant 2.R.H. Ede 15-5-1942
Haupt Ernst H.C. 31678 6-4-1915 1915 Heer (?) 27 Leutnant d. Reserve 1-I-37. R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Versteegh Valeton Gerardo P.J. 31680 11-9-1919 1919 Rio Bueno (Chili) 23 Seekadett Unteroff. Z See Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Jongkamp Ernst H.C. 31681 2-10-1915 1915 Padang (NOI) 27 Leutnant III Depot Bat. Genie Ede 15-5-1942
Hoevenaars Henri 31682 32267 26-10-1893 1893 Arnhem 49 Hauptman Luftabw kreis Amsterdam Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Reerink Lambartus 31684 29-5-1918 1918 Padang Pandjang (NOI) 24 Fahnrich KMA Ede 15-5-1942
Hardeman Johan H.A. 31688 23-5-1910 1910 Den Bosch 32 Oberleutnant 1e luitenant Pionierdienst Balik Papan (Borneo Ned. Ind.) Ede 15-5-1942
Speekenbrink Bernardus A. 31690 32358 23-8-1904 1904 Breda 38 Oberleutnant z See Marine Ede 15-5-1942
Schrek Karel J. 31692 6-10-1918 1918 Ginneken 24 Fahnrich KMA Ede 15-5-1942
Steffen Albertus F. 31693 21-10-1895 1895 Almelo 47 Hauptman Stab II. Armee Korps Ede 15-5-1942
Meer van der Henri J. 31694 1-8-1915 1915 Den Haag 27 Leutnant II-1.R.A. Ede 15-5-1942
Kampen van Cornelis 31695 19-2-1919 1919 Amersfoort 23 kadett Unterof. KMA Ede 15-5-1942
Werf van der Adriaan 31696 23-5-1908 1908 Arnhem 34 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.I. Ede 15-5-1942
Vries de Pieter 31697 28-7-1918 1918 Utrecht 24 Fahnrich 10. Depot Bataljon Ede 15-5-1942
Hulst van de Jean 31699 13-6-1920 1920 Utrecht 22 kadett Unterof. Z See Ede 15-5-1942
Gooszen Johan 31702 8-7-1919 1919 Batavia (NOI) 23 Fahnrich z See Ede 15-5-1942
Strijers Marinus A.A. 31703 3-4-1891 1891 Bergen op Zoom 51 Hauptman 46.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Ham ten Johan A. 31705 1-2-1921 1921 Ede 21 Fahnrich z See Ede 15-5-1942
Gottschal Cornelis 31707 31-7-1896 1896 Nieuwenhoorn 46 Hauptman kapitein I.55.R.I. Ede 15-5-1942
Tolsma Anne 31709 13-12-1893 1893 Leeuwarden 49 Hauptman kapitein 44.R.I. Ede 15-5-1942
Embden Andres van Jan 31711 16-10-1885 1885 Menado (NOI) 57 Major Majoor Stab II.A.K. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Waal Malefijt de Bernart W. 31712 23-4-1920 1920 Utrecht 22 kadett Feldwebel z See Ede 15-5-1942
Sas 't Edwart W. 31715 6-3-1903 1903 Soerabaja (NOI) 39 Hauptman kapitein der infanterie H.K.V. Ede 15-5-1942
Pantus Franciscus J.A. 31718 22-12-1910 1910 Hellevoetsluis 32 Oberleutnant 1e luitenant 12. Depot Bataljon Ede 15-5-1942
Hoogvliet Pieter L.A.C. 31719 17-1-1912 1912 Nijmegen 30 Oberleutnant 1e luitenant III-55.R.I. Ede 15-5-1942
Barten Klaas 31720 1-4-1910 1910 Nijmegen 32 Oberleutnant 1e luitenant I-11.R.I. Ede 15-5-1942
Lindeman Johannes H.W.D. 31722 24-3-1911 1911 Arnhem 31 Oberleutnant 1e luitenant III-41.R.I. Ede 15-5-1942
Callenbach Benjamin H.J. 31726 20-5-1909 1909 Nijkerk 33 Oberleutnant 1e luitenant KMA Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 19-9-1943 nach Lemberg Kriegswehrmacht Haftanstalt zugang Oflag 67 am 25-11-1943 von Haftanstalt Lemberg
Hakbijl Max(imiliaan) H.F. 31730 29-7-1907 1907 Köln (D) 35 Oberleutnant 1e luitenant St. III-21.R.I. Ede 15-5-1942
Nelemans Ferdinant M. 31732 1-3-1898 1898 Haarlem 44 Hauptman kapitein 8.Grens Bat. Ede 15-5-1942
Thomson Adriaan A.J.J. 31745 27-7-1906 1906 Utrecht 36 Hauptman Kapitein Stab VII. Division Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 18-3-1943
Nijnatten van Gerardus J.M.C. 31746 31-3-1898 1898 Den Bosch 44 Hauptman Kapitein II-1.R.A. Ede 15-5-1942
Kam van der Jan H. 31747 15-5-1917 1917 Magelang (NOI) 25 Leutnant Stab 10.R.I. Ede 15-5-1942
Heynen Carel F. 31748 4-8-1895 1895 Den Haag 47 Hauptman kapitein 4-III-35.R.I. Ede 15-5-1942
Vonk Theodorus A. 31749 21-10-1917 1917 Utrecht 25 Leutnant Depot Genie Ede 15-5-1942
Kam van der Hendrik J. 31751 12-4-1919 1919 Magelang (NOI) 23 Fahrich 19. Depot Bat. Inf. Ede 15-5-1942
Hogerland Coenraad J. 31753 6-7-1899 1899 Arnhem 43 Hauptman 22.P.A.K. Ede 15-5-1942
Vos Jan H. 31755 8-10-1919 1919 Leeuwarden 23 kadett Unteroff. Z See Ede 15-5-1942
Hal van Cornelis M. 31756 8-12-1889 1889 Brielle 53 Major Majoor III-43.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Ubbink Hans L.Th. 31757 2-3-1910 1910 Amsterdam 32 Oberleutnant 1e luitenant III-4.R.A. Ede 15-5-1942
Meindersma Wigger (Wicher) 31759 17-10-1921 1921 Buitenzorg (NOI) 21 kadett Unteroff. Z See Ede 15-5-1942
Bernsen Willem J. 31760 19-9-1919 1919 Arnhem 23 kadett Feldwebel z See Ede 15-5-1942
Visser Johannes G. 31768 16-6-1916 1916 Utrecht 26 Fahnrich KMA Ede 15-5-1942
Ludwig Herman 31769 3-7-1914 1914 Batavia (NOI) 28 Fahnrich 2.R.I. Ede 15-5-1942
Houte van Abraham 31770 2-1-1917 1917 Vlissingen 25 Leutnant II-41.R.I. Ede 15-5-1942
Hoorn van den Batavus B. 31771 32373 10-4-1916 1916 Bedum 26 Leutnant 16.R.I. Ede 15-5-1942
Gruppelaar Joachim J. 31775 24-10-1911 1911 Amersfoort 31 Oberleutnant 1e luitenant 2.5.R.H. Ede 15-5-1942
Schaik van George 31776 25-6-1910 1910 Ede 32 Oberleutnant 1e luitenant 1.R.H. Ede 15-5-1942
Sirtema van Grovestins (Baron) Idzard L.D. 31777 22-1-1893 1893 Den Haag 49 Hauptman Inspektion Kavallerie Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Schlimmer Jacobus W. 31778 18-11-1915 1915 Den Haag 27 Leutnant 1.R.H. Ede 15-5-1942
Vries de Johannes 31779 5-4-1887 1887 Kampen 55 Oberst Leutnant luitenant kolonel 21.R.I. Ede 15-5-1942
Houtman Arie C. 31780 8-11-1884 1884 Utrecht 58 Major Majoor III-34.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Lelij van der Jan W. 31783 12-2-1884 1884 Emmen 58 Oberst Leutnant luitenant kolonel 5.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Andriessen Karel J.L. 31784 11-1-1920 1920 Menado (NOI) 22 Fahnrich z See Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 27-9-1943 in das Kreiskrankenhaus Stanislau
Huizen van Tekke 31788 15-4-1912 1912 Nijmegen 30 Oberleutnant 1e luitenant Bat. Eisenbahn Tr. Ede 15-5-1942
Honore Naber l' Samuel Adrianus 31792 32388 30-5-1903 1903 Zierikzee 39 Kapitän Leutnant Leutnant z See 1. Klasse Marine Wachtschip Willemsoord Ede 15-5-1942 geflohen am 13-11-1942
Ploeg van der Bronger 31793 16-11-1904 1904 Amsterdam 38 Kapitän Leutnant Ede 15-5-1942
Hollertt Johannes L. 31796 4-5-1914 1914 Zutphen 28 Oberleutnant 1e luitenant 4.R.H. Ede 15-5-1942
Nolthenius Herman J. 31797 5-11-1885 1885 Baarn 57 Oberst Leutnant luitenant kolonel Brigade Ijssel-Zuid Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Geel Gerard Anthon 31798 32248 21-2-1889 1889 Amsterdam 53 Major Majoor II. L.K. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Heer de Hendrik P. 31799 12-3-1887 1887 Polsbroek 55 Major Majoor II-40.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Aalst van Joseph P.H. 31800 7-9-1887 1887 Breda 55 Major Majoor II. L.K. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Roos de Pieter J.T. 31801 10-5-1887 1887 Deventer 55 Major Majoor Intendace III Armee Korps Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Kroeze Christiaan Arend Johan 31802 32245 26-12-1889 1889 Doesburg 53 Major Majoor Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Embden van Louis Th.F.J.S. 31804 4-4-1901 1901 Herwen en Aerdt 41 Hauptman 46.R.I. Ede 15-5-1942
Gerritsen Johannes 31805 6-9-1901 1901 Renkum 41 Hauptman kapitein IV.Div. Marechaussee Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (verstellt)
Termaten Jacobus 31806 19-3-1893 1893 Arnhem 49 Hauptman kapitein 1-I-29.R.I. Ede 15-5-1942
Hecking Colenbrander van Gustaf P. 31808 7-11-1887 1887 Soerabaja (NOI) 55 Major Majoor Luftw Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Spruijt Barthlomeus 31809 2-11-1887 1887 Gouda 55 Major Majoor Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Koster Cornelis 31816 16-2-1912 1912 Utrecht 30 Oberleutnant 1e luitenant II Depot Afd. Lu.A. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Sprang van Pieter 31817 15-3-1911 1911 Waddinxveen 31 Oberleutnant 1e luitenant 6. Lu.A. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Dijkhuizen Rijk E. 31823 23-3-1914 1914 Enschede 28 Leutnant 1.R.H. Ede 15-5-1942
Meijer Ubbo H. 31827 27-4-1913 1913 Rotterdam 29 Oberleutnant 1e luitenant III-8.R.A. Ede 15-5-1942
Wiel van der Alko 31836 32272 30-5-1892 1892 Amsterdam 50 Major Majoor Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Kimmel Bastiaan J. 31838 24-5-1895 1895 Oostvoorne 47 Kapitän Leutnant Ede 15-5-1942
Vredeveldt Jacobus 31845 25-12-1914 1914 Amsterdam 28 Leutnant III-31.R.I. Ede 15-5-1942
Keuchenius Jan J.A. 31846 13-6-1896 1896 Hoogeveen 46 Hauptman Ede 15-5-1942
Hesse Nicolaas C.W. 31848 15-6-1904 1904 Arnhem 38 Ober Veterinär I-7.R.A. Ede 15-5-1942
Heerma van Voss Casparus Sybrand 31855 32285 19-6-1900 1900 Roosendaal 42 Hauptman 2. R.Lu.A. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Reijn Wilhelmus 31856 20-7-1916 1916 Dordrecht 26 Leutnant 7.R.A. Ede 15-5-1942
Cool Simon 31862 2-6-1891 1891 Doesburg 51 Hauptman Depot Art. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Leertouwer Evert 31863 27-2-1908 1908 Zaandam 34 Oberleutnant z See Ede 15-5-1942
Bergh van den Jan Ch.H. 31866 16-2-1918 1918 Utrecht 24 Leutnant z See Ede 15-5-1942
Hoes Gijsbertus J. 31867 32352 14-9-1917 1917 Amsterdam 25 Leutnant der Flieger officier vlieger 3e klasse marine Ede 15-5-1942
Hoogendoorn Robert W. 31868 21-3-1917 1917 Ambon (NOI) 25 Leutnant 5.R.I. Ede 15-5-1942
Steenbeek Joseph C. 31870 25-6-1889 1889 Utrecht 53 Major Majoor 10.G.B. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Greter Johan 31871 25-10-1900 1900 Amsterdam 42 Hauptman 4. R.A. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Hout van der Antonie G. 31876 21-3-1887 1887 Hoorn 55 Major Majoor Stab IV.L.K. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Driest van Paulus A. 31880 6-7-1885 1885 Arnhem 57 Majoor / Stabs Veterinär Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Gilst van Aart 31882 12-8-1910 1910 Heerde 32 Oberleutnant 1e luitenant I.3.Depot Inf. Ede 15-5-1942
Augusteijn Adriaan W. 31883 29-10-1914 1914 Amsterdam 28 leutnant Genie Depot Ede 15-5-1942
Man de Hendrik Chr. 31884 5-12-1882 1882 Schoonhoven 60 Oberst Leutnant luitenant kolonel 4.R.A. Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Drossaerts Adrianus F.J.M. 31885 24-8-1883 1883 Den Bosch 59 Oberst Leutnant luitenant kolonel 7.R.A. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Enter Pieter J. 31888 13-3-1886 1886 Zutphen 56 Major Majoor 17.R.A. Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 5-9-1943 nach Holland
Woude van der Casper 31891 20-2-1885 1885 Utrecht 57 Oberst Leutnant luitenant kolonel Peel Division Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Wijs de Christiaan 31897 27-2-1888 1888 Buitenzorg (NOI) 54 Major Majoor 14.R.A. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Puffius Karel F. 31900 3-8-1898 1898 Amersfoort 44 Hauptman Stab IV. Division Ede 15-5-1942
Duyne Charles W. 31903 13-12-1888 1888 Gorkum 54 Major Majoor 7. Depot Bat. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Smits Gerrit A. 31904 24-2-1889 1889 Amsterdam 53 Major Majoor I-31.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bender Willem G. 31906 24-8-1888 1888 Zutphen 54 Major Majoor 11 GB Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Leezer Isbert E. 31908 23-5-1896 1896 Willemstad (Curacao) 46 Hauptman kapitein Stab II Armee Korps Ede 15-5-1942
Top Hendrikus 31913 30-6-1886 1886 Elburg 56 Major Majoor I-59.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Mourik van Cornelis G. 31914 7-4-1896 1896 Utrecht 46 Hauptman Stab II. Armee Korps Ede 15-5-1942
Stoppelaar de Udo 31915 8-4-1892 1892 Gasterland 50 Hauptman kapitein 21.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Dürst Britt Henri J.J.W. 31916 3-7-1894 1894 Zupthen 48 Major Majoor III-2.R.A. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Kruyff van Dorssen de Huibert 31917 13-1-1894 1894 Hilversum 48 Hauptman kapitein Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag
Stuyver Willem 31918 20-2-1900 1900 Roermond 42 Hauptman H.K.V. Ede 15-5-1942
Nahuisen Christian Th. 31919 20-12-1899 1899 Willemstad 43 Hauptman Depot Motor Artillerie Ede 15-5-1942
Schoonenberg Petrus J.N. 31921 16-5-1903 1903 Den Haag 39 Hauptman II-1. Depot Lu.A. Ede 15-5-1942
Baarschers Johannes 31922 5-11-1892 1892 Zwolle 50 Hauptman 60 Ri Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Berghuijs Hermanus C. 31923 16-11-1889 1889 Kampen 53 Major Majoor Stab IV LK Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Berghuijs Johan G. 31924 4-8-1895 1895 Kampen 47 Hauptman depot Bat Radfahrer Ede 15-5-1942
Brouwer Derk 31925 27-11-1888 1888 Nieuwer Amstel 54 Major Majoor Stab VIII Div. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Kerling Gerard Ch. 31926 16-9-1896 1896 Amersfoort 46 Hauptman Stab 5.R.I. Ede 15-5-1942
Been Hubbertus 31927 10-11-1893 1893 Kampen 49 Hauptman St 8 Div Ede 15-5-1942
Steur van der Johan P. 31929 15-1-1912 1912 Singaradja (NOI) 30 Oberleutnant 1e luitenant III-29.R.I. Ede 15-5-1942
Vries de Jan 31931 12-11-1890 1890 Kampen 52 Major Majoor I-12.R.I. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Stigter Henri 31936 18-7-1905 1905 Lahat (NOI) 37 Oberleutnant Arzt Depot Luftwaffe Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Dornickx Charles 31941 15-9-1900 1900 Den Helder 42 Oberst Arzt Generaal Dienst Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Schotanus Dirk 31959 27-5-1913 1913 Amsterdam 29 Oberleutnant Arzt Marine Spital Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Ziesel Hendrik J. 31968 19-03-1898 1898 Foeloeng Agoeng (NOI) 44 Hauptman Arzt Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Mink Anton M. 31973 12-2-1903 1903 Hoogland 39 Hauptman Artzt Lazaret den Haag Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Nolke Willem 31976 20-5-1911 1911 Haarlem 31 Oberleutnant Arzt Lazaret Arnhem Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Vegt van der Hendrik 31977 4-12-1909 1909 Bergen op Zoom 33 Oberleutnant Arzt Mil. Hospital Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Vintura Salomon 31980 24-11-1911 1911 Amsterdam 31 Oberleutnant Arzt III. G.R.A. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Mathon Willem 31988 13-9-1889 1889 Breda 53 Hauptman 3.R.H. Ede 15-5-1942
Hasselman Charles C. 31989 7-2-1897 1897 Zoelen 45 Hauptmann I.R.H.M. Ede 15-5-1942
Heuff Antonie D. 31990 9-12-1895 1895 Deil 47 Hauptman Ritmeester cavalerie Stab Kavalerie Depot Ede 15-5-1942
Wilbrenninck Hendrik 31992 22-12-1895 1895 Lochem 47 Hauptman 1. E.Paw Ede 15-5-1942
Lennep van (Jonkhr.) Aernout 31994 98709 23-2-1898 1898 Den Helder 44 Hauptman 5.R.A. Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am ??
Singor Joseph J. 31996 32397 19-7-1920 1920 Bussum 22 Fahnrich 3. Reg. Luftwaffe Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Sitsen Jacobus A.A. 31997 21-8-1891 1891 Bergen op Zoom 51 Hauptman Stab Inf. Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Seyffardt Alfred 31998 7-10-1901 1901 Bussum 41 Hauptman depot Motor dienst Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Pahud de Mortanges Charles F. 31999 13-5-1896 1896 Den Haag 46 Hauptman S.R.O.C. Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942?
