how to create your own web page

Villapark

Eindhoven

Kies hieronder uw straat uit het Villapark

Parklaan

Parklaan 

Beschrijving van alle panden aan de Parklaan, in vier delen en intro.

Haviklaan

Haviklaan

Waarom heeft de Haviklaan een plantsoentje, alle bewoners van de Haviklaan en veel meer.

Gaailaan

Gaailaan

De Gaailaan ligt tussen de Haviklaan en de Pauwlaan in het Villapark van Eindhoven. Een mooi blok met Hanrath woningen en gelukkig is hier de Philips modernisering drang tegengehouden. Aantal bijzondere bewoners in deze straat.

Pauwlaan

Pauwlaan

Beschrijving van een aantal literaire bewoners. Beschrijving van de gedenksteen die in 1922 onthuld werd.

reigerlaan eindhoven

Reigerlaan

Een straat vol met Hanrath's huizen en gebouwen. Bijzondere bewoners en  veel ansichtkaarten voor deze bijzondere straat

valklaan eindhoven

Valklaan 

Valklaan 2 was de woning waar de officiele opening is geweest van de 42 huizen die door de Woningbouwvereeniging RK Middenstandfeest in het Villapark zijn gebouw. aandacht voor Sigarenfabriek/Apollohuis

Mobirise

Spewerlaan

Soon

Mobirise

Goorstraat

binnenkort

Mobirise

Fazantlaan

binnenkort

110 jaar Villapark Eindhoven

 Kijk op de Wijk 

Het fotoboek ‘Kijk op de Wijk – 110 jaar Villapark Eindhoven’. Fotograaf Sylvia Huijsmans en redacteur Marjon Vreeswijk geven hun kijk op het Eindhovense Villapark, gelegen voormalige dorp Tongelre.
Jan Spoorenberg beschrijft in het kort de geschiedenis van de Villapark tot nu. Het boek bevat veel mooie foto’s van alle straten uit de wijk. Leuk zijn de  beelden van oude en huidige situaties. Het geheel schetst een mooi tijdsbeeld van deze monumentale wijk.  Voor oud- en huidige bewoners heel herkenbaar, omdat de tijd in het Villapark stil staat, alleen de bewoners veranderen.

110 jaar Villapark Eindhoven

110 jaar Villapark Eindhoven

In dit fotoboek is te zien wat er sinds 1907 veranderd
is. En wat (gelukkig) niet.
Het boek bevat 140 pagina's, zo'n 200 foto's en boek is gemaakt in opdracht van de buurtvereniging Villapark Eindhoven (www.villapark.ws)
September 2018, In eigen beheer uitgegeven bij Boekengilde
ISBN 978-94-6323-320-0
bestellingen via e-mail: bestuur@villapark.ws (€17,75)

Mobirise
Villapark Eindhoven
 In het begin van de twintigste eeuw is op initiatief van Anton Philips door een aantal Eindhovense fabrikanten (J. Bruning, weduwe en kinderen van C. Mennen) een gezamenlijke grondmaatschappij opgericht. Na aankoop van wei- en bouwland in het Dommeldal langs de weg naar Tongelre en de aanleg van de Parklaan hadden zij de mogelijkheid tot de bouw van luxe villa’s met grote tuinen. De Parklaan splitst het villapark in een noord- en zuidzijde, voor 1920 was dit zelfs een benaming voor de panden.
In de zijstraten Merellaan en Koekoeklaan werden kleine blokken of halfvrijstaande herenhuizen gerealiseerd voor de betere middenstand. Ook in de Nachtegaallaan en Fazantlaan werden ruime vrijstaande woningen gerealiseerd maar hier op bescheiden percelen.
Rond 1925 werden in het resterende oostelijke deel woningen gebouwd voor het hogere Philipskader. Het betreft woningen aan de Parklaan, Leeuweriklaan, Lijsterlaan, Fuutlaan en Uiverlaan. De grootste types worden gebouwd aan de Parklaan. Ook veel bestaande villa’s en herenhuizen werden in die tijd door Philips aangekocht. Vanaf 1990 is veel bezit overigens weer afgestoten. Vanaf 1920 bouwt architect J.W. Hanrath in opdracht van Philips blokjes woonhuizen aan de Parklaan, Reigerlaan, Gaailaan, Pauwlaan en Kwartelstraat.
Vanaf 1910 wordt de wijk aangevuld met twee kerken en een school. 

