J.W.Hanrath Villa's

De naam J.W. Hanrath zal Eindhovenaren minder zeggen dan de naam het Villapark. Velen zullen 'De Laak' kennen, het woonhuis van wijlen Anton Philips dat Willem Hanrath in 1907 bouwde. Het was de aanzet voor het Villapark, een wijk waarop Hanrath en zijn bureau een grote stempel hebben gedrukt.
In Eindhoven staan z'n 55 objecten, woonhuizen, scholen etc. die  door hem, zijn zoon en latere compagnon Ir. Briët ontworpen zijn.
Helaas zijn sommige panden al weer afgebroken.

Johan Wilhelm Hanrath

(Amsterdam, 24 december 1867 – Hilversum, 2 juli 1932) 

 J. W. Hanrath was een Nederlands architect. Johan Wilhelm Hanrath ontwierp vele landhuizen in traditionele of ook wel historiserende stijl. Veel van zijn uitgevoerde werk is aangewezen als rijks- of gemeentemonument. Bij de totstandkoming van de talloze landhuizen en villa's.
Hij werkte vanaf 1896 nauw samen met de tuinarchitect L.A. Springer, die voor meer dan vijftig van zijn villa’s, de tuinen ontwierp.

Persoonlijk drama

Hanrath’s zoon Jan David werd geboren in 1898 en ging bouwkunde studeren in Delft. Vanaf 1925 werkte hij samen met zijn vader in een aantal verbouwingen en projecten.
Iedereen ging er van uit dat hij zijn vader zou gaan opvolgen toen hij anderhalve maand voor zijn dertigste verjaardag griep kreeg. Paar dagen later op tien april 1928 stierf hij aan long- en hersenvliesontsteking, de familie in ontreddering achterlatend.

Deze klap is Hanrath eigenlijk niet meer te boven gekomen; ‘Tot 1928 werkte Hanrath samen met zijn zoon Ir. J. Hanrath, wiens veel te vroegtijdige dood den vader zóó aangreep, dat hij na dien tijd niet meer in staat was om te werken" schreef De Gooi en Eemlander in 1932. "De gebouwen, welke de laatste jaren door het architectenbureau Hanrath zijn gemaakt, waren dan ook niet meer van hem, doch van zijn lateren compagnon, Ir. Briët".
Juist toen het leek dat hij geestelijk weer enigszins begon te herstellen, werd hij ernstig ziek. Hij overleed uiteindelijk na een lang ziekbed op 2 juli 1932 in een ziekenhuis in Amsterdam.

Zijn achterkleinzoon Jan David Hanrath is sinds 2004 succesvol architect en heeft zich gespecialiseerd in de bouw en inrichting van bibliotheken en aanverwante publieke ruimtes.
hanratharchitect.nl

Studie naar Hanrath
Stefanie Viola Van der Zweth heeft over J. W. Hanrath (1867-1932) een master geschreven voor haar studie Master of Arts in Art History, Musicology and Theatre StudiesMaster of Arts in de kunstwetenschappen in Gent (Belgie)
Eindhoven wordt niet genoemd en ook Anton Philips krijgt minimale aandacht, een zin. Deze studie geeft wel erg veel achtergronden en informatie over J.W. Hanrath
Deze master is volledig online te lezen: 
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/457/605/RUG01-001457605_2011_0001_AC.pdf


villa ‘De Laak’ 

Opdracht Anton  A.F. Philips

J. W. Hanrath werkt in zijn jonge jaren als timmerman en ontdekt het plezier in het bouwen en tekenen. Opleidingen maakt hij niet af; hij leert het vak van architect in de praktijk bij Ludwig Hoffmann in Berlijn. 
 De eerste werken van Hanrath dateren uit 1893. Zijn werk uit de beginperiode valt op door de voor die tijd afwijkende en als modern ervaren manier van bouwen zoals in zijn villa ‘De Eersteling’ in Bloemendaal (1893) is de invloed van deze Duitse vakwerkbouw duidelijk zichtbaar.
In 1904 vestigt hij zijn bureau in Hilversum van waaruit hij zijn verdere leven zal werken. In 1905 komt er een keerpunt waarop in zijn bouwen. In dat jaar krijgt Hanrath een opdracht voor een landhuis voor F.L.Wurfbain, die in de Verenigde Staten de Colonial Style heeft leren kennen en een duidelijke voorkeur uitspreekt voor die stijl. Hoewel Hanrath in eerste instantie aarzelt of hij die opdracht moet aannemen, verdiept hij zich toch in de oudere renaissance- en barokarchitectuur en verwerkt diverse stijlkenmerken in het landhuis 'Groenendaal'. Het ontwerp slaat erg aan en vanaf die tijd waagt Hanrath zich vaker aan historiserende architectuur. 
Tot zijn belangrijkste werken behoren landhuizen, villa’s en schoolgebouwen door heel Nederland met een nadruk op het Gooi en Eindhoven. Zijn latere werk vertoont verwantschap met het werk van H.P. Berlage en K.P.C. de Bazel. Hij past in zijn gebouwen diverse, ook historiserende, stijlkenmerken toe.
Hanrath heeft een belangrijk aandeel in de bouw van het Philipsdorp in Eindhoven aan het begin van de twintigste eeuw. Met de oprichting van de gloeilampenfabriek Philips en Co. in 1891 stijgt de vraag naar arbeiderswoningen en villa’s voor leidinggevenden in Eindhoven exponentieel. De familie Philips neemt het initiatief tot de bouw van de arbeiderswijk Philipsdorp. Om beter gesitueerden te trekken start Philips in 1910 met de bouw van Villapark Tongelre, waar onder andere leden van de Raad van Bestuur riante huisvesting kunnen vinden. J.W. Hanrath is één van de ontwerpers. Van zijn hand is onder meer de statige villa ‘De Laak’ aan de Parklaan in Eindhoven (19061907), 