Hulst van Willem 32000 29-7-1900 1900 Haarlem 42 Hauptman KMA Ede 15-5-1942
Huurman Arie J. 32001 14-8-1915 1915 Zeist 27 Leutnant Depot Art. Ede 15-5-1942
Empel van Cornelis 32002 2-2-1919 1919 Buurmalsen 23 Fahnrich 3.L.R. Ede 15-5-1942
Beek van Mattheus M. 32006 32404 5-6-1914 1914 Zwammerdam 28 Fahnrich Cadet vaandrig Mil. Luchtvaart I Lu. A. Ede 15-5-1942
Mous Herman 32007 32395 21-11-1916 1916 Heerlen 26 Fahnrich Luftwaffe Ede 15-5-1942
Vogelesang Wouter L. 32009 26-2-1921 1921 Kotaradja (NOI) 21 Fahnrich KMA Ede 15-5-1942
Bilderbeek Johannes B. 32010 26-6-1919 1919 Utrecht 23 kadett Feldwebel Ede 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Berg van den Jan G. 32019 2-6-1916 1916 Zwolle 26 Leutnant II 10.R.I. Ede 15-5-1942
Waals van der Gerrit Hendricus Maria 32021 24-4-1920 1920 Soerabaja (NOI) 22 Fahnrich 2e luitenant der Infanterie KNIL Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 22-8-1943 geflohen
Kroeze Herman J. 32022 14-7-1917 1917 Ermelo 25 Leutnant 3-III-5.R.I. Ede 15-5-1942
Wijk de Karel F. 32023 32356 17-1-1918 1918 Utrecht 24 Fahnrich 1-II-26.R.I. Ede 15-5-1942
Grijp van der Hendrikus J. 32024 7-12-1915 1915 Tjimili (NOI) 27 Leutnant I.8.R.I. Ede 15-5-1942
Nooijen Albertus Th.J. 32026 3-8-1915 1915 Batavia (NOI) 27 Leutnant Stab 15.R.I. Ede 15-5-1942
Pont de Johannes P. 32027 23-6-1917 1917 Zeist 25 Leutnant 163. Bat. Lu.A. Ede 15-5-1942
Janssens Antonius Bartholomeus Henrikus 32031 10-8-1910 1910 Nijmegen 32 Oberleutnant 1e luitenant 19.G.B. Ede 15-5-1942 gevlucht uit Stalag 371 op 15-6-1943 (zak met vlooien p. 120) Abgang aus Stalag 371 am 19-9-1943 nach Kriegswehrmacht Haftanstalt Lemberg
Kok Marius Cornelis 32244 31659 25-4-1899 1899 Harderwijk 43 Hauptman Staf Lvd Utrecht Soesterberg Ede 15-5-1942 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Drift van der Louis Anton Johan 32252 31552 24-11-1891 1891 Wormerveer 51 Kapitän 11.D.B. Ede 15-5-1942 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Andriessen Karel J.L. 32331 11-1-1920 1920 Menado (NOI) 22 Fahnrich z See Ede 15-5-1942 Abgang 27-9-1943 in das Kreiskrankenhaus Stanislau
Hoes Gijsbertus J. 32352 30921 14-9-1917 1917 Amsterdam 25 Leutnant der Flieger officier vlieger 3e klasse marine Ede 15-5-1942
Mous Herman 32395 32007 21-11-1916 1916 Heerlen 26 Fahnrich Luftwaffe Ede 15-5-1942
Beek van Mattheus M. 32404 32006 5-6-1914 1914 Zwammerdam 28 Fahnrich Cadet vaandrig Mil. Luchtvaart Ede 15-5-1942
Weerden Poelman van Hendrik 98950 31555 21-10-1890 1890 Serang (NOI) 52 Major Majoor 1. Regiment Luftwaffe Ede 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 9-5-1943 nach Holland zugang Oflag 67 am 7-3-1944 (dagboek Kokje)
Bruins Sgselius Andreas 32247 12-10-1896 1896 Groningen 46 Off. M.S.D. 1ste klasse Marine Enkhuizen 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Woerd van der Dirk Jan Albert 32133 3-7-1904 1904 Deventer 38 Oberzahlmeister Arzt Stab Stellung Den Helder Freiwillig zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Tol Adriaan W. 32134 18-11-1900 1900 Rotterdam 42 Sanitäter Feldwebel Marine Freiwillig zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Nieuwenhuize van Jan Pieter 32230 30301 3-8-1914 1914 Utrecht 28 Oberarzt Inf. Regt. 26 freiwillig zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Blockpoel Willem Petrus 32318 2-6-1907 1907 Goes 35 Oberarzt Luftwaffe freiwillig zugang Stalag 371 am 19-11-1943 von Stalag V A (Ludwigsburg)
Vos Herman 32319 27-3-1901 1901 onbekend 41 Sanitäter Feldwebel Mil. Hospital freiwillig zugang Stalag 371 am 24-8-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 3-2-1944 nach Holland
Hondt d' Gustaves 32320 25-2-1900 1900 onbekend 42 Sanitäter Feldwebel Mil. Hospital freiwillig zugang Stalag 371 am 24-8-1943 von Stalag 315
Sturm Carel Marinus 32228 32082 17-6-1906 1906 Heusden 36 Sanitäter Feldwebel marine hospital freiwillig 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Brouwer Johan E. 32229 31937 24-1-1896 1896 Den Haag 46 Ober Stabsarzt Luftwaffe freiwillig 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Stalag 371 am 9-5-1943 nach Holland
Terlaak Poot (Dr) L.D. onbekend Freiwilliger 28-6-1944
Zeeuw de Rokus 7746 30516 15-12-1910 1910 Ridderkerk 32 Oberleutnant Arzt freiwilliger 18-12-1943 Abgang Oflag 67 am 9-5-1944 nach Holland
Oosten van Laurens 7747 30-11-1911 1911 Rotterdam 31 Oberarzt freiwilliger 18-12-1943 Abgang Oflag 67 am 9-5-1944 nach Holland
Buerman Jakobus 7748 23-5-1910 1910 Utrecht 32 Sanitiätar Uffz. freiwilliger 18-12-1943 abgang Oflag 67 am 9-5-1944 nach Holland
Blok Petrus 7749 2-3-1903 1903 Westdorpe 39 Sanitäter Obergefreiter freiwilliger 18-12-1943 Abgang Oflag 67 am 9-5-1944 nach Holland
Logman Johannes Jakobus 32071 27-10-1907 1907 Amsterdam 35 Oberarzt geen datum Freilwillig Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Brackel Frans J.G. 271967 gefingeerde naam voor Kruithof Kgf. 271481

Bischoff van Heemskerck Marie Reginald Anton 30476 32287 20-12-1887 1887 Den Haag 55 Oberst Leutnant luitenant kolonel H.K.V. Gouda 15-5-1940 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Kalkman Johannes Wijnand 31286 32264 4-6-1886 1886 Utrecht 56 Major Majoor Artillerie Gouda 15-5-1940 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Kalkman Johannes Wijnand 32264 31286 4-6-1886 1886 Utrecht 56 Major Majoor Hoofdkwartier Veldleger Gouda 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bischoff van Heemskerk Marie Reginald Anton 32287 30476 20-12-1887 1887 Den Haag 55 Luitenant-Kolonel Gen. Staf Gouda 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Janssen(s) Hubertus Anna Marie 32292 31795 7-9-1886 1886 Den Helder 56 Major Majoor Gouda 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Engles Eduard 2908 26-11-1895 1895 Batavia (NOI) 47 Major Majoor KMA Haarlem 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Spiering Willem 2925 21-9-1908 1908 Utrecht 34 Oberleutnant 1e luitenant KMA Haarlem 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Lingen van Otto 2928 13-8-1919 1919 Makkassar 23 Leutnant 2e luitenant Haarlem 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Boogh Willem K. 2937 18-9-1898 1898 Alkmaar 44 Hauptman Kapitein KMA Haarlem 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Nimwegen van Gijsbertus 2939 8-2-1897 1897 Amersfoort 45 Hauptman Kapitein KMA Haarlem 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Beets Tede 2942 30-7-1908 1908 Kampen 34 Oberleutnant 1e luitenant KMA Haarlem 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Vries de Lolke T.W. 2957 14-3-1900 1900 Groesbeek 42 Hauptman Kapitein KMA Haarlem 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Grijzen Willem G.T. 2967 32368 24-10-1916 1916 Poerbalinga (NOI) 26 Leutnant 2e luitenant KMA Haarlem 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Hageman Jacques H. 2945 32327 3-8-1918 1918 Kertosono (NOI) 24 Obfahnrich vaandrig KMA 2e jaar KNIL Haarlem 14-7-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Hageman Jacques H. 32327 2945 3-8-1918 1918 Kertosono (NOI) 24 Obfahnrich cadet vaandrig infanterie Haarlem 14-7-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Elst van der Louis 2917 16-10-1899 1899 Salatiga (NOI) 43 Hauptman kapitein ter zee KMA Haarlem 15-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Bijvoet Frederik J. 2920 22-10-1901 1901 Teteringen 41 Hauptman Kapitein KMA Haarlem 15-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Dryber Oscar 2927 4-4-1914 1914 Endeh (Flores) 28 Leutnant Infanterie Haarlem 15-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang 5-11-1941 flucht
Witjens Charles J. 2943 7-6-1919 1919 Malang (NOI) 23 Leutnant 2e luitenant Haarlem 15-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Lawick van (Baron) Hugo 2949 24-5-1882 1882 Batavia (NOI) 60 General-Major Gouverneur der milit. Akademie Haarlem 15-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c zugang 20-5-1943 von Oflag XXI c
Elders Johannes A.J. 2958 14-8-1901 1901 Weltevreden (NOI) 41 Hauptman Kapitein Mil. Ing. Pion. Stab Haarlem 15-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Andringa Bouwe 2965 27-4-1911 1911 Assen 31 Oberleutnant 1e luitenant KMA Haarlem 15-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Schraaf van der Franciscus 2966 26-3-1916 1916 Fort de Kock (NOI) 26 Leutnant 2e luitenant KMA Haarlem 15-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Seydlitz-Kurzbach Hans 2968 12-10-1917 1917 Tjimahi (NOI) 25 Obfahnrich cadet-vaandrig cavalerie KNIL Haarlem 15-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Grijzen Willem G.T. 32368 2967 24-10-1916 1916 Poerballinga (NOI) 26 Leutnant 2e luitenant KMA Haarlem 15-5-1940 Zugang Stalag 371 am 11-6-1943 von Stalag IV C (Colditz) ????
Lunenburg Jan 32075 2-12-1914 1914 Nunspeet 28 Feldwebel sergeant meester geweermaker Stab III..A.K. Hagelo 16-8-1942
Schuiling August S.R. 32411 19-8-1897 1897 Hoorn 45 Hauptman kapitein 1. Lu.A. luchtdoel artillerie Hamburg 6-9-1944 Freiwillig zugang Oflag 67 am 23-9-1944 von Oflag X D (Hamburg-Fischbeck)
Kruyne Johannes 31907 8-3-1890 1890 Rotterdam 52 Hauptman Staf 7.J.R. Harderwijk 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Schoevers Sander Edward 32269 30229 15-6-1891 1891 Hatzfeldhafen 51 Major Majoor I-9.R.A. harmelen 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Calmeijer Michael R.H. 32236 30966 11-6-1895 1895 Hellevoetsluis 47 Hauptman Stab Brig. C. / gruppe Kil Heenvliet 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Oosterveen Jan Willem 32286 31307 30-3-1885 1885 Assen 57 Luitenant-Kolonel Staf 14. R.I. Heicop 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Westerhoven van Wilhelmus Johannes 32073 21-4-1911 1911 Haarlem 31 Oberleutnant 1e luitenant Luftsch. Gruppe Stelling Den Helder Heiloo 22-10-1942 abgang Stalag 371 am 12-3-1943
Hogerland Nicolaas 2919 21-5-1903 1903 Haarlem 39 Hauptman Kapitein 11. grensbataljon Honswijk 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Kruyff de Gerard 31886 27-1-1890 1890 Baarn (?) 52 Major Majoor Kav. 4.R. IJsselstein 14-5-1940 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Lynden van Jacob Jan Lodeijk 2941 20-7-1913 1913 Den Haag 29 Oberleutnant 1e luitenant General Stab/Ordonn. Offz. D. Königin IJsselstein 14-5-1940, Den Haag 14-7-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Bajetto Hendrik C. 2933 15-1-1909 1909 Batavia (NOI) 33 Oberleutnant 1e luitenant 26. Inf. Div. Stab Leerdam 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Koning de Johannes Bernardus W.M. 98686 31-7-1919 1919 Breda 23 Sergeant 3. Luftfahrt Leiden 18-12-1943 zugang Oflag 67 am ?? Abgang Oflag 67 am 3-10-1944 nach Stalag IV B (Mühlberg)
Kruissink Marinus 31580 5-9-1885 1885 Kampen 57 major Majoor Lopik 14-5-1940 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Geel Gerard Anthon 32248 31798 21-2-1889 1889 Amsterdam 53 Major Majoor Staf II.L.K. Lopik 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bijl N.J. 271189 zeemilicien-barbier Marine
Kuyk Gijsbert B.O. 32226 31646 9-1-1885 1885 Soerabaja (NOI) 57 Luitenant-Kolonel Staf III. L Meerkerk 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Onderstal Hendrik 32260 30012 16-8-1897 1897 Arnhem 45 Kapitän 4. politzei truppe Meerkerk 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Feith Gerrit 2921 3-11-1917 1917 Utrecht 25 Zahlmeister betaalmeester marine depot Middelburg 17-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Fraser Georges 2959 2-7-1900 1900 Deventer 42 Kaptein Leutnant kapitein leutenant ter zee marine depot Den Haag Middelburg 17-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Welling Renier 1632 27-8-1920 1920 Nijmegen 22 Obergefreiter Esk. IV. Division Nijmegen 18-10-1941 zugang 20-10-1941 abgang 9-6-1943 nach Oflag IVb
Hornix Jan Mathijs Marie 105038 2-5-1914 1914 Dordrecht 28 Leutnant 2e luitenant motordienst Ommen 10-5-1943 Abgang Stalag 371 am 13-8-1943 nach Oflag XXI D (Schildberg)
Kuenen Cornelis Bernardus 105041 7-12-1915 1915 Den Bosch 27 Leutnant 2e luitenant korps motordienst Ommen 10-5-1943 Abgang Stalag 371 am 13-8-1943 nach Oflag XXI D (Schildberg)
Meurer Henri Jacques 105363 7-4-1914 1914 Willem 28 Offz.Anw. S.R.O.B.A. Ommen 12-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Reinders Vos Hendrik 105244 23-9-1919 1919 Den Helder 23 Offz.Anw. 13.G.A. Ommen 6-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Mulder Herman W. 105277 29-10-1918 1918 Oldenzaal 24 Offz.Anw. 2.R.W. Ommen 6-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Keja Gregorius Wilhelmus 32249 30423 3-6-1917 1917 Amsterdam 25 Leutnant III-8.R.H. onbekend zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Mante Bertus Cornelis 32277 30548 2-12-1899 1899 Naarden 43 Kapitän Dep. Van Def. onbekend zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Pape George Theodor Siverd 32280 30499 21-2-1919 1919 Harderwijk 23 Leutnant 2e Luitenant der artillerie II-2.Depot 2.A. onbekend zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Steenbergen van Anne Dalus 105027 14-8-1915 1915 NOI 27 Offz.Anw. Reserve sergeant S.R.O.L.U.A. onbekend 10-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Werff van der Tjeko Friedrich 105039 22-10-1917 1917 Amsterdam 25 Leutnant 6. Aut.Box. 3. Komp. onbekend 10-5-1943 Abgang Stalag 371 am 13-8-1943 nach Oflag XXI D (Schildberg)
Oving Hermanus Ellens 105040 19-3-1916 1916 Rotterdam 26 Leutnant 2e luitenant 1.R.V.A. onbekend 10-5-1943 Abgang Stalag 371 am 13-8-1943 nach Oflag XXI D (Schildberg)
Swart Haije 105042 14-10-1915 1915 Kendal (NOI) 27 Leutnant 2e luitenant 1.R.W. onbekend 10-5-1943 Abgang Stalag 371 am 13-8-1943 nach Oflag XXI D (Schildberg)
Köhler Joseph 105043 5-3-1912 1912 Sprank-Capelle 30 Leutnant inf. onbekend 10-5-1943 Abgang Stalag 371 am 13-8-1943 nach Oflag XXI D (Schildberg)
Meulder de Gerardus Carolus 105137 19-3-1916 1916 Rotterdam 26 Offz.Anw. 11.R.I. onbekend 10-5-1943 Abgang Stalag 371 am 13-8-1943 nach Oflag XXI (Schildberg)
Heijblom Tom 105248 13-9-1918 1918 Dordrecht 24 Offz.Anw. Reg. Art. onbekend 12-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Koolhaas Marius Jan 105254 8-11-1918 1918 Amsterdam 24 Offz.Anw. Vaandrig W.R. onbekend 12-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Dekker Jan Huybert 105256 7-5-1920 1920 Wormerveer 22 Offz.Anw. T.H.C. onbekend 12-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Glazenier Eduard Gustaf 105258 2-9-1918 1918 Rotterdam 24 Offz.Anw. 2.R.M.A. onbekend 12-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Buyten Wilhelmus Andelius 105260 25-7-1919 1919 Helmond 23 Offz.Anw. inf. onbekend 12-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Verster Jan Lois 105265 11-9-1918 1918 Amsterdam 24 Offz.Anw. Reserve sergeant Luchtdoel onbekend 12-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Bange Gerardus 105267 11-9-1919 1919 Haren 23 Offz.Anw. H.A.T. inf. onbekend 12-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Horst ter Adolf Mathijs 105268 20-12-1919 1919 Schiedam 23 Offz.Anw. Chem. Stud. onbekend 12-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Leeuwenstein Willem 105279 11-9-1920 1920 Amsterdam 22 Offz.Anw. reserve wachtmeester 1-II-1.R.A. onbekend 12-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Baan van der Hessel Stefen 105280 12-9-1918 1918 Groningen 24 Offz.Anw. onbekend 12-5-1943 Zugang Stalag 371 am 26-7-1943 von Stalag ? abgang 11-10-1943 nach Stalag 369 (Kobierzyn)
Holtij P.A.E. 105282 3-2-1919 1919 Zierikzee 23 Offz.Anw. S.R.O.F. onbekend 12-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Smits D.W. 105284 12-5-1915 1915 Amsterdam 27 Offz.Anw. Reserve sergeant S.R.M.O.L. onbekend 12-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Berg van d. Cornelis 105291 24-8-191 1919 Solo (NOI) 23 Offz.Anw. reserve sergeant militaire luchtvaart S.R.M.O.L. onbekend 12-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Mansfelt-Beck Balthasar 105292 24-7-1917 1917 Den Haag 25 Offz.Anw. 1. R.V.A. onbekend 12-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Klijberg Josephus Bernardus 105249 24-11-1919 1919 Waalwijk 23 Offz.Anw. Luchtdoel onbekend 13-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Nieuwenhuys Antonie J.A. 105259 18-7-1916 1916 Hengelo 26 Offz.Anw. 2.R.W. onbekend 13-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Buuren van Johannes 32297 31081 15-4-1911 1911 Assen 31 Oberleutnant 1e luitenant Inf. onbekend 13-8-1943 Zugang Stalag 371 am 24-8-1943 von Stalag 315
Aller van Klaas 32275 30204 22-12-1886 1886 Hasselt 56 Kapitän z See Marine onbekend 14-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Hengel van Jan W.G. 32288 14-12-1889 1889 Genderingen 53 Kapintän z See Marine onbekend 14-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Lieshout van Willem 107571 1-5-1918 1918 Rotterdam 24 Fahnrich 4c.R.I. onbekend 14-6-1943 zugang Stalag 371 am 11-10-1943 von Stalag 369 (Kobierzyn) Abgang Stalag 371 am 27-1-1944 nach Oflag ?