Rond 1930 is Villapark Tongelre vrijwel voltooid. Pas na de oorlog zijn de nog resterende open plekken aan Zilvermeeuwstraat en Parklaan (oostelijk van de Goorstraat) opgevuld met woningen. In 2018 wordt aan de Parklaan de laatste villa gebouwd.
Grote villa’s zijn inmiddels veelal in gebruik als kantoor of verpleeghuis. De kerk aan de Fazantlaan heeft plaats gemaakt voor appartementen en halfvrijstaande woningen.
Het hieronder beschreven gebied maakt onderdeel uit van het beschermde stadsgezicht Villapark Tongelre. Relatief veel panden staan op de gemeentelijke monumentenlijst of zijn aangewezen als rijksmonument.
De belangrijkste ontsluiting van Villapark Tongelre is de oost-west verbinding van de Parklaan en in veel mindere mate de Fuutlaan. Aan de westzijde is de Nachtegaallaan een belangrijke verkeersontsluiting en aan de zuidzijde wordt de aansluiting op de Tongelresestraat voornamelijk verzorgd door Valklaan, Pelikaanlaan en Kievitlaan.
Aan de noordkant eindigt de woonbebouwing abrupt vanwege het aan de overzijde van de Fuutlaan gelegen spoorwegemplacement. De zuidoostelijke begrenzing wordt gevormd door de lintbebouwing langs de Tongelresestraat. In het zuidwesten grenst de wijk van oorsprong al aan het bedrijfscomplex van de Nutsbedrijven. Ook de Picusbedrijven waren aan deze zijde gesitueerd. Dit laatste bedrijventerrein ligt braak en wordt ontwikkeld ten behoeve van
woningbouw. De westgrens tenslotte wordt gevormd door de Dommel. Door het contrast met de omgeving zou de buurt gemakkelijk een introvert karakter kunnen hebben, maar dit is geenszins het geval. Met name de Parklaan staat in directe verbinding met de binnenstad en het stationsgebied zorgt met zijn brede profiel voor een zeer gemakkelijke bereikbaarheid van
vrijwel alle straten. Dit is ook te merken aan de hoge parkeerdruk. Van groot belang is het groene karakter van de Parklaan. De breedte van de straat, de beplanting, de grachten (en aangrenzende Dommel) met poortbruggen en vooral de waardevollen, uitgestrekte aangrenzende tuinen met zichtassen op de villa’s geven het gebied een duidelijke meerwaarde. In het gehele gebied zijn, soms belangrijke, restanten van straatbeplanting en straatverlichting terug te vinden.
Ook het plantsoen bij de Zilvermeeuwstraat is belangrijk voor het beeld. Het kenmerkt zich door
een breed open front naar de Parklaan en een minder breed front met massale, lage beplanting
aan de kant van de Zilvermeeuwstraat. Door de diagonale doorsnijding, de haaks op  elkaar staande voetpaden en de asymmetrisch aangebrachte vierkante bloemvlakken, is het een mooi voorbeeld van de ‘moderne’ tuin zoals die in het jaar van aanleg, 1955, in zwang was en typerend voor de vernieuwing die de plantsoenendienst onder leiding van Fontaine nastreefde.

In 't Villapark.  

De schoonheid van het Villapark werd in 1907 al beschreven in De Peel- en Kempenbode:
't Begint er keurig uit te zien in 't park over de Dommel. De villa's van de heeren Philips en Brüning trekken in haar fraaie omgeving, waar de natuur weldra op sierlijke wijze al hare weelde ral tentoonspreiden, op bijzonder gunstige wijze de aandacht. Aan den Stratumsohen kant staan reeds verscheidene typische gebouwen, die heelemaal breken met de eentonigheid, die het oog maar al te zeer in de straten der stad ontmoet, en nu weer is de heer Joban Glaudemans een villa aan 't bouwen tegenover den heer Philips, die te oordeelen naar den aanleg ook een zeer goed figuur zal maken. Wandelt men verder, dan krijgt toen aangenaam het oog op de villa en den tuin van den heer Wijers, waarachter thans een Tennisbaan wordt aangelegd door eene vereeniging,die talrijke leden telt. Wanneer 't schoone seizoen zich wat meer prononceert en de fraaie beplantingen, zoowel op den weg als in de prachtige tuinen in hun weelderig zomerkleed prijken, dan zal bet villapark zeker eene geliefkoosde wandeling worden, en dan zal men zich ook steeds met meer belangstelling afvragen, of het niet tijd wordt, dat Eindhoven er aan denke zijne vleugelen beschermend over dat gedeelte uittestrekken? Misschien ziet Tongelre wel uit, of Zuster Anna nog niet komt. 

De Peel- en Kempenbode 27-04-1907

Mobirise

ONDRAGELIJKE TOESTAND IN HET VILLAPARK 1923.
Aan den Raad der gemeente Eindhoven is het volgende request gericht: Ondergetekende, allen ingezetenen van Eindhoven en bewoners van het Villapark aldaar, geven hierbij beleefd te kennen: dat zij met aandrang Uwen Raad wensen te wijzen op den onhoudbare toestand der grachten en sloten in het Villapark; dat het Villapark en omgeving nu reeds meerdere jaren worden verpest door de ondraaglijke stank welke opstijgt uit genoemde grachten en thans met het invallen van het warme weder, de toestand wederom dermate is verergerd.