J.W.Hanrath 

architect

Hanrath gaat in 1927 een associatie aan met P.H.N. Briët. Paul Henri Nicolaas Briët (1894-1978) heeft met lof het examen voor bouwkundig ingenieur afgelegd aan de Technische Hogeschool in Delft. Na een dienstverband bij de Nederlandse Spoorwegen en een samenwerking met architect C.B. Posthumus Meyes volgt in 1927 de associatie met Hanrath. Johan Hanrath overlijdt echter in 1932, waarna Briët zijn beroep alleen voortzet. Zijn oeuvre bestaat vooral uit woonhuizen en villa’s, verbouwingen van werken van Hanrath en restauraties.
bron:  http://www.albertusperk.nl/eigenperk-artikelen/2006.3%20Hanrath.pdf

Diverse toespraken bij overlijden J.W. Hanrath, verslag in Algemeen Handelsblad 06-07-1932

ir. P.F. S. Otten, van de Philips-fabrieken te Eindhoven, die namens de firma en daarnaast tevens namens de familie Philips grootendank bracht voor het vele schone werk, dat Hanrath aan huizen en fabrieken, ook aan de interieurs, te Eindhoven verricht heeft.
„De stempel van uw werk zal in onze stad blijven voortbestaan", zei Otten; „het mooiste in onze gebouwen is ongetwijfeld uw werk." De weduwe sprak woorden van hartelijken dank voor het vele waarderende, dat dezen middag hier gezegd was. Zijn laatste jaren waren moeilijk", aldus haar „Wij moeten dankbaar zijn, dat hij nu rusten kan, naast zijn jong gestorven zoon."

Bron: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?

Paul Briët – 100 jaar tijdloze architectuur. 

Eindhoven is rijk aan door Paul Briët ontworpen gebouwen. Zijn werken behoren tot het culturele erfgoed van Eindhoven. Inge de Neef, is architect en auteur van het boek


Het boek documenteert het werk van Briët in Eindhoven en omgeving, in relatie met de ontwikkeling van de stad en de huidige transformatie van verschillende gebouwen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van zijn werk in het algemeen belicht..

Info:
Auteur(s): Inge de Neef
Verwacht op: 2 juni 2019
Taal: Nederlands
Pagina's: 176
Afmetingen:235 x 270 mm
Uitvoering: hardcover
ISBN:9789462263055
Jaartal: 2019
Uitgever: Lecturis
Ontwerp:Inge de Neef, Lecturis
€ 27,50

Boekpresentatie Inge de Neef over Paul Briët, 100 jaar tijdloze architectuur
zondag 2 juni 2019 14:00 Boekhandel Van Piere EindhovenArchitect Paul Briët (1894 - 1978)

Architect Paul Briët werkte van 1927 in het bureau van Hanrath te Hilversum. Na de dood van Hanrath in 1932 zette hij het bureau voort, dat in de jaren ‘20 tot ‘50 van de vorige eeuw veel ontworpen en gebouwd heeft in opdracht van Philips in Eindhoven. Het boek documenteert het werk van Briët in Eindhoven, de relatie met de ontwikkeling van de stad en de huidige transformatie van verschillende van zijn gebouwen waar hedendaagse architecten bij betrokken zijn die uitgebreid aan het woord komen. De architectuur van Paul Briët staat volop in de belangstelling, enerzijds vanuit de hernieuwde interesse voor dit soort historische bebouwing in een zich snel ontwikkelende stad en anderzijds omdat veel van deze gebouwen getransformeerd worden naar een nieuwe functie, waarbij de balans tussen behoud en aanpassing een belangrijk thema is. Dit boek geeft een beeld van beide facetten van zijn werk; de oorspronkelijke kwaliteit en de gerealiseerde transformaties. De kleindochter van Paul Briët, Antoinette Briët, heeft het initiatief genomen voor dit onderzoek.

Paul Briët – 100 jaar tijdloze architectuur. 

Inhoudsopgave
Inleiding en opzet
Biografisch overzicht
Paul Henri Nicolaas Briët
Architectenbureau Hanrath
DE EINDHOVENSE PLANNEN VAN HANRATH EN BRIET 

Villawijk rond de Parklaan
Sportaccommodaties
- Eindhovense Lawn Tennis Vereniging ELTV
- De Eindhovense Golfclub
Philipsdorp
Drents Dorp
Ten noorden van het spoor,
Woensel Schrijversbuurt
De Bergen Pasteurlaan e.o. 1937-1956

VERBOUWING EN HERBESTEMMING VAN SCHOOLGEBOUWEN
De eerste School van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen
De derde Philips lagere school,
Pieter Poststraat School
Christelijk Nationaal onderwijs, Stationsstraat Geldrop
Christelijk Nationale School, Leenderweg
Lagere Nuts School aan de Akkerstraat - (CPO) De Schrijver
School Christelijk Nationaal Onderwijs, James Wattstraat