Isbrücker Harry 32238 31169 21-12-1905 1905 Den Haag 37 Kapitän Leutnant Marine onbekend 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Vinke Bastiaan Willem 32246 31210 15-9-1900 1900 Den Helder 42 Off. M.S.D. 1ste klasse Marine onbekend 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Bergh van den Samuel Johannes 32251 29-3-1886 1886 onbekend 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel Insp, Art. onbekend 15-5-1942 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Zaaijer Cornelis 32317 31350 21-10-1904 1904 Scheveningen 38 Oberleutnant 1e luitenant 4. C.O.I. onbekend 15-7-1943 zugang Stalag 371 am 24-8-1943 von Stalag 315
Houweningen van Johannes Cornelis 32242 27-9-1903 1903 Driebergen 39 Kapitän II-15.G.B. onbekend 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Hornix Hubert J.L. 32259 31347 29-5-1897 1897 Venlo 45 Kapitän Depot Pioniere onbekend 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Kerkhoff August 32271 30251 21-9-1891 1891 Amsterdam 51 Major Majoor S.B.T. onbekend 19-6-1943 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Berretty Lieve Frederik 32296 13-9-1915 1915 Batavia (NOI) 27 Oberleutnant 1e luitenant 15. R.I. onbekend 28-6-1943 Zugang Stalag 371 am 24-8-1943 von Stalag 315
Noord van J. 106381 23-2-1919 1919 den Haag 23 Offz.Anw. Vaandrig Reg. Jäger onbekend 3-6-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Verell Pantus 106564 17-1-1917 1917 Baarn 25 Offz.Anw. Vlieger onbekend 3-6-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Visser Hendrik M.P. 105281 11-10-1919 1919 Alkmaar 23 Offz.Anw. S.R.M.O.L. onbekend 5-8-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Hupkens Johannes 105245 15-1-1918 1918 Haarlem 24 Fahnrich 12a.R.I. onbekend 6-5-1943 zugang Stalag 371 am 11-10-1943 von Stalag 369 (Kobierzyn)
Overwijn Gergardus Jozephus 105247 23-3-1917 1917 Utrecht 25 Offz.Anw. Art. onbekend 6-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Ernst Albert Eduard Gustave 105255 24-2-1919 1919 Heerlen 23 Offz.Anw. S.R.C.O.B.A. onbekend 6-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Zeegers Johannes Augustinus 105274 8-4-1920 1920 Hoofdplaat 22 Offz.Anw. 14.R.I. onbekend 6-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Gmelig Meyling Thomas Jonk 105275 10-3-1914 1914 Baandan 28 Offz.Anw. Gena. onbekend 7-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Blonk Herman Pieter 105264 13-4-1920 1920 Utrecht 22 Offz.Anw. 2.R.W. onbekend 8-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Kuipers Antoius Henricus C. 105270 12-11-1917 1917 Borne 25 Offz.Anw. Adsp. Reserve Officier P.A. M.V.D. onbekend 8-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Muller Jacobus 105276 8-6-1918 1918 Dordrecht 24 Offz.Anw. S.R.O.M.L. onbekend 8-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Greef de Jan Jakob 105283 26-3-1919 1919 onbekend 23 Offz.Anw. reserver sergeant militaire luchtvaart S.R.M.O.L. onbekend 8-5-1943 Abgang Stalag 371 am 11-8-1943 nach Stalag 327 (Przemysl)
Pereira Antoine J.A. 2932 12-4-1903 1903 Soerabaja (NOI) 39 Hauptman Kapitein Oud Beierhof 15-7-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Winkelman Henri 106 17-8-1876 1876 Maastricht 66 Generald Oberbefehlshaber der Holl. Armee Rijsoord 15-5-1940 zugang Oflag 67 am 20-5-1943 von Oflag XXI C
Tissot an Patot Pieter C.J. 30659 5-1-1881 1881 Terneuzen 61 Oberst Leutnant luitenant kolonel onbekend Roermond 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Hollertt Cornelis L. 31279 4-12-1885 1885 Kralingen 57 Oberst Leutnant luitenant kolonel 2.R.H. Roermond 15-5-1942
Greidanus Gerhard 31280 15-12-1887 1887 Harderwijk 55 Oberst Leutnant luitenant kolonel 13.R.I. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Heffener Johannes 31282 21-1-1881 1881 Breda 61 Major Majoor Lufch. Guppe Utrecht Roermond 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Hoogers Christiaan 31287 26-1-1893 1893 Krommenie 49 Major Majoor I-2.R.I. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Reyers Abasuerus G.C. 31289 28-8-1889 1889 Bergen op Zoom 53 Major Majoor 3.G.B. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Kamm Petrus F. 31294 2-2-1885 1885 Harderwijk 57 Major Majoor S.D.O.O.A. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Moonen Johanes G.W.N. 31301 26-8-1886 1886 Den Haag 56 Major Majoor S.R.O.I. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Aken van Pieter Christian 31303 11-1-1886 1886 Lochem 56 Major Majoor 11.R.A. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bruins Emile J. 31304 9-2-1888 1888 Medan (NOI) 54 Major Majoor Stab Den Helder / Verwaltung Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Steenkamp Theo L.A. 31309 6-5-1901 1901 Medan (NOI) 41 Hauptman 2.R.H.M. Roermond 15-5-1942
Minne van der Livius N. 31310 14-12-1901 1901 Sneek 41 Hauptman Kavallerie 5.R.H. Roermond 15-5-1942
Janssens Octave Vh.G.M. 31311 29-3-1892 1892 Linne 50 Hauptman 2.R.H. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Zwart Jan 31314 7-9-1890 1890 Den Helder 52 Oberst Leutnant luitenant kolonel Oberbaurat Stab Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Feyter de Willem K. 31318 28-11-1892 1892 Axel 50 Hauptman Stab 3.R.I. Roermond 15-5-1942
Smeenk Martinus A. 31319 21-12-1897 1897 Doesburg 45 Hauptman Stab. Inf. Roermond 15-5-1942
Hoytema van Konijnenburg Jacobus 31321 17-2-1902 1902 Bergambacht 40 Hauptman I Lu.R. Roermond 15-5-1942
Paters Jan D.S. 31323 28-5-1895 1895 Utrecht 47 Hauptman kapitein A.H.K. Roermond 15-5-1942
Hattink Jan D. 31324 15-9-1895 1895 Middelburg 47 Hauptmann III depot Bat. Inf. Roermond 15-5-1942
Holtrust Jan 31327 26-9-1895 1895 Hasselt 47 Hauptman Stab III.L.K. Roermond 15-5-1942
Leau de Laurens V.A. 31328 1-9-1898 1898 Padang (NOI) 44 Hauptman Grensbat. Jäger Roermond 15-5-1942
Visch Egbert 31329 31-12-1896 1896 Heerde 46 Hauptman Stab Luftwaffe Roermond 15-5-1942
Maréchal Petrus N. 31331 5-8-1893 1893 Oisterwijk 49 Hauptman 17.Depot Inf. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Kramers Alfred H.J. 31335 12-3-1897 1897 Tilburg 45 Kapitän Leutnant Roermond 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Fens Johannes J. 31338 4-12-1900 1900 Breda 42 Hauptman R. Küsten Art. Roermond 15-5-1942
Lagaune Jean B. 31339 31-5-1895 1895 Delft 47 hauptman Stab VI Div. Roermond 15-5-1942
Ven van de Adrianus C.J. 31340 3-5-1896 1896 Etten en Leur 46 Hauptman 6.R.I. Roermond 15-5-1942
Hornix Hubert J.L. 31347 32259 29-5-1897 1897 Venlo 45 Hauptman I depot Genie Roermond 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 22-10-1942 entlassen nach Holland
Schouten Andries H. 31349 23-4-1893 1893 Wijk en Aalburg 49 Hauptman S.R.O.I. Roermond 15-5-1942
Zaaijer Cornelis 31350 32317 21-10-1904 1904 Den Haag 38 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.I. Roermond 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Overbeeke Dirk 31351 28-6-1909 1909 Tilburg 33 Oberleutnant 1e luitenant 4.C.O.,I. Roermond 15-5-1942
Janssens Henricus H. 31354 27-4-1909 1909 Breda 33 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.I. Roermond 15-5-1942
Tilman Charles F. 31355 11-11-1898 1898 Den Bosch 44 Hauptman Depot Kust Art. Roermond 15-5-1942
Mohr Albertus H. 31368 4-3-1912 1912 Capelle a/d IJssel 30 Oberleutnant 1e luitenant Genie Roermond 15-5-1942
Jonker Eliza J. 31374 16-12-1910 1910 Geertruidenberg 32 Oberleutnant 1e luitenant II-3.R.I. Roermond 15-5-1942
Weisfelt Willem 31379 28-5-1883 1883 Middelburg 59 Oberst Leutnant luitenant kolonel H.K.V. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bakker Stephanus 31381 20-12-1894 1894 Arnhem 48 Hauptman 2-17.G.B. Roermond 15-5-1942
Tieleman André H.S. 31382 3-1-1910 1910 Maastricht 32 Oberleutnant 1e luitenant 17.G.B. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Oorschot van Hubertus M. 31383 20-12-1895 1895 Kampen 47 Hauptman 17. Grens Bataljon Roermond 15-5-1942
Glerum Abraham J. 31394 16-12-1896 1896 Den Bosch 46 Hauptman II.3.R.A. Roermond 15-5-1942
Huberts Petrus Th.J. 31402 23-7-1891 1891 Harderwijk 51 Major Majoor II-7.R.A. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Witte de Johannes A. 31405 29-6-1897 1897 Roosendaal 45 Hauptman Stab 7.R.A. Roermond 15-5-1942
Engelenburg van Jan 31407 26-8-1895 1895 Nijmegen 47 Hauptman Stab 14.R.I. Roermond 15-5-1942
Slager Boudewijn H. 31409 16-5-1911 1911 Vlissingen 31 Oberleutnant 1e luitenant 2. Reg. Luftwaffe Roermond 15-5-1942
Wagenvoorde Johan 31414 31-8-1917 1917 Middelburg 25 Leutnant 37. Batt. 6 Veld Roermond 15-5-1942
Noordenbos Ulbe C.C. 31416 9-11-1890 1890 Arnhem 52 Major Majoor III-38.R.I. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Gasselt van Petrus L.A. 31426 2-11-1914 1914 Nijmegen 28 Leutnant res 12.G.B. Roermond 15-5-1942
Hornix Mathieu P.H. 31428 10-10-1912 1912 Breda 30 Oberleutnant der Reserve Stab 2.R.I. Roermond 15-5-1942
Velzel van Wilhelm J. 31429 26-9-1916 1916 Rotterdam 26 Leutnant der Reserve III-2.R.I. Roermond 15-5-1942
IJsselstein Gerrit 31430 27-2-1916 1916 Leeuwarderadeel 26 Leutnant der Res. 2.G.B. Roermond 15-5-1942
Aalst van Maximiliaan 31432 20-10-1912 1912 Breda 30 Oberleutnant 1e luitenant 2.R.I. Roermond 15-5-1942
Wabeke Jan 31441 8-9-1883 1883 Krabbendijke 59 Major Majoor Stab Ko. Zeeland Roermond 15-5-1942
Harts Jan S. 31442 22-4-1890 1890 Amsterdam 52 Major Majoor I-14.R.I. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bakker Jan 31443 22-3-1886 1886 Texel den Burg 56 Major Majoor St.K. III LK Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Fluitsma Franciscus A. 31452 3-5-1913 1913 Nijmegen 29 Oberleutnant 1e luitenant depot Lu.A. Roermond 15-5-1942
Marck van der Hein J. 31455 7-8-1919 1919 Roermond 23 Fahnrich 165 batt Lu.A. Roermond 15-5-1942
Roy Le Jan J.A. 31463 25-8-1916 1916 Kampen 26 Fahnrich KMA Roermond 15-5-1942
Verswijveren Arnold 31464 6-12-1915 1915 Amsterdam 27 Leutnant 1.C.P. Roermond 15-5-1942
Weg van der Alexander K. 31471 24-5-1909 1909 Gennep 33 Oberleutnant 1e luitenant Depot Genie Roermond 15-5-1942
Fremery De Henri 31472 32365 27-7-1912 1912 Den Haag 30 Oberleutnant 1e luitenant A.H.K. Roermond 15-5-1942
Theunissen Adriaan C. 31475 25-12-1918 1918 Amsterdam 24 Fahnrich Depot Genie Roermond 15-5-1942
Galen van Adrianus 31477 15-11-1919 1919 Ambarewa (NOI) 23 Fahnrich KMA Roermond 15-5-1942
Nierstrasz Deonisius M. 31481 19-6-1889 1889 Den Haag 53 Major Majoor 13.G.B. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Heres Petrus J. 31484 20-08-1887 1887 Den Haag 55 Major Majoor G.B. Jäger Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bie de Jacobus 31491 09-2-1889 1889 Gorinchem 53 Major Majoor 2 2.R.W. Roermond 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Fortanier Pierre G.A. 31496 17-06-1892 1892 Zoeterwoude 50 Major Majoor 4.G.B. Roermond 15-5-1942
Gent van Emile H.C. 31497 28-02-1885 1885 Arcen en Velden 57 Oberst Leutnant luitenant kolonel 2.R.I. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Meulen van der Johan 31508 25-07-1889 1889 Delft 53 Major Majoor 18.R.A. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Aelst van Francois 31509 09-07-1884 1884 Maastricht 58 Oberst Leutnant luitenant kolonel 3.R.I. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Ven van de Franciscus B.D. 31516 23-10-1894 1894 Cadir en Keer 48 Hauptman 2.R.I. Roermond 15-5-1942
Goulmy Antoine V.M.J.M. 31521 6-4-1886 1886 Den Bosch 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel 5.R.A. Roermond 15-5-1942
Fraser Jan C.H. 31522 20-05-1894 1894 Breda 48 Hauptman Stab 7.R.A. Roermond 15-5-1942
Lach de Bere Philip H. 31540 3-10-1899 1899 Serang (NOI) 43 Hauptman 1.R.W. Roermond 15-5-1942
Hafkemeyer Constantinus F.J.W. 31541 21-8-1914 1914 Teteringen 28 Oberleutnant 1e luitenant St. IV. Amee Korps Roermond 15-5-1942
Epen van Gerardus D. 31542 29-1-1911 1911 Amsterdam 31 Oberleutnant 1e luitenant 1.R.W. Roermond 15-5-1942
Vis Willem J.A. 31543 1-5-1897 1897 Fort de Kock (NOI) 45 Hauptman Stab III. Armee Korps Roermond 15-5-1942
Peterse Johannes A.C. 31544 2-4-1912 1912 Utrecht 30 Oberleutnant 1e luitenant II-R.H.M. Roermond 15-5-1942
Giessen van der Petrus J. 31546 23-6-1912 1912 Strijen 30 Oberleutnant 1e luitenant Kriegs ministerium Roermond 15-5-1942
Hoof van Marinus P. 31549 25-12-1910 1910 Stiphout 32 Oberleutnant 1e luitenant II-15.R.I. Roermond 15-5-1942
Russer Leonard W. 31563 4-1-1892 1892 Kampen 50 Hauptman 1-I-41.R.I. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Berghuys Joseph D. 31568 24-3-1914 1914 Amersfoort 28 Res Oberleutnant 9.G.B. Roermond 15-5-1942
Crefcoeur Josephus F.A. 31578 24-05-1888 1888 Den Bosch 54 Major Majoor III-13.R.I. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Lamberti Jean J. 31579 14-6-1888 1888 Maastricht 54 Major Majoor I-37.R.I. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Boomer Gerhard H. 31581 8-6-1887 1887 Meppel 55 Major Majoor Fahrräder depot Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Vintges Arnold J.M. 31583 11-2-1917 1917 Haarlem 25 Leutnant II-17.R.I. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 von 22 bis 23-1-1944 aus dem Lager geflüchtet
Norenburg Adriaan R.A.L. 31584 4-7-1915 1915 Amersfoort 27 Leutnant Stab 13.R.I. Roermond 15-5-1942
Waal de Franciscus G.J. 31585 13-11-1911 1911 Den Bosch 31 Oberleutnant der Reserve II-1.R.W. Roermond 15-5-1942
Popelier Carolus M. 31598 29-10-1918 1918 Gorinchem 24 Fahnrich Flieger Off.V III Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Stockum van A.J. Paul 31612 19-7-1915 1915 Diepenveen 27 Leutnant 2e luitenant 2.R.H. Roermond 15-5-1942 nach Flucht (24-1-1943 volgens Zak met Vlooien en 25-1-1943 volgens dagboek Kokje) wiederergriffen und am 6-2-1943 wieder im KGF Lager Stanislau eingeliefert
Lagerwerff Frederik E. 31616 25-12-1909 1909 Den Haag 33 Oberleutnant 1e luitenant K.R.A. Roermond 15-5-1942
Mies Stephanus A.W. 31628 271402 20-11-1917 1917 Zuidhoorn 25 Leutnant 2e luitenant Genie Roermond 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Mijjer Bernard 31629 8-7-1917 1917 Amsterdam 25 Leutnant 2e luitenant Det. Cornwerderzand Roermond 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 9-5-1943 nach Holland
Geus Petrus C. 31639 12-1-1886 1886 Den Haag 56 Hauptman Kapitein Stab Peel Div. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Steup Adolf Carl 31640 22-11-1887 1887 Banjoe Beroe (NOI) 55 Major Majoor Luftwaffe Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Waegeningh van Leo 31648 8-8-1901 1901 Amsterdam 41 Hauptman S.R.O.G. Roermond 15-5-1942
Vermeulen Hubertus P.C. 31657 13-1-1913 1913 Ginneken 29 Leutnant der Reserve 6.G.B. Roermond 15-5-1942
Keppel Hesselink Hendrik 31675 16-6-1887 1887 Arnhem 55 Oberst Leutnant luitenant kolonel SROBA (School Reserve Officieren Bereden Artillerie) Roermond 15-5-1942 verstorben 29/9/42 im Kreis krankenhaus in Stanislau beerdigt in Stanilsau
Groot Albert J.M. 31679 27-12-1908 1908 Den bosch 34 Oberleutnant 1e luitenant 2.Luftv. Reg. Roermond 15-5-1942
Timmer Paul 31685 21-8-1914 1914 Medan (NOI) 28 Leutnant Grensbat Jäger Roermond 15-5-1942
Vermeeren Adriaan J.A. 31698 17-6-1917 1917 Breda 25 Fahnrich III-11.R.I. Roermond 15-5-1942
Woortman Johan(nes) E. 31701 6-7-1912 1912 Rotterdam 30 Oberleutnant 1e luitenant 3. Depot Bat. Roermond 15-5-1942
Jansen Cornelis 31706 26-6-1895 1895 Wageningen 47 Hauptman kapitein Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Symons Hermanus F. 31708 28-11-1915 1915 Helmond 27 Leutnant der Reserve 7. Depot Bat. Roermond 15-5-1942
Slikke van der Gerardus 31713 4-11-1915 1915 Breda 27 Lautnant II-30.R.I. Roermond 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 19-9-1943 nach Lemberg Kriegswehrmacht Haftanstalt
Peters Henricus A.J.A. 31714 23-3-1914 1914 Maasbree 28 Oberleutnant der Reserve II-2.R.I. Roermond 15-5-1942
Beekers Herman 31716 30-4-1915 1915 Oss 27 Oberleutnant 1e luitenant 8 G.B. Roermond 15-5-1942
Heerde van Anthonius Th.A.M. 31723 10-6-1903 1903 Leiden 39 Oberleutnant 1e luitenant KMA Roermond 15-5-1942
Vermeulen Cornelis J. 31724 31-1-1906 1906 Zevenbergen 36 Oberleutnant 1e luitenant KMA Roermond 15-5-1942
Koeze Johannes G. 31725 12-11-1913 1913 Haaksbergen 29 Oberleutnant 1e luitenant Stab II-9.R.I. Roermond 15-5-1942
Vries de Dirk 31727 3-4-1908 1908 Marum 34 Oberleutnant 1e luitenant Stab Brig. C. Roermond 15-5-1942
Leeuw de Jean A.G. 31728 21-10-1901 1901 Tilburg 41 Hauptman KMA Roermond 15-5-1942
Palland Jan 31731 23-1-1898 1898 Amsterdam 44 Hauptman KMA Roermond 15-5-1942
Pel Jan 31734 10-11-1893 1893 Palembang (NOI) 49 Hauptman KMA Roermond 15-5-1942
Kloet van der Simon 31735 25-5-1895 1895 Dordrecht 47 Hauptman Stab IV.L.K. Roermond 15-5-1942
Kannemans Christiaan C. 31736 8-4-1894 1894 Den Haag 48 Hauptman kapitein KMA Roermond 15-5-1942
Wijdicks Eelko A. 31737 10-3-1895 1895 Amsterdam 47 Hauptman kapitein Peel Division Roermond 15-5-1942
Hussem Johannes 31739 29-5-1905 1905 Den Haag 37 Oberleutnant I-22.R.A. Roermond 15-5-1942
Stadhouders Adriaan L. 31740 15-11-1917 1917 Bergen op Zoom 25 Leutnant 12.R.A. Roermond 15-5-1942
Quadekker Jan H.M. 31742 17-3-1917 1917 Den Haag 25 Leutnant 1-II-27.R.I. Roermond 15-5-1942
Tesink Henri C. 31750 24-8-1919 1919 Amerongen 23 Leutnant Depot Genie Roermond 15-5-1942
Poorter de Eduardus C. 31761 21-5-1918 1918 Putten 24 Fahnrich 1-I-7.R.I. Roermond 15-5-1942
Sluijs van der Nicolaas C. 31762 18-6-1918 1918 Made en Drimmelen 24 Fahnrich 1-II-6.R.I. Roermond 15-5-1942
Sas 't Henri 31763 15-3-1917 1917 Ginneken 25 Fahnrich 1-III-6.R.I. Roermond 15-5-1942
Losecaat van Nouhuijs Alexander 31765 271409 12-12-1899 1899 Arnhem 43 Hauptman Kapitein Gendarmerie Roermond 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Schoenmaker Wilhelm 31766 14-4-1892 1892 Arnhem 50 Hauptman 5. Depot Inf. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Blok Christiaan 31767 23-11-1889 1889 Overzand 53 Hauptman 5e inf depot Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Meijer Henri Ch. 31785 18-1-1899 1899 Rotterdam 43 Hauptman Depot Lu.A. Roermond 15-5-1942
Kramer Willem J. 31786 21-8-1913 1913 Kloetinge 29 Oberleutnant 1e luitenant Depot Luft kr. Roermond 15-5-1942
Winters Mathieu H. 31789 14-7-1916 1916 Venlo 26 Leutnant 2e luitenant Stab T.B.Zl. Roermond 15-5-1942
Kranenborg Rudolf F. 31791 11-12-1911 1911 Goes 31 Oberleutnant 1e luitenant Stab Brig. D. Roermond 15-5-1942
Janssen(s) Hubertus A.M.E. 31795 32295 7-9-1886 1886 Den Helder 56 Major Majoor Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Mathon Armand J.E. 31810 24-12-1889 1889 Venlo 53 Oberst Leutnant luitenant kolonel 2.R.H.M. Roermond 15-5-1942
Kock de Pieter 31812 14-10-1906 1906 Padagang (NOI) 36 Hauptman 2-I- depot Genie Roermond 15-5-1942
Stoorvogel Cornelis J.J. 31813 9-5-1904 1904 Breda 38 Hauptman Depot Genie Roermond 15-5-1942
Lijten Sidonius 31814 10-5-1893 1893 Idsarderadeel 49 Hauptman Stab III.Armee Korps Roermond 15-5-1942
Vermeulen Jacob C.J. 31815 12-8-1911 1911 Bergen op Zoom 31 Oberleutnant 1e luitenant 1. Reg. Luftwaffe Roermond 15-5-1942
Smeets Martin(us) N. 31820 27-1-1913 1913 Maastricht 29 Leutnant S.R.O.M.A. Roermond 15-5-1942
Mooy Johannes A. 31821 21-5-1914 1914 Leiden 28 Leutnant 27.R.A. Roermond 15-5-1942
Verbruggen Cornelis Antonius 31822 32227 2-10-1913 1913 Mill en St Hulst 29 Leutnant 2e luitenant S.R.O.M.A. Roermond 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (verstellt)
Kegge Leendert 31826 17-12-1892 1892 Tholen 50 Major Majoor III 5RA Roermond 15-5-1942
Waning van Jacob 31828 23-3-1900 1900 Ouderker a/d Ijssel 42 Hauptman Gendarmerie Roermond 15-5-1942
Ellerbroek Hendrik 31829 10-9-1913 1913 Rotterdam 29 Oberleutnant 1e luitenant 2-III.R.A. Roermond 15-5-1942
Balluseck van Adolf W.F. 31832 18-5-1915 1915 Den Haag 27 Leutnant 2e Luitenant I R.H.M. Roermond 15-5-1942
Linden van der Franciscus J.H. 31835 17-12-1899 1899 Vlijmen 43 Hauptman Festung Holland Roermond 15-5-1942
Zanino Aloysius A.J.M. 31839 8-2-1900 1900 Groningen 42 Hauptman kapitein 1-III-3.R.A. Roermond 15-5-1942
Peters Franciscus W.J.M. 31840 15-7-1896 1896 Boxmeer 46 Hauptman kapitein Stab 6. Division Art. Roermond 15-5-1942
Visser de Willem M.J.A.L. 31841 30-8-1895 1895 Bergen op Zoom 47 Hauptman kapitein 3.R.A. Roermond 15-5-1942
Otten Willem F.L. 31842 1-12-1901 1901 Brielle 41 Hauptman Kapitein 3. Depot Bataljon Genie Roermond 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Haalen van Joseph J. 31843 16-11-1889 1889 Malang (NOI) 53 Hauptman kapitein 2-II-30.R.I. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Laverman Piet 31847 28-6-1910 1910 Batavia (NOI) 32 Oberleutnant 1e luitenant I-4.R.A. Roermond 15-5-1942
Kampenhout Karel F. 31849 6-7-1912 1912 Amsterdam 30 Oberleutnant 1e luitenant 11.R.A. Roermond 15-5-1942
Heide van der Pieter 31850 12-10-1898 1898 Den Haag 44 Hauptman Roermond 15-5-1942
Arriëns Willem J. 31857 5-9-1917 1917 Arnhem 25 Leutnant R Jäger Roermond 15-5-1942
Reeser Karel C. 31859 11-12-1889 1889 Den Haag 53 Hauptman 2.G.B. Roermond 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 27-8-1942 entlassen nach Den Haag
Kengen Egide V. 31865 29-7-1901 1901 Roermond 41 Hauptman Pol Tr Roermond 15-5-1942
Janssens Petrus J.F. 31869 14-2-1905 1905 Nijmegen 37 Hauptman 1.Lu.R. Roermond 15-5-1942 Abgang 19-9-1943 nach Lemberg Kriegswehrmacht Haftanstalt Zugang Stalag 371 am 3-10-1943 von Kriegs Wehrmachts Haftanstalt Lemberg
Miedema Marius J. 31872 16-6-1916 1916 Amsterdam 26 Leutnant 40.R.I. Roermond 15-5-1942
Gunning Johannes H. 31873 10-8-1914 1914 Brummen 28 Leutnant Depot K.R.A. Roermond 15-5-1942
Hoog de Jacobus A.M.J. 31874 3-5-1893 1893 Dordrecht 49 Hauptman III. Div. Marechaussee Roermond 15-5-1942
Haex Joseph C.E. 31875 24-11-1911 1911 Maastricht 31 Oberleutnant 1e luitenant 22.R.A. Roermond 15-5-1942
Veen van der Johan G. 31892 22-5-1885 1885 Rotterdam 57 Major Majoor 56.R.I. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Quarles van Ufford Ymen D.L. 31896 32278 26-6-1891 1891 Utrecht 51 Major Majoor III.R.H. Roermond 15-5-1942 Abgang Stalag 371 am 20-10-1942?
