how to build your own website for free

Villapark

Eindhoven

Kies hieronder uw straat uit het Villapark

Villapark Eindhoven
 In het begin van de twintigste eeuw is op initiatief van Anton Philips door een aantal Eindhovense fabrikanten (J. Bruning, weduwe en kinderen van C. Mennen) een gezamenlijke grondmaatschappij opgericht. Na aankoop van wei- en bouwland in het Dommeldal langs de weg naar Tongelre en de aanleg van de Parklaan hadden zij de mogelijkheid tot de bouw van luxe villa’s met grote tuinen. De Parklaan splitst het villapark in een noord- en zuidzijde, voor 1920 was dit zelfs een benaming voor de panden.
In de zijstraten Merellaan en Koekoeklaan werden kleine blokken of halfvrijstaande herenhuizen gerealiseerd voor de betere middenstand. Ook in de Nachtegaallaan en Fazantlaan werden ruime vrijstaande woningen gerealiseerd maar hier op bescheiden percelen.
Rond 1925 werden in het resterende oostelijke deel woningen gebouwd voor het hogere Philipskader. Het betreft woningen aan de Parklaan, Leeuweriklaan, Lijsterlaan, Fuutlaan en Uiverlaan. De grootste types worden gebouwd aan de Parklaan. Ook veel bestaande villa’s en herenhuizen werden in die tijd door Philips aangekocht. Vanaf 1990 is veel bezit overigens weer afgestoten. Vanaf 1920 bouwt architect J.W. Hanrath in opdracht van Philips blokjes woonhuizen aan de Parklaan, Reigerlaan, Gaailaan, Pauwlaan en Kwartelstraat.
Vanaf 1910 wordt de wijk aangevuld met twee kerken en een school. 

Rond 1930 is Villapark Tongelre vrijwel voltooid. Pas na de oorlog zijn de nog resterende open plekken aan Zilvermeeuwstraat en Parklaan (oostelijk van de Goorstraat) opgevuld met woningen. In 2018 wordt aan de Parklaan de laatste villa gebouwd.
Grote villa’s zijn inmiddels veelal in gebruik als kantoor of verpleeghuis. De kerk aan de Fazantlaan heeft plaats gemaakt voor appartementen en halfvrijstaande woningen.
Het hieronder beschreven gebied maakt onderdeel uit van het beschermde stadsgezicht Villapark Tongelre. Relatief veel panden staan op de gemeentelijke monumentenlijst of zijn aangewezen als rijksmonument.
110 jaar Villapark Eindhoven

 Kijk op de Wijk 

Het fotoboek ‘Kijk op de Wijk – 110 jaar Villapark Eindhoven’. Fotograaf Sylvia Huijsmans en redacteur Marjon Vreeswijk geven hun kijk op het Eindhovense Villapark, gelegen voormalige dorp Tongelre.
Jan Spoorenberg beschrijft in het kort de geschiedenis van de Villapark tot nu. Het boek bevat veel mooie foto’s van alle straten uit de wijk. Leuk zijn de  beelden van oude en huidige situaties. Het geheel schetst een mooi tijdsbeeld van deze monumentale wijk.  Voor oud- en huidige bewoners heel herkenbaar, omdat de tijd in het Villapark stil staat, alleen de bewoners veranderen.

110 jaar Villapark Eindhoven

110 jaar Villapark Eindhoven

In dit fotoboek is te zien wat er sinds 1907 veranderd
is. En wat (gelukkig) niet.
Het boek bevat 140 pagina's, zo'n 200 foto's en boek is gemaakt in opdracht van de buurtvereniging Villapark Eindhoven (www.villapark.ws)
September 2018, In eigen beheer uitgegeven bij Boekengilde
ISBN 978-94-6323-320-0
bestellingen via e-mail: bestuur@villapark.ws (€17,75)

Mobirise

In 't Villapark.  