ARCHITECTUURONTWIKKELING PAUL BRIËT
Stijlontwikkeling
Historische maateenheden
Opnames historische gebouwen
Restauraties

Overzicht projecten
Publicaties
Illustratieverantwoording
Bronvermeldingen
Dankwoord
Colofon

Villa De Laak

Foto uit archief J.W. Hanrath in Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Hanrath, J.W. & Briët, P.H.N.
Villa De Laak Parklaan 99 Eindhoven, is gebouwd in opdracht van A.F. Philips door architect: J.W. Hanrath. Deze fabrikantenvilla is gericht op de hoek van de Parklaan en de Nachtegaallaan. De bijbehorende dienstgebouwen liggen aan de Nachtegaallaan. Ze zijn in dezelfde "Um 1800 stijl" maar soberder uitgevoerd. Aan de rechthoekige plattegrond van de villa is aan beide zijkanten een lage uitbouw geplaatst met dakterras. Het symmetrische geheel in baksteen met gepleisterde kroonlijst heeft een afgeplat schilddak gedekt met leien. De linker en rechterhoeken komen iets naar voren. De topgevels hier zijn voorzien van timpanen, gedragen door gemetselde pilasters met een Ionisch kapiteel.
De voordeur zit tussen twee natuurstenen zuilen in het midden van de gevel. Het geheel is voorzien van diverse natuurstenen decoratieve elementen zoals guirlandes en sluitstenen. Het interieur is grotendeels nog origineel. Het hele terrein wordt door omgeleid Dommelwater omgeven. De tuinaanleg met vijver is oorspronkelijk ontworpen door L. Springer.


Invloed van Hanrath op het Villapark

Villa De Laak in Tongelre is daar een mooi voorbeeld van, evenals de 125 woningen die daarop in de zelfde wijk zijn gebouwd. De villa's kenmerken zich door kloeke kappen, forse dakoversteken, markante schoorstenen en de gebruikte houtconstructies. De woningen hebben de tand des tijds goed doorstaan. Datzelfde geldt ook voor de woningen van Paul Briët, die het architectenbureau van Hanrath na diens dood in 1932 voortzette. Hij ontwierp bijvoorbeeld de nog altijd zeer gewilde duplexwoningen de Matthijsenlaan, later omgebouwd tot eengezinswoningen, en de rijtjeswoningen in de Pasteurlaan in het Eindhovense Stratum. Ook deze woningen dragen nog een duidelijk Hanrath’s signatuur. Een groot deel van Hanrath's villa's in Tongelre draagt inmiddels de status van gemeentelijk monument en een aantal zijn nu Rijksmonument.
De "wandelaar" die een vaste rubriek heeft in Het Eindhovensch Dagblad en door de stad loopt en die beschrijft. Hij vindt het Villapark maar niets, De Elzent is veel mooier. Hij schrijft: " We betreuren het steeds weer dat in het Villapark door de N.V. Philips maar twee typen huizen gezet zijn, weinigen van de Bazel, velen van Hanrath. Wat ware hier niet een prachtige  gelegenheid geweest om het Villapark te maken tot een staalkaart van de wereldbekende moderne Nederlandsche architectuur — inplaats van een confectiehofje. *
De redactie plaats hierbij een noot;"  Wij zijn zo vrij op dit punt van meening met Wandelaar te verschillen. Het is juist de bekoring van het Villapark met zijn aanliggende zijstraten, dat hier bij alle verschil in woningtype een zekere eenheid bewaard is.  Tot welk een rommelig geheel een staalkaart van hedendaagsche Nederlandsche architectuur(?) leidt — de Elzent met zijn vele smakelooze bouwsels naast enkele goede villa's (maar die zijn helaas in de minderheid) vormt er een afschrikwekkend voorbeeld van."  
Smaken verschillen, ook al in 1935  (Eindhovensch dagblad 21-08-1935) In 2017 is het een gewilde wijk, waardoor de verkoopprijzen  te hoog zijn.

Reigerlaan

Ook de lagere school met hoofdonderwijzerswoning aan de Reigerlaan in Eindhoven (1914) is tot rijksmonument verklaard.

Hanrath's team in Eindhoven

Bij het overlijden van Hanrath's zoon Jan geeft het "Technisch Personeel" in Eindhoven hun blijk van medeleven. Dit waren architecten in dienst bij Hanrath.  Opzichter A. Bedet, ontwerpt voor zichzelf: Haviklaan 1 en 3 en hij wordt in 1935 stadsarchitect van Doorn. Verder zijn werkzaam: H. Riphagen, P. Kooy en Jhr. A.P. Wesselman van Helmond ( in 1929 geslaagd als bouwkundig ingenieur te Delft)
advertentie: Eindhovensch dagblad Datum 12-04-1928

Reigerlaan woonhuizen

Alle huizen en gebouwen in Reigerlaan zijn door Hanrath ontworpen. 