Leyssius (Jonkhr.) Florent L.G. 31899 16-5-1896 1896 Djombang (NOI) 46 Hauptman 6.G.B. Roermond 15-5-1942
Evenwel Karel J. 31901 29-5-1887 1887 Den Haag 55 Oberst Leutnant luitenant kolonel 9.R.I. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Gons Jan N. 31909 23-7-1893 1893 Roermond 49 Kapitän Leutnant Roermond 15-5-1942
Spek Obreen van der Pieter G.C.A. 31910 31-7-1897 1897 Wieringen 45 Hauptman kapitein Stab III. Armee Korps Roermond 15-5-1942
Walraven van Garard W.J. 31912 23-12-1896 1896 Magelang (NOI) 46 Hauptman KMA Roermond 15-5-1942
Lacroix Johan 31952 24-5-1903 1903 Nijmegen 39 Hauptman Artzt Garnizoen Den Helder Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Dijk van Klaas Jan 31966 26-4-1912 1912 Bedum 30 Ober Artzt Stab Co. Zeeland Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Scheffelaar Willem 31985 27-12-1903 1903 Bergen op Zoom 39 Majoor Artzt T.B.O. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Franssen Henri A. 31993 7-12-1912 1912 Den Haag 30 Leutnant 2 Ponton. Afd. Roermond 15-5-1942
Verhage Adriaan Wisse 32003 17-6-1915 1915 Vrouwenpolder 27 Fahnrich cadet-vaandrig 3. Lv.R. Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Kessels Hubert H. 32004 12-8-1918 1918 Heerlen 24 Fahnrich III-37.G.B. Roermond 15-5-1942
Verbruggen Cornelis Antonius 32227 31822 2-10-1913 1913 St. Hubert 29 Leutnant 2e luitenant S.R.O.M.A. Roermond 15-5-1942 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Fremery de Henri 32365 31472 27-7-1912 1912 Den Haag 30 Oberleutnant 1e luitenant Roermond 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 5-10-1944 aus dem Lager geflüchtet
Douw van der Krap Charles L. 2912 8-10-1908 1908 Soerabaja (NOI) 34 Oberleutnant luitenant ter zee 2e klasse Marine depot Rotterdam Rotterdam 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Vaandrager Hendrik Cornelis 32222 27-2-1911 1911 Rotterdam 31 Oberleutnant 1e luitenant 25.R.I. Rotterdam 1-5-1943 Freiwilliger
Larive Etienne 2922 23-9-1915 1915 Singapore 27 Oberleutnant z See Zerstörer "Van Galen" Rotterdam 15-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c
Eckelen van Johan Bernard Albert Frederik 32291 7-9-1898 1898 Winterswijk 44 Rittmeister ritmeester huzaren I.-H.4 Rotterdam 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Upwich van der Joseph Caspard Auguster 32325 17-4-1888 1888 Rotterdam 54 Major Majoor 8.I. Bau Batl. Scheveningen 17-5-1942 Zugang Stalag 371 am 20-9-1943 von Holland Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Tiggers Petrus J. 98886 18-10-1891 1891 Amsterdam 51 Hauptman Kapitein Scheveningen 26-1-1944 Zugang Oflag 67 am 26-3-1944 von Stalag IV B (Mühlberg/Elbe) Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Alma Johannes Henri 32261 31895 5-7-1885 1885 Hilversum 57 Major Majoor 15.G.B. St. Anthonis 10-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Eras Josef F.M. 2237 4-3-1903 1903 Tilburg 39 Hauptman Kapitein gen. Stab O.K.W. Tilburg 17-9-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Jong de Evert Anton 32084 8-5-1910 1910 Breukelen 32 Oberleutnant 1e luitenant Depot Motor dienst Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Peetsold Govert 32085 28-11-1913 1913 Den Helder 29 Oberleutnant 1e luitenant 20.G.B. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Jassies Gerrit 32086 25-6-1914 1914 Oldenzaal 28 Oberleutnant 1e luitenant 8.G.B. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Geus de Willem Hendrik 32087 17-1-1916 1916 Veenendaal 26 Leutnant 18.G.B. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Kok Johannes Adolf 32088 15-8-1913 1913 Tegelen 29 Oberleutnant 1e luitenant I-12.G.B. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Roelofs Teunis Johannes 32089 29-2-1916 1916 Rotterdam 26 Leutnant 13.R.I. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Nooijen Wilhelmus Albertus Hendrikus 32090 14-1-1913 1913 Batavia (NOI) 29 Oberleutnant 1e luitenant III-26.R.I Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Jong de Marten 32091 4-9-1915 1915 Den Haag 27 Leutnand II. Division Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Kortbeek Hendrik 32092 16-4-1914 1914 Zaandam 28 Leutnant 10.G.B. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Eerden van Berend 32093 26-6-1913 1913 Zuidlaren 29 Oberleutnant 1e luitenant J.G.B. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Boomgaard van den Karel Frederik 32094 23-3-1914 1914 Zaltbommel 28 Oberleutnen 19.G.B. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Plasschaert Bernhard Alphonsius Gerhardus 32095 2-11-1915 1915 onbekend 27 Leutnant 11.R.I. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Bakker Gerben 32096 8-3-1914 1914 Tubbergen 28 Oberleutnant 1e luitenant 46.R.I. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Pellern J. 32097 2-4-1913 1913 Amsterdam 29 Oberleutnant 1e luitenant 10.G.B. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Duyn van Leendert Jacobus 32098 21-9-1912 1912 Katwijk 30 Leutnant 8.R.I. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Laer toe Henri Etienne 32099 23-8-1914 1914 onbekend 28 Oberleutnant 1e luitenant G.B.H. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Muijs Cornelis Jan 32100 1-8-1914 1914 Mierlo 28 Oberleutnant 1e luitenant 10.R.I. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Jongh de Willem Hendrikus Johannes 32101 21-3-1913 1913 Middelburg 29 Oberleutnant 1e luitenant Peelstel. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Roborg Harbert Laurent Henri 32102 17-2-1913 1913 Den Bosch 29 Oberleutnant 1e luitenant St. G.B.J. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bakker Brandje 32103 29-10-1916 1916 Brummen (?) 26 Leutnant 2e luitenant 1.R.I. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Bil Marinus Gebriel 32104 27-3-1915 1915 Sint Maartensdijk 27 Oberleutnant 1e luitenant 1.R.I. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Sas van der M. 32105 22-4-1908 1908 Hekendorp 34 Oberleutnant 1e luitenant 2.L.V.R, Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Simson Jean Jacques 32106 23-5-1912 1912 Vleuten 30 Oberleutnant 1e luitenant 1.R.H. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Rossum van Gijsbertus 32107 27-1-1913 1913 Utrecht 29 Oberleutnant 1e luitenant 41.R.I. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Haan de Casper 32108 12-11-1911 1911 Den Bosch 31 Oberleutnant 1e luitenant 3.R.I. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Kool Peter 32109 26-12-1914 1914 Leerdam 28 Leutnant 1.L.V.R. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Diehl Hendrik Johannes 32110 30-8-1911 1911 Den Haag 31 Oberleutnant 1e luitenant II-2.L.V.R. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Sitter Hendrik Bernhard 32111 12-10-1917 1917 Amsterdam 25 Leutnant 1.L.V.R. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Rotteveel Frans Hendrik Marius 32112 2-4-1912 1912 Weltevreden (NOI) 30 Oberleutnant 1e luitenant 2.L.V.R. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Cransveld G.D.H.M. (?) 32113 15-6-1913 1913 Maastricht 29 Leutnant II-15.R.I. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Koster Willem Henrik Lucas 32114 30114 18-4-1915 1915 Groningen 27 Oberleutnant 1e luitenant 20.R.I. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Diederich Johan Christiaan 32115 29-4-1912 1912 Groningen 30 Oberleutnant 1e luitenant I-1.G.B. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Kuipers Jan Pieter 32116 11-7-1915 1915 Standskanaal 27 Oberleutnant 1e luitenant 1.L.V.R. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Vermeulen Alphonisus Gerardus Anthonius 32117 20-2-1916 1916 Ginneken 26 Oberleutnant 1e Luitenant 11.G.B. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Ruijgrok Gerardus Hendricus Joseph 32118 10-2-1913 1913 Rotterdam 29 Oberleutnant 1e luitenant 1.L.V.R. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Küchler Willem 32119 15-1-1912 1912 Vlaar ambacht 30 Oberleutnant 1e luitenant Stab 2. R.W. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Rinia van Nauta Cornelius Fransiscus Frisius 32120 11-6-1915 1915 Avereest 27 Oberleutnant 1e luitenant 2. R.W. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Fraaij Gerrit Klaas 32121 15-11-1912 1912 Nieuwendam 30 Oberleutnant 1e luitenant 10. R.I. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Metter de Cornelis Anthonius Hendrikus 32122 3-7-1914 1914 Amsterdam 28 Oberleutnant 1e luitenant 21. G.B. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Leeuw de Petrus Theodors Josephus 32123 2-1-1912 1912 Rotterdam 30 Oberleutnant 1e luitenant 14. G.B. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Pater de Hendrik 32124 2-9-1916 1916 Amsterdam 26 Leutnant 3-I-7.R.I. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Roodenburg Leendert 32125 7-4-1916 1916 Amsterdam 26 Leutnant 2.R.H. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Schaeffer Harmanus 32126 3-8-1914 1914 Arnhem 28 Oberleutnant 1e luitenant Art. Motor Schule Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Ridder Pieter 32127 29-6-1911 1911 Haarlem 31 Oberleutnant 1e luitenant 1-III- Bat. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Pauw Gerlings de Henri Francois Charles 32128 31-10-1912 1912 Teteringen 30 Leutnant 3.G.B. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Boske ten Willem Frederik 32129 5-4-1914 1914 Apeldoorn 28 Oberleutnant 1e luitenant 4.R.I. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Mulié Johan 32130 31-8-1914 1914 Den Haag 28 Leutnant 4.G.B. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Sluip Veen van der Henri Louis 32131 27-10-1913 1913 Kotaradja (NOI) 29 Leutnant St. 24.R.I. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Wagenvoort L.T.G.J. 32132 29-12-1912 1912 Zutphen 30 Oberleutnant 1e luitenant 5.G.B. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Boersma Hein Johannes 32135 20-8-1920 1920 Akersloot 22 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Buys Johannes (Hans) Hendricus Hermanus 32136 7-3-1919 1919 Kampen 23 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Dirksen Hubert Johannes 32137 5-12-1918 1918 Beusichem 24 Fahnrich Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Dijk van Marinus Cornelis 32138 10-10-1919 1919 Vlissingen 23 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Haag Vincent Hendrik 32139 2-1-1918 1918 Den Haag 24 Fahnrich Infanterie Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Heyden van der Antonius Laudus 32140 6-12-1919 1919 Tegelen 23 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Hofman Jan Baptist 32141 2-12-1919 1919 Princenhage 23 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Jansen Frans Hendrik Marius 32142 5-10-1918 1918 Padang (NOI) 24 Adj. O.A. Marine Luftw. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Kuyk van Jan Hermanus Didrich 32143 30-8-1918 1918 Hilversum 24 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Lierop van Petrus Gerardus 32144 22-10-1918 1918 Hoogland 24 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Maat Anthony 32145 14-2-1920 1920 Zeist 22 Fahnrich Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Meegen van Dany Adolf Lodewijk 32146 4-11-1917 1917 Semarang (NOI) 25 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Philipse Jan 32147 10-2-1920 1920 Vlissingen 22 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Pol van der Hendrik Jan 32148 7-7-1917 1917 Amsterdam 25 Asp. Off. Flieger Flieger U.L.D. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Reitsema Gerhard Jan 32149 7-7-1919 1919 Groningen 23 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Rommes Albertus Johannes Wilhemus 32150 1-12-1917 1917 Zeist 25 Fahnrich Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Scheres Willem Jan Maria 32151 10-10-1919 1919 Roermond 23 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Schmalhausen Johannes Jacobus 32152 29-8-1919 1919 Dokkum 23 Fahnrich Flak Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Schraverus Jacob 32153 27-1-1920 1920 Nieuwveen 22 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Sleddering Johannes 32154 18-8-1919 1919 Velp 23 Fahnrich Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Sonnemann Louis 32155 27-7-1921 1921 Helmond 21 Fahnrich Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Swart Aldert Matthijs 32156 6-12-1917 1917 Terschelling 25 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Tak van der Cornelis 32157 20-11-1919 1919 Utrecht 23 Fahnrich Verwalter Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Teusse Everhard Frederik Louis 32158 30-4-1918 1918 Deventer 24 Fahnrich Vaandrig Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Thijssen Eduardus Henricus 32159 30-12-1920 1920 Nijmegen 22 Kornett Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Veen van der Cornelis Hendrikus 32160 17-9-1919 1919 Amersfoort 23 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Bijleveld Jacobus Meindert 32161 20-11-1919 1919 Groningen 23 Kornett Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Canters Jan Willem 32162 28-6-1918 1918 Leeuwarden 24 Asp. Off. Flieger adspirant officier vlieger Flieger Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Drabbe Petrus 32163 24-9-1919 1919 Delft 23 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Lacrois Johannes Jan 32164 14-2-1920 1920 Standskanaal 22 Kornett Kornet Artillerie Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Meltzer Paul Marie 32165 14-2-1918 1918 Amsterdam 24 Kornett Kavallerie Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Piepers Herman Willem Jacob 32166 2-4-1918 1918 Garsel (?) 24 Kornett Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Poll van der Louis Alexander 32167 21-5-1920 1920 Amsterdam 22 Fahnrich Flak Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Posma Nikolaus 32168 4-7-1917 1917 Scheesberg (?) 25 Asp. Off. Flieger Marine Luftw. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Reimers Willem 32169 7-9-1919 1919 Nijmegen 23 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Royen van Francois Reinier 32170 19-9-1917 1917 Terheyden 25 Kornett Kavallerie Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Schimmelpenninck (Jonkhr.) E. Herman Frederik Adriaan 32171 20-8-1917 1917 Zeist 25 Kornett Kavallerie Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Schouw Jacobus 32172 11-4-1918 1918 Poerworedjo (NOI) 24 Kornett kornet Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Thuijl van Johannes 32173 1-1-1919 1919 Den Haag 23 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Weide van der Willem Roelof 32174 30-5-1918 1918 Utrecht 24 Kornett Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Aniba Josephus Mattijs 32175 10-4-1917 1917 Leiden 25 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Elzen van Petrus Paulus 32176 28-6-1918 1918 Rotterdam 24 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Frederiks Pieter Gijsberth Gerrit 32177 15-6-1919 1919 Doornenburg 23 Fahnrich Verwalter Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Hageman Leo Daan 32178 16-7-1918 1918 Leiden 24 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Hoog Jo 32179 14-11-1920 1920 Amsterdam 22 Kornett Artillerie Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Hooghordel Frank 32180 31-10-1919 1919 Vierhout 23 Fahnrich Verwalter Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Houte van Arie 32181 5-10-1921 1921 Vlissingen 21 Fahnrich Verwalter Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Joosten Herman Gerard 32182 9-4-1918 1918 Den Haag 24 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Neef de Leonardus 32183 27-4-1920 1920 Rotterdam 22 Fahnrich Verwalter Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Notten Jan Willem Andries 32184 19-1-1916 1916 Tonishan Koeranga (NOI) 26 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Oosthoek Antonie Marinus 32185 9-11-1918 1918 Driewegen 24 Fahnrich Verwalter Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Somer Bernhart Willem 32186 13-4-1918 1918 Rotterdam 24 Fahnrich Verwalter Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Verbraaken Aloisius Waltherius 32187 6-11-1919 1919 Roosendaal Nispen 23 Fahnrich Verwalter Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Westermann Johannes Gerrit 32188 22-10-1917 1917 Amsterdam 25 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Roermund van Johannes Antonius Christiaan 32189 23-6-1919 1919 Breda 23 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Marees Jan Willem 32190 7-3-1921 1921 Velsen 21 Kornett Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Nieuwe Giessen van der Cornelis 32191 20-2-1917 1917 Den Haag 25 Fahnrich Infant.. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Greter Nicolaus Johan Jacob 32192 19-2-1921 1921 Amsterdam 21 Kornett Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Dammers Willem 32193 23-9-1919 1919 Rotterdam 23 Fahnrich Flak Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Dobbenburgh van Dirk Adriaan 32194 1-5-1918 1918 Bergen op Zoom 24 Kornett Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Einthoven Johan Ferdinant George 32195 20-9-1920 1920 Den Haag 22 Kornett Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Feenstra Kuiper Cornelis Jan 32196 3-7-1919 1919 Zwolle 23 Kornett Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Fluiter de Johannes Wilhelmus 32197 16-3-1919 1919 Utrecht 23 Kornett Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Gimbiére Jacob Alexander 32198 9-6-1919 1919 Tilburg 23 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Regt de Cornelis Adriaan 32199 21-5-1920 1920 Den Haag 22 Kornett Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Schuurmans Joseph 32200 22-7-1917 1917 Breda 25 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Jansveen Cornelis August Leo 32201 1-1-1913 1913 Medan (NOI) 29 Oberarzt Marine Depot Den Helder Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Brouwer Alfred 32202 12-9-1919 1919 Den Haag 23 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Buffart Henri Frans 32203 21-2-1919 1919 Middelburg 23 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Coebergh van der Braak Rudolphus Johannes Henricus 32204 5-4-1918 1918 Den haag 24 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Bordon Wilhelmus Coenradus 32205 20-10-1919 1919 Maastricht 23 Fahnrich vaandrig Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Craanen Johannes Govert Hendrik 32206 29-3-1919 1919 Djogjakarta (NOI) 23 Kornett Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Bouwhof Anton Jacobus Cornelis 32207 10-8-1918 1918 Breda 24 Kornett Artill. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Crommelin Hendrik Otto Helmut 32208 5-5-1918 1918 Deventer 24 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Boeken-Kruger Arie 32209 23-5-1917 1917 Amsterdam 25 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Grootes Cornelis 32210 7-8-1919 1919 Muiden 23 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Pape Johannes Cornelis 32211 30-3-1919 1919 Bergmap (?) 23 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Smits Johannes Cornelus Maria 32212 20-9-1920 1920 Tilburg 22 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Steenis van Dirk Adrianus 32213 31-1-1920 1920 Den Haag 22 Kornett Artill Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Zimmermann Henri Joseph 32214 22-11-1919 1919 Gorinchem 23 Kornett Artill Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Wieringa Herman 32215 10-4-1919 1919 Groningen 23 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Vries de Bertus Gesinus Johannes 32216 4-11-1916 1916 Princenhage 26 Fahnrich Infant. Utrecht 1-3-1943 zugang Stalag 371 am 10-3-1943 von Stalag 315
Heuvel van den Machiel 2909 7-5-1900 1900 Haarlemmermeer 42 Hauptman Kapitein Stab der Festungsarmee Utrecht 15-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Luchsinger Karel J. 2952 9-6-1903 1903 Amsterdam 39 Hauptman Kapitein Utrecht 15-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Berlijn Arend P. 2954 24-2-1908 1908 Padang (NOI) 34 Hauptman Kapitein 2. A.K. Stab Utrecht 15-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Steenhouwer Evert 2960 3-10-1900 1900 Leusden 42 Rittmeister ritmeester Hauptquartier Utrecht 15-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Bruyn de Philip R.F.C. 31887 19-8-1888 1888 Katwijk 54 Oberst Leutnant luitenant kolonel II L.K. Venlo 14-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Kroeze Christiaan Arend Johan 32245 31802 26-12-1889 1889 Doesburg 53 Major Majoor Staf IV Legerkorps Vinkeveen 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Kluit Dirk Sebastiaan 32274 31894 18-3-1885 1885 Zonnemaire 57 Leutnant-Kolonel IV. Legerkorps Vinkeveen 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Nijland Johannes Caspar Christiaan 32262 4-2-1885 1885 Patti (NOI) 57 Oberst kolonel Brigade B Vreeswijk 14-5-1940 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Kruithof 271481 was onder naam Brackel Kgf 271967 zugang Oflag 67 am ?? von Stalag IVB Mühlberg
Meulen ter Frederik Hendrik 2911 2-3-1899 1899 Batavia (NOI) 43 Hauptman Kapitein Stab III. A.K. Weverwiek 14-5-1940 zugang Stalag IV C am 24-7-1941 aus Oflag VIII c abgang Stalag IVc am 8-6-1943 nach Stalag 371
Koning Barend (Bob) 32243 31781 20-4-1903 1903 Amsterdam 39 Hauptman H.K.V. Zeist 15-5-1940 zugang Stalag 371 am 25-6-1943 von Stalag 315
Claessen Johannes 32364 30171 26-11-1888 1888 Breda 54 Major Majoor 1e Flieger Reg. Zeist 15-5-1942 Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Tol van C. 7316 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Abrahams J. 7320 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Arnoldi R.J. 7321 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Abrahamsen G. 7322 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Asselbergs J.B. 7323 Oberleutnant 1e luitenant R.J. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Tiggelman A.J.N. 7323 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Arkel van H. 7324 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Asbroek ten G.H. 7325 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Ummels J.Th. 7325 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Aalders J. 7326 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Beekes L. 7327 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Verdult M.W. 7327 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Bogaard J.J. 7328 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Vries de E.H. 7328 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Breemer M.J. 7329 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Brandon L. 7330 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Beynen P.C.J. 7331 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Burg van den F.A.W. 7332 Oberleutnant 1e luitenant genie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Baart J.A. 7333 Oberleutnant 1e luitenant 19e Depot Bataljon zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Beets J.C. 7334 kapitein infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Bont de F. 7335 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Beijerinck van M.W. 7336 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Boer F.L. 7337 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Blom E.M.F. 7338 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Blankenstein J. 7339 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Brouwer W. 7340 2e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Barends T.J. 7341 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Bijkerk L. 7342 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Vermeer H.C. 7343 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Berkel van J. 7343 2e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Beeke ter G.C. 7345 Kapitein Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Brauers J.J. 7346 Oberleutnant 1e luitenant md. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Boer de W. 7347 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Boer A.H. 7348 Oberleutnant 1e luitenant militaire iv. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Berding A.W.J. 7349 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Boer de H. 7352 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Busser G. 7353 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Bergh van den H. 7354 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Beukering van J.H.B. 7355 Kapitein Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Boxtel van B.A.J. 7356 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Boom P. 7357 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Baggelaar H.H. 7358 2e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Bakker E.P. 7359 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Bosch H. 7360 kapitein infanterie zugang Oflag 67 am ?? von Stalag IVB Mühlber
Bijkerk A. 7361 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Beereboom J.J.S.P. 7362 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Brandt J. 7363 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Bausch J.E. 7364 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Bartels W.J. 7365 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Coevorden van V.P. 7366 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Chappin J.H.M. 7368 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Carriere C.J 7369 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Dreijer L.M. 7370 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Doel van den H. 7372 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Davidse P.J. 7373 Kapitein Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Driessen E.L.A. 7374 Oberleutnant 1e luitenant militaire luchtvaart zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Deksen E.H. 7375 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Derks G.J. 7376 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Colder J.D. 7376 Oberleutnant 1e luitenant artillerie
Dorre G. 7378 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Dekter J. 7379 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Das H.W.J. 7380 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Deursen van A. 7381 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Dorleijn J. 7382 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Dop van A. 7383 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Docters van Leeuwen G.J. 7384 Oberleutnant 1e luitenant R.Gr. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Doorn van J. 7385 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Dresselaars L. 7386 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Ede van der Pals van W.J. 7387 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Eekelen van Th.J. 7388 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Ewijk van J.A. 7390 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Eijnatte van A.P.J. 7391 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Emondt/Fauel H.C. 7392 Oberleutnant 1e luitenant md. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Engberts E. 7393 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Engels J.F. 7394 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Driel van J.A. 7395 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Duinker S.J. 7396 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Doornbos K. 7397 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Dalen van F.J.A. 7398 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Dekker A. 7399 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Freijser W.A. 7400 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Furth, van W.L. 7401 kapitein Infanterie
