Sperwerlaan Eindhoven

Sperwerlaan Eindhoven ligt in het villapark tussen de Valklaan en Roeklaan

Sperwerlaan Eindhoven

Het merendeel van de huizen in de Sperwerlaan zijn rond 1920 gebouwd. De afwijkende huisnummer zijn later gebouwd: 4-ABC in 1929,  3-A in 1933 en 3-BC in 1930. Hierna is er niets meer veranderd in de Sperwerlaan. Behalve dat een blok huizen is wit geschilderd,

58 extra woningen in het Villapark

De architecten Kooken en Wolters bouwden in opdracht van de Woningbouwvereeniging R.K. Middenstand een 58 woningen aan de Pauwlaan, Gaailaan, Haviklaan, Valklaan,, Roeklaan en Treurenburgstraat. In de  Sperwerlaan staan er 16.
zie ook https://www.planviewer.nl/kaart


foto  uit 1922 / 1925
Zicht op Sperwerlaan en Valklaan
In 1923 Riolerings- en bestratingswerken in de Treurenburgstraat en Sperwerlaan.
In 1924 worden houten telefoonpalen in de Sperwerlaan geplaatst.

Sperwerlaan 4-C Herenhuis Eindhoven 

Dit blok van drie woningen is in 1929 gebouwd. Opdrachtgever was
P. Caljé, technisch ambtenaar bij de gemeente, die 3 woonhuizen 4a-4b-4c laat bouwen. Hij gaat zelf op 4-B wonen.
Deze herenhuizen zijn ruimer van opzet en lijken op de stijl van Hanrath, met ronde erker, doorlopende pannen en opvallende schoorsteen. De woning 4-c  heeft nog steeds de orginele roede raamverdeling. Helaas zijn van veel woningen in de straat de raamkozijen gemoderniseerd.
foto 1989 Bron https://www.bhic.nl/
De woning 4-C  is mei 2013 in de verkoop gegaan voor een bedrag van €550.000 kosten koper.

Sperwerlaan 9 - 11  Middenstandswoning

In 1920/1921 waren de bouwkosten, zo'n 16.000 gulden per woning (grondkosten 3.142 en bouwkosten 12.965). Subsidie van het rijk en de gemeente zo'n 5850 gulden per woning. De huurprijs was 549 tot 804 per jaar. Bron Tijdschrift voor volkshuisvesting 1925, no 5, item over Eindhoven. 
Kooken vertelde bij de officiele oplevering in 1922, "dat hij en zijn collega de heer F. Wolters, mede de dupe zijn geworden van de duurte."  "Er werden ons beperkingen en grenzen gesteld, waar buiten zij niet mochten gaan. Dat was vaak lastig. Dat de huurprijzen hoog zijn is te wijten aan de tijdsomstandigheden en de hoge lonen en hoge bouwkosten. De huurders stellen soms eisen, die hier niet kunnen en niet mogen worden gesteld. We mochten niet meer dan middenstandswoningen bouwen; zo mochten b.v. boven geen privaten (WC / badkamer)  worden gemaakt, het mochten geen heerenhuizen zijn volgends den Minister, maar Middenstandswoningen."
Bron Delpher.nl: Eindhovensch dagblad 20-06-1922
foto 1989 Bron https://www.bhic.nl/


Herenhuis Sperwerlaan 3-A is gebouwd in 1933 voor W. Beelen, werkzaam bij Philips.
Volgens archiefstukken RHCe zijn bouwtekeningen van deze woning gevonden in het archief van de architect Reinier Tybout, geboren Scheveningen, 16-04-1915 en overleden Eindhoven, 12-03-2006.
R. Tybout was toen nog niet werkzaam als architect. Misschien is het ontwerp van bouwkundig opzichter J.F. Tybout, een familielid?
De bedoeling is geweest om op dit perceel twee woningen te bouwen, 3-B is echter nooit gebouwd. 

3c & 3d Sperwerlaan foto van 1989 

Afwijkende huizenblok in Sperwerlaan. Architect? Bouwjaar 1930

3d & 3C Sperwerlaan foto 2016 

3c heeft nog de originele ramen


Sperwerlaan gezien vanuit de Roeklaan.
foto 2016

Sperwerlaan 6  1955/1960

Lantaarn is vervangen door een boom. 