Overzicht van alle J.W. Hanrath - Paul Briët
gebouwen in Eindhoven

bron: https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/images/archives/pdf/HANR.ead.pdf  

Willemstraat Eindhoven

Hanrath's stadswoonhuis of herenhuis, Willemstr. 31, gebouwd in 1912 door J.W. Hanrath voor  Adlolph Elias, directeur linnenfabriek
Op bovenstaande foto is de auto  het pand gepasseerd. 
Hieronder indeling van het pand. Bron Delpher

Villa van de joodse linnenfabrikant Adolph Elias, geboren in Strijp in 1867 en in 1928 overleden;  de weduwe Gretha Elias-Prins (1888 Amsterdam) woonde to de villa 1941 met haar kinderen, zoon Erik en dochter. Zij overleven de oorlog door onder te duiken
Gretha Elias- Prins overleed in Eindhoven, 92 jaar oud, op 10 september 1981. Dat gold ook voor enkele van haar
dochters: Elsje van der Goot-Elias werd 99 jaar en overleed in 2010; Anneke Diamant-Elias werd 94
jaar en overleed in 2008 (te Voorschoten); Thea Celina Elias overleed 24 maart 2012 en zij werd 92
jaar. (De enige zoon Erik overleed al op 19 januari 1951 en werd slechts 25 jaar. Hij had na de
Tweede Wereldoorlog als militair aan Nederlandse zijde deelgenomen aan het Nederlands-
Indonesisch conflict.) De tweede dochter uit het gezin Elias-Prins, Hettie, huwde Stephan Fried en
vertrok al vóór de Tweede Wereldoorlog naar Londen.

Willemstraat 31 Eindhoven

In september 1942  werd het pand gevorderd door de Kringleiding NSDAP Noord Brabant tot 6 december 1942.

Willemstraat 31 verwoest.

Door gevolgen van Sinterklaasbombardement, op 6 december 1942 werd het pand volledig verwoest.
Zie ook foto's op https://www.eindhoven4044.nl/8/hoogenbosch.html

J.W. Hanrath - Paul Briët

J.W. Hanrath  projecten
Eindhoven, Landhuis de Laak, A.F. Philips ism Springer
1905-1907, 1910, 1924-1930 Parklaan 99

Eindhoven, Villa,  A.J.M. Smits-Compertz in Stratum
1909-1910  'Pannenhuis' Stratum

Eindhoven, Woonhuis met garage en verbouwing, J. Elias
1912, 1916, 1919-1923, 1927-1929, 1949
Parklaan 54  Eindhoven "Huize de Gooren",

Eindhoven, Woonhuis aan de Willemstraat 31, Ad. Elias
1912  (gebombardeerd 6-12-1942, totaal verwoest, zie foto's hierboven)

Eindhoven, Nuts ULO School aan de Reigerlaan, Mij. tot nut van ‘t Algemeen
1914-1915, 1926-1930
https://www.eindhovenfotos.nl/2/reigerlaan.html

Eindhoven, 2e Nutsschool aan de Schoenmakerstraat met aanbouw van kleuterlokalen Mij. tot nut van het Algemeen
 1925-1929, 1938-1941 [zie hieronder]

Eindhoven (Tongelre), 3 Woonhuizen, NV Philips
1916

Eindhoven, Landhuis, G.M. de Jongh ism Springer
1916-1917  Parklaan 93

Eindhoven, Kleuterschool in Philipsdorp aan de Apeldoornstraat, NV Philips
+ Kleuterschool  Apeldoornstraat 1939
+ Philips kleuterschool Mathildelaan
1920-1928, 1938-1941, 1945-1952

Eindhoven, 8 Woningen aan de Goorstraat, NV Philips
1922-1925

Eindhoven, School Lager Onderwijs in het Philipsdorp, NV Philips De Jonghlaan 1. afgebroken in 1989
1922-1924

Eindhoven, Huishoudschool, NV Philips
1922-1925  Gagelstraat 1a (afgebroken)

Eindhoven, 11 Woonhuizen Leeuweriklaan, Philips NV
1923, 1927-1929, 1939

Eindhoven, 4 Woonhuizen aan de Kievitlaan, NV Philips
1923-1924

Eindhoven, Woningen (4 en 1 dubbel) aan de Parklaan / Reigerlaan, NV Philips
1924-1925 Parklaan 87/ Reigerlaan 2.  Reigerlaan 4 t/m 10.

Eindhoven, Uitbreiding Nutsschool, Mij. tot nut van ‘t Algemeen Reigerlaan
1924

Eindhoven, Dubbel woonhuis aan de Parklaan, NV Philips
1924-1925, 1929 Parklaan 91 - 89

Eindhoven, 10 Woningen aan de Ooiervaarslaan, NV Philips
1925-1928  = Uiverlaan 1 t/m 7

Eindhoven, 10 Woningen Ooievaarslaan en Lijsterlaan, NV Philips = Uiverlaan
1925-1929

Eindhoven, Kantoorgebouw, NV Philips
1925-1926

Eindhoven, 4 Woningen aan de Fazantlaan en 4 woningen aan de Kwartelstraat, NV Philips
1926-1928

Eindhoven, 3 Woonhuizen aan de Parklaan en 6 woonhuizen aan de Kievitlaan, NV Philips
1926-1931

Eindhoven, Landhuis ”de Hof”  zou gebouwd worden voor Pieter Franciscus Sylvester (Frans) Otten ). Deze bijzondere grote  villa zou in Tongelre aan het einde van het huidige wandelpad van het Beukenlaantje verrijzen, ten hoogte De Wasvenboerderij. De ligging was ongeveer bij de  Koudenhovenseweg Zuid 187.
Door de economische crisis is de bouw niet doorgegaan.
1927-1931, De bouw zou door Paul Briët worden uitgevoerd. November 2020 schrijft Peter van Emden een verhaal hierover in www.rondhethofke.nl.
Ook het boek over Paul Briët 2019, besteedt hier aandacht aan:  pagina 40-41.