Fekken W. 7402 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Foppen J.H.P. 7403 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Fransz L.H. 7404 2e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Frantzen M.J. 7405 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Fromberg C.E. 7406 2e luitenant algemene dienst zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Funke V. 7407 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Glerum G. 7408 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Groot de K.D. 7409 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Gelderen van J.W. 7410 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Glijsteen J.C.H. 7411 Kapitein md. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Gelderen van F. 7412 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Groenweg J.H.E. 7413 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Glasius B.J. 7414 vaandrig Infanterie
Greup J.F. 7415 2e luitenant sp.d. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Galen van L.J.J. 7416 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Grisnigt C. 7417 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Guyt H.J. 7418 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Gelderen van S. 7419 2e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Ginhoven van J. 7420 Kapitein algemene dienst zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Gils van M.M.C. 7422 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Groeneman J.T. 7423 Oberleutnant 1e luitenant luchtdoelartillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Harkema J.J. 7424 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Hoeks F.A.C.H. 7425 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Haack D.M. 7427 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Having L.P.R. 7428 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Harcksen H.F.J. 7429 Kapitein militaire luchtvaart zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Heuvel van den H.W.J. 7430 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Heide van der E.B. 7431 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Heirman L.J.R. 7432 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Hols J. 7433 vaandrig infanterie
Hoeven van der Th.F.J. 7434 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Hajee J.C. 7435 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Hamstra J. 7436 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Hoogstraten van J.J. 7438 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Hartog J. 7439 31-1-1914 1914 Amsterdam 28 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 29-4-1944 von Oflag XXI D/Z Grune bei Lissa
Herwijnen van C.H. 7440 2e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Hasselbach J.J. 7442 Kapitein md. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Hulscher A.R. 7443 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Hoekstra A.J. 7444 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Hocks P.J.M. 7445 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Heijmans A.W. 7446 Oberleutnant 1e luitenant militaire luchtvaart zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Hol G.Ph. 7447 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Harsveldt A. 7448 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Hofstede G.J.A. 7449 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
hendriks J.G: 7450 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Hoogland T.C. 7451 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Josephus Jitta O.W.S. 7453 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Jonker R. 7454 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Jacobs W.J. 7455 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Janssen J.R. 7456 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Jonker A. 7457 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Jansen K.F.A. 7458 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Jong de T.H. 7459 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Ihnken W.D. 7460 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Jongh de Th.M. 7461 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Iterson van J. 7462 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Jansen R.E. 7463 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Jongh de C.M. 7464 Oberleutnant 1e luitenant wr. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Iwema R. 7465 Oberleutnant 1e luitenant luchtdoelartillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Isbrücker H.J. 7466 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Jonge de B.J. 7467 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Jäger K.C. 7468 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kooreman C.J. 7469 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Klomp E. 7471 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Keereweer W.J. 7472 Kapitein Artillerie
Krooneman J. 7473 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kater A. 7474 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kapitein A.J.G. 7476 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kettner H.H.P. 7477 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kuyl J.D.B. 7478 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Klein E.H.E. 7479 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kosten C.W. 7480 Oberleutnant 1e luitenant genie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Klein A. 7481 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kruyff J.G. 7483 Kapitein R.Gr. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kervers H.H. 7484 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Koelewijn G.J. 7485 Oberleutnant 1e luitenant genie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Koren F.H.C. 7486 Oberleutnant 1e luitenant md. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kloosterman W.J. 7487 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Klausz H.A. 7488 Oberleutnant 1e luitenant R.Gr. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kooy J. 7489 Kapitein sp.d. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Koppenol G. 7490 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Knegt J. 7491 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Koops M.R. 7492 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kroese W.N.J. 7493 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kreuger A.J. 7494 Oberleutnant 1e luitenant wr zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kanis J.A. 7495 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Knecht de G. 7496 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kraa J. 7497 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Koppeschaar H.J. 7498 Oberleutnant 1e luitenant R.Gr. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kolling H. 7499 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kooiman W.T. 7501 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kornaat A. 7502 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Keppel W.J. 7503 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Lighthart J.T. 7504 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Leijger F.M. 7505 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Luber J. 7506 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Langerwerf P.B.H. 7507 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Luurs J. 7508 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Lahm M. 7509 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Lafeber D. 7510 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Lebatte F.A. 7511 2e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Loth G.H. 7512 Kapitein R.J. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Lambers G.G.P.M. 7513 Oberleutnant 1e luitenant luchtdoelartillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Leddy R.W. 7514 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Lange de J. 7515 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Lieftinck P. 7516 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Leeuwen van S.P. 7517 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Laterveer N. 7518 2e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Lammers W.J.M.A. 7519 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Leeuw de P.N. 7520 2e luitenant wr zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Luder K.W.G. 7521 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Leeuwen van M. 7523 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Lucassen L.F.J.M. 7524 2e luitenant cavalerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Menkhorst H.M.G. 7526 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Meer van de J. 7527 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Meylink J,A, 7528 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Mom A.C. 7529 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Muller J.F. 7530 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Meeder J.F. 7531 Kapitein Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Mulders J.H. 7532 Oberleutnant 1e luitenant luchtdoelartillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Morren A. 7533 2e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Meilink W.P.L.G. 7534 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Muller J. 7535 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Meddens A. 7536 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Maasbommel 7537 Dpl. Soldaat infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Mulder J.F. 7538 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Merckel J.H.C. 7539 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Malta J.J. 7540 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Muntenaar J.A. 7541 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Müller P.L.J. 7542 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Nieuwenhuijzen J.C. 7544 Oberleutnant 1e luitenant md. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Niederer P.J. 7545 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Nawijn A. 7546 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Noot J.Th. 7547 29-9-1904 1904 Den Helder Oberleutnant 1e luitenant Infanterie zugang Oflag 67 am 15-3-1944 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Nass Th.C.A. 7548 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Neisingh W. 7549 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Oorebeek J. 7550 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Oord van den A.F. 7552 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Ooms D. 7554 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Oosten van R.P. 7555 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Polstra K.U. 7556 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Pijlgrome W.R.J. 7557 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Paling J.K. 7558 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Ponsen J. 7559 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Poot E. 7560 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Panhuis P.S. 7561 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Prins A. 7562 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Punter H. 7563 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Putte van de L.A. 7564 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Paap M.J. 7565 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Platenburg J.B. 7567 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Perquin N.C.F. 7568 Kapitein genie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Reus A.C. 7569 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Richter J.F.W. 7570 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Ringeling J.A. 7571 Oberleutnant 1e luitenant R.Gr. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Raalte van J.J. 7572 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Rosendal van D.W. 7573 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Rengelink A.W. 7574 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Roos de G.U.R. 7575 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Rooyen van D.L. 7576 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Rooyakkers D.P.C. 7578 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Rommelse P.S.L. 7579 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Rinsum van C.W.A. 7580 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Roell (Jonkhr.) F.F. 7581 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Rentjes J.Ch. 7583 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Reijnhout J. 7584 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Ruyterman J. 7585 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Remmelzwaal A.C. 7586 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Stralen van P.M.H.A. 7587 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Smaal A.H.D. 7588 Kapitein Artillerie
Strake te J.A.G. 7589 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Schuur van der J.J. 7590 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Schils J.D.L. 7591 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Stoutenbeek P.W.C. 7593 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Serne W.J. 7594 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Steld van der A. 7595 2e luitenant genie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Stillebroer H. 7596 Oberleutnant 1e luitenant militaire luchtvaart zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Struys van der T. 7597 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Stomph J.B.C.M. 7599 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Klinkenberg van C.A. 7600 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Schoevaart J.A. 7600 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Snip J.G. 7601 Oberleutnant 1e luitenant genie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Schluter J.B. 7602 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Schmidt J.F. 7603 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Sikking W. 7604 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Schuitemaker G.J. 7605 Vaandrig Infanterie
Slof P. 7606 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Stöve J.H. 7607 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Spierenburg C.A. 7608 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Schiphorst J.B.J.M. 7609 Oberleutnant 1e luitenant Militaire Administratie
Slim J.K. 7610 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Schrage E.G. 7611 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Smorenburg W.J.F. 7612 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Turk den C.J.C.A. 7613 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Teurlings G.J.J. 7614 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Twerda A. 7615 2e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Tiel van W.J. 7617 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Terpstra J. 7618 2e luitenant luchtdoelartillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Tadema Wielandt .W. 7619 2e luitenant genie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Taal A.P.J.W. 7620 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Verheijen J.C. 7620 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Terhenne W.J. 7621 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Tijsmans H.A.A. 7624 2e luitenant Infanterie
Velders N.W. 7629 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Vonk J. 7630 2e luitenant militaire luchtvaart zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Verleer H. 7631 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Vries de J. 7632 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Veer van der W.H. 7633 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Volkers H. 7634 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Veer van der L.T.H. 7635 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Voskamp B.J. 7636 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Vermaat J.W. 7637 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Verbeek F.M. 7639 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Voort van der E. 7640 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Verschuur B. 7641 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Vries de G.J.M. 7642 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Waal van de R. 7644 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Willemse L. 7645 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Weezeman H. 7646 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Willems J.H. 7647 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Wingelaar H.A. 7648 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Wildeboer M.J. 7649 Kapitein wr. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Willebrant W.H.J. 7650 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Winkel te H.A. 7651 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Wissels G. 7652 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Wezel van F. 7653 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Wolff M.H. 7654 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Wertheim J.H. 7655 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Wilen van der W. 7656 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Weinberg H. 7657 Oberleutnant 1e luitenant militaire luchtvaart zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Wolf W.A.J. 7658 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Wieringen van A. 7659 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Wierda W. 7660 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Wagtman J.P.A. 7662 Oberleutnant 1e luitenant md. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Wetter van W.R. 7663 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Willems J.T.S. 7664 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
IJssennagger J. 7665 Kapitein wr. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Zomerplaag E. 7666 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Zwarts J.G.J. 7667 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Zwanenburg R. 7668 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Zanten van H. 7669 Kapitein wr. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Zweeres J.J. 7670 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Morel S.J. 7671 majoor aalmoezenier zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Blaas P.A.A. 7699 Oberleutnant 1e luitenant luchtdoelartillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Blom L.P. 7700 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Boswinkel E. 7702 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Buttinger H.J. 7703 2e luitenant md. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Dissel van M.E.J.F. 7704 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Drift van der W.P.R. 7705 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Gerards W.J. 7707 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Haitink O.N. 7708 2e luitenant cavalerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Henny Ch.M. 7709 2e luitenant onv. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Hindriks G.H. 7710 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Hofstra H. 7711 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Joning van den Bosche (Jonkhr.) V.A. 7712 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Hubbeling N. 7713 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Irish Stephenson W.J.M. 7714 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Keppek G.L. 7715 Oberleutnant 1e luitenant cavalerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kientz A. 7716 2e luitenant Infanterie
Koudijs J. 7717 2e luitenant militaire luchtvaart zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Lantermans J. 7718 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Lede van C.P.G. 7719 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Luttikhuizen C.J. 7720 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Meer van der W.A. 7721 Oberleutnant 1e luitenant genie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Meyenfeldt von F.H. 7722 2e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Mourits A. 7723 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Muller N.L.J. 7724 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Oppen van W.K. 7725 Kapitein Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Oskam C. 7726 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Pernot A.E. 7727 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Piepers P.H.J. 7728 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Pronk L. 7729 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Redelaar J.H. 7730 Kapitein genie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Snijders W.G.F. 7731 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Söhngen J.N.G. 7732 Oberleutnant 1e luitenant luchtdoelartillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Spill ter J.H. 7733 2e luitenant algemene dienst zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Stoll D.F.M.H. 7734 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Stuy J.C.P. 7735 2e luitenant militaire luchtvaart zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Vegte van der W.O.T. 7736 2e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Voort van Beest van J.M. 7738 Kapitein Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Waterreus J.H. 7739 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Wijk van 7740 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Zegers Ch.A.L. 7741 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Blink van den Frederik 7742 12-10-1904 1904 Hellevoetsluis 38 Oberst Leutnant z See luitenant ter zee 1e klasse Marine
Palstra Th.H. 7743 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Perquin A.M.S. 7744 Hauptman Kapitein Genie
Riel van A. 7745 2e luitenant infanterie
Bouwmeester den M.J. 7750 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Grool J.R. 7751 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Vriesema W. 7752 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Oswald F.M. 7753 Kapitein genie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Mastenbroek C.J. 7754 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Bijl A.W. 7755 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Schönfeld J,.K.D. 7898 Oberleutnant 1e luitenant R.J. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Smid Lolke 30163 17-2-1913 1913 Koudem 29 Oberleutnant Arzt Lazaret Den Helder Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942 (kamerlijsten)
Freytag Drabbe von Herman 30165 5-11-1881 1881 Meester Cornelis (NOI) 61 Oberst kolonel Depot Lu.A. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942 (kamerlijsten)
Eldermans Cornelis 30168 32289 19-5-1889 1889 Rotterdam 53 Major Majoor 19.G.B. Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 (kamerlijsten)
Doorman Willem 30377 28-07-1889 1889 Zaandam 53 Major Majoor Küsten Art. Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 (kamerlijsten)
Swart Pieter 30382 32310 21-12-1918 1918 Hon (Fr) 24 Leutnant 2e Luitenant (15-7-1940) 21.R.I. Abgang Stalag 371 am ??
Boer de Cornelis P. 30439 19-7-1916 1916 Magelang (NOI) 26 Fahnrich Vaandrig KMA
Bos Hendrik C. 30440 23-5-1917 1917 Buitenzorg (NOI) 25 Fahnrich Vaandrig KMA
Schreuders Bart 30441 17-5-1870 1870 Noordwijk 72 Vice Admiraal Vice Admiraal Mil. Gericht Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Hooykaas Johannes 30443 9-6-1874 1874 Rotterdam 68 Vice Admiraal Vice Admiraal D.v.D. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Doorman Lodovicus A.C.M. 30449 02-01-1891 1891 Gouderak 51 Konter Admiral Schout bij Nacht Kriegs Ministerium Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Munnekreden van Petrus Josephus 30452 19-3-1873 1873 Delft 69 Generaal Leutnant Luitenant-Generaal HMG Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Bischoff van Heemskerck Willem Frederik Karel 30454 22-3-1886 1886 Den Haag 56 Oberst Kolonel 1e Div. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Nyland Johannes C.C. 30459 4-2-1885 1885 Patti (NOI) 57 Oberst kolonel Brig. B. Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942 Amersfoort 19-6-1943
Rijkens Willem J. 30460 27-6-1885 1885 Kampen 57 Oberst kolonel HKV Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Scharroo Pieter W. 30461 16-9-1883 1883 Den Haag 59 Oberst kolonel Depot G.Tr. Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Israel Johan F.H. 30464 27-05-1883 1883 Brielle 59 Oberst kolonel IGDL Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Kwak Dirk W. 30466 11-12-1886 1886 Oostvoorne 56 Oberst z See DvD Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Tijen van Remmert 30470 7-11-1891 1891 Wormerveer 51 Oberst z See Marine Stab Am 2-6-1942 an Gestapo Nürnberg
Wilmar Victor E. 30472 7-6-1887 1887 Suitang (NOI) 55 Oberst kolonel HKV Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Berghuys Gerrit 30475 10-5-1884 1884 Kampen 58 Oberst kolonel JMA Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Pieters Pieter W. 30480 32235 10-10-1889 1889 Den Haag 53 Major Majoor TBFr Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Immink Otto 30484 19-09-1891 1891 Hellevoetsluis 51 Oberleutnant 1e luitenant D.v.D. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Everts Nicolaas 30486 1-10-1895 1895 Amsterdam 47 Hauptman Depot Intendance Truppen Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Man de Johan 30490 19-06-1891 1891 Amsterdam 51 Oberst Leutnant luitenant kolonel Genie Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Keulen van Johannes J. 30492 19-05-1892 1892 Maurik 50 Hauptman St Lt Div Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Zwart de Pieter W. 30494 09-02-1895 1895 Den Haag 47 Hauptman Stab I.L.K. Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Winter Arend A. 30495 8-8-1917 1917 Barneveld 25 Leutnant 2-II-5.R.I. Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Strabbing Louis 30496 4-3-1912 1912 Assen 30 Oberleutnant 1e luitenant 19.G.B. Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Amelink Hendrik J. 30497 9-9-1911 1911 Lonneker 31 Oberleutnant 1e luitenant I Abt. Polizeitruppen Abgang Oflag XIIIB am ??
