Groepsfoto brandweer 

1966

In het onderste rij in het midden de  commandant J.G Nieman, alle namen staan hier.

J.G. Nieman

Brandweercommandaat

Glorieus afscheid, voor de bandweercommandant in Eindhoven Een bekende figuur uit het Brabantse brandweerleven, de heer J. G. Nieman, CBWR-Eindhoven, heeft afscheid genomen.  Burgermeester Witte bedankt hem voor alle verdiensten.

J.G. Nieman actief tijdens brand

1955

Op 8 oktober 1955 stond de vracht en goederenloods van de NS en van Van Gent & Loos in brand. De brand werd om 23:20 uur gemeld en om 01:15 kon het sein “brand meester” gegeven” worden. Het was een gevaarlijke brand. Er ontploften Acetyleencilinders...

Glorieus afscheid, voor de commandant in Eindhoven

 Een bekende figuur uit het Brabantse brandweerleven, de heer J. G. Nieman, CBWR-Eindhoven, heeft afscheid genomen. Om gezondheidsredenen was hem per 1 juli 1972. eervol ontslag verleend. Hij is opgevolgd door de heer P. G. Riepe, over wie wij reeds hebben geschreven. De heer Nieman, geboren in Amsterdam, kwam in juli 1933 in dienst van de Amsterdamse brandweer. In augustus 1941 ging hij als onderbrandmeester naar de brandweer Eindhoven, waar in juli van dat jaar een beroepskern was opgericht. In januari 1949 werd hij benoemd tot ondercommandant in de rang van hoofdbrandmeester en in juni 1963 werd hij commandant. Hij was de tweede commandant in beroepsdienst; de eerste was de heer J. Dijkstra, later CBWR-Groningen, erelid van de NVBC. 

Baanbrekend werk verrichtte de heer Nieman op het gebied van de nevelblussing. Hij was de eerste in Nederland, die zich zo'n type pomp aanschafte. Deze pomp was ontworpen door een bedrijf in Geldermalsen, in nauwe samenwerking met de heer Nieman. (Dit type was er een zonder roterende delen en ,,Bachitra" genaamd. Het is wat in onbruik geraakt om mij niet bekende redenen - J.H.) Het voorbeeld van nevelblussing vond navolging bij de brandweer en bij de fabrikanten. Elke zichzelf respecterende brandweer bezit nu een nevel- autospuit. ln 1952 richtte de schijnwerper van de publiciteit zich opnieuw op Nieman. De nieuwe kazerne kwam in gebruik. Een gebouw dat bijzonder modern van opzet was en nationaal en internationaal de aandacht trok. Zijn belangstelling bleef niet beperkt tot Eindhoven. Hij had zitting in landelijke en regionale brandweerorganisaties, teveel om afzonderlijk te vermelden. Als blijk van waardering voor de wijze waarop de heer Nieman zijn taak heeft verricht bood het college van B. en W. hem een afscheidsreceptie in de grote kantine van het stadhuis van Eindhoven aan. Daar werd eerst een interne afscheidsbijeenkomst gehouden, waar als eerste burgemeester ir. H. B. J. Witte sprak. Hij releveerde enkele markante punten uit de loopbaan van de heer Nie- man, die bijna 40 jaren lang aan de brandweer heeft gesleuteld, altijd enthousiast, altijd met het gehele hart erbij. Hij herinnerde aan de moeilijke tijd van de bezetting; aan de zorg die hij besteedde om geen verkeerde elementen in het korps te laten infiltreren en aan de wat chaotische toestanden na de bevrijding. Hij sprak over de opvallende binding die men over het algemeen bij hei brandweerpersoneel aantreft. Wanneer wordt gesproken over een rampendienst, dan denkt men daarbij de brandweer bijna vanzelfsprekend een leidende positie toe. De burgemeester meende dat de veranderde toestanden in leven en industrie de taak van een commandant aanzienlijk zwaarder hebben gemaakt. In nauw verband daarmee staan de sociale omstandigheden van het personeel, waarvoor de heer Nieman grote aandacht had. ,,Had u het daar maar bij gelaten, maar er waren zoveel andere zaken op het gebied van de, brandweer, die uw aandacht vroegen. U deed het allemaal voor honderdtien procent en wellicht is dat wat teveel geweest. Maar het verheugt mij bijzonder om u na uw inzinking nu weer stralend voor mij te zien zitten. Namens de gemeente Eindhoven dank ik u voor uw werk, voor uw inzet. Na een hommage aan mevrouw Nieman wenste de burgemeester de familie Nieman nog vele goede jaren toe. Mr. P. J. T. Joosten, sprak een dankwoord namens de hoofden van dienst. Hij prees de vindingrijkheid en hulpvaardigheid van de heer Nieman en diens vriendschappelijke houding op de bijeenkomsten van de club. De heer P. G. Riepe, CBWR-E|ndhoven, was de tolk van het korps en herinnerde onder meer aan de woorden, die op het Amsterdamse wapen prijken: Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig. ,,We zouden deze woorden ook op u van toepassing kunnen brengen," zei hij. De heer Ch. H. J. Brauers, hooÍdinspecteur voor het brandweerwezen, sprak zijn waardering uÍt voor het opmerkelijke werk dat de heer Nieman voor de brandweer in Nederland deed.