J.W. Hanrath - Paul Briët projecten

Eindhoven, Nuts-Fröbelschool, Villapark, Mij. tot Nut van het Algemeen  Eksterlaan 4  Rijksmonument
1927-1930

Eindhoven, Schaft- en Verenigingsgebouw, NV Philips
1927-1930 Philips Ontspanningsgebouw

Eindhoven, 5 Woonhuizen aan de Kievitlaan en 5 woonhuizen aan de Tongelreschestraat, NV Philips
1927-1928

Eindhoven, Garages bij woonblok, NV Philips
1928-1929

Eindhoven, 25 Woningen Guido Gezellestraat, Hugo Verrieststraat  5 -13 , N.V. Philips
1928-1931

Woensel, L.O. School, Philips vereniging van Onderwijs en Volksontwikkeling
1928-1933

Eindhoven, Dubbel en enkel woonhuis aan de Poirterslaan, A. Noordzij, F. van der Leeden en J. Beckman
1928-1929  Poirterslaan 54

Eindhoven, 11 Woonhuizen aan de Pauw- en Gaailaan NV Philips
1928-1930

Eindhoven, 7 Woonhuizen aan de Kievitlaan en Goorstraat, NV Philips
1928-1930

Eindhoven, Tennishuisje in het plan Tongelre, NV Philips
1928-1929

Valkenswaard, Clubhuis, Philips Eindhovensche Golfclub
1929-1931

Eindhoven, School Nationaal Christelijk Onderwijs aan de James Wattstraat / Galileïstraat 2 , Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs De derde school
1929-1930. Opening 1930

.

Eindhoven, 3 Dokterswoningen aan de Boschdijk, NV Philips
1929-1932

Eindhoven, 4 Woningen en hulplyceum aan de Parklaan, NV Philips Parklaan 11 t/m 17 
1929-1930

Woensel, Openluchtschool, NV Philips
1929

Eindhoven, Oppassershuis en transformatorgebouw, NV Philips
1929

Eindhoven, Ketelhuis in villapark,Fuutlaan, NV Philips
1929-1930

Eindhoven, 26 Woonhuizen aan de Parklaan en Lijsterlaan, NV Philips
1929-1931

Eindhoven, Hulpkerk aan de Bezemstraat, Gereformeerde Gemeente
1929-1930

Eindhoven, 3e Lagere Nutsschool aan de Akkerstraat en Ploegstraat Mij. tot nut van het Algemeen
1929-1937 Akkerstraat 30

Tongelre, Uitbreidingsplan, NV Philips
1929-1931

Eindhoven, 4 Woningen aan de Parklaan, NV Philips
1929-1931

Eindhoven, Nuts ULO School aan de Oranjestraat, Mij. tot Nut van ‘t Algemeen  Oranjestraat 2 a staat te koop in 2017
1930, 1938-1940

Eindhoven, School, Nat. Chr. Onderwijs
1930-193  Kerstrooslaan / Leenderweg 

Eindhoven, 3 Beambtewoningen in het Elzentpark, NV Philips
1930

Paul Briët projecten

Eindhoven, Uitbreiding lagere school, Philips fabrieken
1937-1942, 1963

Eindhoven, 3e Philips Lagere School met uitbreiding aan de Pieter Poststraat, NV Philips Hendrik de Keyzerplein
1938-1940, 1955-1957, 1962

Eindhoven, 24 Woningen aan de Matthijssenlaan, Philips
1947-1951

Eindhoven, 77 Woningen aan de Boerhaavelaan , NV Philips
1947-1948

Eindhoven, Woningen aan de Pasteurlaan / Boerhavelaan, NV Philips
1947-1948

Eindhoven, 24 en 35 Gemeentewoningen aan de Boerhavelaan en de Matthyssenlaan, NV Philips
1948-1951

Eindhoven, 35 Woningen, NV Philips
1950-1953

Parklaan 89 -91

Twee gespiegelde Hanrath woningen die aan de straatzijde erkers hebben. De zijgevels zijn boven de voordeur uitgebouwd en dragen glas-in-lood ramen. Naar achter toe hebben deze gevels een laag aflopende mansarde kap. Alle ramen hebben kleine roedeverdeling, terwijl die van de benedenverdieping zijn voorzien van luiken. Meer informatie bij beschrijving Parklaan.

Parklaan 93

Het pand met hoog schilddak heeft aan de Parklaan 93 een erker. Alle raampartijen hebben kleine roedeverdeling en dragen luiken. Helaas wordt de villa ontsierd door ongelukkige uitbreidingen aan de achterzijde van de villa. Ook de industriële schoorsteen ontsiert het pand. De voortuin is verpest door de parkeerplaatsen en de tuin achter de villa is geheel opgeofferd aan parkeergelegenheid en heeft zelfs via de Fazantlaan een eigen toegang. Meer informatie bij beschrijving Parklaan.

Parklaan 11-17

Een rij van vier woonhuizen door Architect J.W. Hanrath gebouwd voor N.V. Philips in 1930. Op nummer 11 ging Frits Philips wonen, op nummer 13 de W.E.A. de Graaff en nummer 17 is gebruikt voor de huisvesting van het Lorentz-lyceum. Vanaf 1936 is ook huisnummer 15 door het Lorentz-lyceum in gebruik genomen.  Veel meer over deze vier panden bij beschrijving Parklaan.