Sperwerlaan 6 2016 

De woning heeft in de loop der jaren een uitbouw gekregen, een garage en nieuw dak. Deze woningen zijn in 2020 zo'n 100 jaar.


Dit is waarschijnlijk het laatste authentieke aanrechtblad, Blusani Terrazzo tegel spoelbak en keukenkastjes in de Sperwerlaan zoals de woningen in 1920 werden opgeleverd.

Eenvoudige versiering 

WC met wastafel en eenvoudige tegelversiering, nog steeds stijlvol

Keukenkast

Iedere woningen kreeg een keukenkast. Veel huizen in het villapark hebben nog zo'n keukenkast. De deurstopper is een wijnkurk.


Originele trekbel werkt via touwtje en ijzerdaad.
Trekbellen zijn nog steeds te koop.

Sperwerlaan 14 

Sperwerlaan 14 te Eindhoven is 2015 te koop voor € 615.000 k.k. 
Het pand heeft een oppervlakte van 171m² en een perceeloppervlakte van 300m² en heeft 8 kamers kamers waarvan 4 slaapkamers. 

Sperwerlaan 14 trappenhuis

Oorspronkelijk waren Sperwerlaan 14 en 16 niet witgeschilder. Helaas zijn 

Sperwerlaan 16 Hoek roeklaan.

Priestertje spelen

Zonder Coderen

" Misje spelen " was in de jaren 50 een geliefde bezigheid van katholieke kinderen. Zo ook ook bij de familie Lammers in de Sperwerlaan 13, Eindhoven. Het altaartje kreeg eerst een prominente plaats in de huiskamer, later verhuisde het naar een klein kamertje boven. Ons moeder wilde graag een foto van het altaartje maar de ruimte was te klein voor een goede foto. Vandaar is het altaar opgebouwd in een grotere slaapkamer (zie bovenstaande foto) met een wit laken als achtergrond. Ook hebben we een keer tijdens Sacramentsdag het altaartje opgebouwd in de voortuin zodat iedereen in de sacramentsprocessie het kon aanschouwen! Wat waren we trots om dit te kunnen laten zien!!
Lees ook: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/priestertje-spelen

Sacramentsprocessie

Sacramentsprocessie jaarlijks door het Villapark, hier door de Sperwerlaan.

Sperwerlaan 13 in de sneeuw, winter 1954

Op de foto zit Jos Lammers  rechts met vriendje in de sneeuw. 1 februari 1954 was het min 10 graden, ook de dagen daarvoor was het flink koud, min 8 bron: https://weerverleden.nl/1954. Het weer in febr. 2020 was in Nederland gemiddels 10 graden. 20 graden warmer. 

Sperwerlaan 1959 / 1960 verwijderen van notenboom  boomstronk

Krantenverslag 1922

ONTHULLING GEDENKSTEENEN MIDDENSTANDSWONINGBOUW.
Eindhovensch dagblad
20-06-1922

Gistermiddag, 19 juni 1922 was in het Villapark op enigszins plechtige officiële wijze de onthulling plaats van de gedenkstenen, gegrift in de woningen van de Middenstands Bouwvereeniging

Nabij de R. K. Kerk kwamen de genodigden bijeen; we merkten op den Z.Eerw.

heer Van Oerle, pastoor der parochie en de heren van Engeland en Aug. Raupp, wethouders, P. v. d. Putt, voorzitter dezer bouwvereeniging, de gemeentesecretaris Sanders, Cools, directeur gemeentewerken; C. de Haan en Broekmans, beiden bestuurslid der bouwvereeniging, Jos. Stumpers, bestuurslid R. K. Middenstandsbond, P. Staal, van de Philips' Gloeilampenfabrieken en de heren Kooken en Wolters, beiden architecten, alsmede de heer Jansen, opzichter gemeentewerken. Gezamenlijk begaf men zich naar een leegstaande woning, aan de Valklaan 2, welk huis zal bewoond worden door den heer Walther Kerssemakers.

Hier werd het eerst het woord gevoerd door de heer P. v. d. Putt, leider der middenstandsbouwvereeniging. Nadat hij de aanwezigen had welkom geheten deed hij mededeling van berichten van verhindering welke waren ingekomen van de Wethouders Mr, Dr. J ,v. Best en Cox, alsmede van de heren J. v. Dijck en Verhagen; waar na spreker een uiteenzetting gaf van de werkzaamheden der middenstandswoningbouwvereeniging. Deze vereeniging heeft, zo zeide hij, een hele lijdensgeschiedenis doorleefd. Immers in september 1919 werd reeds hier de grond aangekocht voor de bouw van woningen, naast die welke in de St. Rocchusstraat te Stratum zouden verrijzen. Er bestond n.l. behoefte aan wat grotere woningen; daarom hadden we een plan klaar voor 42 woningen, waarvan er 16 voor het Rijk bestemd zouden zijn in verband met het verkrijgen van voorschot.