U deed het op eigen wijze. soms ernstig, soms met humor. Al voerde u niet het woord op een vergadering, wij merkten niettemin altijd op een of andere wijze dat u er was". De hoofdinspecteur noemde het feit dat de heer Nieman zijn bezorgdheid had uitgesproken over het optreden van de brandweer op de autowegen, hetgeen ertoe leidde dat een commissie ad hoc werd genoemd, die over deze kwestie een boekje samenstelde. ,,Het is mij een genoegen u een exemplaar van dít nog niet uitgegeven boekje te mogen overhandigen." (Binnenkort wordt het boekje, naar ik vernam, aan de brandweercommandanten toegezonden. J H.) Vervolgens spraken nog de heren J. 't Lam, namens het C.C.G.G. en de Broederschap van beroepsbrandweerofficieren, A. H. Haarmans, namens de grote gemeenten in Noord-Brabant en districtsinspecteur G. Kortus, en de heer J. Th. Rademakers, ing.. namens de NVBC en de Stichting brandweeropleiding in Brabant en Zeeland. De heer Rademakers deelde mee dat het hoofdbestuur van de NVBC aan de heer Nieman als blijk van waardering voor het vele en goede werk voor de brandweer de zilveren legpenning van verdiensten had toegekend. Daarna volgden de heer C. F. van der Loo, namens de Regionale Brandweer Zuid-Oost-Noord-Brabant, en de heer J. A. A. van Vliet, namens de bedrijfsbrandweren van de kring Eindhoven en Helmond. Laatstgenoemde sprak in de geest van een wedstrijdbeoordelingsformulier. Alle onderdelen waren ,,2G" of ,,U", maar de rubriek ,,Ontzien van eigen persoon en juryleden" was met ,,net voldoende" eigenlijk nog te hoog gewaardeerd, aldus spreker. ln zijn dankwoord betoogde de heer Nieman, dat hij zichzelf, na alles beluisterd te hebben, haast niet meer herkende ,,Maar wat er goed is gedaan in heden en verleden is mede het werk van mijn medewerkers van nu en vroeger en daarvoor ben ik hen zeer erkentelijk." Hij dankte voor de lovende woorden en de geschenken en wenste de brandweer van Eindhoven veel succes toe. Wij sluiten ons gaarne aan bij alle loftuitingen op de heer Nieman, die wij hebben leren kennen als een bekwaam brandweerman, maar vooral als een man met wie het prettig was om te gaan.

Jac. Honig  in Blad de Brandweer, september 1972

Tijdens het Zilveren jubileum in 1958 van commandant J.G Nieman komt de 92-jarige Pauw van Braken, Eindhovens oudste brandweerman, hem feliciteren. 
Lees meer over de heldendaden van Pauw van Braken

Lezing

Congres van de Nederlandse Vereniging van Brandweer Commandanten in 1950 in Den Bosch:

1950

Overdracht 

Tot nader order draag ik hiermede het bevel overde staatsbrandweerpolitie over aan de onderluitenant J. Nieman Eindhoven 5-9-1944

1944

25 jarig jubileum

 1941 -1966 25 jarig jubileum Brandweer Eindhoven

1966
MDN
MDN