Reigerlaan Eindhoven

Gaailaan Eindhoven

Binnenkort meer straten met Hanrath panden in het Villapark en Eindhoven

Pauwlaan Eindhoven

Nuts-Fröbelschool,

Eksterlaan 4 De voormalige Nuts-Fröbelschool, is in 1927 gebouwd naar plannen van J.W. Hanrath voor de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Traditionalistische stijl. Het gebouw bezat oorspronkelijk een 'huppelwaranda' en een 'zandprieel'. Beide onderdelen zijn verdwenen.
Eenlaags gebouw onder schilddak. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond en is uitgevoerd in baksteen. Het dak is gedekt met verbeterde Hollandse pannen. In het midden van de gevel is een dubbele deur geplaatst. Daarachter is een kleine gang, aan weerszijden zijn lokalen aanwezig. De grote ramen die aan weerszijden van de deur zijn aangebracht zijn allen voorzien van een kleine roedenverdeling. Tussen deze ramen is steeds een dubbele deur met grote lichtopening, voorzien van een kleine roedenverdeling, geplaatst.
Dit gebouw is rijksmonument.

Philips Ontspanningsgebouw

Philips Ontspanningsgebouw 1929 aan de Mathildelaan is door de architecten W. en J. Hanrath ontworpen. Het hanrath archief vermeldt dit gebouw als Schaft- en Verenigingsgebouw, NV Philips. De foto is van 1929.

Prof. Carl Witzmann uit Oostenrijk ontwierp een theater, bioscoop en toneelzaal in het ontspanningsgebouw van Philips' in Eindhoven. Architectenbureau Hanrath ontwierp in 1929 het ontspanningsgebouw.

Na een verbouwing in 1935 werd de naam gewijzigd in Philips Schouwburg. Na een tweede verbouwing in 1968 werd de naam "Philips Ontspannings Centrum"  ofwel P.O.C.
Dit gebouw is in 1991 afgebroken .

In de roman: "In Philips' Wonderland" van M.J. Brusse, uitgave 1929 beschrijft hij het ontspanningsgebouw:  "En weer zetten we den tocht voort, naar het  imposante ontspanningsgebouw, dat ook reeds, overeenkomstig de planner van des architecten W. en wijlen J. Hanrath, zijn voltooiing nadert. Twee ingangen zijn er, een voor mannen, een voor vrouwen, die leiden naar de schaftlokalen, de groote tooneelzaal, de lokaliteiten voor gymnastiek, om te biljarten, de bibliotheek, enz. Veertienhonderd menschen kunnen hier 't noenmaal gebruiken en er hun middagrust doorbrengen. 's Avonds zullen er geregeld uitvoeringen worden gegeven en is er gelegenheid tot allerlei amusement. Maar ook dit gebouw is alweer te klein, nog eer het geopend kan worden, omdat het steeds toenemend aantal arbeiders bij Philips nu eenmaal zoo snel niet bij te houden is." 

Philips kleuterschool Mathildelaan

Philips kleuterschool Mathildelaan
1920-1928, 1938-1941, 1945-1952
Dit gebouw van Hanrath is afgebroken. zie foto's hieronder van de voor- en achterkant.


Philips Ontspanningsgebouw met links de Philips kleuterschool aan de  Mathildelaan.
Prof. Carl Witzmann uit Oostenrijk ontwierp een theater, bioscoop en toneelzaal in het ontspanningsgebouw van Philips' in Eindhoven.
Architectenbureau Hanrath ontwierp in 1929 het ontspanningsgebouw.

Philips Huishoudschool

Philips Huishoudschool is in 1922 door J.W. Hanrath ontworpen. Het gebouw lag aan de  Gagelstraat 1a Eindhoven. (afgebroken)

Getuigschrift Philips Huishoudschool

Kookcursus gehaald door werknemerster bij Phlips. Getuigschrift is ondertekend door Mevrouw A. Philips-de Jongh. 

Philipsschool voor L.O.

School Lager Onderwijs in het Philipsdorp, NV  ontworpen door J.W. Hanrath in 1922 -1924 voor Philips
Ansicht uit ±1929 van de school op de hoek Mathildelaan/ De Jonghlaan. Adres De Jonghlaan 10. Afgebroken in 1989, staan nu woonflat's

Philips Kleuterschool Apeldoornstraat 

1939 Ontworpen door Paul Briët? In de oorlog verwoest?

3e Philips Lagere School 

3e Philips Lagere School. Ingang aan de Pieter Poststraat 13a,  ligging aan Hendrik de Keyzerplein. Ontworpen door Paul Briët  1938-1940, latere aanpassingen: 1955-1957, 1962 School is nog steeds in gebruik als SALTOschool De Opbouw.
In 2011 is het gebouw compleet gerenoveerd. Aan het hoofdgebouw is een nieuw gebouw gezet waardoor oud en nieuw volledig met elkaar zijn geïntegreerd. Na de renovatie zijn de ramen teruggebracht in de oorspronkelijke sfeer en  in het torentje is nu een klok aanwezig. 

Clubhuis Eindhovensche Golf 

De Eindhovensche Golf club. Een besloten, traditierijke golfclub in de bossen van Valkenswaard die in 1929 van start ging. Op 12 juli 1930 wordt de baan officieel geopend door de voorzitter Anton Philips en de vicevoorzitter Anna Philips de Jongh en telt de club 100 leden. De club heeft momenteel ongeveer 1000 leden. Hanrath ontwerpt  het clubhuis dat nog steeds in gebruik is.