In September 1919 kon men rekenen op een rijksbijdrage van f 191.000 en een gemeentelijke van f 57.000; de huurprijs zou van f 650, ja zelfs f 625 per jaar geworden zijn. We kregen echter van het Rijk f 42000 en van de gemeente f 82000, terwijl het Rijk nog bezwaar maakte tegen bedragen in de kosten van aanleg en onderhoud der wegen.

Door de hoge bouwkosten werd dat zo (f 900 en voor een kleinere woning f 700 per jaar. Alles bijeen geven Rijk en gemeente ongeveer f 300.000 toe aan die huizen. Op die wijze is werkelijk de woningvoorziening niet meer doenlijk, ook voor de bouwvereeniging niet. Alles is zo tegengevallen.

Spreker kan niet nalaten zijn hartelijken dank te brengen aan Rijk en gemeente voor de bijdragen. Bijzonder dankt hij het gemeentebestuur en de gemeenteraad, die de nodige bijdragen beschikbaar wilden stellen. Nu zijn de huurprijzen hoog, maar lager kunnen zij niet gesteld worden gezien de bouwkosten. Indien nu mocht blijken, dat de onderhoudskosten en aanleg van wegen niet op de exploitatiekosten der huizen mogen verhoogd worden, dan zullen de huurprijzen wel enigszins verminderen. Anders echter is er geen mogelijkheid tot verlaging. Spreker bracht daarna lof aan de heer Cools, directeur van gemeentewerken en de architecten Kooken en Wolters, onder wiens leiding, medewerking en architectuur deze huizen zijn tot stand gekomen. Dit gedeelte der gemeente heeft door deze woningen een mooier aanzien gekregen. En spreker feliciteert daarom den Z.Eerw. heer Pastoor, die herder is over deze wijk.

Er is echter nog een groot inconvenient [ongemak].

Er ligt n.l. hiertegenover een stuk grond, hetwelk onteigend' moet worden, 't Spijt spreker wel, dat men niet op een andere wijze resultaat heeft kunnen bereiken. Spr. hoopte, dat de afbraak van de huizen aan den Tongelreschen weg spoedig zijn beslag zal gehad hebben, zodat de hele middenstandsbond goed aansluit bij den St Joseph-bouw. Ook bracht spr,. lof aan den heer Janssen, onder wiens toezicht de bouw tot stand is gekomen. Betreffende rekening en verantwoording kan spreker mededelen, dat de rekening vanwege het zuinig beheer wel zal meevallen. 

De heer Kooken, architect, nam daarna het woord en zeide weinig toe te voegen te hebben aan hetgeen door vorigen spreker is gezegd. Spreker zeide, dat hij en zijn collega de heer Wolters, mede de dupe zijn geworden van de duurte. Er werden ons beperkingen en grenzen gesteld, waar buiten zij niet mochten gaan. Dat was vaak lastig. Dat de huurprijzen hoog zijn is te wijten aan de tijdsomstandigheden en de hoge lonen en hoge bouwkosten. De huurders stellen soms eisen, die hier niet kunnen en niet mogen worden gesteld. We mochten niet meer dan middenstandswoningen bouwen; zo mochten b.v. boven geen privaten worden gemaakt, het mochten geen heerenhuizen zijn volgends den Minister, maar Middenstandswoningen. Spreker dankte Daarna den heer aannemer Krij, en den directeur van gemeentewerken den heer Cools, Wel hadden we aanvankelijk niet de gewenschte medewerking van gemeentewerken doch naderhand konden we prettig samenwerken. Er is zoveel mogelijk bezuinigd, zodat wij ondanks alles nog op een batig saldo van minstens f 3000 zullen kunnen rekenen, hetgeen we beneden de aannemingssom gebleven zijn.