Pape George Theodor Siverd 30499 32280 21-2-1919 1919 Harderwijk 23 Leutnant 2e Luitenant der artillerie 2-2-I depot Ber. Art. Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Ameijde van Marinus F. 30501 27-1-1918 1918 Tilburg 24 Leutnant I-12.R.I. Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Hoek van de Willem W. 30503 23-7-1917 1917 Grijpskerk 25 Leutnant I-10.R.A. Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Hulst van Laurens 30510 30-7-1889 1889 Kampen 53 Major Majoor I-2.R.A. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Holtzer Franciscus D.J. 30512 32283 29-05-1885 1885 Bergen aan zee 57 Major Majoor Intendance Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Gool van Adrianus F.J.M. 30595 14-03-1894 1894 Waalwijk 48 Hauptman Intendance Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Rooy van August P.M. 30599 3-1-1906 1906 Maastricht 36 Hauptman 2.L.R.
Couvée Jan J.H.W. 30601 17-2-1907 1907 Den Haag 35 Oberleutnant 1e luitenant A.H.K.
Evers Henrdik B. 30606 18-8-1918 1918 Rotterdam 24 Leutnant 3.II.15.R.A. Abgang Stalag 371 am 19-9-1943 nach Lemberg Kriegswehrmacht Haftanstalt
Breunese Breunes D.F. 30615 25-11-1915 1918 Zwolle 24 Leutnant 3.I.R.I.
Bloema Karel P. 30618 1-8-1918 1918 Bussum 24 Leutnant 16.3 Bat.Lu.A.
Bruijn de Arie P. 30619 5-11-1915 1915 Asten 27 Leutnant 22.Bat. Lu.A.
Geensen Johan A. 30627 32301 5-5-1894 1894 Den Bosch 48 Hauptman Etappen Dienst
Brouwer Frank 30630 4-4-1916 1916 Den Haag 26 Leutnant Stab 6.R.A.
Bruyn de Frederik C. 30632 20-8-1913 1913 Salatiga (NOI) 29 Leutnant I.5.R.A.
Brackel Frans J.G. 30633 32396 14-10-1914 1914 Den Haag 28 Leutnant 4 Depot Art. Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Bijl de Vroe Gerard Ch. 30637 25-11-1914 1914 Batavia (NOI) 28 Leutnant 2-II-23.R.I. Abgang Oflag 67 aus 3 Transporte von 10 bis 18-1-1944 geflüchtet
Vroom Pieter Cornelis 30639 32324 21-8-1909 1909 Den Haag 33 Oberst kolonel 14.Dep. Bat. Abgang Oflag XIIIB am 2-6-1942 an Gestapo Nürnberg
Willemsen Pieter 30641 29-4-1889 1889 Terneuzen 53 Oberst z See Marine Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Jong de Martinus 30644 2-9-1880 1880 Arkel 62 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Heijst van Floris A. 30645 28-8-1883 1883 Wijk bij Duurstede 59 Oberst kolonel L.Brig. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Fabius Hendrik A.C. 30646 31-12-1878 1878 Utrecht 64 General Leutnant AHK Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Broeders Gerard 30649 24-07-1888 1888 Amsterdam 54 Oberst Arzt Lazaret Utrecht Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Bijl van der Hendrik 30650 30-12-1881 1881 Delft 61 Oberst kolonel Lt. Div. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Koppert Leonardus A.M. 30653 30-01-1885 1885 Den Haag 57 Oberst Leutnant luitenant kolonel Depot LsKr (?) Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Kroeze Kas 30654 09-01-1887 1887 Odoorn 55 Oberst Leutnant Arzt Lazaret Arnhem Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Hendriks Lambertus 30655 13-12-1888 1888 Arnhem 54 Hauptman Marine Lazaret Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Jansen Frederik 30658 18-02-1880 1880 Amsterdam 62 Oberst kolonel VII. Div. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Wijsman Paul W. 30662 5-3-1890 1890 Sindanglaja (NOI) 52 Oberst Leutnant Arzt Lazaret Utrecht Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Buurman Hendrik D. 30663 26-1-1884 1884 Amsterdam 58 Oberst Leutnant luitenant kolonel 4.R.I. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Waag van der Albert 30665 19-5-1886 1886 Leiden 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel D.M.L. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Rooy van Johannes 30667 09-11-1888 1888 Den Haag 54 Oberst Leutnant luitenant kolonel Inspektion Art.
Daniëls Johan 30678 10-10-1898 1898 Sliedrecht 44 Hauptman A.H.K.
Rooy van Henri 30680 31-5-1916 1916 Den Haag 26 Leutnant 2e luitenant 5.R.A.
onbekend 30950
Jonker Bernard 31276 11-8-1890 1890 Nijmegen 52 Hauptman S.D.O.A. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Bruyne de Willem 31278 10-8-1905 1905 De Bildt 37 Hauptman III L.K.
Minderhoud Gillis 31281 4-3-1889 1889 Domburg 53 Major Majoor 26.R.I. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Ribbius Herman A. 31283 32308 24-1-1884 1884 Curacao (NWI) 58 Oberst Leutnant luitenant kolonel 6. R.I. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Siliacus Johannes 31285 23-6-1882 1882 Den Haag 60 Major Majoor Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Wielinga Gijsbertus 31290 32241 20-3-1893 1893 Hoogeveen 49 Oberst Leutnant luitenant kolonel I. Div. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Briët Johannes 31291 23-04-1887 1887 Arnhem 55 Major Majoor Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Cramwinckel Arnaud 31292 16-4-1886 1886 Wildervanck 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel 3. R.A. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Bowier (Jonkhr.) Gerard A. 31300 10-9-1892 1892 Assen 50 Hauptman kapitein marine
Oosterveen Jan Willem 31307 32286 30-3-1885 1885 Assen 57 Oberst Leutnant luitenant kolonel 14. R.I. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Ceuvel Joan J. 31312 6-4-1900 1900 Bussum 42 Hauptman 2-2.R.H.
Enthoven Willem 31322 16-6-1892 1892 Roosendaal 50 Hauptman 3. Depot Bat. Inf. Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Loomans Wilhemus A.M. 31330 27-6-1894 1894 Breda 48 Hauptman Stab V. Division Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Sandwijk van Jan 31333 32231 16-5-1896 1896 Utrecht 46 Kapitän z See Marine Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Boegborn Gerrit A. 31337 2-10-1906 1906 Solo (NOI) 36 Kapitän Leutnant z See
Rijser Cornelis G.P. 31341 10-10-1898 1898 Gemert 44
Donkersloot Gerhardus Th.A. 31343 23-6-1917 1917 Avereest 25 Fahnrich 8.R.I.
Hartog den Bernardus J.C. 31346 20-10-1897 1897 Tegelen 45 Stabs Artzt Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Coopmans Petrus G.A. 31348 5-10-1910 1910 Boxtel 32 Oberleutnant 1e luitenant 14.R.I.
Boerma Wessel P. 31352 10-7-1912 1912 Maastricht 30 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.J.
Crul Franciscus Th.A. 31353 10-9-1910 1910 Paré (NOI) 32 Oberleutnant 1e luitenant SROI
Wentholt Pieter 31356 13-10-1898 1898 Singkel (NOI) 44 Hauptman Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Brandhof van den Nicolaas 31359 7-4-1909 1909 Den Haag 33 Oberleutnant 1e luitenant Stab I Lu.R.
Kok Jacobus 31360 22-02-1898 1898 Lambas (NOI) 44 Hauptman Luftwaffe Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Berg v.d. Floris 31369 30-5-1910 1910 De Bildt 32 Oberleutnant res. Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Willemsen Francois 31371 21-3-1912 1912 Haarlem 30 Oberleutnant 1e luitenant Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Dodeweerd van Jan J. 31373 233-3-1916 1916 Semarang (NOI) 26 Oberleutnant z See
Sierksma Wiebe 31380 32309 8-1-1908 1908 Leeuwarden 34 Oberleutnant 1e luitenant 17. G.B. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Treffers Ebe W. 31393 8-4-1916 1916 Waalwijk 26 Leutnant V-2.Lv.R. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Roode Jan 31398 9-5-1896 1896 Arnhem 46 Hauptman Artillerie Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Reints Herman 31400 23-10-1899 1899 Schapenrust Brakpen (Z Afr.) 43 Hauptman T.B.O. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Ditzhuyzen van Frans G. 31401 3-3-1910 1910 Baarn 32 Oberleutnant 1e luitenant 2 Lu.R.
Bont de Pieter J. 31406 22-5-1892 1892 Grootebroek 50 Hauptman kapitein Stab II L.K. Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Brandt Johan M.A.L. 31408 12-5-1896 1896 Gouda 46 Hauptman kapitein 19.R.I.
Themann Gritus 31410 16-3-1883 1883 Doetinchem 59 Oberleutnant 1e luitenant 30. R.I. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Haan de Eduard 31418 16-4-1886 1886 Semarang (NOI) 56 Pli slt ??? K.R.A. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Dalmeyer Leon F.W. 31424 10-4-1918 1918 Vlissingen 24 Fahnrich 3-I-11.R.I.
Bogaerts Bernardus M. 31427 13-11-1916 1916 Vught 26 Leutnant Stab 2.R.I.
Cramer Johannes J. 31434 30-8-1916 1916 Amsterdam 26 Leutnant 2.Lu.R.
Cornet Johan(nes) W.G. 31438 14-9-1903 1903 Amsterdam 39 Hauptman 2.G.B.
Tak Theodorus 31439 27-07-1898 1898 Rucphen 44 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Grote Johan 31440 4-6-1905 1905 Kantens 37 Hauptman Etappen Dienst Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Brouwer Lodewijk E. 31447 25-4-1910 1910 Wates (NOI) 32 Oberleutnant 1e luitenant 3-I-4.R.A.
Butter den Jan 31450 14-2-1911 1911 Schoonhoven 31 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O. Lu.A.
Krab Hendrik 31457 23-2-1895 1895 Assen 47 Hauptman Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Eisma Jan J. 31459 3-8-1917 1917 Vreeswijk 25
Cortenraad Willy J.H. 31474 29-5-1922 1922 Brunssum 20 kadett Unteroff KMA
Drent van Jan Huibert 31476 3-1-1917 1917 Paramaribo 25 Fahnrich KMA
Hamm Jean 31485 16-12-1888 1888 Venlo 54 Major Majoor 17. G.B. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Brethouwer Derk H.G. 31487 32386 03-06-1898 1898 Arnhem 44 Hauptman
Kok Jacobus 31488 7-9-1894 1894 Harderwijk 48 Major Majoor Genie Stab Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Strien van Jan 31492 29-06-1889 1889 Ubbergen 53 Hauptman verwalter Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Hetterschij Dirk 31493 18-06-1891 1891 Alblasserdam 51 Fregatten Kapitein Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Tetenburg Willem 31495 27-5-1896 1896 Utrecht 46 Fregatten Kapitän Marine Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Breel Pieter M. 31498 28-5-1902 1902 Vlissingen 40 Hauptman S.D.O.O.A.
Strijers Carolus C.F. 31505 271395 29-05-1896 1896 Bergen op Zoom 46 Hauptman Kapitein Infanterie Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Hesselink Hubertus 31507 30-8-1904 1904 Arnhem 38 Hauptman Marine Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Boogert Hugo 31515 20-05-1895 1895 Den Helder 47 Hauptman 5.M.K.- V Div. Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Donker Gerrit W.F. 31527 26-1-1905 1905 Amersfoort 37 Oberleutnant 1e luitenant Stab IV L.K.
Boer de Reinier 31535 16-12-1901 1901 Kampen 41 Hauptman II-1.R.W.
Dam van Nicolaas J.J. 31537 2-4-1904 1904 Haarlem 38 Oberleutnant 1e luitenant Stab IV L.K.
Boer den Adrianus 31538 14-12-1898 1898 Rotterdam 44 hauptman Stab Leichte Div.
Doornebal Pieter J. 31547 28-11-1911 1911 Utrecht 31 Oberleutnant 1e luitenant II-R.Gr.
Derks Henri J.M. 31548 21-6-1910 1910 Grave 32 Oberleutnant 1e luitenant 1-II-13.R.I.
Bijl Willem 31554 9-8-1910 1910 Arnhem 32 Oberleutnant 1e luitenant II-22.R.I.
Boer de Pieter A.S. 31556 2-1-1893 1896 Doesburg 46 Hauptman 4.G.B. Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Dassen Christiaan R. 31561 12-1-1914 1914 Stein 28 Oberleutnant der Reserve 13.G.B.
Domisse Jacques 31564 15-1-1895 1895 Vlissingen 47 Hauptman Peel Div.
Kuyk van Adriaan Ch. F. 31566 9-11-1884 1884 Deventer 58 Hauptman depot Flak Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Eekelen van Johan 31573 7-9-1898 1898 Winterswijk 44 Ritmeister Depot Luftwaffe Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Defize Libert J.M. 31574 14-07-1898 1898 Geertruidenberg 44 Hauptman Abgang Stalag 371 am 8-12-1942 nach Holland
Cnossen Johan 31582 30-10-1916 1916 IJlst 26 Leutnant der Reserve 13.R.I.
Kuiper Adriaan 31587 1-10-1917 1917 Putten 25
Meuldijk Johannes 31588 12-9-1918 1918 Heenvliet 24 kadett Fahnrich Stg. Den Helder Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Koster Jan 31589 3-4-1915 1915 Lemsterland 27 Leutnant I-12.R.A.
Cappoolse Krijn 31593 17-17-1913 1916 Heerlen 26
Vuuren van Hendrik 31599 12-11-1888 1888 Haarlemmermeer 54 Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Brands Cornelis 31600 20-5-1891 1891 Haarlemmermeer 51 Stab Remonte Depot Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Heuvel v.d. Albertus 31602 28-1-1889 1889 Den Helder 53 Major Majoor Prüf K. Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Büller Johannes 31604 10-3-1885 1885 Zuidhoorn 57 Major Majoor D.M.L. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Cornelissen Peter J. 31606 32351 27-5-1911 1911 Den Haag 31 Oberleutnant 1e luitenant 4.C.Ptr.
Brender á Brandis Willem J. 31611 20-4-1911 1911 Den Haag 31 Oberleutnant 1e luitenant Stab L.Div.
Kloppenburg Willem 31617 26-11-1909 1909 Kollumerland / Burum 33 Oberleutnant 1e luitenant S.R.O.B.
Diepenbrugge van Jacques Ph. 31619 24-3-1916 1916 Maastricht 26 Leutnant 4. Kav. Depot
Bosschieter Jacob 31622 20-2-1916 1916 Rijnsburg 26 Leutnant 4.R.H.
Zuidema Jan 31623 19-6-1911 1911 Kampen 31
Boom Johan S. 31627 28-11-1892 1892 Utrecht 50 rittm / Hauptman Kav. Depot
Blijdorp Abraham A. 31630 7-4-1916 1916 Arnhem 26 Leutnant 2e luitenant II-R.Lu.A.
Torbal de Alphonse 31632 18-11-1890 1890 Batavia (NOI) 52 Major Majoor Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Tiesselinck Edmundus Steph Ernest 31636 32258 22-9-1888 1888 Vierlingsbeek 54 Major Majoor 35.R.I. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Idsinga Dirk 31641 11-9-1885 1885 Pontianak (Borneo NOI) 57 Major Majoor Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Bos Jan 31642 14-11-1883 1883 Groningen 59 Oberst Leutnant luitenant kolonel Depot 17. R.I. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Bloeme Hendrik Simon 31644 28-10-1881 1881 Amsterdam 61 Oberst Leutnant luitenant kolonel Stab der Inf. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Bakhuis Johan 31645 10-1-1884 1884 Garoet (NOI) 58 Major Majoor 44. R.I. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Buitenhuis Dirk 31647 5-10-1914 1914 Amsterdam 28 Leutnant Stab W. Front Veste Holland
Bos van den Hendrik 31649 6-7-1901 1901 Putten 41 Hauptman Stab Veste Holland
Lamberti Antoine J.G. 31651 8-11-1892 1892 Maastricht 50 Hauptman Stab 3. A.K. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Berkhoudt Jacobus 31652 31-8-1908 1908 Rotterdam 34 Oberleutnant 1e luitenant KMA Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Bouwman Hendrikus G.M. 31653 30-10-1909 1909 Arnhem 33 Oberleutnant 1e luitenant 1-III-37.R.I.
Dekker Pieter C. 31654 19-9-1890 1890 Bergh 52 Major Majoor I-46.R.I.
Baten Roelof 31656 7-5-1900 1900 Amsterdam 42 Oberleutnant 1e luitenant Dep. Sanitatstruppen Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Kok Marius Cornelis 31659 32244 25-4-1899 1899 Harderwijk 43 Hauptman Artillerie Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Hendriks Derk T. 31661 20-05-1893 1893 Arnhem 49 Hauptman IV. Division Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Bouhuys Wouter 31663 29-2-1892 1892 Deventer 50 Hauptman 19. R.I. Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Daalmeijer Henricus Chr.M. 31665 5-10-1917 1917 Deventer 25 Leutnant 13.R.I.
Busch Geertsema Johan A. 31666 18-11-1899 1899 Medan (NOI) 43 Hauptman
Egter van Wissekerke Abraham J.F.M. 31669 24-9-1905 1905 Brielle 37
Boutmy Adolphus J.G. 31671 21-9-1903 1903 Djokjakarta (NOI) 39 Hauptman Stab 2.R.W.
Crena Uiterwijk Johan Ch.C. 31683 3-10-1913 1916 Maastricht 26 Leutnant
Dekker Cornelis P. 31686 32392 23-5-1918 1918 Leiden 24 Fahnrich cadet sergeant infanterie KMA
Leertouwer George 31687 29-12-1915 1915 Djambi (NOI) 27 Luitnant Dep. Pontoniers Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Hardeman Jacob 31689 6-6-1913 1913 Utrecht 29 Luitnant S.R.O.G. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Bolhuis Harke J. 31691 16-6-1919 1919 Batavia (NOI) 23 kadett Unteroff z See marine
Castendijk Robertus 31700 22-12-1919 1919 Bussum 23 kadett Unteroff z See
Butin Bik Willy 31704 16-10-1898 1898 Batavia (NOI) 44 Hauptman 15.R.I.
Bruinier José L. 31710 26-11-1891 1891 Haarlem 51 2.E.Paw. Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Boumans Willem J.M. 31717 11-5-1916 1916 Venlo 26 Leutnant III-35.R.I.
Budke Pieter H.G. 31721 19-1-1913 1913 Barneveld 29 Oberleutnant 1e luitenant 1-III.10.R.I.
Boven Liebe 31729 19-7-1912 1912 Meppel 30 Oberleutnant 1e luitenant 25.R.I.
Rooy de Peter 31733 8-3-1903 1903 Kampen 39
Cornuit Arnoldus R.N.J. 31738 12-7-1917 1917 Bergen op Zoom 25 Fahnrich KMA
Bruins Evert W.J. 31743 18-12-1917 1917 Den Haag 25 Leutnant 3.II.15.R.A.
Boer de Bouwe B. 31744 25-2-1915 1915 Ambt Hardenberg 27 Leutnant 4-I-12.R.A.
Staay van der Francois G. 31754 8-7-1886 1886 Hof van Delft 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel Genie Stab Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Berge van den Johannes H. 31758 9-10-1892 1892 Rotterdam 50 Hauptman III/12.R.I. Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bor Jacobus A.W. 31764 27-6-1891 1891 Aengwirden (Fr) 51 Hauptman kapitein Stab 8.R.I.
Wijnkamp Willem H. 31772 5-3-1897 1897 Wijk bij Duurstede 45 Kapitein militaire luchtvaart Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Klerk de Reus René F. 31773 24-2-1910 1910 Amersfoort 32 Oberleutnant 1e luitenant KNIL Cav. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Lang de Rijmert H. 31774 31-1-1917 1917 Utrecht 25 Luitnant 2e luitenant 3-III-44.R.I. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Koning Barend 31781 32243 20-4-1903 1903 Amsterdam 39 Hauptman Kapitein Hauptquartier Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Langeraar Wijnand 31782 29-6-1893 1893 Utrecht 49 Hauptman Kapitein Infanterie Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Bruine de Jan A. 31787 15-7-1903 1903 Winschoten 39 Hauptman 16.R.A.