Nuts ULO School aan de Oranjestraat 2a ontworpen door J.W. Hanrath

‘Kantoor van Oranje’ is de huidige benaming 

Toegangsdeur Oranjestraat

Entree aan de voor- en achterzijde met terrazzovloer en gedeeltelijk betegeld met originele tegels;
Het te verkopen object betreft een bijzonder karakteristiek voormalig schoolgebouw uit de jaren ’30 (ULO), thans in gebruik als kantoor, met bijbehorend verhard terrein, ondergrond, erf en overige aanhorigheden. Het onderliggende kavel heeft een oppervlakte van 853 m² en is deels verhard, met aan de voorzijde enkele parkeerplaatsen aan de Oranjestraat en aan de zijde van de Mauritsstraat een eigen parkeerterrein.

Trappenhuis Oranjestraat

Omstreeks 1930  werd het object gebouwd ten behoeve van de Nuts ULO School. (Het is niet de textielschool zoals de makelaar vermeld, die school staat  tegenover die gebouw) Het object thans een representatieve kantoorvilla. Allerlei authentieke elementen zijn in het gebouw bewaard gebleven. Het gebouw is dan ook aangewezen als cultureel erfgoed.
Gebouw heeft vele kenmerken van Hanrath bouwstijl.

Gang Oranjestraat

Gang met terrazzovloer en gedeeltelijk betegeld met originele tegels.
Authentieke stalen kozijnen met enkele beglazing en aluminium kozijnen met draai-/kiepramen met dubbele beglazing 
De locatie valt binnen het bestemmingsplan “De Bergen”, vastgesteld d.d. 23 november 2011 en heeft de bestemming Kantoor. Naast de hoofdfunctie is de locatie ook bestemd voor Waarde – Cultuurhistorie. 

Nutsschool aan de Schoenmakerstraat 

Geopend in september 1926.  De school heef later diverse  aanpasingen gehad, zoals aanbouw van de kleuterlokalen. 1925-1929 en 1938-1941
Aanmelding van de eerste leerlingen  was in april 1926

Schoenmakerstraat met aanbouw van kleuterlokalen

Later is het gebouw in gebruik genomen  als een Jenaplanschool De Driestam geworden. Helaas is dit gebouw in 2006 afgebroken  om plaats te maken voor een nieuwe school. Het Nuts gebouw aan de Reigerlaan heeft wel de status van rijksmonument gekregen. Dit Hanrath gebouw zou zeker een gemeentelijk monument moet zijn. Helaas is  school afgebroken.  

Maatschappij tot Nut van het Algemeen

Naast Villapark, Reigerlaan nu ook een school in de Schoenmakerstraat. Eerst hoofd van de school was W. van der Vlies. Advertentie  Eindhovensch dagblad
09-04-1929

Akkerstraat 30 Eindhoven

24 september 1930 is deze school geopend in aanwezigheid van architect Briët, opzichter Blatter en de aannemers Gebr. v. Straten. De school wordt omschreven als "een ruim en vriendelijk aandoend gebouw te zijn"  Eindhovensch dagblad
24-09-1930 (pagina 2)
De door Architectenbureau Hanrath- Briët ontworpen school aan de Akkerstraat 30  Eindhovenvormt een omslagpunt in de stijl van het bureau, voornamelijk door de verandering van samenstelling van het bureau in de periode 1927-1932. Met de komst van P.H.N. Briët wordt de affiniteit met het expressionisme en de Hilversumse bouwstijl van bijvoorbeeld Dudok zichtbaar. De Akkerstraat 30 is de voorloper van zeker nog vier scholen in Eindhoven van zijn hand. Hierdoor ontstaat de bijzondere omstandigheid dat er dicht bij elkaar in de gemeente Eindhoven, de ontwikkeling van zijn schoolontwerpen, de groei en de aanpassingen er aan, zichtbaar zijn. Architectenbureau Hanrath heeft naast deze scholen in Eindhoven een uitgebreid palet aan villa’s en woningen ontworpen. De kern van de school is met de tijd goed bewaard gebleven, ondanks de veranderingen rond de school. De status als gemeentelijk monument is gegrond.

Wonen in de schrijver

Historische waardestellende rapportage van een
lagere school aan de Akkerstraat te Eindhoven
voor de maatschappij tot nut van t’algemeen aldaar
auteur: ir. i. de neef september 2013
Een zeer uitgebreid rapport met veel foto's en tekeningen van deze school, volledig online leesbaar:
http://iden2012.nl/wp-content/uploads/2012/12/Boek-Akkerstraat-te-Eindhoven.pdf

Wonen in de schrijver
Project om samen tot een invulling te komen van levensloopbestendige appartementen voor 45-plussers in oude school met nieuwbouw. Meer informatie bij:
http://wonenindeschrijver.nl/
Een mooie indruk krijg je het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=s1dS1Sai4Ps

2013 - 2016 van school tot woongebouw in 3,5 jaar

Een mooi voorbeeld van hergebruik van Hanrath's cultuurgoed is project kilimanjarowonen. In de school zijn aantal woonappartementen gerealiseerd. 
Rapport over dit proces staat online http://www.kilimanjarowonen.nl/userfiles/161110_MAG_architecten_cpo_akker.pdf of bekijk de video hieronder.