Daarna kwam de Zeer Eerw. heer Van Oerle. pastoor der parochie, aan het woord. Allereerst deelde hij mede, dat de adviseur van den Middenstandsbond verhinderd was wegens de officieele ontvangst van den nieuwe deken. Spreker zeide. vier jaar hier pastoor te zijn en vergeleek zijn parochie met die van een Schaapherder, die zijn kudde steeds ziet vermeerderen. Zulk herder geluk te wenschen. Van Eindhoven uit komt men in de villawijk, schoon en mooi zeide spreker, terwijl aan den anderen kant de arbeiders-St. Joseph-bouw, doch middenmoot ontbrak; het lichaam was dus niet volledig thans is die middenmoot er in gebouwd en het geheele lichaam is er.  Spreker noemde de Roomsche middenstand de kracht niet alleen van de maatschappij, maar ook van de kerk. Daarom heeft spreker het gaarne gezien, dat hier miiddenstandswoningen zijn verrezen en hij bracht dan ook dank aan het bestuur dezer bouwvereeniging, dat men liet oog gericht heeft op het destijds beoogde en nog onvolledige villapark. Zonder iets te kort te willen doen aan de andere standen, beloofde spreker alle mogelijke steun aan den middenstand. Ook bracht hij lof aan het gemeentebestuur, bij wien hij nimmer tevergeefs heeft aangeklopt en waar hij steeds met raad en daad werd terzijde gestaan. Tenslotte beval hij zijn jonge parochie in aller steun en milddadigheid aan, want er is reeds veel gedaan, maar er moet nog veel gedaan worden.

De heer A. Raupp, wethouder, namens het gemeentebestuur daarna het woord voerend, bracht dank aan de Middenstandsbouwvereeniging, die door dezen bouw naast dien in Stratum in een dringende behoefte heeft voorzien. Vele moeilijkheden hebt gij getrotseerd. Namens het gemeentebestuur kon hij dan ook den wensch uitspreken, dat u, mijnheer v. d. Putt en uw bestuur moge gegeven zijn, vele, zeer vele jaren met grote voldoening terug te kunnen zien op het werk, dat hier tot stand is gekomen.

Namens den R. K. Middenstandbond dankte tenslotte de heer Jos. Stumpers, en hoopte, dat, zodra de malaise achter den rug is, spoedig weer nieuwe woningen zullen verrijzen.

Na deze redevoeringen verlieten allen deze woning om zich naar de Pauwlaan te begeven, waar boven in den gevel van woning no. 20 aan den kant van het voetbalterrein van „Eindhoven", een gedenksteen in den muur was gemetseld. Op deze hardstenen gedenksteen prijkte boven aan de enen kant het wapen der Hanze (R. K. Middenstandsbond), en aan den anderen kant het wapen van Eindhoven. Midden in is het volgende opschrift gegrifd: „Stichting van de Woningbouwvereemiging R. K. Middenstand 1920 Eindhoven 1921". Nadat deze steen onthuld en bezichtigd was begaf men zich door de Sperwerlaan, vanwaar men boven een roodgeverfde poort tusschen de woningen no. 10 en 8 in de Roeklaan eenzelfden soort steen met hetzelfde opschrift ziet. 

Nadat ook deze steen was onthuld, was de plechtigheid geëindigd.Vermeld zij nog, dat deze gedenksteenen vervaardigd zijn op de werkplaats van M. v. d. Wiel, Willemstraat 71, Eindhoven. 19-06-1922

Eindhovensch dagblad 20-06-1922Zicht op besneeuwde huizen Sperwerlaan en de Sint-Antonius van Paduakerk . In 1991 is de kerk van Jan Stuyt afgebroken.
Foto gemaakt vanuit achterzijde Tongelresestraat Eindhoven.

Sperwerlaan oneven huisnummers

1955 Assurantiekantoor Joh. P.C. van Boeckel
1941 A. en J. van den Heuvel
1995 L E M Overmars 

1925 J.Beekmans
1934 A. Hakkert afdelingschef Philips
1995 J G G M Henselmans
1995 V Marges

1934 W. H. Beelen Werkzaam bij Philips Functie gloeilampen fabriek Stempeluitgifte (2 telefoonnummers in Philips gids 1940)
1934 J. A. L. Boumans directeur ambachtsschool
1995 G G Immink