De schoonheid van het Villapark werd in 1907 al beschreven in De Peel- en Kempenbode:
't Begint er keurig uit te zien in 't park over de Dommel. De villa's van de heeren Philips en Brüning trekken in haar fraaie omgeving, waar de natuur weldra op sierlijke wijze al hare weelde ral tentoonspreiden, op bijzonder gunstige wijze de aandacht. Aan den Stratumsohen kant staan reeds verscheidene typische gebouwen, die heelemaal breken met de eentonigheid, die het oog maar al te zeer in de straten der stad ontmoet, en nu weer is de heer Joban Glaudemans een villa aan 't bouwen tegenover den heer Philips, die te oordeelen naar den aanleg ook een zeer goed figuur zal maken. Wandelt men verder, dan krijgt toen aangenaam het oog op de villa en den tuin van den heer Wijers, waarachter thans een Tennisbaan wordt aangelegd door eene vereeniging,die talrijke leden telt. Wanneer 't schoone seizoen zich wat meer prononceert en de fraaie beplantingen, zoowel op den weg als in de prachtige tuinen in hun weelderig zomerkleed prijken, dan zal bet villapark zeker eene geliefkoosde wandeling worden, en dan zal men zich ook steeds met meer belangstelling afvragen, of het niet tijd wordt, dat Eindhoven er aan denke zijne vleugelen beschermend over dat gedeelte uittestrekken? Misschien ziet Tongelre wel uit, of Zuster Anna nog niet komt. 

De Peel- en Kempenbode 27-04-1907

Mobirise

Parklaan 

Beschrijving van alle panden aan de Parklaan, in vier delen en intro.

Mobirise

Haviklaan

Waarom heeft de Haviklaan een plantsoentje, alle bewoners van de Haviklaan en veel meer.

Mobirise

Gaailaan

De Gaailaan ligt tussen de Haviklaan en de Pauwlaan in het Villapark van Eindhoven. Een mooi blok met Hanrath woningen en de Philips vernieuwingsdrang tegengehouden. Bijzondere bewoners van de Gaailaan.

Mobirise

Pauwlaan

Soon

Mobirise

Reigerlaan

Binnenkort

Mobirise

Sperwerlaan

Binnenkort

De belangrijkste ontsluiting van Villapark Tongelre is de oost-west verbinding van de Parklaan en in veel mindere mate de Fuutlaan. Aan de westzijde is de Nachtegaallaan een belangrijke verkeersontsluiting en aan de zuidzijde wordt de aansluiting op de Tongelresestraat voornamelijk verzorgd door Valklaan, Pelikaanlaan en Kievitlaan.
Aan de noordkant eindigt de woonbebouwing abrupt vanwege het aan de overzijde van de Fuutlaan gelegen spoorwegemplacement. De zuidoostelijke begrenzing wordt gevormd door de lintbebouwing langs de Tongelresestraat. In het zuidwesten grenst de wijk van oorsprong al aan het bedrijfscomplex van de Nutsbedrijven. Ook de Picusbedrijven waren aan deze zijde gesitueerd. Dit laatste bedrijventerrein ligt braak en wordt ontwikkeld ten behoeve van
woningbouw. De westgrens tenslotte wordt gevormd door de Dommel. Door het contrast met de omgeving zou de buurt gemakkelijk een introvert karakter kunnen hebben, maar dit is geenszins het geval. Met name de Parklaan staat in directe verbinding met de binnenstad en het stationsgebied zorgt met zijn brede profiel voor een zeer gemakkelijke bereikbaarheid van
vrijwel alle straten. Dit is ook te merken aan de hoge parkeerdruk. Van groot belang is het groene karakter van de Parklaan. De breedte van de straat, de beplanting, de grachten (en aangrenzende Dommel) met poortbruggen en vooral de waardevollen, uitgestrekte aangrenzende tuinen met zichtassen op de villa’s geven het gebied een duidelijke meerwaarde. In het gehele gebied zijn, soms belangrijke, restanten van straatbeplanting en straatverlichting terug te vinden.
Ook het plantsoen bij de Zilvermeeuwstraat is belangrijk voor het beeld. Het kenmerkt zich door
een breed open front naar de Parklaan en een minder breed front met massale, lage beplanting
aan de kant van de Zilvermeeuwstraat. Door de diagonale doorsnijding, de haaks op  elkaar staande voetpaden en de asymmetrisch aangebrachte vierkante bloemvlakken, is het een mooi voorbeeld van de ‘moderne’ tuin zoals die in het jaar van aanleg, 1955, in zwang was en typerend voor de vernieuwing die de plantsoenendienst onder leiding van Fontaine nastreefde.