Mobirise
 dat adressanten den komenden zomer met schrik tegemoet zien; dat, gelijk algemeen bekend is oorzaak: van den omschreven toestand hierin gelegen is, dat. vanwege de Gemeente de afvoer van fecaliën en afvalwater van de Woningcomplexen St. Joseph en Middenstandsbouw geschiedt in de open grachten van het Villapark;

dat die afvoer, aldus geloosd in de open grachten, aldaar bezinkt en tot verrotting en bederf overgaat; dat tengevolge daarvan een ondraaglijke lucht heerst in het Villapark, waardoor niet alleen de bewoners der huizen in de onmiddellijke nabijheid der grachten gekweld worden, maar ook alle andere bewoners van 'het Villapark en het verderop gelegen gedeelte der stad, die dagelijks verschillende malen die grachten moeten passeren;

dat ook het uitzicht der grachten weerzinwekkend is, daar het water geheel verontreinigd is en gedeeltelijk met een laag van walgelijke, rottende bestanddelen bedekt is; dat de toestand in hoge mate onhygiënisch en schadelijk voor de gezondheid is, gelijk doktoren en andere deskundigen meermalen hebben betoogden door de Gezondheidscommissie wordt beaamd, en een en ander trouwens voor den leek reeds duidelijk is, daar de rottende massa allerlei insecten en ander ongedierte aantrekt, zodat in het Villapark des zomers o.a. een ware muskietenplaag heerst;

dat daarenboven het water indien men tenminste de vloeistof aldus mag betitelen — in de grachten geheel vergiftigd en besmet is, en bij gebruik hoogst nadelige gevolgen voor de gezondheid moet hebben; dat het adressanten onbegrijpelijk voorkomt hoe deze ongehoorde toestand maar steeds ongewijzigd blijft en de Gemeente rustig voortgaat met de lozing van het vuil van honderden woningen in open grachten; dat de woningbouw daarenboven nog steeds wordt voortgezet zodat de vervuiling voortdurend toeneemt; dat het een schande is dat een stadsgedeelte dermate ontsierd en besmet wordt en men mocht vertrouwen dat een dergelijke toestand in de twintigste eeuw in een Nederlandsche Gemeente niet meer kon voorkomen; dat hoewel ongetekende er thans nog niet op willen wijzen dat de handeling der Gemeente bij de wet verboden is, zij toch, ten betoog dat het niet aangaat bewoners aan dergelijke» stank bloot te stellen, hierbij aanhalen de beslissing van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — den hoogsten feitelijke rechter — in een procedure o.a. door de Gemeente Tilburg in eenzelfde geval verloren, luidende de passage in gemeld arrest d.d. 2^ April IQ22: „Overwegende dat Tilburg ook ontkent, dat de stank schade zou veroorzaken, doch het Hof uit eigen wetenschap weet, en bovendien in vroegere soortgelijke processen ocdc reeds gebleken is,

dat 'de Ley in Oisterwijk dikwijls een walgelijken stank verspreidt en dat hieruit noodwendig volgt, dat de waarde der huizen daardoor moet dalen, daar vele huurders en kopers dientengevolge van bieden worden afgeschrikt; overwegende dat, al zoude Tilburg dan ode, zoals het aanbiedt te doen, enkele getuigen kunnen voorbrengen, die minder kieskeurig zijn en om stank niets geven, daaruit toch nog niet zou volgen, dat stank als deze in het algemeen geen invloed op huur- en koopprijzen of geen vermindering van genot voor de eigenaars zou meebrengen" dat de toestand hi er ter plaatse veel erger is dan in Tilburg en hier niet de fabrieken-, doch de gemeente oorzaak is der walgelijke verontreiniging;

dat ondergetekende er terloops op wijzen, dat zij een niet onbelangrijk deel in de belastingen dierzelfde Gemeente hebben te dragen, terwijl een dergelijke villa- en woonwijk juist dient om gezond en zonder hinder te kunnen wonen en, waar er toch vanwege de financiële toestand weinig positiefs wordt gedaan om de Gemeente als woonstad te maken den uittocht te voorkomen, men toch minstens mag verlangen dat de Gemeente en aangelegde villawijk niet worden verpest en onbewoonbaar gemaakt. dat de Gemeente verplicht is dezen onhoudbare en met alle begrippen van hygiëne en volksgezondheid spottend en toestand ten spoedigste te wijzigen en adressanten vertrouwen, dat dit tijdig zal geschieden en daardoor door ondergetekende betreurde procedures worden vermeden;

Redenen waarom adressanten zich wenden tot Uwen Raad met beleefd verzoek ten spoedigste de nodige maatregelen te treffen dat de loozinig van fecaliën en anderen afvoer in de open grachten van het Villapark worden gestaakt en aan de omschreven verontreiniging der grachten en besmetting der atmosfeer een einde word gemaakt, 't Welk doende enz. 


w.g.: I. Brüning; A. E. Philips; T. Elias; G H. de Tongh; H. F. van Walsem; Mevr. Sterk-Kortlang; Arn. van Luytelaar; G. Holst; Tos. de Haes; A.Bisdom; A. van Moorsel; J C. Lokker; Edm. de Haes; T. L Wijers; F. van Dissel; T- Glaudemans; T. G. Klaassen;  T. E. C Bisdom; A. Mulder; Sterk, secretaris Nutschool; F T- van Dijck; J. Brüning Tr; D. van Hardenbroek. 
Eindhoven, 19 Mei I923.

Eindhovensch dagblad
22-05-1923