Breemer van den Johan(nes) 31790 28-7-1906 1906 Laren 36 Oberleutnant 1e luitenant H.K. Veste Holland
Gaillard Willem 31794 12-8-1880 1880 Kampen 62 Major Majoor VIII. Division Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Dommelen van Cornelis M.J. 31803 1-5-1900 1900 Rheden 42 Hauptman 3.L.K.
Lind Arend A. 31807 23-12-1912 1912 Middelburg 30 Luitnant Genie Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Stoorvogel Eduart 31811 24-9-1896 1896 Breda 46 Hauptman D.v.D. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Krijger de Eduard J.P. 31818 13-6-1912 1912 Ede 30
Dinter van Willy B.C. 31819 2-5-1912 1912 Bandjir Massin (NOI) 30 Leutnant 3.G.B.
Kruijff de Jozua M. 31824 17-3-1884 1884 Buren 58 Oberst Leutnant luitenant kolonel 8.R.A. Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Bueno de Mesquita Albert E. 31825 20-7-1911 1911 Utrecht 31 Oberleutnant 1e luitenant 3e Depot Art.
Brandjes Kees W.M. 31830 3-3-1910 1910 Tilburg 32 Oberleutnant 1e luitenant 2.Lu.R.
Burgeler van Willem 31831 15-4-1911 1911 Utrecht 31 Oberleutnant 1e luitenant II.8.R.A.
Dort van Willem 31833 15-12-1898 1898 Bergen op Zoom 44 Hauptman Art. Walcheren
Bruens Cornelis 31834 4-1-1898 1898 Amersfoort 44 Hauptman II. Divisoin Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Boon Willem B. 31837 25-9-1896 1896 Den Bosch 46 Hauptman Kapitein
Claasen Bernard J. 31844 3-9-1919 1919 Weltevreden (NOI) 23 Fahnrich KMA
Penders August 31852 30-11-1898 1898 Bergen op Zoom 44 Hauptman A.H.K. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Viseur Hermanus 31853 16-10-1901 1901 Middelburg 41 Hauptman Inf. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Schmidt Lodewijk 31854 9-1-1885 1885 Den Haag 57 Oberleutnant 1e luitenant Luftwaffe Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Dishoeck van Anthonie E. 31858 19-5-1912 1912 Den Helder 30 Oberleutnant 1e luitenant K.R.A.
Hazebroek Willem 31860 28-6-1894 1894 Bergen op Zoom 48 Oberleutnant 1e luitenant Marine Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Daane Bolier Gabriel 31861 25-4-1907 1907 Maastricht 35 Oberleutnant z See
Boogaard Freddy 31864 24-10-1919 1919 Magelang (NOI) 23 Leutnant z See
Bellaard Louis 31877 27-5-1889 1889 Bergh 53 Hauptman 11.R.I. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Boschma Jan 31878 4-6-1918 1918 Lekkerkerk 24 kadett Fahnrich 44. R.I. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Lagaaij Louis 31879 28-12-1892 1892 Wormerveer 50 Off marine Stoomvaartdienst 1e klasse Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Smits Simon 31881 6-10-1880 1880 Buitenzorg (NOI) 62 Oberst Leutnant luitenant kolonel Abgang Oflaag XIIIB am 21-05-1942 verstorben
Hengeveld Gerrit 31889 30-7-1882 1882 Elburg 60 Oberst Leutnant luitenant kolonel Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Lange de Jan 31890 19-8-1884 1884 Schoonhoven 58 Oberst Leutnant luitenant kolonel 18. R.I. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Kluit Dirk 31894 32274 18-3-1885 1885 Zonnemaire 57 Oberst Leutnant luitenant kolonel Stab 4. L.K. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Alma Johannes Henri 31895 32261 5-7-1885 1885 Hilversum 57 Major Majoor 15.G.B. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Zijl van Adrianus 31898 22-12-1894 1894 Utrecht 48 Major Majoor Abgang Oflag 67 am 27-6-1944 ? Nach Ilag VII (Tittmoning)
Heijse Paul 31902 5-9-1914 1914 Delft 28 Oberleutnant der Reserve 6. Grenz Bataljon Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Beekman Cornelis 31905 30-10-1881 1881 Hilversum 61 Major Majoor 20.R.I. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Bruyn Pieter 31911 6-4-1900 1900 Den Helder 42 Hauptman kapitein KMA
Brouwer Bernardus C.J. 31920 5-2-1903 1903 Den Haag 39 Hauptman 3-III-1.R.A.
Schäefer Johan 31928 26-6-1895 1895 Amsterdam 47 Hauptman Heeres Polizei Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Bruin de Jan G. 31930 18-10-1911 1911 Apeldoorn 31 Oberleutnant 1e luitenant 10 Inf. Depot Bat. Abgang Oflag 67 am 19-6-1944 nach Holland
Polis Henry 31932 32253 18-1-1886 1886 Maastricht 56 Oberst Leutnant luitenant kolonel Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Gordijn hermanus 31933 25-10-1888 1888 Amsterdam 54 Oberst Leutnant luitenant kolonel Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Haaf ten Antonius 31934 10-6-1892 1892 Roermond 50 Hauptman Arzt Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Rooy van Wilhemus J.P.M. 31935 14-12-1900 1900 Cuyk 42 Oberleutnant 1e luitenant Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Brouwer Johan E. 31937 32229 24-1-1896 1896 Den Haag 46 Oberst Leutnant Artzt Stab Luftwaffe Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Buisman Reinder 31940 25-3-1907 1907 Beverwijk 35 Oberarzt Lazaret Utrecht Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Eyle van Jan J. 31942 5-5-1912 1912 Zwolle 30 Oberleutnant 1e luitenant Mil. Lazaret Utrecht Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Botenga Sjoerd 31943 20-9-1901 1901 Zutphen 41 Stab Artzt Lazaret Utrecht Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Vos Hendrik 31944 16-6-1898 1898 Giethoorn 44 Majoor Artzt III. Veld Art. Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Hiel van der Oltman 31945 22-2-1907 1907 Watergraafsmeer 35 Hauptman Inspect. Gen. Dienst Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Siestrop Johannes G. 31946 5-5-1907 1907 Amsterdam 35 Hauptman Artzt Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Roodenburg Vermaat Martien 31947 8-3-1903 1903 s-Gravendeel 39 Oberleutnant Arzt Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Kole Egbertus Markus 31948 28-1-1906 1906 Den Haag 36 Hauptman Arzt 1. R.W. Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Linden van der Carel H. 31949 2-9-1907 1907 Leimuiden 35 Oberleutnant Arzt Lazaret Utrecht Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Hoorn van den Jan 31950 29-7-1905 1905 Den Bosch 37 Ober Artzt Mil. Laz. Amersfoort Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Waalwijk van Doorn van Stephan C. 31951 28-2-1902 1902 Schiedam 40 Oberleutnant Arzt Lazaret Amsterdam Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Brouwer Hendrik 31954 21-2-1906 1906 Vries 36 Oberartzt 10. G.B> Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Koster Leonardus 31955 271089 7-6-1903 1903 Rotterdam 39 Hauptman Artzt Lazaret Utrecht Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Breman Karst 31956 14-10-1896 1896 Wageningen 46 Majoor Arzt VIII. Armee Korps Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Kempers Theodoor 31957 23-1-1892 1892 Batavia (NOI) 50 Majoor Arzt Lazaret Utrecht Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Roo de Petrus 31958 26-6-1894 1894 Dordrecht 48 Ober Artzt Marine Spital Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Ruyter de Wildt de Herman 31960 14-10-1910 1910 Magelang (NOI) 32 Ober Artzt Marine Lazaret Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Haring Johannes P. 31961 17-6-1910 1910 Den Haag 32 Ober Artzt 21. G.B. Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Zeeuw de Rokus 31962 7746 15-12-1910 1910 Ridderkerk 32 Oberleutnant Arzt 15. G.B. Mil. Hospital Utrecht Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Wolf de Johannes 31963 29-12-1906 1906 Den Haag 36 Hauptman Artzt Marine Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Schuring Arie 31964 5-4-1896 1896 Zwolle 46 Kapitein MA Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Lip van der Anthonie 31965 5-1-1892 1892 Utrecht 50 Hauptman A.H.K. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Beld van den Christiaan 31967 23-5-1908 1908 Vlissingen 34 Oberleutnant 1e luitenant Stab I-8.R.I. Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Warffemius Wilhelmus 31969 13-09-1898 1898 Delft 44 Majoor Artzt Lazaret Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Krijger Pieter 31970 31-5-1906 1906 Colijnsplaat 36 Oberleutnant Arzt Lazaret Breda Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Pieterse Johannes 31971 18-11-1912 1912 Amsterdam 30 Oberleutnant Arzt Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Cate ten Henri 31972 3-7-1897 1897 De Wijk (OI) 45 Oberst Leutnant Artzt VI. Division Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Kaltofen Wilhelm 31974 271090 22-6-1904 1904 Tjilatjap (NOI) 38 Oberleutnant Arzt VIII. Division Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Gelderblom Johannes C. 31975 6-9-1908 1908 Heer Arendskerke / Nieuwerdorp 34 Oberleutnant Apotheker D.E.V. Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Giessen van der Hendrik J. 31978 15-6-1905 1905 Gameren 37 Stabs Artzt Bluttruppen dienst Den Haag Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Breebaart Leonardus 31979 23-11-1903 1903 Buitenzorg (NOI) 39 Oberartst Lazaret Arnhem Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Ritsema Siewert 31981 27-12-1901 1901 Eensrum 41 Oberleutnant Arzt Milit. Pharmacie Dienst Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Os van Frederik 31982 15-7-1907 1907 Barneveld 35 Oberleutnant Apotheker Milit. Pharmacie Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Fébre le Hedzer 31983 30-1-1914 1914 Smallingerland 28 Oberleutnant 1e luitenant Mil. Apoth. Den Bosch Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Hattum van Hermanus Cornelis 31986 16-12-1903 1903 Soerabaja (NOI) 39 Oberleutnant / Stabs Artzt Mil. Lazaret Breda Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Piekema Frederik 31987 11-3-1904 1904 Arnhem 38 Oberleutnant Arzt Abgang Oflag XIIIB am 11-6-1942
Winkel Jan 31991 21-6-1903 1903 Deventer 39 Hauptman Artillerie Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Ruyter van Steveninck de Anthony 31995 24-3-1892 1892 Tiel 50 Hauptman Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Dongen van Cornelis 32005 32284 16-3-1903 1903 Rotterdam 39 Hauptman Artillerie Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Walma v.d. Molen Tjulle 32008 15-5-1901 1901 Leewarderadeel 41 Hauptman Position Ijmuiden Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Kramer Anton 32011 31-8-1912 1912 Amsterdam 30 Oberleutnant 1e luitenant II-45.R.I. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Roosink Herman 32012 30-12-1912 1912 Valburg 30
Reimers Hendrik 32015 9-1-1884 1884 Solok )NOI' 58 Major Majoor Abgang Oflag XIIIB am 5-8-1942
Gestel van Hendrik P.L. 32018 19-3-1898 1898 Breda 44 Hauptman Stab I.L.K.
Brouwer Gerardus A. 32028 32370 6-4-1915 1915 Makassar (NOI) 27 Leutnant Depot Pontoniere
Nijnatten van Adrianus 32029 9-2-1880 1880 Breda 62 gen-maj III. L.K. Abgang Oflag XIIIB am 7-7-1942
Bussemaker Jan 32030 20-6-1913 1916 Sitoebondo (NOI) 26 Oberleutnant z See
Durand Albert Pieter 32063 20-10-1898 1898 Amsterdam 44 Hauptman 20.G.B. Zugang Stalag 371 am 13/14-08-1942 gem. fernm. Weising OKW an WBDN u gem. Vfg. WBDN IH nr. 567/42 von 12-08-1942, abgang am 19-08-1942 Abgang Stalag 371 am 19-08-1942
Rompes Gerard 32074 23-2-1893 1893 Rotterdam 49 Ober Feldwebel (Sanitäter) Freiwillig Abgang Stalag 371 am 13-3-1943 an den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden Den Haag (erstellt)
Sanders Jan Willem 32322 21-4-1905 1905 Groningen 37 Leutnant 2e luitenant infanterie Zugang Stalag 371 am 20-9-1943 von Holland
Blom Cornelis 32326 30424 15-6-1920 1920 Den Helder 22 kadett unteroff z See korporaal adelbors marine zugang Stalag 371 waarschijnlijk op 20-9-1943 (zie dagboek Kokje)
Ilgen Hendrik A. 32328 31015 24-10-1920 1920 Den Haag 22 Fahnrich KMA
Jellema Frederik J.A. 32329 31014 27-10-1921 1921 Bandoeng (NOI) 21 kadett Feldwebel KMA
Verhoef Lambertus H.M. 32332 30050 10-11-1915 1915 Rotterdam 27 Leutnant 2e luitenant Militaire Administratie
Vijver van de Petrus P. 32333 30869 4-6-1920 1920 Sluis 22 kadett Feldwebel z See sergeant adelborst Marine
Bouman P.E. 32334 cadet sergeant artillerie
Korver de C. 32335 31336 luitenant ter zee 2e klasse marine
Kuyper Leendert 32336 31255 4-10-1909 1909 Den Haag 33 Hauptman Kapitein Genie
Bange G.C.J. 32337 vaandrig infanterie
Kromhout Hermanus 32338 30412 17-10-1896 1896 Hoorn Hauptman Kapitein Infanterie
Kroes Jacob 32340 31469 13-6-1910 1910 Hellevoetsluis Oberleutnant 1e luitenant Genie
Hogendoorn Johannes H. 32341 30350 2-11-1910 1910 Rotterdam 32 Oberleutnant 1e luitentant genie
Schouten F. 32342 Leutnant 2e luitenant Infanterie
Terpstra Johannes 32343 30138 25-10-1917 1917 Leeuwarden 25 Leutnant 2e luitenant Infanterie
Zuijderhoudt P.G.H.R. 32344 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie
Almelo van K. 32345 Oberleutnant 1e luitenant mil.luchtvaart
Andela F.L. 32346 Leutnant 2e luitenant artillerie
Neef de Cornelis A. 32347 30575 13-9-1915 1915 Koepang (NOI) 27 Ober Leutnant z See luitenant ter zee 2e klasse Marine
Proper Wilhelmus F.B. 32348 30710 5-11-1917 1917 Probolingo (NOI) 25 Leutnant 2e luitenant artillerie
Vergouwe Jannis A. 32349 30082 27-5-1910 1910 Middelburg 32 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie
Bruinsma A 32350 30312 25-6-1917 1917 Amsterdam 25 Leutnant z See
Cornelissen Peter J. 32351 31606 27-5-1911 1911 Den Haag 31 Oberleutnant 1e luitenant
Roosenburg C. 32353 32059 1-7-1921 1921 Gouda 21 Marinier 3e klasse
Schmeitz Johannes L.P.H. 32354 31163 30-7-1911 1911 Broek Sittard 31 Oberleutnant 1e luitenant
Tapper Herman W. 32355 31171 11-12-1919 1919 Den Haag 23 Fahnrich z See O.v.A. 3e klasse Marine
Wijk de K.F. 32356 32023 17-1-1918 1918 Utrecht 24 Fahnrich 2e luitenant
Steenbrugge van Johannes G. 32357 31220 26-10-1910 1910 Den Haag 32 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie
Speekenbrink Bernardus A. 32358 31690 23-8-1904 1904 Breda 38 Oberleutnant z See O.M.S.D. 1e klasse Marine
Bengelen van W. 32359 Oberleutnant 1e luitenant
Daalen van H.A. 32360 32061 5-11-1918 1918 Batavia (NOI) 24 Leutnant 2e luitenant infanterie
Könings Rudolf 32361 30124 26-9-1915 1915 Den Haag 27 Leutnant
Meyer H, 32362 31502 16-2-1912 1912 Gorinchem 30 Oberleutnant 1e luitenant cavalerie
Rensink Hendrikus E. 32363 30393 4-2-1917 1917 Tiel 25 Fahnrich
Lynden van (Baron) Diederic W. 32367 459 22-4-1917 1917 Den Haag 25 Oberleutnant z See
Noortwijk van Arie 32369 30317 21-7-1919 1919 Den Helder 23 Leutnant z See luitenant ter zee 3e klasse Marine
Brouwer Gerardus A. 32370 32028 6-4-1915 1915 Makassar (NOI) 27 Leutnant Depot Pontoniere
Blydorp A.A. 32372 2e luitenant luchtdoel artillerie
Hoorn van den Batavus B. 32373 31771 10-4-1916 1916 Bedum 26 Leutnant 2e luitenant Infanterie
Zwerver J.F.W. 32375 2e luitenant infanterie
Vries de C. 32376 2e luitenant genie
Mensink Gerrit 32377 31569 12-1-1919 1919 Deventer 23 Fahnrich 1-I-16.R.I.