1931 L.J. Boumans auto N-28941  /1934 N-38468
1979 L.Ch. Meewis
1995 M van Calis
2020 Finy Pedicure

1936 B. H. van den Tooren auto N-44776
1940 Joh. H. Sigmans auto N-57519
1944 Wegener, Adolf Bruno,   (helpt pilotenin de oorlog onderduiken)
1947 A. Boekhorst auto N-77424
1950 W. van der Horst auto N-97763
1995 B Lambooij
1995 W de Vries 

1922 J. Rummel
1933 Firma van der Meulen & van Brunschot
1934 C.H.M. van Brunschot auto N-38356
1992 Flexsilo BV
1995 Steggink & De Nijs handelonderneming Datum opheffing: 30-06-1995
2020 Beurden J H A van

1925 E. H. A. Claessen. leraar . v. d. lich. opv..
1934 H. G. A. Bax radiotechnicus

1927 Mevr. Wed. Bosman-de Koning, contactadres Christelijke Normaalschool
1930 C.D. Fetter auto N-27467 Mevr. Fetter—Kerkhof,  2e secr. Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen, 
1934 A. Voorwinde Philips kantoorbediende
1953 W.C. Sigmans
2020 Valentino B.V.

1934 J. Gration elektro-technicus
1934  M. J. Jansen elektro-technisch ingenieur
1975 L.C. Koolen contactadres cursus onderaannemers in vlecht, voeg en timmerbedrijf. Sectie Bouw van K.V.O.
1995 J E Spiertz 

1934 B. H. van den Tooren controleur Gemeentefinanciën
1936 Lammers 
1950 Lammers Jos

1922 J Zwijsen pianoleraar
1934  Aa. Ca. Egmond onderwijzeres
1934 W. E. Egmond

Sperwerlaan even huisnummers

1995  M Bouman

1923 H. van Berkum,  Bestuur van Handelsbedienden Mercurius
1934 J. M. van Buijtenen leraar gymnasium
1952 Familie Clement (Toos wint damesvulpenhouder)
1995  S Udo
1995 P van Harten
2020 Antoon van der Burgt TM Centrum en Mindfulness Eindhoven


1933 C.J. Cladder Jr.technisch ambtenaar bij de gemeente
1934 C. J. Cladder tabaksagent
Burgt A en A vd
1980 J.L. van der Burgt
2013  Mr. A.F.C. Bennenbroek fiscaal jurist/tax / Sigillo Treasury B.V.

1934 P. J. Caljé
1934 W. J. M. Keulen candidaat-notaris / Mevrouw W. Keulen-Boex deed het secretariaat van het comité "Hulp in de Huishouding", een onderafdeling van de R.K. Vrouwenbond
1939 O.G.L. de Roos auto N-56736
1944 Schaafsma, J. (verzet)
1984 H. C. Bunt 
1961 J. Buitenwerf,
1974 Assurantiekantoor Buitenweg BV

1934 L. Th. W. van Wely arts
1949 Sigmans, Henricus Josephus ,geboren 12 Maart 1906 te Eindhoven
1995 J H Mooij

1934 H. Chr. A. Grootveld ambtenaar ter gemeentesecretarie
1995 L Hoogendam

1924 R.J. Malherbe
1927 de Klijne  geeft boekhoudles
1934 Aa. Ha. Ma. Aa. Sauwen hoofdonderwijzeres meisjesschool aan de Jan van Lieshoutstraat
1934 Pa. Corsten
1934 M. T. H. Sauwen
1940 heer J. Bouman   Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek-Verbond, „P.S.V."
1995 D A J Verbiesen
2020 Sty-lize

1933 / 1935 a.van der Valk 
1934 J. H. van der Valk laborant
1934 P. J. A. van der Valk radiotechniker
1934 A. van der Valk zonder beroep
1946 Ned. Stichting Wetenschap en Bedrijf auto N-73029
W. F. Stoorvogel
1965- 1995 H K Straeter
2020 B&T Psycholog. en Coachingsprakt.

1922/1925 H.J. Hellendoorn ingenieur 
1995 M G Tenner
1995 A Rietmeijer 

1957 W.A.M. Mes-van Helvoirt
1995 B van Hussen

1933 L. B. van Oeveren referendaris Raad van Arbeid / auto N-36554
1964 Smith
1995 J A J M Deckers


Bron bewoners Sperwerlaan Eindhoven:
1934 http://www.ihesm.com/eindhoven1934/villapark/
1995 http://www.zoekenbel.nl/
Delpher.nl kranten en internet
Brabantsarchief : https://www.bhic.nl/
https://deautovanmnopa.nl