Levensloopbestendig woonproject in Hanrath's school

Levensloopbestendig woonproject CPO Akkerstraat, onder begeleiding van KilimanjaroWonen en MAG architecten is te zien bij tv programma BinnensteBuiten van de KRO NCRV op NPO 2.
Joyce geeft een rondleiding in haar woning en laat het gemeenschappelijk wonen in dit project in Eindhoven zien.
Deze aflevering was te zien op 9 februari 2017.

Christelijke Nationale school

Christelijke Nationale school aan de Leenderweg 242 is gebouwd door Architectenbureau J.W. Hanrath en P.H.N. Briët, eigenlijk is het een kopie van de school in de Akkerstraat 30 alleen de ingang is anders, maar deze is afgebroken.

Kerstrooslaan / Leenderweg

Onder groote belangstelling werd zaterdag 6 september 1930 de vijfde Christelijk Nationale School in Eindhoven geopend in de Kerstrooslaan in Stratum. Tegenwoordig waren o.a. de .Wethouder van Onderwijs der Gemeente, de heer van der Putt; de plaatselijke predikanten Ds. Sietsma, Ds. Muller en Ds. Fanoy namens het architecten-bureau Hanrath
de heer Briet en de aannemers van den Nieuwenhof en Strijbosch.  De voorzitter J. Verhagen opende de bijeenkomst door te laten zingen Ps. 95 : 1 en het lezen van Ps. 23 en gebed. ...De school maakt een keurige indruk. In alles komt de bekwaamheid van architect en aannemers tot uitdrukking. De school wordt nu reeds bezocht door meer dan 200 kinderen.
Eindhovensch dagblad 09-09-1930

Van Kerstroos naar huisartsen-tandartsenpraktijk

Later was dit de basisschool "De Kerstroos" en momenteel is het gebouw in gebruikt als een huisartsenpraktijk en een tandartsenpraktijk Dental Clinics Eindhoven. Helaas is de karakteristieke ingang van de school in 1997 vervangen door een nieuwe aanbouw.

3e Christelijk Nationale school voor Lager Onderwijs (L.O.)
"In de Galileïstraat 2 / Eindhoven is in 1930 de derde school geopend van de Christelijk Nationale Schoolvereeniging. Volgens Eindhovensdagblad is: "Het gebouw, zeven-klassig, is gebouwd in modernen stijl en vormt een sieraad voor de omgeving."
Architecten J. W Hanrath en Ir P. H. N. Briet
volledige beschrijving geschiedenis van dit gebouw:
https://www.crimsonweb.org/IMG/pdf/eindhoven-cns_school-screen.pdf

Literatuur

Titel: Bioscoop en Toneelzaal in Philips' Ontspanningsgebouw
Naam blad: Het Bouwbedrijf
Jaar: 1936.8.21
Jaargang, nr ,pg: 13, 17, 169-174
Architecten: Wattjes, J.G.,

Titel: Nutsschool te Eindhoven
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1916
Jaargang 37, nr 29, pagina 222-223
Architecten: Hanrath, J.W.,
Ontwerptype: scholen,
Ontwerpjaar: 1914 (in of vooPlaats: Eindhoven
Illustraties: plattegronden, Nutsschool, Eindhoven
foto, nutsschool, Eindhoven

Titel: De fabrieksgebouwen der Philipsbedrijven te Eindhoven
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1934
Jaargang, nr ,pg: 55, 26, 274-275
Architecten: Kalff, L.Chr., Roosenburg, D.P., Bazel, K.P.C. de, Kooken, L.J.P., Hanrath, J.W.,
Ontwerptype: fabrieken, landhuizen, clubgebouwensociaal-maats, scholen, fabrieken,
Ontwerpjaar: 1920-1930
Plaats: Eindhoven
Illustraties: foto, aanzicht, Philips-fabrieken bij avond, Eindhoven
foto, anzicht, Philips-bedrijfsschool, Eindhoven
foto, landhuis, nabij Eindhoven
foto, detail, clubgebouw Eindhovense Golfclub, Eindhoven
luchtfoto's (2), fabrieksgebouwen, Philips, Eindhoven
foto, aanzicht, Philips ontspanningsgebouw, Eindhoven
foto, gevel, Philips kleuterschool, Eindhoven
foto, Philips kantoorgebouw, Eindhoven
foto, gevels, fabrieken Philips, Eindhoven
foto, stoomtimmerfabriek 'De Rietvink', Eindhoven
foto, pleintje, Philipsdorp, Eindhoven

Titel: In memoriam architekt J.W. Hanrath
Naam blad: R.K. Bouwblad
Jaar: 1932
Jaargang, nr ,pg: 3, 26, 401
Architecten: Kraaijvanger, H.M.J.H.,
Toelichting: Artikel ter nagedachtenis aan architect J.W. Hanrath.


Titel: Over het werk van J.W. Hanrath
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1932
Jaargang, nr ,pg: 53, 30, 268-269
Architecten: Smits, A.P., Hanrath, J.W., Bazel, K.P.C. de, Bauer, M.,

Titel: Behoud der schoonheid van Nederland
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1910
Jaargang, nr ,pg: 30, 23, 284-285
Architecten: Baanders, H.A.J., Bazel, K.P.C. de, Hanrath, J.W., Kloot Meijburg, H. van der, Leliman, J.H.W., Weissman, A.W.,

P.N.H. Briët, In Memoriam J.W. Hanrath, Bouwkundig Weekblad 53 1932, p. 265-
266

Meer...

Deze pagina wordt aangevuld met fotomateriaal van Hanrath's panden. Heeft u meer informatie, neem contact op.