Poorter de S.C. 32378 2e luitenant Infanterie
Frenken J.H. 32379 21-4-1907 1907 Obbicht 35 Oberleutnant 1e luitenant militaire luchtvaart Zugang Oflag 67 am 11-3-1944 von Flüchtlings Auffanglager VA (Ludwigsburg)
Sluijs van der Hendrik 32380 31664 1-6-1902 1902 Ouder Amstel 40 Hauptman Kapitein Genie
Kooyman Jacob 32381 31101 16-8-1920 1920 Dordrecht 22 Fahnrich z See
Patist C.R. 32382 30878 31-1-1919 1919 Jabang (NOI) 23 Fahnrich cadet vaandrig infanterie
Huisman Georg Th. 32383 31002 7-8-1917 1917 Den Haag 25 Fahnrich KMA
Togt van der Johannes 32384 30419 4-10-1917 1917 Tasik Malaja (NOI) 25 kadett Feldwebel cadet sergeant Infanterie
Muiderman Antonius B. 32385 30731 23-8-1910 1910 Deventer 32 Oberleutnant 1e luitenant Stab II. Division
Brethouwer Derk H.G. 32386 31487 03-06-1898 1898 Arnhem 44 Hauptman Kapitein
Honore Naber l' Samuel Adrianus 32388 31792 30-5-1903 1903 Zierikzee 39 Kapitän Leutnant Leutnant z See 1. Klasse Marine Wachtschip Willemsoord
Boer de F. 32389 2e luitenant infanterie
Berg van den J.G. 32390 2e luitenant infanterie
Nierop van Joseph A.I.M. 32391 31257 27-10-1919 1919 Rotterdam 23 kadett Unteroff. cadet sergeant Genie
Dekker Cornelis P. 32392 31686 23-5-1918 1918 Leiden 24 Fahnrich cadet sergeant infanterie
Sjoerds Jan 32393 32025 7-11-1914 1914 Groningen 28 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie Zugang Oflag 67 am 25-11-1943 von Kriegswehrmacht Haftanstalt Lemberg
Bosman Richard H. 32394 30989 20-11-1921 1921 Leeuwarden 21 kadett Unteroff. Z. See korporaal adelborst marine
Singor Joseph J. 32397 31996 19-7-1920 1920 Bussum 22 Fahnrich cadet-vaandrig militaire luchtvaart zugang Oflag 67 am 4-6-1944 naht Flucht wieder eingeliefert
Bruinsma A. 32398 Officier vlieger 3e klasse
Smit J.M. 32399 30310 5-3-1919 1919 Hillegom 23 Leutnant z See luitenant ter zee 3e klas Marine
Wijk de K.F. 32401 32356 2e luitenant Infanterie
Koster Willem Henrik Lucas 32402 32114 18-4-1915 1915 Groningen 27 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie
Franken J. 32405 cadet vaandrig infanterie
Strijd Johannes E. 32406 31017 16-11-1915 1915 Amersfoort 27 Leutnant 2e luitenant Infanterie
Westland C. 32408 30425 23-2-1918 1918 Wageningen 24 2e luitenant infanterie
Nijhoff Jan W. 32410 30876 1-2-1919 1919 Blitar (NOI) 23 Fahnrich cadet vaandrig infanterie
Routs C.J.F. 32413 Oberleutnant 1e luitenant zugang Oflag 67 von Holland am 06-03-1945
Linsen H.G.A.M. 32414 Oberleutnant 1e luitenant zugang Oflag 67 von Holland am 06-03-1945
Tomlow G.G.P.M. 32415 2e luitenant zugang Oflag 67 von Holland am 06-03-1945
Hulten van C.B.J. 32416 Oberleutnant 1e luitenant zugang Oflag 67 von Holland am 06-03-1945
Rey van J.H.J. 32417 Oberleutnant 1e luitenant zugang Oflag 67 von Holland am 06-03-1945
Haas de J.H. 96402 Oberleutnant 1e luitenant wr zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Jong de W.D. 96410 Dpl. Sergeant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Lier van W.A.M. 96488 Sergeant Meester kleermaker zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Poetskoke J.W. 96530 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Walraven M. 96572 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Outer den P.M. 96634 Dpl. Fourier Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Stuyts L.C. 96926 Dpl. Korporaal infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Werner J. 96992 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Heer de C. 97197 vaandrig infanterie
Scheygrond K. 97198 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Alders C. 97199 2e luitenant wr zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Hammers B.A. 97205 wachtmeester cavalerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Repke H. 97207 korporaal verpleging zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Enthoven L.A.H. 97211 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Vries de J.E. 97212 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Sterk J. 97213 Fahnrich Vaandrig Infanterie
Broeder den P. 97214 vaandrig infanterie
Boering C.J. 97215 vaandrig infanterie
Noordt van der J.C. 97359 Dpl. Sergeant Majoor Administratie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Jager de C. 97531 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Verhagen P.F.W. 97551 Dpl. Soldaat infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Rijke G.J. 97676 271025 Dpl. Wachtmeester Artillerie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Stap J. 97738 271024 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Kreke van der C.A. 97891 Dpl. Sergeant artillerie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Borgman N. 97994 5-10-1904 1904 Amsterdam Sergeant 1. R.G.Tr. zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Bentsnijder A.M. 98048 Dpl. Wachtmeester Artillerie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Heijde van der J.J. 98127 Dpl. Soldaat Artillerie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Burghout H.J. 98208 97994 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Groeneboom A. 98216 Dpl. Soldaat zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Dobber G. 98234 Dpl. Korporaal md. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Gelders B.A. 98282 Kapitein genie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Terpstra G.O. 98283 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kuyk F. 98296 Dpl. Soldaat Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Verschuren P.C. 98311 Brigadier zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Pos H. 98319 Dpl. Soldaat infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Hennepe te F.C. 98370 Dpl. Soldaat zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Veneman H. 98378 adjudant o.o.i. Artillerie
Vierling Ch.J. 98379 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Herp van C.P.G. 98380 2e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Lee van der H.P.M. 98381 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kruys D. 98382 vaandrig Artillerie
Cussel J.L. 98383 Fahnrich vaandrig infanterie
Scheffer J.H.C. 98490 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie
Libois J.M.H. 98492 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Overing Th.A.M. 98493 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Bakker Th.R. 98494 2e luitenant militaire luchtvaart zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kooning D.J.B. 98540 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Schoonekamp J. 98541 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Grosheide G.H.A. 98542 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Beijerman J.J. 98543 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Dudok van Heel F.A. 98636 Major majoor Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Stokreef G.J. 98638 P.A. 1e klasse zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Trapman F.J.J. 98708 Luitenant Kolonel Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Lennep van (Jonkhr.) Aernout 98709 31994 23-2-1898 1898 Den Helder 44 Hauptman Kapitein Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Os van A. 98713 Kapitein algemene dienst zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Spoor H.W. 98714 Fahnrich Vaandrig Artillerie
Lugten C.A. 98715 vaandrig Infanterie
IJzereef J.J.H. 98716 2e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Graaf de F. 98717 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Doesschate ten Th.S. 98718 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kikken F.L. 98764 Dpl. Wachtmeester Artillerie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Kok W.Th. 98766 Dpl. Sergeant Infanterie
Heystee W.H. 98768 Dpl. Sergeant genie
Hoek C.D: 98774 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Alberda van Ekenstein (Jonkhr.) W.C.A. 98837 kapitein artillerie
Kuntzel W.B. 98838 Major majoor infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Veegens D.J. 98840 Kapitein algemene dienst zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Baruch J.L.I. 98841 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Schultze Th. 98842 Vaandrig Infanterie
Dubbelman K.N. 98843 2e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Rozelaar M.S. 98844 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kok Josephus 98884 Hauptman Kapitein R.Gr. Zugang Oflag 67 am 26-3-1944 von Stalag IV B (Mühlberg/Elbe)
Laan van der Willem G. 98885 Hauptman Kapitein Politie Zugang Oflag 67 am 26-3-1944 von Stalag IV B (Mühlberg/Elbe)
Ewijk van Sippo J. 98887 Oberleutnant 1e luitenant cavalerie Zugang Oflag 67 am 26-3-1944 von Stalag IV B (Mühlberg/Elbe)
Gorkum van Herman H. 98888 Hauptman Kapitein genie Zugang Oflag 67 am 26-3-1944 von Stalag IV B (Mühlberg/Elbe)
Taets van Amerongen Joost Louis 98889 26-7-1904 1904 Garoet (NOI) Oberleutnant 1e luitenant 6. Auto Batl. Sanitair Zugang Oflag 67 am 26-3-1944 von Stalag IV B (Mühlberg/Elbe) Abgang Oflag 67 am 19-6-1944 nach Holland
Sweerst de Landas Wijborgh (Baron) Arthur J.A. 98890 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie Zugang Oflag 67 am 26-3-1944 von Stalag IV B (Mühlberg/Elbe)
Rubens Jan H. 98891 Leutnant 2e luitenant Infanterie Zugang Oflag 67 am 26-3-1944 von Stalag IV B (Mühlberg/Elbe)
Rijpstra B. 98897 27-6-1912 1912 Huizum Sergeant 2.R.G.Tr. zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Bijsteren van T. 98939 wachtmeester Artillerie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Dalenoord H. 98951 vaandrig infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Laan C. 98952 2e luitenant cavalerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Moll J.A. 98953 Kapitein genie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Venne van de A.M.H. 98954 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Smidt van Gelder J.H. 98955 Reserve Korporaal tit. cavalerie
Baggelaar J. 98956 2e luitenant infanterie
Booy B. 98957 vaandrig infanterie
Jacobs H.J. 98959 Oberleutnant 1e luitenant Cavalerie
Paes H. 98960 2e luitenant speciale dienst
Nieuwkamp J.H. 103051 Dpl. Fourier Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Groeneveld J.W. 103165 Dpl. Sergeant infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Pistorius J.F.C. 104055 Remonterijder 1e klasse zugang Oflag 67 von Stalag IVB Mühlberg am 06-03-1945
Gremberghe van G.Ph.V. 104173 Korporaal kok zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Lips J. 104184 korporaal tamboer zugang Oflag 67 am 22-10-1944
Beuving Albert J. 104190 29-3-1904 1904 Amsterdam 38 Wachtmeister wachtmeester artillerie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Wijers G.J. 104210
Haas de J.M. 104236 274208 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Haar ter J.E. 104358 Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Voorde van de G. 104431 Sergeant 1e klasse Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Kluvers F.H.J. 104434 Sergeant 1e klasse Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Dijk van J. 104441 wachtmeester hoefsmid zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Sel van der L.H.C. 104607 Sergeant konstabel zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Jong Boers de 104738 Majoor machinist zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Pothaar A. 104806 Korporaal cavalerie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Werff van der T. 105039 2e luitenant md. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Leeuwen van C.G. 105144 vaandrig
Maurer H.J. 105263 reserve wachtmeester Artillerie
Krediet P. 105269 wachtmeester Adsp. Reserve officier P.A.
Schalken W. 105272 Reserve sergeant
Baar M.G. 105300 Foerier wr. zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Oude Nijhuis M.J. 105392 Eleve.muzikant zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Haan de C. 105645 vaandrig luchtdoel artillerie
Meyer de W.C. 105808 Dpl. Korporaal infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Winter de J.M. 105888 Dpl. Soldaat infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Krul P.A. 106128 Dpl. Soldaat Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Koeman J.C. 106169 Dpl. Soldaat zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Kolk van der A. 106348 Dpl. Korporaal infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Don C. 106357 Dpl. Soldaat zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Ophof J.P. 106508 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Jager de M.E.A. 106510 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Bronkhorst J. 106565 Dpl. Soldaat infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Walsteijn L. 106656 Dpl. Korporaal R.J. zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Andreoli C.G. 106750 Dpl. Soldaat zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Henselman A.M.J. 106780 Dpl. Soldaat zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Grootveld J. 106881 Dpl. Soldaat zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Leerentveld W. 106948 Dpl. Soldaat infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Behrens J. 107042 Dpl. Soldaat zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Valk van der H.E. 107055 Dpl. Soldaat infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Noordhof G. 107059 Dpl. Soldaat infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Thielen D. 107098 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Cophen H. 107143 Dpl. Soldaat infanterie
Maaten van den A.R.M. 107148 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Baten F.W.G. 107227 3-10-1919 1919 Den Bosch Sergeant 2.R.I. zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Tillemans A.J.H.M. 107240 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Ruiter de J.J. 107366 Dpl. Soldaat infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Boswijk F.H. 107570 Dpl. Korporaal Kok zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Camman H.C. 107574 271002 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Vliet van der J.I.J. 107842 Dpl. Korporaal infanterie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Dits B. 107914 Dpl. Soldaat infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Heuvel van den C.A. 107957 Dpl. Soldaat zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Haas de M.E.A. 107992 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Diemel J.C. 108041 Dpl. Soldaat infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Kreft D. 108054 Dpl. Soldaat Infanterie zugang Oflag 67 am ?? von Stalag IVB Mühlberg
Tusveld G.C.J. 217959 2e luitenant Artillerie zugang Oflag 67 von Stalag IVB Mühlberg am 06-03-1945
Ots J.A. 271002 10-1-1917 1917 Woensdrecht Korporaal 14.R.I. zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Dorleyn KJ.W.F. 271011 vaandrig luchtdoelartillerie
Hout van der R.H.J. 271012 2e luitenant Infanterie
Jacobs W.L. 271013 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie
Raams E. 271014 Oberleutnant 1e luitenant K.Md.
Walter J. 271015 Oberleutnant 1e luitenant K.Md.
Zwol T.J. 271016 Oberleutnant 1e luitenant infanterie
Rooy de A.C. 271017 Reserve sergeant K.Md.
Geestman A.G. 271024 16-5-1919 1919 Amsterdam Sergeant 18.Depot Bat. zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Deutz C.H.F. 271025 28-6-1918 1918 Rotterdam Sergeant R.Gr. zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Govers W. 271050 Dpl. Korporaal Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Bulterman J.C. 271082 Oberleutnant 1e luitenant infanterie
Citters van (Jonkhr.) W.J. 271084 Oberleutnant 1e luitenant cavalerie
Jong P.A. 271085 Oberleutnant 1e luitenant Politie
Kleine Staarman J.H. 271086 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie
Wisbrun F. 271087 Hauptman Kapitein V.L.S.K. Lwd.
Diepen Th. 271088 vaandrig kustartillerie
Koster L. 271089 31955 7-6-1903 1903 Rotterdam 39 Hauptman Artzt Officier van gezondheid 1e klasse
Kaltofen Wilhelm 271090 31974 22-6-1904 1904 Tjilatjap (NOI) 38 Oberleutnant Arzt Officier van gezondheid 2e klasse
Stigter H. 271091 O.v.G. 2e klasse zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Jongejan J.L. 271095 Korporaal Ziekenverpleging
Boerman J. 271096 korporaal verpleger
Kik Thomas 271097 32069 8-5-1909 1909 Bruinisse 33 Krankenpfleger ziekenverpleger 2e klasse
Dijck van F. 271098 korporaal Artillerie zugang Oflag 67 am 6-3-1945 von Offlag XXI C/Z Grune bei Lissa
Haan de D.F.W. 271162 Oberleutnant 1e luitenant infanterie
Paul P.P. 271178 Kapitein Infanterie
Hemmes E.J. 271179 kapitein infanterie
Vries de K.O. 271180 Kapitein Militaire Luchtvaart
Takens L.H. 271181 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie
Akker van den J. 271184 Oberleutnant 1e luitenant infanterie
Leopold H.M. 271185 2e luitenant Infanterie
Kimmel F.T.P.J. 271186 2e luitenant Infanterie
Zwier A. 271187 98897 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Diemel V.J.H. 271202 Dpl. Korporaal Artillerie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Haagsma B. 271224 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Postma A. 271240 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Visser de E. 271261 kapitein artillerie
Pauw de B.A.M. 271262 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie
Isbrücker Harry 271263 32238 21-12-1905 1905 Den Haag 37 Kapitän Leutnant luitenant ter zee 1e klasse
Jacobs F.J.M. 271264 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie
Ploeg van der T. 271265 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie
Hendrichs J. 271266 Oberleutnant 1e luitenant R.J.
Hop E. 271267 2e luitenant infanterie
Bus J.M. 271268 Oberleutnant 1e luitenant infanterie
Noorden van H.R.S.M. 271283 Dpl. Wachtmeester Artillerie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Vonk P.J. 271295 107227 Dpl. Fourier Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Dulm van Maarten H. 271381 31182 26-3-1913 1913 Tjimali (NOI) 29 Oberleutnant luitenant ter zee 2e klasse
Hemsbergen van G.J.P.N. 271382 31591 5-9-1910 1910 Haarlem 32 Oberleutnant 1e luitenant artillerie
Muller P.A. 271383 Oberleutnant 1e luitenant Ptr.
Schmüll R.S.J. 271384 2e luitenant Artillerie
Plasschaert J.B. 271385 2e luitenant K.P. en T.
Middelink J.W. 271386 Oberleutnant 1e luitenant Militaire administratie
Knoester P. 271387 2e luitenant artillerie
Witte P.C. 271388 2e luitenant Artillerie
Kamerbeek R. 271389 vaandrig Infanterie
Werf van der J.G.S.P. 271390 Kapitein Artillerie
Smit H.J. 271391 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie
Bosch J. 271392 2e luitenant infanterie
Mathon G.L. 271393 21-1-1892 1892 Den Haag 50 Major der Reserve reserve majoor Jäger Reg. Abgang oflag 67 am 25-7-1944 zugang Oflag 67 am 25-7-1944 von Ilag VII (Tittmoning)
Otten W. 271394 31842 Hauptman Kapitein Genie
Strijers Carolus C.F. 271395 31505 29-05-1896 1896 Bergen op Zoom 46 Hauptman Kapitein Infanterie
Strien van J.M.B.M.F. 271397 Kapitein Militaire Administratie
Groeneveld H. 271398 kaptein Infanterie
Wit de C. 271399 31258 2e luitenant Genie
Reyenga W. 271400 2e luitenant Infanterie
Meuldijk J. 271401 2e luitenant infanterie
Mies Stephanus A.W. 271402 31628 20-11-1917 1917 Zuidhoorn Leutnant 2e luitenant Genie
Verhoeven B.J. 271403 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie
Dekema H.J.B.A. 271404 2e luitenant cavalerie
With de B.J. 271405 Fahnrich vaandrig infanterie
Collard J.A. 271406 Oberleutnant 1e luitenant infanterie
Groenevelt B.J. 271407 Dpl. Sergeant R.Gr.
Hamburg P.V.H.J. 271408 Oberleutnant 1e luitenant infanterie
Losecaat van Nouhuijs Alexander 271409 13765 12-12-1899 1899 Arnhem Hauptman Kapitein Kon, Marechaussee
Vermeyden J. 271412 luitenant Kolonel Politie
Acksen W.H. 271413 Oberleutnant 1e luitenant infanterie
Bosman C. 271414 kapitein genie
Ducrot J.A. 271415 vaandrig Infanterie
Hoogendoorn J. 271416 adsp. Res. Officier
Hoogstad J.I. 271417 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie
Jong de W. 271418 luitenant ter zee 3e klasse marine
Grijff de H.H. 271425 Adjudant o.o. instr. infanterie zugang Oflag 67 von Stalag IVB Mühlberg am 06-03-1945
Pol van de C.C. 271436 Dpl. Korporaal Artillerie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Buel F.P.A. 271444 Dpl. Soldaat Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Ruigrok E.B. 271463 Dpl. Soldaat Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Moelands A.P. 271471 vaandrig Infanterie
Scheffer H.J. 271472 ritmeester cavalerie
Iongh de F. 271474 kornet Artillerie
Makkinga S. 271475 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie
Backus P.A.K. 271504 Dpl. Soldaat infanterie zugang Oflag 67 am 22-10-1944
Tweebeeke A.J. 271573 Dpl. Soldaat Infanterie Zugang Oflag 67 am 22-10-1944
Hetterscheid A.J.M. 271579 Dpl. Soldaat Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Dorp van L. 271589 2e luitenant Infanterie
Esch van J.P. 271590 vaandrig Infanterie
Fabrie J.F.M. 271591 vaandrig militaire administratie
Freseman Fratama J. 271592 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie
Groot de A.A. 271593 Oberleutnant 1e luitenant militaire luchtvaart
Massee C.E. 271594 Kapitein Artillerie
Maesen de Sombreff van der P.L.E. 271595 kornet cavalerie
Nahuys (Jonkhr.) P.H.G. 271596 2e luitenant Artillerie
Reijenga Ph.L.J. 271597 Major Majoor Politie
Scheffer J.W. 271598 Vaandrig Infanterie
Soest van J. 271599 Oberleutnant 1e luitenant Artillerie
Stein G.H. 271600 Dpl. Sergeant Infanterie
Trappen van der Pieter H. 271601 30628 27-9-1894 1894 Harderwijk 48 Hauptman Kapitein Artillerie
Vermeer M. 271602 2e luitenant artillerie
Vroom N.C.S. 271603 Fahnrich Vaandrig Infanterie
Ketelaar Th.J. 271605 Sergeant Artillerie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Vink D. 271652 Dpl. Soldaat Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von stalag IVB Mühlberg
Wijers W. 271657 Dpl. Soldaat Ptr. zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Agt van A.J.W. 271659 Oberleutnant 1e luitenand K.Md
Alkema P.R. 271660 vaandrig infanterie
Bals ter J.H. 271661 Hauptman Kapitein infanterie
Bokern H.B.A. 271662 Hauptman Kapitein infanterie
Delden van L. 271663 Oberleutnant 1e luitenant infanterie
Eisma M. 271664 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie
Engel C.L.H. 271665 Oberleutnant 1e luitenant artillerie
Erp van J.L.M. 271666 2e luitenant Infanterie
Filarski Herman W. 271667 30713 25-12-1912 1912 Amsterdam 30 Leutnant 2e luitenant Pl.St.
Heunders S.J.B. 271668 Oberleutnant 1e luitenant luchtdoel artillerie
Hilhorst B.G. 271669 vaandrig infanterie
Hiuizing K. 271670 Hauptman Kapitein Ind.
Jurjans A. 271671 Kapitein Artillerie
Korteweg K.N. 271672 2e luitenant Algemene dienst
Kruys J.A. 271673 kapitein ter zee Marine
Mulder J.K. 271674 2e luitenant Infanterie
Nanninga P.F. 271675 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie
Outshoorn J. 271676 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie
Rijckevorsel van (Baron) T.H.M. 271677 2e luitenant cavalerie
Schothorst L. 271678 Vaandrig Infanterie
Vierdag J.H. 271679 paardenarts 2e klasse
Westeringh van de H. 271680 2e luitenant Militaire Luchtvaart
Valk de W. 271681 Fahnrich Vaandrig Infanterie
Topman K. 271694 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Wardenaar J. 271701 Korporaal Ptr. zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Eijk van L.J.M. 271715 Dpl. Soldaat Infanterie zugang Oflag 67 am ?? von Stalag IVB Mühlberg
Abbink W.A. 271719 Dpl. Soldaat cavalerie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Richter B.J. 271740 Dpl. Soldaat K.Md. zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Lensvelt M.W. 271743 soldaat V.L.S.K.Vd. zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Oostermeijer A.C. 271746 Dpl. Soldaat Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Gouwe W.F.K. 271757 officier van gezondheid 1e klasse
Pfältzer J.P.B. 271762 Officier van gezondheid 1e klasse
Rademaker J.A. 271764 Major majoor K.P. en T.
Vlaskamp A.J.C. 271767 Oberleutnant 1e luitenant Infanterie
Willemse F.A. 271768 Oberleutnant 1e luitenant Genie
Andel van H. 271769 Oberleutnant 1e luitenant alg. d.
Kruidhof A. 271771 Oberleutnant 1e luitenant K.Md.
Langendonk W. 271772 2e luitenant Infanterie
Hombergh van C.A.H.D.J.M. 271777 Dpl. Sergeant Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Kentgens W.G.J.B. 271781 Dpl. Soldaat Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Maessen J.A.J. 271951 kapitein Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Warnaars F.H. 271952 Oberleutnant 1e luitenant R.Gr. zugang Oflag 67 von Stalag IVB Mühlberg am 06-03-1945
Roosmalen van B.J.H. 271953 Kapitein R.Gr. zugang Oflag 67 von Stalag IVB Mühlberg am 06-03-1945
Damen W.J.A. 271954 Kapitein infanterie zugang Oflag 67 von Stalag IVB Mühlberg am 06-03-1945
Scholten F. 271961 Kapitein Artillerie zugang Oflag 67 von Stalag IVB Mühlberg am 06-03-1945
Stevenhagen J.A.H. 271966 Oberleutnant 1e luitenant infanterie zugang Oflag 67 von Stalag IVB Mühlberg am 06-03-1945
Gomperts J.A.B. 271979 2e luitenant Infanterie zugang Oflag 67 am ? von Stalag IVB Mühlberg
Westhuizen v.d. C.A. 274208 31-1-1919 1919 Outshpprn (Z.Afr.) Sergenat Infanterie zugang Oflag 67 am ?? Von Stalag IVB Mühlberg
Felsdingen van F.C. onbekend 2e luitenant infanterie
Kroesen onbekend Oberleutnant 1e luitenant

 


 

  

 Klik hier voor alles over Stanislau en krijgsgevangenen